Base description which applies to whole site

5.2 Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) (Voorheen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR))

Algemeen

Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) gaat vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm door onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI). De overige activiteiten van het agentschap UBR zijn vanaf 1 januari 2023 herverdeeld over:

  • 1. Rijksorganisatie voor Beveiliging en Logistiek (RBL).

  • 2. Organisatie en Personeel en Rijk (O&P Rijk)

  • 3. Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

  • 4. Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF)

  • 5. Logius (onderdeel KOOP1)

De omzet en kosten verbonden aan activiteiten die zijn ontvlochten uit Rijksorganisatie ODI (voorheen UBR) zijn als volgt:

Tabel 31 Ontvlechtingsoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

Stand OW 2023

Ontvlechting UBR

Stand na ontvlechting UBR

Van:

UBR (oud)*

325.110

‒ 244.028

81.082

Naar:

RBL

0

116.768

116.768

 

O&P Rijk

0

103.339

103.339

 

RIS**

0

17.506

17.506

 

OBF**

0

6.415

6.415

 

Logius

0

 

0

     
 

Totaal:

325.110

0

325.110

* UBR gaat in afgeslankte vorm verder onder de naam ODI (Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie

** De onderdelen RIS en OBF worden onder begrotingsartikel 11 gepositioneerd (als kasdienst)

Exploitatieoverzicht

Hier volgen mutaties die plaatsgevonden hebben ten opzichte van de vastgestelde begroting. Daarna volgt een toelichting op de verschillen tussen «Stand na ontvlechting UBR» (tabel 31) en de laatste kolom (3) in tabel 32.

Tabel 32 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RODI (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

325.110

‒ 229.268

95.842

waarvan omzet moederdepartement

108.346

‒ 69.504

38.842

waarvan omzet overige departementen

212.322

‒ 157.606

54.716

waarvan omzet derden

4.441

‒ 2.157

2.284

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

325.110

‒ 229.268

95.842

    

Lasten

   

Apparaatskosten

325.110

‒ 229.268

95.842

- Personele kosten

220.410

‒ 143.136

77.274

waarvan eigen personeel

189.585

‒ 120.341

69.244

waarvan inhuur externen

21.397

‒ 18.797

2.600

waarvan overige personele kosten

9.428

‒ 3.998

5.430

- Materiële kosten

104.066

‒ 85.498

18.568

waarvan apparaat ICT

5.715

‒ 5.585

130

waarvan bijdrage aan SSO's

19.416

‒ 8.900

10.516

waarvan overige materiële kosten

78.936

‒ 71.013

7.923

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

634

‒ 634

0

- Materieel

335

‒ 335

0

waarvan apparaat ICT

185

‒ 185

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

150

‒ 150

0

- Immaterieel

299

‒ 299

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

325.110

‒ 229.268

95.842

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Ten opzichte van de stand na ontvlechting UBR, zie tabel 31, is de omzet van Rijksorganisatie ODI bijgesteld van € 81,1 mln. naar € 95,8 mln. De toename van € 14,7 mln. wordt verklaard door:

  • Tariefstijging als gevolg van inflatie van 5,3% ten opzichte van waar in de OW 2023 rekening is gehouden. Het effect van deze afwijking is € 5,5 mln.

  • In 2023 is extra financiering beschikbaar gekomen voor het programma HR-ICT van € 4,4 mln.

  • Het programma Informatiehuishouding (IHH) heeft begin 2023 extra financiering gekregen van € 1,1 mln.

  • Het aantrekken van extra capaciteit door extra vraag naar dienstverlening waardoor € 0,7 mln. aan extra omzet wordt verwacht.

Lasten

Apparaatskosten

Ten opzichte van de stand na ontvlechting, zie tabel 31, zijn ook de apparaatskosten in evenredigheid met de omzet toegenomen. Dit betreft voornamelijk kosten voor eigen personeel, externe inhuur en overige materiële lasten waaronder licentiekosten voor de uitvoering van diverse programma’s.

Kasstroomoverzicht

Tabel 33 Kasstroomoverzicht RODI (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

46.890

‒ 44.690

2.200

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

325.110

‒ 229.268

95.842

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 325.110

229.268

‒ 95.842

2.

Totaal operationele kasstroom

0

0

0

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.000

1.000

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.000

1.000

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

45.890

‒ 43.690

2.200

Toelichting

De mutatie in de operationele kasstroom is het gevolg van de ontvlechting van UBR.

De investeringskasstroom is voor € 0,5 mln. naar RBL en voor € 0,5 mln. naar OBF ontvlochten.

1

KOOP is al bij de ontwerpbegroting 2023 van Logius ondergebracht.

Licence