Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

254.234

‒ 12.056

242.178

    

Uitgaven

119.451

‒ 18.425

101.026

    

1 Luchtvaart

119.451

‒ 18.425

101.026

Opdrachten

13.831

6.010

19.841

GIS-4 regeling

0

1.234

1.234

Caribisch Nederland

385

‒ 235

150

Klimaatbeleid

953

51

1.004

Luchtruim Regio Luchthaven

1.108

404

1.512

Luchtruimherziening

1.295

‒ 361

934

Onbemande luchtvaart

373

423

796

Onderzoek luchtvaart

2.868

‒ 1.742

1.126

NGF-project Luchtvaart in transitie

887

‒ 562

325

Overige opdrachten

5.962

6.798

12.760

Subsidies

96.926

‒ 28.384

68.542

Subsidies klimaatbeleid

2.850

0

2.850

Subsidies tarieven Bonaire

420

0

420

Subsidies omploegen graan

1.700

0

1.700

NGF-project Luchtvaart in transitie

89.940

‒ 28.344

61.596

Overige subsidies

2.016

‒ 40

1.976

Bijdragen aan agentschappen

1.443

5.337

6.780

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

14

0

14

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

858

5.327

6.185

Overige bijdragen aan agentschappen

571

10

581

Bijdragen aan medeoverheden

1.550

0

1.550

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.625

0

1.625

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.455

0

1.455

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

170

0

170

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

2.365

323

2.688

Leningen

1.711

‒ 1.711

0

    

Ontvangsten

4.522

3.087

7.609

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

254.234

‒ 12.056

242.178

Waarvan garantieverplichtingen

52.600

0

52.600

Waarvan overige verplichtingen

201.634

‒ 12.056

189.578

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. De verlaging van het verplichtingenbudget is met name het gevolg van:

  • Het verplichtingenbudget neemt met € 16,1 miljoen af vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. Deze mutatie wordt onder subsidies nader toegelicht.

  • Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met € 3,2 miljoen opgehoogd vanwege een bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie. De vervangingsopdracht wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met per saldo € 0,8 miljoen verhoogd is.

Uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 18,4 miljoen verlaagd.

1 Luchtvaart

Opdrachten

Het opdrachtbudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

  • Het opdrachtenbudget wordt met € 8,1 miljoen opgehoogd vanuit diverse budgetten binnen IenW. Deze middelen worden ingezet voor:

    • de betaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland. Dat is een vergoeding vanuit IenW aan de gemeente Lansingerland voor de door de gemeente betaalde planschade aan WTZI-vastgoed Parnassia groep B.V., n.a.v. een uitspraak van de RvS.

    • de betaling van de nadeelcompensatie te Rijdt, een nadeelcompensatieregeling voor de overschrijding van de geluid grenswaarde Schiphol.

  • Het opdrachtenbudget wordt met € 1,6 miljoen verlaagd vanwege diverse herschikkingen binnen artikel 17.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met per saldo € 0,5 miljoen verlaagd is.

Subsidies

Het subsidiebudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart neemt met € 28,4 miljoen af vanwege het doorschuiven van subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. De vertraging van de uitbetaling van de subsidiemiddelen heeft te maken met de extra tijd die nodig is voor het opstellen van de subsidieregelingen en het beoordelen van de subsidieaanvragen.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan het agentschap Rijkswaterstaat voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 5,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende opdrachten die door RWS worden uitgevoerd:

  • De vervanging Airfield Ground Lighting installatie van Bonaire International Airport (€ 3,4 miljoen). De ophoging van het budget bestaat uit de bijdrage vanuit Bonaire International Airport (€ 3,2 miljoen) en een bijdrage vanuit de directie Luchtvaart (€ 0,2 miljoen).

  • De uitvoering van de nadeelcompensatie te Rijdt. Het budget wordt vanuit het opdrachtenbudget van directie Luchtvaart met € 1,9 miljoen opgehoogd voor de uitvoeringskosten van de nadeelcompensatieregeling.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is afgenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor bijdragen aan ZBO's en RWT's en leningen.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,1 miljoen opgehoogd. Dit is met name vanwege de bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie (€ 3,2 miljoen).

Licence