Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.151.876

‒ 202.599

6.949.277

     
 

Uitgaven

6.813.367

‒ 207.588

6.605.779

     

3.1

Woningmarkt

5.031.040

‒ 1.829

5.029.211

 

Subsidies (regelingen)

32.411

3.912

36.323

 

Bevordering eigen woningbezit

8.600

0

8.600

 

Stimuleringsmiddelen wooncooporaties

176

0

176

 

Ouderenhuisvesting

14.016

‒ 2.000

12.016

 

Woningmarkt

9.619

5.912

15.531

 

Opdrachten

56.633

722

57.355

 

NHG risicovoorziening

49.905

0

49.905

 

Woningmarkt

6.728

722

7.450

 

Inkomensoverdrachten

4.917.355

‒ 5.160

4.912.195

 

Huurtoeslag

4.917.355

‒ 5.160

4.912.195

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.211

0

3.211

 

Woningmarkt

3.211

0

3.211

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.500

‒ 700

2.800

 

Grote gezinnen

3.500

‒ 700

2.800

 

Bijdrage aan agentschappen

15.977

‒ 10

15.967

 

Dienst van de Huurcommissie

15.815

75

15.890

 

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

162

‒ 85

77

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.953

‒ 593

1.360

 

Financiën (IXB)

800

‒ 800

0

 

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

1.153

207

1.360

3.3

Woningbouw

1.782.327

‒ 205.759

1.576.568

 

Subsidies (regelingen)

1.006

‒ 38

968

 

Woningbouw

1.006

‒ 38

968

 

Opdrachten

16.424

357

16.781

 

Woningbouwimpuls

106

250

356

 

Volkshuisvestingsfonds

1.059

‒ 350

709

 

Woningbouw

2.308

100

2.408

 

Tijdelijke uitvoeringsorganisatie

12.856

287

13.143

 

Grootschalige woningbouwgebieden

95

70

165

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

136.700

1.400

138.100

 

Herplaatsingsgarantie

136.700

1.400

138.100

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

151

38

189

 

CBS

151

38

189

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.457.430

‒ 209.495

1.247.935

 

Flexpools

10.000

‒ 1.232

8.768

 

Woningbouwimpuls

357.202

‒ 251.543

105.659

 

Volkshuisvestingsfonds

280.684

0

280.684

 

Kwetsbare groepen

35.585

0

35.585

 

Woondeals

10.000

0

10.000

 

Grootschalige woningbouwgebieden

454.500

0

454.500

 

Versnelling huisvesting

11.459

0

11.459

 

Overlooplocaties

48.000

‒ 6.720

41.280

 

Start-bouwimpuls

250.000

50.000

300.000

 

Bijdrage aan agentschappen

170.616

1.979

172.595

 

RVO

3.656

‒ 2.654

1.002

 

RVB

166.960

4.633

171.593

     
 

Ontvangsten

564.955

‒ 11.307

553.648

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 9 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 3
 

2023

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.

Uitgaven

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Ouderenhuisvesting

Het gereserveerde budget voor de opvang van Soedanese vluchtelingen blijkt onvoldoende om alle kosten tot en met december te kunnen betalen. Er wordt hiervoor € 2 mln. overgeboekt van dit budget.

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2023 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie, van respectievelijk USD 1.051.078 (€ 0,9 mln.), USD 118.500 (€ 0,12 mln.) en USD 23.750 (€ 0,02 mln.). Daarnaast vindt een nabetaling plaats aan Bonaire voor de particuliere verhuurderssubsidie van USD 350.000 (€ 0,3 mln.) en een voorschot voor de particuliere verhuurderssubsidie van USD 660.000 (€ 0,6 mln.).

In de huurtoeslag wordt een raming opgenomen voor Wonen in Caribisch Nederland. In deze raming is ook een bedrag bestemd voor de afgesloten Woondeal Bonaire. Hiervoor wordt € 3 mln. aan dit budget toegevoegd.

Opdrachten

Woningmarkt

Voor de opvang van Soedanese evacuees is er budget gereserveerd. Het gereserveerde budget blijkt echter onvoldoende om alle kosten tot en met december 2023 te kunnen betalen. Er wordt € 2 mln. overgeboekt naar dit budget om de kosten te kunnen betalen. Daarnaast zijn er nog facturen ontvangen voor de opvang van Afghaanse Nederlanders van de gemeente Haarlemmermeer.

