Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

273.669

‒ 18.781

254.888

    

Uitgaven

260.497

30.218

290.715

    

1 OV en Spoor

42.301

26.720

69.021

Opdrachten

10.571

‒ 2.761

7.810

ACM

1.783

‒ 1.783

0

OV & Stations

2.376

‒ 43

2.333

Aanst. NS en ProRail

4.229

‒ 972

3.257

Opdrachten SU

324

‒ 183

141

Overige opdrachten

1.859

220

2.079

Subsidies

16.056

3.136

19.192

Maatregelen Spoorgoederenvervoer

10.176

‒ 813

9.363

Consumentenorganisatie OV

1.093

0

1.093

Subsidie NS SV

2.000

0

2.000

Overige subsidies

2.787

3.949

6.736

Bijdragen aan agentschappen

1.124

4

1.128

Bijdragen aan RWS

1.057

0

1.057

Bijdragen aan KNMI

14

0

14

Bijdragen aan overige agentschappen

53

4

57

Bijdragen aan medeoverheden

14.448

26.341

40.789

Bijdrage medeoverheden OVS

11.971

26.041

38.012

CLU Betuwe en HSL

2.477

300

2.777

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

    

2 Maatregelenpakket OVS

218.196

3.498

221.694

Subsidies

218.196

3.498

221.694

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

104.848

3.217

108.065

Transitievangnet OV

113.348

281

113.629

    

Ontvangsten

25.522

‒ 1.419

24.103

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door:

  • Een verplichtingenverlaging van € 58,5 miljoen voor de budgetbijstelling van de BVOV (Beschikbaarheidvergoeding OV) regelingen 2021 en 2022 naar aanleiding van de vaststellingen van de bijdragen die in het kader van deze regelingen zijn verstrekt.

  • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 8,6 miljoen is toegenomen.

  • Het resterende verschil wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 30,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

1 OV en Spoor

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden van € 26,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • Een overboeking van € 31,2 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering uitbetaald.

  • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het budget bijdragen aan medeoverheden met € 4,9 miljoen is afgenomen.

2 Maatregelenpakket OVS

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een budgetbijstelling van € 3,2 miljoen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) regelingen 2021 en 2022. De vaststellingen van de verstrekte bijdragen zijn hoger dan van te voren is opgenomen in de prognose.

  • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het subsidiebudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence