Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

0

0

0

    

Uitgaven

0

0

0

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W

0

 

0

    

Ontvangsten

0

0

0

Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

0

 

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties op dit artikel.

Licence