Er vindt tevens een mutatie plaats van circa € 1,3 mln. naar het Gemeentefonds. Deze decentrale uitkering is bedoeld voor gemeenten die via het Rijk zijn betrokken bij de zogenoemde nazorg van evacuees uit Soedan. Het betreft de zorg voor Nederlanders die vanaf eind april zijn gerepatrieerd uit Soedan.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Er vindt een overboeking van circa € 2,2 mln. plaats voor de bijzondere uitkering en de bijdrage voor de kosten van de verhuurdersubsidie aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze overboeking betreft ook de nabetaling aan Bonaire voor de verhuurderssubsidie.

Er vloeit daarnaast € 3 mln. van de huurtoeslag naar de afgesloten Woondeal Bonaire.

3.3 Woningbouw

Storting begrotingsreserve

Herplaatsingsgarantie

Dit betreft de geraamde uitvoeringskosten van circa € 1,4 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie. De middelen worden gerealloceerd naar de begrotingsreserve om deze terug in de risicovoorziening te storten.

Bijdrage aan medeoverheden

Flexpools

Dit betreft de btw afdracht aan het btw-compensatiefonds behorend bij de flexpool regeling.

Woningbouwimpuls

Het betreft hier meerdere mutaties.

Er is een overboeking van € 69,4 mln. naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ter verkenning van OV en Wonen in de regio Utrecht.

Er is een overboeking van € 11,9 mln. naar het ministerie van Financiën (onderdeel btw compensatiefonds) van de btw afdracht voor de aanvragen van de 5e tranche van de woningbouwimpuls.

De onderuitputting van 5e tranche woningbouwimpuls (€ 120,3 mln.) wordt generaal teruggeboekt. De Woningbouwimpuls kent een 100 procent eindejaarsmarge waardoor deze middelen in 2024 weer opgeboekt worden op artikel 3.

Uit de onderuitputting van woningbouwimpuls is er een reallocatie van € 50 mln. gedaan naar de start-bouwimpuls. Zie de start-bouwimpuls voor verdere toelichting.

Uit de onderuitputting worden daarnaast drie amendementen (€60 mln.) gedekt die recent zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling. Tevens wil ik mij inzetten om een deel van de onderuitputting bij Voorjaarsnota vrij te maken ten behoeve van een regeling waarmee grotere en complexe locaties financieel kunnen worden ondersteund, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

Overlooplocaties

Dit betreffen uitgaven in het kader van de fysieke herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. Na het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten kan in 2023 worden overgegaan op uitkering door middel van een SPUK-regeling voor circa € 41,3 mln. Voor het overige deel van de fysieke herplaatsingsgarantie vinden de uitgaven plaats in 2024.

Start-bouwimpuls

Dit betreft een ophoging van het budget voor de start-bouwimpuls van € 250 mln. naar € 300 mln. vanuit de onderuitputting van de vijfde tranche woningbouwimpuls, gezien de grote interesse die bestaat in de regeling. De startbouwimpuls is bedoeld voor nieuwbouwprojecten die door de veranderde economische omstandigheden dreigen te vertragen of on hold te worden gezet.

Bijdrage aan agentschappen

RVO

Het betreft hier een tweetal mutaties.

Er vindt, conform afspraak met het ministerie van Financiën, een afboeking plaats van circa € 1,3 mln. van de onderuitputting van de middelen van de woningbouwimpuls, waarvoor een 100% eindejaarsmarge geldt. In 2024 zullen deze middelen weer worden opgeboekt bij de 1e suppletoire begroting 2024.

Verder wordt er € 1,4 mln. gerealloceerd naar de risicovoorziening voor de financiële herplaatsingsgarantie van flexwoningen.

RVB

Het betreft hier meerdere mutaties.

De matching van bouwlocaties aan de ingekochte flexwoningen vraagt meer maatwerk en verloopt minder snel dan verwacht. Aanvullend wordt circa € 4,6 mln. beschikbaar gesteld voor de verlenging van de distributielocaties en voor meerkosten voor ingekochte flexwoningen.

Ontvangsten

Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waarvan een tweetal toegelicht.

Door een latere matching van ingekochte flexwoningen met afnemers, komt een deel van de ontvangsten later binnen dan geraamd. In 2023 wordt € 11,3 mln. afgeboekt. Deze ontvangsten schuiven door naar 2024.

Licence