Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

170.000

304

170.304

    

Uitgaven

10.000

304

10.304

    

Subsidies (regelingen)

10.000

0

10.000

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

10.000

 

10.000

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

304

304

NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK

0

 

0

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project CropXR bijdrage LNV

0

 

0

NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

0

 

0

NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK

0

 

0

NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Maritiem Masterplan bijdrage I&W

0

 

0

NGF - project POLARIS bijdrage DEF

0

 

0

NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Material Independence & Circular Batteries EZK

0

 

0

NGF - project REGENL LNV

0

 

0

NGF - project Bio Based Circulair EZK

0

 

0

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route

0

304

304

    

Ontvangsten

10.000

304

10.304

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

170.000

304

170.304

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

170.000

304

170.304

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Het overschot van het opdrachten- en onderzoeksbudget voor de directie NGF op de EZK-begroting is teruggeboekt naar het NGF en bij de onverdeelde middelen gevoegd. Dit overschot bedraagt € 304.000.

Licence