Base description which applies to whole site

5.4 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Exploitatieoverzicht

Tabel 36 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

1.366.843

51.633

1.418.476

waarvan omzet moederdepartement

169.300

4.828

174.128

waarvan omzet overige departementen

1.109.236

37.486

1.146.722

waarvan omzet derden

88.307

9.319

97.626

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

103.295

‒ 3.511

99.784

Totaal baten

1.470.138

48.122

1.518.260

    

Lasten

   

Apparaatskosten

377.733

1.902

379.635

- Personele kosten

292.491

8.435

300.926

waarvan eigen personeel

248.115

4.089

252.204

waarvan inhuur externen

44.377

4.345

48.722

waarvan overige personele kosten

0

 

0

- Materiële kosten

85.241

‒ 6.533

78.708

waarvan apparaat ICT

24.054

‒ 4.071

19.983

waarvan bijdrage aan SSO's

36.410

‒ 494

35.916

waarvan overige materiële kosten

24.777

‒ 1.968

22.809

Rentelasten

90.584

‒ 1.399

89.185

Afschrijvingskosten

431.351

5.938

437.289

- Materieel

431.351

5.938

437.289

waarvan apparaat ICT

0

 

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

431.351

5.938

437.289

- Immaterieel

0

 

0

Overige lasten

570.470

41.682

612.152

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

570.470

41.682

612.152

Totaal lasten

1.470.138

48.122

1.518.260

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Door het verwerken van diverse stijgende kosten in de tarieven, waaronder energie, is sprake van een beperkte toename van de omzet.

Lasten

Overige lasten

Er is in relatief kleine mate rekening gehouden met de inflatie en de stijgende energiekosten ten tijde van het opstellen van de ontwerpbergroting 2023 in het voorjaar van 2022. De kosten voor energie zijn sinds afgelopen voorjaar verder gestegen. Dit leidt ertoe dat er sprake is van een toename van de overige lasten.

Daarnaast kan de toename van de overige lasten worden verklaard door toegenomen servicekosten van inhuurpanden van kantoren. In deze servicekosten zit tevens een energiecomponent verwerkt. Verder is er een toename van de projectkosten regiotarief en een afname van de DBFMO (Design, Built, Maintain en Operate) lasten.

Kasstroomoverzicht

Tabel 37 Kasstroomoverzicht RVB (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

303.182

281.504

584.686

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.343.253

61.983

2.405.236

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.911.902

‒ 82.220

‒ 1.994.122

2.

Totaal operationele kasstroom

431.351

‒ 20.237

411.114

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 772.000

173.000

‒ 599.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 772.000

173.000

‒ 599.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 2.423

‒ 2.423

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 371.372

16.135

‒ 355.237

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

772.000

‒ 173.000

599.000

4.

Totaal financieringskasstroom

400.628

‒ 159.288

241.340

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

363.162

274.978

638.140

Toelichting

De mutatie Rekening Courant RHB wordt verklaard doordat de nieuwe stand is gebaseerd op het jaarverslag 2022.

De mutatie ‘totaal ontvangsten operationele kasstroom’ wordt verklaard door toename van zowel de totale omzet als de programmagelden van Defensie. Er is echter een afname van de programmagelden van BZK door lagere geraamde opbrengsten voor materieel beheerders van de externe ingebruikgevingen en de verkopen.

De mutatie «totaal operationele kasstroom» wordt verklaard door de hogere overige lasten, zoals hierboven toegelicht, en de programmagelden van Defensie. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is de afroming van het Eigen Vermogen van 2022 op basis van het Jaarverslag 2022. Verder heeft voortschrijdend inzicht geleid tot een nieuwe prognose, die tot gevolg heeft dat het onvoorwaardelijke beroep op de leenfaciliteit t.o.v. de ontwerpbegroting wordt verlaagd met € 173 mln.

Licence