Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

5.853.163

1.065.329

6.918.492

     
 

Uitgaven

7.010.063

‒ 144.631

6.865.432

     

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

6.981.136

‒ 141.890

6.839.246

 

Bijdrage aan agentschappen

886.347

‒ 36.173

850.174

 

IND

809.389

‒ 36.173

773.216

 

DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

76.958

0

76.958

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.788.825

21.101

2.809.926

 

COA

2.520.914

44.528

2.565.442

 

NIDOS - opvang

267.911

‒ 23.427

244.484

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.002.706

‒ 119.208

2.883.498

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

2.970.306

‒ 109.208

2.861.098

 

Samenwerkingsverbanden asielketen

32.400

‒ 10.000

22.400

 

Subsidies (regelingen)

54.729

5.000

59.729

 

Vluchtingenwerk Nederland (VWN)

17.394

5.000

22.394

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

33.052

0

33.052

 

International Organization for Migration (IOM)

2.640

0

2.640

 

Overige subsidies

1.643

0

1.643

 

Opdrachten

248.529

‒ 12.610

235.919

 

Programma Keteninformatisering

9.222

0

9.222

 

Versterking vreemdelingenketen

89.089

‒ 12.610

76.479

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

150.218

0

150.218

37.3

Terugkeer en bewaring vreemdelingen

28.927

‒ 2.741

26.186

 

Bijdrage aan agentschappen

8.924

‒ 1.693

7.231

 

DJI - Dienst vervoer en ondersteuning

8.924

‒ 1.693

7.231

 

Subsidies (regelingen)

9.655

‒ 1.776

7.879

 

REAN-regeling

6.266

‒ 1.335

4.931

 

Overige subsidies

3.389

‒ 441

2.948

 

Opdrachten

10.348

728

11.076

 

Vreemdelingen vertrek

10.348

728

11.076

     
 

Ontvangsten

26.832

0

26.832

     

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 37 is 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND)

  • De kosten voor de werkzaamheden bij de IND voor Oekraïense ontheemden zijn lager dan verwacht, dit betreft met name de kosten voor bezwaar en de extra uit te reiken O-documenten. Dit leidt tot een meevaller van € 10 mln.

  • Het budget voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen wordt dit jaar niet volledig uitgeput, omdat de kosten lager uitvallen, wat resulteert in een meevaller van € 26,9 mln. 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

  • Uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP) blijkt dat de bezetting lager is dan verwacht, maar het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) is fors hoger dan verwacht. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van de ODA-toerekening van € 10,7 mln.

  • Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een Decentrale Uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2023 wordt door JenV € 12,1 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten via de decembercirculaire van het gemeentefonds. Daarnaast vindt een nabetaling voor het jaar 2022 plaats van € 0,5 mln. aan de gemeenten in het kader van het faciliteitenbesluit.

  • Op basis van de nieuwe MPP en ook de 2e tertaalrapportage van COA wordt het bedrag in de begroting aangepast. De gemiddelde bezetting is lager dan geraamd, wat resulteert in een meevaller van € 207,5 mln. Ten aanzien van de meerkosten voor (crisis)noodopvang is het omgekeerde het geval, deze vallen hoger uit dan geraamd, ad € 218 mln. Per saldo is er een tegenvaller van € 10,5 mln.

  • COA heeft in juli 2023 de Jaarrekening 2022 opgeleverd. Daaruit blijkt dat JenV € 36 mln. moet nabetalen over de opdracht 2022.

Nidos -opvangHoewel de instroom van AMV's hoog blijft zijn de kosten voor Nidos iets lager dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nidos niet lukt voldoende opvangplekken en personeel aan te trekken. Hierdoor is een meevaller van € 23,4 mln. op het Nidos budget.

Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenEen aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het Btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 109,2 mln. over naar het ministerie van Financiën.

Samenwerkingsverbanden asielketenBij de middelen bevorderen opvang, bedoeld om afspraken te maken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren is een meevaller van € 10 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog weinig afspraken zijn waarvoor middelen vereist zijn.

Vluchtingenwerk Nederland (VWN)Vanwege de hoge bezetting bij COA moet Vluchtelingenwerk Nederland meer werkzaamheden uitvoeren. De subsidie voor 2023 wordt verhoogd met € 5 mln.

Versterking vreemdelingenketenBij de middelen die gereserveerd zijn voor de Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) is een meevaller omdat de PBL nu nog een pilot is waarvan de kosten lager zijn dan beschikbare bedrag. De middelen ad € 8 mln. vallen vrij ter dekking van COA. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Nu er een beter beeld is van de hoogte van de voorschotten die door gemeenten voor opvang en transitiekosten in 2023 worden aangevraagd als ook van de afrekening van de opvang en transitiekosten over 2022 met gemeenten blijkt dat het verplichtingenbudget bijdrage medeoverheden te laag is geraamd bij de eerste suppletoire begroting 2023. Hetzelfde geldt voor het budget opdrachten van het Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen waar de verplichting voor de zorgkosten hoger  uitvalt. Om overschrijdingen te voorkomen wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 1.210 mln.

Licence