Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand begroting 2021 (inclusief NvW)

 

27.966.396

26.493.413

27.620.674

29.157.056

30.416.597

0

Belangrijkste mutaties

       

Dit betreft een kasschuif voor het onderzoekprogramma COVID-19 van ZonMw, deelprogramma behandeling

01

‒ 31.920

16.125

11.480

4.315

0

0

Hogere kosten voor de regeling opschaling IC capaciteit door afwikkeling bezwaarzaken.

01

17.000

8.500

0

0

0

0

Aanschaf vaccins voor corona inclusief juist kasritme voor de jaren 2021, 2022 en 2023.

01

‒ 200.000

425.000

400.000

0

0

0

Rioolsurveillanceprogramma van het RIVM in de bestrijding van het coronavirus.

01

15.000

15.000

0

0

0

0

Verhoging tarieven vanaf 2022 om een essentiële infrastructuur van het RIVM te hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken, crisispreventie en crisisbeheersing.

01

0

7.773

7.773

7.773

7.773

7.773

Compensatie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de gevolgen integrale kostprijs vanaf 2022 vanuit het ministerie van VWS.

01

0

5.100

3.800

3.800

3.800

3.800

Recent is besloten de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) met één jaar te verlengen (t/m 2022). Daarom wordt er een overboeking gedaan naar het Gemeentefonds.

01

0

‒ 19.440

0

0

0

0

Er worden middelen beschikbaar gesteld om onderzoek naar behandelingen voor patiënten met langdurige klachten na een corona besmetting mogelijk te maken. De middelen worden vanuit 2021 voor de latere jaren beschikbaar gesteld

01

0

14.000

5.000

2.000

2.000

0

Er worden middelen beschikbaar gesteld voor gezondheidsonderzoek bij rampen.

01

1.493

8.635

5.266

3.670

2.044

0

Voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is in 2021 een vervolgopdracht aan ZonMw verstrekt om verder toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod en voor het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk. Met een kasschuif komen de beschikbare middelen in het juiste kasritme.

01

‒ 45.338

39.228

5.626

484

0

0

Met het voortzetten van het programma Kansrijke Start willen we ervoor zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven.

01

0

6.000

0

0

0

0

Voor de beheersing van het coronavirus worden in 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de dienst testen om contracten te sluiten voor ondermeer PCR testen, zelftesten of antigeen testkits.

01

229.815

743.006

0

0

0

0

Dit betreft de kosten voor de beveiliging van de transporten van de vaccins naar vaccinatielocaties.

01

0

5.000

0

0

0

0

Dit betreft middelen voor het RIVM voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in het kader van de beheersing van het coronavirus, exclusief het vaccinatie programma.

01

5.000

15.000

15.000

0

0

0

Dit betreft de middelen voor het RIVM voor het vaccinatie programma. Het betreft taken zoals het registeren van prikken, de logistiek van de vaccins distributie en zorgen voor afdoende toedieningsmaterialen.

01

0

55.000

0

0

0

0

Dit betreft de coördinatietaken van de GGD-GHOR voor onder meer het bron en contact onderzoek.

01

0

195.000

0

0

0

0

De meerkostenafspraak GGD vergoed alle extra kosten die voortvloeien vanuit de Wet Publieke Gezondheid. De declaraties van de GGD'en vallen hoger uit zodat de prognose voor 2021 bijgesteld wordt met € 332 miljoen. Tevens worden middelen beschikbaar gesteld voor meerkosten in 2022.

01

332.805

200.662

0

0

0

0

De Gezondheidsraad is gevraagd te adviseren over een extra prik tegen corona. In de begroting 2022 wordt budget beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het advies van de Gezondheidsraad zal de totale budgettaire impact worden bekeken.

01

0

134.000

0

0

0

0

Eerder is € 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheidsregio’s te compenseren voor haar werkzaamheden in de Corona crisis.

01

0

15.000

0

0

0

0

Dit betreft de noodzakelijke opstartkosten voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid.

