Base description which applies to whole site

2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.514.058

0

1.514.058

‒ 141.995

1.372.063

‒ 159.037

‒ 292.231

‒ 396.105

154.253

          

Uitgaven

1.450.849

0

1.450.849

‒ 368.163

1.082.686

‒ 135.988

‒ 186.644

‒ 197.238

‒ 122.559

Waarvan juridisch verplicht

44,8%

   

96,6%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

961.683

0

961.683

131.946

1.093.629

‒ 231.285

‒ 562.062

43.892

‒ 112.457

Verwerving: voorbereidingsfase

192.189

0

192.189

‒ 192.189

0

‒ 311.322

‒ 631.993

‒ 85.561

‒ 232.948

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

5.021

29.884

73.747

44.454

Verwerving: realisatie

769.494

0

769.494

324.135

1.093.629

75.016

40.047

55.706

76.037

Instandhouding

         

Opdrachten

403.005

0

403.005

15.544

418.549

22.115

23.479

22.726

22.185

Instandhouding Materieel

403.005

0

403.005

15.544

418.549

22.115

23.479

22.726

22.185

Kennis en Innovatie

         

Bekostiging

120.240

0

120.240

‒ 25.912

94.328

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

55.051

0

55.051

‒ 1.856

53.195

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

Technologieontwikkeling

38.566

0

38.566

‒ 2.054

36.512

872

872

872

872

Kennisgebruik

3.072

0

3.072

1.549

4.621

399

399

399

399

Kort Cyclische Innovatie

23.551

0

23.551

‒ 23.551

0

374

374

374

374

Onzekerheidsreservering

12.732

0

12.732

‒ 12.732

0

14.645

‒ 2.354

‒ 6.429

‒ 323

Over-/ onderprogrammering

‒ 46.811

0

‒ 46.811

‒ 477.009

‒ 523.820

58.537

354.293

‒ 257.427

‒ 31.964

          

Ontvangsten

99.875

0

99.875

700

100.575

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

99.875

0

99.875

700

100.575

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 142,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder Verwerving toegelichte overhevelingen en kleinere overige mutaties. Ook zijn eerder aangegane verplichtingen voor o.a. DOSCO gezondheidszorg en gehuurd vastgoed CLSK naar beneden bijgesteld. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel. Er is meer verplicht door een meerjarige herschikking voor het Beleidskader Inzetvoorraden Munitie. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege het doorschuiven van verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 192,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatie- of onderzoeksfase. Het betreft hier onder andere de projecten Versnelde aanschaf munitie voor Oefenen en Trainen (O&T) en het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI), aanschaf additionele behoefte programma Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-combinaties en Bergingsvoertuigen (WTB) en vervanging Grondterminals MILSATCOM.

Voorts wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Tot slot is het budget voor de voorbereidingsfase met € 45,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft budget dat met de Defensienota 2022 is toegevoegd aan voorbereidingsfase, maar waarvan een aantal projecten al in de realisatiefase zitten. Daarom is dit budget nu van voorbereidingsfase naar realisatiefase overgeheveld. Hier gaat het bijvoorbeeld om aan de vervanging van de Patriot gerelateerde projecten.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 324,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen (€ 343,3 miljoen), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 47,2 miljoen), en een aantal kleinere mutaties, per saldo € 17,5 miljoen. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet.

Instandhouding

Vanuit de Defensiebegroting, artikel 2, is circa € 14,0 miljoen toegevoegd ter financiering van de meerjarige leasecontracten voor Luchtverkenningscapaciteit voor Kustwacht CARIB. Samen met een aantal kleinere mutaties van per saldo € 1,5 miljoen wordt het totale budget opgehoogd met € 15,5 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Onzekerheidsreservering

De onzekerheidsreservering wordt met € 12,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van het budget van projecten.

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

5.466.977

0

5.466.977

‒ 11.521

5.455.456

90.408

61.429

116.785

135.211

          

Uitgaven

676.321

0

676.321

102.231

778.552

57.976

65.706

105.504

100.670

Waarvan juridisch verplicht

44,8%

   

81,0%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

820.379

0

820.379

‒ 169.488

650.891

249.924

‒ 72.518

226.765

132.378

Verwerving: voorbereidingsfase

97.992

0

97.992

‒ 97.992

0

40.802

‒ 91.429

‒ 58.579

‒ 77.981

Verwerving: onderzoeksfase

84.965

0

84.965

‒ 84.965

0

148.436

‒ 73.327

195.278

85.178

Verwerving: realisatie

637.422

0

637.422

13.469

650.891

60.686

92.238

90.066

125.181

Instandhouding

         

