Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.983.718

0

1.983.718

136.523

2.120.241

186.588

191.746

167.022

128.930

          

Apparaatsuitgaven

34.215

0

34.215

2.763

36.978

2.541

1.491

1.497

1.488

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

         

Personele uitgaven

30.212

0

30.212

2.510

32.722

2.305

1.319

1.325

1.316

waarvan eigen personeel

29.182

0

29.182

2.457

31.639

2.252

1.266

1.272

1.263

waarvan externe inhuur

1.030

0

1.030

53

1.083

53

53

53

53

Materiele uitgaven

4.003

0

4.003

253

4.256

236

172

172

172

waarvan ict

2.595

0

2.595

161

2.756

141

92

92

92

waarvan sso's

271

0

271

16

287

16

16

16

16

waarvan overig materieel

1.137

0

1.137

76

1.213

79

64

64

64

          

Programma-uitgaven

1.949.503

0

1.949.503

133.760

2.083.263

184.047

190.255

165.525

127.442

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Raad voor Rechtsbijstand

29.024

0

29.024

1.833

30.857

1.838

1.839

1.839

1.839

Bureau Financieel Toezicht

9.108

0

9.108

540

9.648

561

561

561

561

Subsidies

         

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

581

0

581

36

617

36

36

36

36

Juridisch Loket

28.265

0

28.265

3.978

32.243

3.978

3.978

3.978

3.978

Overige Subsidies

1.344

0

1.344

85

1.429

85

85

85

85

Opdrachten

         

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.165

0

10.165

657

10.822

657

657

657

657

Toevoegingen rechtsbijstand

552.922

0

552.922

33.338

586.260

70.290

65.729

54.479

54.122

Mediation in strafrecht

1.116

0

1.116

370

1.486

70

70

70

70

Overige Opdrachten

2.352

0

2.352

2.442

4.794

74

29

29

29

          

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit Persoonsgegevens

34.478

0

34.478

2.274

36.752

2.303

2.478

2.514

2.514

College voor de Rechten van de Mens

9.634

0

9.634

1.144

10.778

572

572

572

572

College Gerechtelijk Deskundigen

2.024

0

2.024

264

2.288

130

131

131

131

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

590

5.717

298

298

298

298

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.384

0

1.384

87

1.471

87

87

87

87

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdragen Rechtspleging

44

0

44

3

47

3

3

3

3

Caribisch Nederland (BES)

300

0

300

‒ 280

20

‒ 280

‒ 280

‒ 280

‒ 280

Raad voor de rechtspraak

1.250.944

0

1.250.944

86.735

1.337.679

103.162

114.391

100.861

63.115

Overige Bijdrage medeoverheden

271

0

271

17

288

17

17

17

21

Subsidies

         

Rechtspleging

573

0

573

36

609

36

36

36

36

Wetgeving

1.320

0

1.320

84

1.404

84

84

84

84

Overige Subsidies

5.695

0

5.695

1.266

6.961

2.096

2.211

2.225

2.241

Opdrachten

         

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

480

0

480

31

511

31

31

31

31

Overige Opdrachten

2.352

0

2.352

‒ 1.770

582

‒ 2.081

‒ 2.788

‒ 2.788

‒ 2.788

          

Ontvangsten

167.431

0

167.431

0

167.431

36.248

15.197

16.204

16.803

waarvan Griffierechten

149.234

0

149.234

0

149.234

36.248

15.197

16.204

16.803

waarvan Overig

18.197

0

18.197

0

18.197

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zijn volledig juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

 • Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen een stijgende ontwikkelingslijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer toevoegingen worden geraamd dan vorig jaar verwacht. In 2023 wordt het budget met 27,3 mln. verhoogd met een afloop naar 24,3 mln. in 2028.

 • De processen en processtappen waarmee de Raad uitvoering geeft aan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) worden ondersteund door diverse applicaties. Het huidige applicatielandschap dat het Wrb-proces ondersteunt, is sterk verouderd en een deel van de processen en processtappen is niet gedigitaliseerd. Omdat het continuïteitsrisico voor het operationeel houden van het WRB-applicatielandschap toeneemt wordt het huidige applicatielandschap op korte termijn vervangen door een nieuw applicatielandschap. Voor uitvoering hiervan wordt 21,4 mln. beschikbaar gesteld in 2023.

 • Het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand loopt al drie jaar. Door onder andere vertraging als gevolg van de coronamaatregelen maakt dat een looptijd tot 1 januari 2025 niet meer haalbaar is. Daarom is besloten om de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen. Het budget wordt in 2023 met 13 mln. verhoogd.

 • Het meerjarige budget voor de toevoegingen, stelselherziening en ICT-vernieuwing over de jaren heen wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de uitgaven. Er wordt 66 mln. doorgeschoven naar de jaren 2024, 2025 en 2028.

 • De toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 35,6 mln. in 2023 aflopend naar 34,1 mln. vanaf 2025.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging in 2023 van 8,6 mln., 20 mln. in 2024 en in 2025 en 2026 40 mln. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten als gevolg van de verwachte hogere asielinstroom.

 • Een meerjarige bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak vanuit aanpak ondermijning in het kader van preventie. In 2023 7,5 mln. en vanaf 2024 meerjarig 10 mln.

 • Bij de Raad voor de Rechtspraak wordt meerjarig een neerwaartse bijstelling gedaan op de PMJ; hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van het wetsvoorstel verlaging griffierechten. In 2023 8,4 mln. met een verdere verlaging naar 20,4 mln. in 2028.

 • De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2023-2028 waarvan 73,4 mln. in 2023 oplopend naar 75,7 mln. in 2028.

 • De in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van de griffierechten wordt gedeeltelijk bijgesteld in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave. In 2024 een verlaging van 2,5 mln. en vanaf 2025 6,9 mln.

 • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken, op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten in 2024 met 24,8 mln. opgehoogd met een afloop naar 2,6 mln. in 2028. Daarnaast wordt in verband met de Rijksbrede dekkingsopgave de voorgenomen verlaging van de griffierechten gedeeltelijk bijgesteld. Dit leidt tot lagere uitgaven bij de ZM, Hoge Raad en Rechtsbijstand en tot hogere ontvangsten. In 2024 11,5 mln. met een oploop naar 15,3 mln. in 2028.

Licence