01

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

De voorbereiding van de Pallasreactor levert in 2021 lagere kosten op dan geraamd, deze kosten worden wel gemaakt in 2022.

02

‒ 24.970

24.970

0

0

0

0

Shine ontvangt middelen voor de ontwikkeling van medische radio-isotopen.

02

5.000

5.000

0

0

0

0

Overheveling van Budgetkader Zorg (BKZ) naar Rijksbegrotring m.b.t. personen met verward gedrag.

02

0

5.250

7.500

5.000

0

0

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen CPB.

02

4

‒ 41.500

11.600

6.100

24.500

103.800

VWS-aandeel in kosten i.v.m. afschaffing FLO/VUT ambulancediensten.

02

11.103

15.688

13.548

11.998

10.666

10.604

Om in 2022 te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseisen is het kasritme van betalingen aangepast.

02

‒ 12.900

12.900

0

0

0

0

Het programma VIPP Farmacie heeft vertraging opgelopen. De beschikbare middelen in 2021 worden derhalve grotendeels (€ 7,2 miljoen) doorgeschoven naar 2022.

02

‒ 7.200

7.200

0

0

0

0

Het betreft middelen voor 113 om de dienstverlening op het huidige niveau te behouden voor 2022.

02

0

5.500

0

0

0

0

Dit betreft een desaldering voor Rescue.

02

30.000

5.000

2.400

0

0

9.400

Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in 2021 middelen beschikbaar gesteld. Vanwege de houdbaarheid en opslagcapaciteit van de mondmaskers is leveranciers gevraagd op een later tijdstip te leveren. Dit heeft als gevolg dat een deel van de verplichtingen niet volledig tot betaling komen in 2021 maar pas in 2022 en 2023.

02

0

14.500

2.000

0

0

0

Voor het beheer en afbouw van de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG is een budget van € 43 miljoen in 2022 en € 26 miljoen in 2023 beschikbaar.

02

0

43.100

26.300

0

0

0

Kasschuif van 2021 naar 2022 van middelen voor ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie.

03

‒ 5.000

5.000

0

0

0

0

Beëindiging per 1-1-2021 van decentralisatie- uitkeringen (DU's).

03

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

Overheveling afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling.

03

6.032

5.340

5.340

5.340

2.000

2.000

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen CPB.

03

60.700

42.600

40.000

26.100

36.700

48.000

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen CPB.

03

700.000

‒ 100.000

‒ 450.000

850.000

500.000

1.650.000

Hogere uitgaven i.v.m. PGB 2.0.

03

29.450

32.760

690

0

0

0

Voor de planontwikkelfase van de stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt een revolverend fonds opgezet. Het fonds is nog niet opgezet, daarom worden de middelen met een kasschuif naar 2022 overgeheveld.

03

‒ 20.800

20.800

0

0

0

0

Dit betreft een overheveling uit het Gemeentefonds naar de VWS begroting. Deze middelen zijn bestemd voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat zij namens de gemeenten de trekkingsrechten voor het pgbuitvoeren voor cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Het totaalbedrag is € 27milljoen. Vanuit de Wmo gaat het om een bijdrage van circa € 20 miljoen en vanuit de jeugdwet betreft het € 7 miljoen.

03

0

27.142

0

0

0

0

Aanvullend budget voor uitvoering TVS binnen programma Toegang (digitale toegang zorgsector).

04

6.300

7.460

0

0

0

0

De betalingen van RegioPlus worden na afloop van de periode waarin de activiteiten worden verricht gedaan. Op basis van de ingediende aanvragen vanuit het laatste tijdvak worden de middelen in het juiste kasritme beschikbaar gesteld met een kasschuif.

04

‒ 156.000

‒ 74.306

230.306

0

0

0

Het betreft een kasschuif van € 10 miljoen voor de bonusregeling.

04

0

10.000

0

0

0

0

In het kader van pandemische paraatheid zijn er middelen nodig voor het creëren van een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg). Hiermee kan tijdens noodsituaties en crisissen voor tijdelijke extra inzet van zorgprofessionals worden voorzien.