Opdrachten

179.195

0

179.195

14.328

193.523

30.796

21.678

15.561

513

Instandhouding Materieel

179.195

0

179.195

14.328

193.523

30.796

21.678

15.561

513

Over-/ onderprogrammering

‒ 323.253

0

‒ 323.253

257.391

‒ 65.862

‒ 222.744

116.546

‒ 136.822

‒ 32.221

          

Ontvangsten

9.684

0

9.684

25.300

34.984

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

9.684

0

9.684

25.300

34.984

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Maritiem materieel zijn per saldo met € 11,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft met name verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan en daarom doorschuiven naar 2023.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 98,0 miljoen verlaagd. Dit is allereerst het gevolg van een kasschuif ad € 43,9 miljoen vanwege langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en van langere levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden; hierdoor worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Voorts wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 29,6 miljoen). De wijzigingen hebben onder ander betrekking op de projecten Instandhoudingsprogramma Joint Support Ship (JSS), aanschaf Electronic Warfare Suite voor de Luchtverdediging en Commandovoering Fregatten (LCF) vervanging Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV) en vervanging Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP). Het restant heeft betrekking op overige mutaties.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van maritiem materieel is met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen. Vervolgens is budget toegevoegd dat vanuit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase is overgeheveld. Ook worden er uitgaven in een reëler kasritme geplaatst; het betreft hier onder andere het project Combat Support Ship.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft enerzijds een toevoeging van de incidentele meerontvangsten van bijvoorbeeld het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan Portugese M-fregatten (€25,3 miljoen), en het toevoegen van budget voor BKI-reservedelen. Anderzijds daalt het budget als gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden (€ 43,3 miljoen). Het restant betreft diverse overige mutaties.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Toelichting op de ontvangsten

Het ontvangstenbudget is met € 25,3 miljoen gestegen als gevolg van onderhoud aan de Portugese M-fregatten en overige achterstallige verrekeningen.

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.299.391

0

1.299.391

559.331

1.858.722

‒ 74.225

261.272

‒ 59.294

‒ 522.240

          

Uitgaven

1.018.265

0

1.018.265

‒ 88.604

929.661

38.545

132.649

74.193

154.202

Waarvan juridisch verplicht

31,7%

   

77,8%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

997.245

0

997.245

‒ 111.386

885.859

159.429

201.982

78.466

‒ 164.773

Verwerving: voorbereidingsfase

156.326

0

156.326

‒ 156.326

0

‒ 92.983

‒ 469.396

‒ 357.637

‒ 526.038

Verwerving: onderzoeksfase

26.758

0

26.758

‒ 26.758

0

24.535

‒ 85.520

115.743

16.870

Verwerving: realisatie

814.161

0

814.161

71.698

885.859

227.877

756.898

320.360

344.395

Instandhouding

         

Opdrachten

316.351

0

316.351

12.478

328.829

‒ 4.342

‒ 896

‒ 32.736

‒ 755

Instandhouding Materieel

316.351

0

316.351

12.478

328.829

‒ 4.342

‒ 896

‒ 32.736

‒ 755

Over-/ onderprogrammering

‒ 295.331

0

‒ 295.331

10.304

‒ 285.027

‒ 116.542

‒ 68.437

28.463

319.730

          

Ontvangsten

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Land materieel zijn per saldo met € 559,3 miljoen verhoogd. Dit is deels het gevolg van verplichtingen die uit 2022 naar 2023 zijn doorgeschoven. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 156,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif als gevolg van de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase en wordt er budget toegevoegd uit de Defensienota 2022 aan projecten in de realisatiefase. De aanpassingen betreffen onder andere de projecten Vervanging (very) Short Range Air Defence (vSHORAD), Versterken vuursteunketen, aanschaf Raketartillerie, Versterken Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging (GRLV) en Oprichting 102 EFP compagnie.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

Verwerving: realisatie

Het budget voor de realisatiefase is met €71,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, een kasschuif en toevoegingen voor de realisatie van extern gefinancierde projecten, onder andere Bewaken & Beveiligen, kort cyclische investeringen gefinancierd vanuit POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren) en de derde tranche van het Carib landenpakket. Ook zijn Patriot projecten herijkt n.a.v. de Defensienota 2022 (€ 34,9 miljoen).

