Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 26 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

0

0

0

14.931

14.931

5.802

2.560

1.296

418

          

Uitgaven

0

0

0

14.931

14.931

5.802

2.560

1.296

418

          

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

14.931

14.931

5.802

2.560

1.296

418

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Prijsbijstelling

Dit betreft het restant van de prijsbijstelling na de toevoeging aan de artikelen van de tranche 2023 en de extra tranche 2022 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Licence