Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

82.815

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eindejaarsmarge 2022

1

845

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 27

3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 25

4) Loon- en prijsbijstelling 2023

1

5.105

5) Prijsbijstelling aanvulling 2022

1

334

6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 173

7) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 233

8) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

404

9) Kasschuif huisvestingskosten AZ

1

‒ 2.700

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

86.345

Toelichting

  • 1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van Algemene Zaken.

  • 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

  • 4. De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 5. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.

  • 6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

  • 7. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

  • 8. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

  • 9. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2023, maar aangezien de verhuizing pas in 2024 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2024.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

4.672

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2023

1

87

2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2023

1

27

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

4.786

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

82.815

0

82.815

3.530

86.345

7.632

4.914

5.152

5.152

          

Uitgaven

82.815

0

82.815

3.530

86.345

7.632

4.914

5.152

5.152

          

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

0

2.425

0

2.425

0

0

148

148

          

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

50

644

50

50

50

50

          

1.3 Apparaatsuitgaven

48.722

0

48.722

1.254

49.976

5.819

3.131

3.214

3.214

          

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.804

0

1.804

102

1.906

102

103

103

103

          

Bijdrage aan agentschap

         

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

29.270

0

29.270

2.124

31.394

1.661

1.630

1.637

1.637

          

Ontvangsten

4.672

0

4.672

114

4.786

114

114

114

114

Toelichting

De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2023 met € 3,5 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2023 naar 2024 in verband met de huisvestingskosten van AZ van € 2,7 miljoen. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 3,1 miljoen en € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting. Er is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de begroting in het kader van extra prijsbijstelling. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting.

Licence