Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2023.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2023

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

10 Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. ontvangsten 2 mln.

Licence