Base description which applies to whole site

5.1 Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) (Voorheen P-Direkt)

Algemeen

P-Direkt gaat in 2023 samen met UBR Personeel en UBR Binnenwerk verder onder de naam Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk). In deze suppletoire begroting worden deze organisatieonderdelen samengevoegd in de begroting van O&P Rijk.

Exploitatieoverzicht

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap O&P Rijk (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

115.204

155.140

270.344

waarvan omzet moederdepartement

104.020

48.946

152.966

waarvan omzet overige departementen

10.672

104.281

114.953

waarvan omzet derden

512

1.913

2.425

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

115.204

155.140

270.344

    

Lasten

   

Apparaatskosten

112.939

154.922

267.861

- Personele kosten

68.753

99.363

168.116

waarvan eigen personeel

58.415

83.758

142.173

waarvan inhuur externen

9.173

12.158

21.331

waarvan overige personele kosten

1.165

3.447

4.612

- Materiële kosten

44.186

55.559

99.745

waarvan apparaat ICT

11.608

2.494

14.102

waarvan bijdrage aan SSO's

30.662

19.591

50.253

waarvan overige materiële kosten

1.916

33.474

35.390

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.265

218

2.483

- Materieel

100

59

159

waarvan apparaat ICT

100

59

159

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

- Immaterieel

2.165

159

2.324

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

115.204

155.140

270.344

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De omzetstijging is tweeledig: de toevoeging van de organisatieonderdelen UBR Personeel en UBR Binnenwerk vanuit de ontvlechting van UBR en de overige mutaties als gevolg van onder andere de gemaakte prijs- en productieafspraken voor het jaar 2023, zie specificatie in tabel 28.

Tabel 28 Overzicht mutaties O&P Rijk
 

Stand OW 2023 P-Direkt

Mutaties Ontvlechting uit UBR

Overige Mutaties

Totaal na 1e supp

Omzet

115.204

103.339

51.801

270.344

waarvan Moeder

104.020

19.018

29.928

152.966

waarvan Overige departementen

10.672

82.935

21.346

114.953

waarvan Derden

512

1.386

527

2.425

De overige mutaties hebben voornamelijk drie oorzaken. Eind 2022 zijn de tarieven 2023 op basis van de toen geldende inflatiecijfers geactualiseerd. De tarieven zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 verhoogd.

Tevens is het eind van het jaar voor de UBR onderdelen Personeel en Binnenwerk het moment om de afspraken met de afnemers te herijken: zo zijn er in het kader van de banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hogere doelen afgesproken ten aanzien van het aantal te creëren banen.

Tot slot is de voorheen bij het UBR onderdeel Personeel toegepaste presentatie op zowel omzet als kosten aangepast. De reden is dat hiermee een beter inzicht wordt gegeven in de daadwerkelijke doorbelasting vanuit O&P Rijk aan de departementen en ook een volledig beeld van de productiekosten.

Lasten

Apparaatskosten

De kostenstijging is tweeledig: de toevoeging van de organisatieonderdelen UBR Personeel en UBR Binnenwerk vanuit de ontvlechting van UBR en de overige mutaties als gevolg van onder andere de gemaakte prijs- en productieafspraken voor het jaar 2023.

Tabel 29 Apparaatskosten O&P Rijk (bedragen x € 1.000)
 

Stand OW 2023 P-Direkt

Mutaties Ontvlechting uit UBR

Overige Mutaties

Totaal na 1e supp

Apparaatskosten

115.204

103.339

51.801

270.344

Personeel

68.753

83.858

15.505

168.116

Materieel

44.186

19.158

36.401

99.745

Afschrijvingskosten

2.265

323

‒ 105

2.483

Personele kosten

De personele kostenstijging worden naast de toevoeging van het personeel van de UBR onderdelen veroorzaakt door de hogere prijs- en productieafspraken eind 2022 ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting 2023.

Materiele kosten

De materiele kostenstijging wordt daarnaast ook veroorzaakt door hogere doorbelastingen van bedrijfsvoeringskosten als gevolg van de ontvlechting van UBR. En het zichtbaar maken van de volledige inkoop ten behoeve van integraal doorbelaste dienstverlening met productverantwoordelijkheid van het UBR onderdeel Personeel.

Tabel 30 Kasstroomoverzicht O&P Rijk (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

20.959

17.342

38.301

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

115.204

155.140

270.344

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 117.939

‒ 154.922

‒ 272.861

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.735

218

‒ 2.517

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.740

0

‒ 1.740

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.740

0

‒ 1.740

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 780

0

‒ 780

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 780

0

‒ 780

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

15.704

17.560

33.264

Toelichting

Operationele kasstroom

De mutatie op de operationele kasstroom wijkt weinig af maar de omvang van de ontvangsten en de uitgaven stijgt evenredig met de toename van de baten en de lasten als gevolg van de samenvoeging van P-Direkt, UBR-Personeel en UBR-Binnenwerk tot de nieuwe organisatie O&P Rijk.

Licence