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 15,1 miljoen. Dit bestaat deels uit € 5,5 miljoen voor uitgaven voor, en het faciliteren van schenkingen aan, Oekraïne. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.425.148

0

1.425.148

894.119

2.319.267

‒ 73.526

31.379

2.713

504.990

          

Uitgaven

1.553.149

0

1.553.149

‒ 39.561

1.513.588

66.517

90.840

101.687

51.818

Waarvan juridisch verplicht

58,7%

   

246,1%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

1.760.123

0

1.760.123

‒ 66.292

1.693.831

12.233

128.490

‒ 52.080

463.093

Verwerving: voorbereidingsfase

174.070

0

174.070

‒ 174.070

0

‒ 43.956

‒ 376.915

‒ 408.771

126.414

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

3.200

3.400

3.400

3.400

Verwerving: realisatie

1.586.053

0

1.586.053

107.778

1.693.831

52.989

502.005

353.291

333.279

Instandhouding

         

Opdrachten

316.596

0

316.596

21.700

338.296

78.091

86.420

86.401

82.488

Instandhouding Materieel

316.596

0

316.596

21.700

338.296

78.091

86.420

86.401

82.488

Over-/ onderprogrammering

‒ 523.570

0

‒ 523.570

5.031

‒ 518.539

‒ 23.807

‒ 124.070

67.366

‒ 493.763

          

Ontvangsten

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 894,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2022 niet is verplicht (€ 994,2 miljoen), het betreft met name het dossier F-35. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege een aantal overige mutaties. Daartegenover staat een budgetverlaging vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget dat in 2023 niet verplicht wordt naar latere jaren (€ 109,1 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 174,1 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 16,8 miljoen). Ook verwerken we een aantal aanpassingen voortkomend uit de Defensienota 2022. Daartegenover staat het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid. De aanpassingen betreffen onder ander de projecten verwerving extra F-35, verwerving extra MQ-9, oprichting 3e Squadron F-35, aanschaf Deep Precision Strike F-35, aanschaf MQ-9 SIGINT-capaciteit en aanschaf Multi Ship Multi Type Simulatoren Helikopters.

Verwerving: realisatie

Het budget voor de realisatiefase van lucht materieel is met € 107,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het doorschuiven van budget naar 2023 dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 311,8 miljoen) en budgetten die zijn overgeheveld van de voorbereidingsfase. Anderzijds is dit het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Het betreft hier onder andere verwerving F-35 (€ 254,0 miljoen). In 2023 is het budget voor onder andere Apache Remanufacture (AH-64) neerwaarts bijgesteld.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo opgehoogd met € 21,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door toevoeging van budget voor de instandhouding van extra F-35 Jachtvliegtuigen (€ 20,4 miljoen) en door toevoeging van budget voor de instandhouding van de MQ-9 (€ 17,9 miljoen). Daarnaast is budget op Instandhouding Materieel dat in 2022 niet tot besteding kwam doorgeschoven naar 2023 (€ 31,9 miljoen). Ook is het budget naar boven bijgesteld als gevolg van enkele kleinere mutaties (€ 16,5 miljoen). Als gevolg van personele capaciteit en de transitie van diverse wapensystemen in 2023 lopen de uitgaven vertraging op, deze worden doorgeschoven naar latere jaren (€ 65,0 miljoen).

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.218.751

0

1.218.751

‒ 130.382

1.088.369

‒ 117.962

8.912

598.655

513.475

          

Uitgaven

1.096.805

0

1.096.805

‒ 37.430

1.059.375

‒ 66.717

‒ 19.519

497.101

492.675

Waarvan juridisch verplicht

8,0%

   

73,9%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

821.924

0

821.924

‒ 290.402

531.522

502.120

505.906

730.927

645.179

Verwerving: voorbereidingsfase

328.926

0

328.926

‒ 328.926

0

529.556

421.860

524.922

516.369

Verwerving: realisatie

492.998

0

492.998

38.524

531.522

‒ 27.436

84.046

206.005

128.810

Instandhouding

         

Opdrachten

466.296

0

466.296

103.570

569.866

73.849

64.915

72.101

72.675

Instandhouding Infrastructuur

466.296

0

466.296

103.570

569.866

73.849

64.915

72.101

72.675

Over-/ onderprogrammering

‒ 191.415

0

‒ 191.415

149.402

‒ 42.013

‒ 642.686

‒ 590.340

‒ 305.927

‒ 225.179

          

Ontvangsten

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn per saldo met € 130,4 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van een aantal projecten, dat van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase overgaat. Deze verplichtingen zullen waarschijnlijk pas na 2023 worden aangegaan. Ook wordt budget voor vastgoed doorgeschoven naar latere jaren. Tot slot zijn verplichtingen toegevoegd die niet in 2022 maar in 2023 zullen worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 328,9 miljoen verlaagd. Dit is grotendeels te verklaren door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven (€ 101,3 miljoen). Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van infrastructuur voor het project @migo Boras, een camerasysteem waarmee de Koninklijke Marechaussee de grenzen bewaakt, het project Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed, waarmee Defensie uitvoering geeft aan de klimaatdoelstellingen en het project Aanpassen Elektriciteitsnet Eindhoven, waarbij het elektriciteitsnetwerk van Vliegbasis Eindhoven vergroot wordt om aan de rol van Air Mobility Command te voldoen. Ook is er budget naar beneden bijgesteld vanwege een correctie op het budget van het beleidskader inzetvoorraden van € 55,1 miljoen.

