Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 6 Uitgaven en ontvangsten artikel 1 provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.540.680

2.531.544

2.522.042

2.511.044

2.511.722

0

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

256.295

230.288

240.188

126.188

51.033

50.429

       

Extrapolatie 2027

0

0

0

0

0

2.481.269

       

Nieuwe mutaties

49.623

234.591

220.591

220.591

193.163

108.587

       

waarvan Algemene uitkering

      

1) Accres tranche 2023

0

256.570

256.570

256.570

113.903

109.327

2) Bijstelling accres tranche 2022

‒ 35.239

‒ 35.239

‒ 35.239

‒ 35.239

0

0

3) Ruimte onder plafond BCF 2022

61.639

0

0

0

0

0

4) Natuur

18.298

14.000

0

0

0

0

5) Eenmalige rijksbijdrage

0

0

0

0

80.000

0

6) Overige mutaties algemene uitkering

0

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

       

waarvan Decentralisatie-uitkeringen

      

7) Overige mutaties decentralisatie-uitkeringen

4.925

0

0

0

0

0

       

waarvan Onderzoeken verdeelsystematiek

      

8) Overige mutaties onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.846.598

2.996.423

2.982.821

2.857.823

2.755.918

2.640.285

Toelichting

De mutaties 1 tot en met 5 zijn reeds toegelicht onder Tabel 1 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

Licence