Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

633.975

167

634.142

    

Uitgaven

651.105

‒ 7.969

643.136

Kerndepartement

495.936

‒ 8.579

487.357

Personele uitgaven

396.004

‒ 4.251

391.753

Eigen personeel

283.634

‒ 4.243

279.391

Eigen personeel

2.211

0

2.211

Externe inhuur

107.399

‒ 8

107.391

Overige

2.760

0

2.760

Materiële uitgaven

99.932

‒ 4.328

95.604

ICT

17.184

‒ 3.043

14.141

Bijdrage SSO's

64.838

‒ 5.395

59.443

Overig

1.250

0

1.250

Overige

16.660

4.110

20.770

    

Ontvangsten

12.002

‒ 337

11.665

Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

633.975

167

634.142

     
 

Uitgaven

651.105

‒ 7.969

643.136

     

10.30

Kerndepartement

495.936

‒ 8.579

487.357

 

Personele uitgaven

396.004

‒ 4.251

391.753

 

Eigen personeel

283.634

‒ 4.243

279.391

 

Eigen personeel

2.211

0

2.211

 

Externe inhuur

107.399

‒ 8

107.391

 

Overige

2.760

0

2.760

 

Materiële uitgaven

99.932

‒ 4.328

95.604

 

ICT

17.184

‒ 3.043

14.141

 

Bijdrage SSO's

64.838

‒ 5.395

59.443

 

Overig

1.250

0

1.250

 

Overige

16.660

4.110

20.770

10.40

Inspecties

117.538

163

117.701

 

Personele uitgaven

93.715

163

93.878

 

Eigen personeel

92.274

163

92.437

 

Externe inhuur

1.168

0

1.168

 

Overige

273

0

273

 

Materiële uitgaven

23.823

0

23.823

 

ICT

9.426

0

9.426

 

Bijdrage SSO's

3.950

0

3.950

 

Overige

10.447

0

10.447

10.50

SCP en Raden

37.631

447

38.078

 

Personele uitgaven

27.752

980

28.732

 

Eigen personeel

25.634

1.435

27.069

 

Externe inhuur

2.118

‒ 455

1.663

 

Materiële uitgaven

9.879

‒ 533

9.346

 

ICT

3.489

‒ 290

3.199

 

Bijdrage SSO's

301

0

301

 

Overige

6.089

‒ 243

5.846

     
 

Ontvangsten

12.002

‒ 337

11.665

     
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

VerplichtingenDe verplichtingenruimte 2023 is per saldo met € 167.000 verhoogd. Naast de bij de uitgaven opgenomen Kas=Verplichtingen-mutaties (totaal bijna -/- € 8 miljoen) is sprake van mutaties welke enkel het ophogen van het verplichtingenbudget 2023 tot gevolg hebben (totaal ruim € 8,1 miljoen). De laatstgenoemde mutaties hebben betrekking op:

  • Verplichtingenruimte voor het aangaan in 2023 van verplichtingen voor externe inhuur 2024, waaronder:

  • Afhandeling van WOO-verzoeken in 2024 (€ 6,6 miljoen)

  • In 2023 worden verplichtingen aangegaan in het kader van OpenKAT (de bestaande Kwetsbaarheden Analyse Tool). Om voor het eerste half jaar van 2024 verplichtingen te kunnen aangaan is op het inhuurbudget een verplichtingbudget van circa € 1,5 miljoen toegevoegd.

Uitgaven

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven van het kerndepartement worden met per saldo € 4,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het betreft een saldopost van diverse mee- en tegenvallers.

Eigen personeel

Er is onderuitputting op het budget Eigen Personeel van totaal € 7,0 miljoen. De redenen hiervoor zijn onder meer gelegen in het uitstel van de Parlementaire Enquête Commissie Corona en het moeilijker kunnen vervullen van vacatures. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt overheveling van budget plaats ten behoeve van de uitvoeringskosten van subsidieregelingen door DUS-I (€ 7,4 miljoen), waarvan € 1,6 miljoen vanuit het ministerie van OCW.

Vanwege de bijdrage aan Raden in het kader van de Faciliteitenregeling Medezeggenschap vindt een overheveling plaats naar het betreffende artikelonderdeel van € 1,3 miljoen.

Materiele uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven dalen per saldo met € 4,3 miljoen. Tegenover lagere uitgaven voor ICT (€ 3 miljoen) en bijdrage aan SSO's (€ 5,4 miljoen) staan hogere uitgaven voor overige materiële uitgaven (€ 4,1 miljoen).

Op het ICT budget is onderuitputting van € 1,8 miljoen, onder meer vanwege het staken van corona gerelateerde apps. Daarnaast zijn er lagere uitgaven aan iRealisatie, welke veroorzaakt worden door het niet invullen van vacatureruimte en uitstroom van medewerkers.

Met betrekking tot de bijdrage aan SSO's vindt vanuit het ministerie van OCW een overheveling van budget plaats ten behoeve van de uitvoeringskosten van subsidieregelingen door DUS-I (€ 3,9 miljoen). Daar tegenover staat een budgetoverheveling naar het ministerie van BZK van € 3,7 miljoen, als bijdrage voor de kosten vanuit het dienstverleningmutatie-overzicht FMH, de kosten van de centrale voorziening ter vervanging van DigiInkoop en het Programma Hybride Werken. Technische mutaties en interne doorbelastingen leiden per saldo tot een afname van het budget ten behoeve van SSO's met € 4,8 miljoen.

Er vindt een tegenvaller plaats op de overige materiële uitgaven van € 3,4 miljoen. In verband met de overgang van de activiteiten van PD-Alt / Intravacc naar Intravacc BV dient fiscale eindafrekening plaats te vinden met de belastingdienst.

Licence