Tot slot wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 38,5 miljoen toegenomen. Dit is opgebouwd uit herfasering van een aantal projecten naar latere jaren en het toevoegen van het niet uitgegeven budget uit 2022 aan het budget voor 2023 (€ 87,5 miljoen). Daarnaast betreft het projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Het betreft onder andere de projecten ‘Vernieuwen LPI’ voor het op norm brengen van Lokaal Passieve Infra en ‘Infrastructuur @migo Boras’ voor het verbeteren van weginfrastructuur op de locaties Mobiel Toezicht Veiligheid. Het overige verschil wordt verklaard door de herfasering van een aantal kleine projecten.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 103,6 miljoen gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van middelen uit het Coalitieakkoord naar de Defensiebegroting (€ 65 miljoen) en de toevoeging van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 34,3 miljoen). Ook is sprake van een herfasering van het budget van de Commandantenvoorziening voor het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen aan vastgoed (€ 4,6 miljoen) en herschikking van een aantal andere kleine projecten.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.387.806

0

1.387.806

118.290

1.506.096

51.748

‒ 10.852

‒ 260

8.154

          

Uitgaven

883.387

0

883.387

‒ 14.866

868.521

2.115

2.428

‒ 260

2.250

Waarvan juridisch verplicht

33,1%

   

86,3%

    
          

Verwerving

         

Opdrachten

1.091.675

0

1.091.675

‒ 241.755

849.920

344.626

45.514

‒ 15.972

135.125

Verwerving: voorbereidingsfase

715.587

0

715.587

‒ 715.587

0

53.862

‒ 158.997

‒ 94.511

‒ 96.642

Verwerving: realisatie

376.088

0

376.088

473.832

849.920

290.764

204.511

78.539

231.767

Instandhouding

         

Opdrachten

365.753

0

365.753

11.236

376.989

12.263

9.705

6.505

6.880

Instandhouding IT

365.753

0

365.753

11.236

376.989

12.263

9.705

6.505

6.880

Onzekerheidsreservering

0

0

0

33

33

‒ 33

0

0

0

Over-/ onderprogrammering

‒ 574.041

0

‒ 574.041

215.620

‒ 358.421

‒ 354.741

‒ 52.791

9.207

‒ 139.755

          

Ontvangsten

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

Overige ontvangsten IT

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is € 118,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van niet aangegaan verplichtingenbudget uit 2022 (per saldo € 194,7 miljoen). Daartegenover staan een groot aantal kleinere mutaties en het naar beneden bijstellen van de overprogrammering met € 74,8 miljoen.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 715,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven. Het betreft onder andere ERP MNF S/4 HANA, Modernisering Tactische Indoor Simulator en het Vervangen PRC152 en PRC117 (radiosystemen). Daarnaast vindt bij een aantal projecten een herfasering plaats als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vernieuwing van FOXTROT/TEN, Grensverleggende IT (GrIT) en Roadmap SATCOM.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van IT is met € 473,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budgetten aan de begroting voor 2023 die in 2022 niet tot uitgaven hebben geleid. Anderzijds is dit een gevolg van projecten die van de voorbereidingsfase over gaan naar de realisatiefase. Tot slot zijn herfaseringen verwerkt. Het betreft hier onder andere het IT-project TITAAN 5 (€ 21,9 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10,0 miljoen is. Daartegenover staat het in 2023 naar beneden bijstellen van IT-Bandbreedte (€ 15,1 miljoen), wat voornamelijk veroorzaakt wordt door schaarse projectcapaciteit.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

         
          

Ontvangsten

6.521.608

0

6.521.608

‒ 1.118.113

5.403.495

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

0

0

0

‒ 1.881

‒ 1.881

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

          

Uitgaven

0

0

0

130

130

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

Nader toe te wijzen uitgaven

0

0

0

130

130

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

          

Ontvangsten

0

0

0

645.850

645.850

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen dalen met de eerste suppletoire begroting met € 1,9 miljoen.

Toelichting op de ontvangsten

Met de eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge ad € 645,9 miljoen toegevoegd aan de DMF-begroting. De verwerking van de uitkering van de eindejaarsmarge op het DMF wijkt af van reguliere budgettoevoegingen, die doorgaans via het voedingsartikel lopen. De toevoeging van de eindejaarsmarge vindt direct plaats op artikel 8, waardoor ook een ontvangstenmutatie wordt verwerkt.

Licence