04

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Met deze middelen worden innovatieve begeleidingsvormen mogelijk gemaakt voor stages waarmee stagetekorten worden opgelost.

04

29.000

63.500

0

0

0

0

Voor de subsidiering van stichting MedMij is in 2022 een incidenteel budget van € 7,9 miljoen benodigd.

04

0

7.900

0

0

0

0

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend

04

0

5.302

0

0

0

0

Dit betreft een overheveling uit het Gemeentefonds naar de VWS begroting. Met de VNG is overeenstemming bereikt dat € 9 miljoen van de € 1,314 miljard wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van de hervormingsagenda Jeugd. Het gaat om kosten voor communicatie, infrastructuur, monitoring, facilitering en procesbegeleiding, inrichting benchmark, regionale ondersteuning en structuur en ontwikkelbudget voor inhoudelijke thema’s.

05

0

9.000

0

0

0

0

Voortzetting programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met focus op de versterking van de regionale en lokale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld door 26 regionale projectleiders

05

0

5.000

0

0

0

0

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

08

‒ 34.600

‒ 258.000

‒ 63.400

34.000

251.500

452.632

Structurele bijstelling ten behoeve van hogere uitgaven voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten, met name de hogere ouderenkorting.

08

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Bijstelling eigen risico zorgtoeslag.

08

0

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Om de toenemende hoeveelheid corona gerelateerde Wob-verzoeken af te kunnen handelen is versterking van de huidige Wob-capaciteit noodzakelijk.

10

2.087

5.008

0

0

0

0

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend incidenteel budget benodigd.

10

0

15.670

0

0

0

0

Dit betreft middelen voor de beheersing van het coronavirus.

10

0

7.822

0

0

0

0

Verhoogd budget door toedeling prijsbijstelling.

11

‒ 13.815

‒ 12.549

‒ 7.623

‒ 5.668

0

0

Verhoogd budget door toedeling loonbijstelling.

11

72.407

62.615

58.334

57.240

55.980

55.835

Verhoogd budget door toedeling prijsbijstelling.

11

21.153

16.734

16.334

16.253

15.942

15.956

Overige mutaties

 

8.268.343

54.224

89.746

66.539

74.505

30.737.296

Stand ontwerpbegroting 2022

 

37.280.748

28.484.835

28.103.897

30.298.203

31.450.210

33.143.299

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand begroting 2021 (inclusief NvW)

 

403.519

124.422

113.122

113.122

113.122

0

Belangrijkste mutaties

       

Aanschaf Anti-lichamen ontvangsten

01

30.000

10.000

0

0

0

0

Betreft een bijstelling op de ontvangsten van artikel 1

01

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Betreft een bijstelling op de ontvangsten van artikel 2

02

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Betreft een desaldering voor Reszue

02

30.000

5.000

2.400

0

0

9.400

Dit betreft een extra ontvangst van het CAK als gevolg van het vervallen van een tussenrekening van het CJIB waarop ontvangsten in het kader van de regelingen wanbetalers en onverzekerden voorlopig geparkeerd zijn.

02

0

43.240

0

0

0

0

De eerder door het RIVM aangekochte voorraad van het medicijn Remdesivir is, t.o.v. het gebruik in Nederland, (zeer) hoog. Daardoor is de verwachting dat deze voorraad voor een deel niet in Nederland gebruikt gaat worden voor expiratie.

02

‒ 13.100

‒ 4.400

0

0

0

0

Terugontvangsten 2021 naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019. Vanwege de terugontvangsten wordt het ook verantwoord geacht om op het ontvangstenartikel een ramingsbijstelling te verwerken van 15 miljoen euro structureel (vanaf 2022). De regeling blijft van kracht met behoud van evaluatie van de uitkeringsvorm na drie vaststellingsjaren.

06

63.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige mutaties

 

67.966

2.000

2.000

2.000

2.000

115.122

Stand ontwerpbegroting 2022

 

596.385

210.262

147.522

145.122

145.122

154.522

Licence