Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

89.372

86.293

89.296

89.294

89.294

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1) Eindejaarsmarge 2023

1

899

0

0

0

0

2) Inzet EJM tbv ICT en tijdelijke huisvesting

1

‒ 820

0

0

0

0

3) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 30

0

0

0

0

4) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 41

0

0

0

0

5) Inrichting tijdelijke huisvesting

1

9.000

2.000

2.000

2.000

2.000

6) Verhoging uitgaven ICT voor o.a. AZ-Next uitgaven.

1

5.500

4.500

3.500

3.500

3.500

7) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting

1

500

500

500

500

500

8) Inzet onderuitputting AZ breed voor claim VJN 2024

1

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

0

9) Loon- en prijsbijstelling 2024

1

4.667

4.553

4.636

4.636

4.636

10) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 170

‒ 170

‒ 169

‒ 169

‒ 169

11) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 243

‒ 243

‒ 243

‒ 243

‒ 243

12) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

592

‒ 37

‒ 37

‒ 37

‒ 37

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

108.226

96.396

98.483

99.481

99.481

Toelichting

 • 1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 aan de begroting van Algemene Zaken (AZ).

 • 2. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet.

 • 3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning (KvdK).

 • 4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

 • 5. AZ heeft in 2024 hogere kosten in verband met de inrichting van tijdelijke huisvesting en vanaf 2024 daarmee samenhangende hogere operationele kosten.

 • 6. Dit betreft de verhogingen van de uitgaven voor ICT waaronder o.a. AZ-Next.

 • 7. Ontvangsten die worden ingezet voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting.

 • 8. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt de onderuitputting van Algemene Zaken ingezet.

 • 9. De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van AZ. Deze is inclusief de bijstellingen voor het KvdK en de CTIVD.

 • 10. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar het KvdK.

 • 11. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.

 • 12. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Ontvangsten 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

4.786

4.786

4.786

4.786

4.786

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2024

1

101

101

101

101

101

2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2024

1

12

12

12

12

12

3) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting

1

500

500

500

500

500

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

5.399

5.399

5.399

5.399

5.399

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024. En een desaldering op de ontvangsten die ingezet wordt voor ICT en tijdelijke huisvesting.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

89.372

0

89.372

18.854

108.226

10.103

9.187

10.187

10.187

99.481

           

Uitgaven

89.372

0

89.372

18.854

108.226

10.103

9.187

10.187

10.187

99.481

           

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

0

2.425

0

2.425

0

76

76

76

76

Extrapolatie

         

5.372

           

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

644

0

644

0

644

0

0

0

0

0

Extrapolatie

         

644

           

1.3 Apparaatsuitgaven

53.464

0

53.464

16.412

69.876

8.351

7.360

8.360

8.360

8.360

Extrapolatie

         

51.018

           

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.906

0

1.906

107

2.013

107

107

107

107

107

Extrapolatie

         

1.907

           

Bijdrage aan agentschap

          

1.5 Dienst Publiek en Communicatie

30.933

0

30.933

2.335

33.268

1.645

1.644

1.644

1.644

1.644

Extrapolatie

         

30.353

           

Ontvangsten

4.786

0

4.786

613

5.399

613

613

613

613

5.399

Toelichting

De uitgaven van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2024 met € 18,9 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties.

In verband met tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ is het budget voor 2024 opgehoogd met € 8 miljoen voor met name inrichtingskosten voor de tijdelijke huisvesting die niet aard en nagelvast zijn en daarom niet voor rekening komen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is er sprake van hogere operationele kosten in verband met huisvesting van het ministerie voor de duur van de tijdelijke huisvesting. Dit betreft € 1 miljoen voor 2024 oplopend naar € 2 miljoen per jaar tot de verhuizing terug naar het Binnenhof.

Voorts is er voor 2024 een budget toegevoegd voor ICT uitgaven voor het project AZ-next, extra voorzieningen datacenter, beheer en onderhoud van het nieuwe document management systeem (DMS) en professionalisering van de ICT infrastructuur bij AZ. In totaal gaat het om € 6 miljoen in 2024 aflopend naar € 4 miljoen in 2026 en verder.

Om een deel van de kosten voor tijdelijke huisvesting en ICT te dekken is naast de eindejaarmarge (€ 0,8 miljoen) een bedrag van € 1 miljoen onderuitputting AZ-breed in 2024, 2025 en 2026 en € 0,5 miljoen ontvangsten ingezet.

Tevens zijn de tranches loon- en prijsbijstelling 2024 van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Licence