Base description which applies to whole site

5.3 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Exploitatieoverzicht

Tabel 34 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC-ICT (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

324.405

21.089

345.494

waarvan omzet moederdepartement

89.727

5.617

95.344

waarvan omzet overige departementen

233.778

15.415

249.193

waarvan omzet derden

900

57

957

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

324.405

21.089

345.494

    

Lasten

   

Apparaatskosten

292.440

17.415

309.855

- Personele kosten

160.272

8.399

168.671

waarvan eigen personeel

98.057

‒ 1.882

96.175

waarvan inhuur externen

56.881

10.456

67.337

waarvan overige personele kosten

5.334

‒ 175

5.159

- Materiële kosten

132.168

9.016

141.184

waarvan apparaat ICT

108.294

4.906

113.200

waarvan bijdrage aan SSO's

20.858

165

21.023

waarvan overige materiële kosten

3.016

3.945

6.961

Rentelasten

0

780

780

Afschrijvingskosten

43.515

2.894

46.409

- Materieel

35.682

2.177

37.859

waarvan apparaat ICT

35.682

2.177

37.859

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

- Immaterieel

7.833

717

8.550

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

335.955

21.089

357.044

Saldo van baten en lasten alle bedrijfsuitoefening

‒ 11.550

0

‒ 11.550

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 11.550

0

‒ 11.550

Programmakosten transitie

11.550

0

11.550

Saldo van baten en lasten reguliere bedrijfsuitoefening

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De omzet stijgt als gevolg van de sterk stijgende prijzen op de ICT markt en als gevolg van het CAO akkoord 2022. Daarnaast stijgt de afname van ICT voorzieningen binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT. Deze ontwikkelingen hebben zich tevens doorvertaald in de vastgestelde tarieven voor 2023 die SSC-ICT hanteert.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle kosten voor ambtelijk personeel, uitzendkrachten en inhuur van externe expertise. Als gevolg van de krapte op de ICT arbeidsmarkt blijft het inhuren van externe expertise noodzakelijk, zowel voor structurele als incidentele activiteiten. De personele kosten stijgen als gevolg van de hogere tarieven van externen en als gevolg van het CAO akkoord 2022. Daartegenover staat een lichte daling in de kosten eigen personeel als gevolg van de verwachte onderbezetting op het vaste ambtelijk personeel.

Waarvan apparaat ICT

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de ICT dienstverlening. SSC-ICT ziet een stijging van kosten van leveranciers van dataopslagcapaciteit, applicatielicenties en onderhoud van ICT (besturings)systemen maar ook van huisvesting- en energiekosten. Tevens is een stijging zichtbaar in de afname van verschillende ICT voorzieningen binnen het verzorgingsgebied, zoals accounts, mobiele telefoons en laptops.

Waarvan overige materiële kosten

Er is een hogere afname voor ICT voorzieningen ten behoeven van incidentele activiteiten zoals projecten. Hierdoor stijgen de overige materiële kosten

Rentelasten

Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen jaren geen rente berekend over de rekening-courant van een Batenlastendienst. Vanaf 2023 gaat het ministerie van Financiën wel rente vergoeden of berekenen. Dit komt door het weer in rekening brengen van rente voor leenfaciliteiten in 2022. Als gevolg daarvan zien we een stijging van de rentelasten voor 2023.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. Verwacht wordt dat de stijging in afname van ICT voorzieningen leidt tot hogere afschrijvingskosten in 2023.

Kasstroomoverzicht

Tabel 35 Kasstroomoverzicht SSC-ICT (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

14.397

‒ 2.095

12.302

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

324.405

21.089

345.494

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 292.440

‒ 17.415

‒ 309.855

2.

Totaal operationele kasstroom

31.965

3.674

35.639

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 60.000

0

‒ 60.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 60.000

0

‒ 60.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 11.482

‒ 11.482

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

11.550

0

11.550

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 40.500

0

‒ 40.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

60.000

0

60.000

4.

Totaal financieringskasstroom

31.050

‒ 11.482

19.568

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

17.412

‒ 9.903

7.509

Toelichting

Operationele kasstroom

De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Het gaat hierbij om periodieke vervanging persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkapparatuur in het Overheid Data Centrum Rijswijk, servers en licenties alsook de vervanging van technisch verouderde systemen binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT. De ontvangsten stijgen met € 21,1 mln. als gevolg van stijgende personele en materiele kosten in 2023.

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement

De eenmalige uitkering aan Moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen dat wordt afgestort naar het moederdepartement.

Licence