Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 7 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Aanpak vakantieparken

100

0

0

0

0

0

DINGtiid

29

29

0

0

0

0

Drugsdumpingen

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Erfgoeddeal

596

0

0

0

0

0

Fries in het MBO

200

100

0

0

0

0

Fryske Akademie

1.559

1.559

1.559

1.559

1.559

1.559

Monumenten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

647

647

647

647

647

647

Omgevingsveiligheid

675

675

675

0

0

0

Ondersteuning RES proces

2.677

0

0

0

0

0

Opgaven landelijk gebied

25

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

5.670

0

0

0

0

0

Vernieuwde aanpak gebiedsgericht werken

124

0

0

0

0

0

Waddenfonds

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

0

Weerbaar bestuur kleine gemeenten

4.800

0

0

0

0

0

Wettelijke Friese taal

150

150

0

0

0

0

Wildbeheer Limburg

23

0

0

0

0

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

5

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

67.158

53.038

52.759

51.084

51.084

22.206

Toelichting

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle provincies worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence