Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92. Nog onverdeeld

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nog onverdeeld» staat in artikel 2, lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 46 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

24.525

70.606

74.185

54.458

54.241

106.938

        

Uitgaven

0

24.525

70.606

74.185

54.458

54.241

106.938

92.1 Nog onverdeeld

0

24.525

70.606

74.185

54.458

54.241

106.938

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Op artikel 92 staan diverse bedragen die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen.

Licence