Base description which applies to whole site

2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

 

6.678.776

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

‒ 446.263

1

Prijsbijstelling DMF

7,8

400.266

2

Eindejaarsmarge DMF

8

645.850

3

Kasschuif instandhouding

8

‒ 100.260

4

Kasschuif vastgoed

5

‒ 270.000

5

Kasschuif investeringen

1,2,3,4,5,8

‒ 1.300.000

6

Overheveling AP vastgoed

5

110.000

7

Valuta

1

84.477

8

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1,3,6

‒ 799

    
 

Overige mutaties

 

‒ 15.797

 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

6.232.513

Toelichting belangrijkste mutaties

1. Prijsbijstelling DMF

In totaal wordt € 400,3 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF. het betreft de prijsbijstelling tranche 2023; daarnaast is ook de eenmalige extra prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) aan de begroting toegevoegd. Als laatste wordt de prijsbijstelling over de budgetten die nog op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën stonden, toegevoegd.

2. Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 645,9 miljoen.

3. Kasschuif instandhouding

Dit betreft een kasschuif voor de instandhoudingsuitgaven van het materieel. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

4. Kasschuif vastgoed

Dit betreft een kasschuif voor investeringen in vastgoed. In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, 36124, nr. 12). In lijn met dit plan worden vastgoeduitgaven verschoven naar latere jaren om deze in het juiste kasritme te plaatsen.

5. Kasschuif investeringen

Met name als gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten vertragen de investeringen op het DMF. Het betreft investeringen over de volle breedte van het DMF. De middelen voor deze investeringen worden vanuit 2023 naar latere jaren geschoven. Hiermee wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

6. Overheveling AP vastgoed

Dit betreft de toevoeging van middelen uit het Coalitieakkoord voor vastgoed vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Na overheveling naar het DMF worden deze middelen in het juiste kasritme gezet - zie de kasschuif onder mutatie 4 (Kasschuif vastgoed).

7. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie.

8. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 4,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB, en een bijdrage aan de BSB van het ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 6,4 miljoen). Daarnaast levert Defensie een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 0,8 miljoen lager uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2023.

Licence