Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 92. Nog onverdeeld

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nog onverdeeld» staat in artikel 2, lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Tabel 52 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

0

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

         
 

Uitgaven

0

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

         

92.1

Nog onverdeeld

0

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

 

Nog te verdelen

0

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

 

Nog onverdeeld

0

76.390

264.249

24.111

26.302

32.141

54.187

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

Uitgaven

Op artikel 92 staan diverse bedragen die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen.

Licence