Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 43 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

564.553

564.482

537.943

528.566

526.420

521.802

520.528

        

Apparaatsuitgaven

551.437

565.813

539.274

528.566

526.420

521.802

520.528

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       

Personele uitgaven

391.320

376.916

358.668

357.202

355.396

353.587

355.064

waarvan eigen personeel

324.819

311.635

322.793

325.232

323.295

321.800

323.283

waarvan externe inhuur

66.501

64.016

34.598

30.693

30.824

29.844

29.837

waarvan overig personeel

0

1.265

1.277

1.277

1.277

1.943

1.944

Materiele uitgaven

160.117

188.897

180.606

171.364

171.024

168.215

165.464

waarvan ict

35.970

25.434

31.327

32.264

32.141

30.467

27.745

waarvan sso's

97.462

97.564

97.841

98.188

97.934

97.059

97.029

waarvan overig materieel

26.685

65.899

51.438

40.912

40.949

40.689

40.690

        

Ontvangsten

42.161

6.406

6.406

6.406

5.406

4.406

4.406

Toelichting op de financiële instrumenten

De raming voor eigen personeel heeft een gelijkmatig verloop. De bedragen voor extern personeel zijn in 2021 en 2022 hoger dan de meerjarig geraamde reeks. Dit hangt samen met het feit dat in de loop van het uitvoeringsjaar blijkt dat de inzet van externen hoger of lager uitkomt. De ervaring laat zie dat de feitelijke uitgaven voor externen jaarlijks hoger uitkomen. De kosten voor overig personeel vormen een rest categorie binnen het totaal van de personele apparaatsuitgaven.

De ICT-uitgaven zijn met ingang van 2023 structureel hoger dan in 2022. De oorzaak hiervan is dat voor het programma «plan van aanpak IB 2.0» in 2022 € 4,4 mln. is toegevoegd en in de jaren daarna structureel gemiddeld € 18 mln. De bijdragen aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) hebben een gelijkmatig verloop.

De overige materiele uitgaven zijn in 2022 en 2023 eenmalig hoger dan het structurele niveau. Dit komt door een aantal incidentele investeringen in onder andere duurzaamheid en verbeteringen in de informatie huishouding.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 44 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.466.861

2.623.241

2.604.653

2.612.969

2.668.749

2.661.127

2.658.945

Kerndepartement

551.437

565.813

539.274

528.566

526.420

521.802

520.528

Openbaar Ministerie

621.331

692.559

681.395

696.581

726.413

723.279

724.343

Raad voor de rechtspraak

1.064.406

1.115.257

1.138.637

1.141.272

1.170.194

1.169.820

1.168.030

Raad voor de Kinderbescherming

195.211

213.138

211.132

212.544

211.973

212.377

212.345

Hoge Raad

34.476

36.474

34.215

34.006

33.749

33.849

33.699

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

2.214.157

2.308.810

2.441.037

2.450.692

2.502.638

2.517.464

2.529.715

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.455.673

1.524.397

1.598.208

1.610.033

1.659.916

1.673.276

1.685.330

Immigratie en Naturalisatiedienst

495.637

503.527

528.270

530.444

536.287

537.810

538.285

Centraal Justitieel Incasso Bureau

148.792

161.866

184.882

179.923

178.059

178.454

178.566

Nederlands Forensisch Instituut

63.653

66.442

71.646

72.646

70.655

69.874

69.724

Dienst Justis

50.402

52.578

58.031

57.646

57.721

58.050

57.810

Justitiële Informatiedienst

0

0

71.744

68.260

68.188

68.242

68.487

Justitiële ICT organisatie

0

131.756

141.677

140.457

138.646

136.038

133.897

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

7.031.253

7.779.802

7.687.440

7.739.693

7.700.698

7.689.232

7.696.432

Nationale Politie

6.362.359

7.022.143

6.899.657

6.937.827

6.881.473

6.869.091

6.875.576

Politieacademie (PA)

3.075

3.211

3.213

3.213

3.172

3.172

3.172

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

26.810

29.023

29.024

29.091

29.127

29.125

29.126

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

8.146

8.776

9.108

9.398

9.398

9.398

9.398

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

26.257

29.020

34.478

37.829

40.694

41.294

41.294

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

8.303

10.352

9.634

9.624

9.625

9.623

9.623

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

915

1.192

1.192

1.196

1.203

1.203

1.203

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.969

2.160

2.024

2.049

2.047

2.031

2.026

Raad voor de rechtshandhaving

277

277

277

277

277

277

277

Autoriteit terroristische content en kinderpornografische materiaal (ATKM) i.o.

0

0

5.000

5.300

5.700

5.700

5.700

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

160.436

168.543

168.209

163.587

163.749

163.720

163.885

- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

23.861

25.688

25.715

25.610

25.637

25.634

25.662

- Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

78.826

83.904

83.969

83.657

83.738

83.727

83.809

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

9.995

9.402

10.053

9.463

9.410

9.407

9.406

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

41.093

41.971

44.726

46.541

47.668

48.669

49.135

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

3.381

2.887

5.387

2.869

2.869

2.870

2.869

Stichting HALT

12.897

13.308

12.940

12.781

12.586

12.586

12.586

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

62.542

33.359

33.407

33.407

33.407

33.407

33.407

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

15.594

17.429

15.430

15.431

15.432

15.433

15.433

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) [1]

159.447

247.401

261.342

276.170

287.227

290.636

290.616

Stichting Nidos [1]

25.070

29.756

32.655

34.373

36.260

32.229

32.229

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Onderstaand worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement in tabelvorm waar mogelijk onderverdeeld naar Directoraat Generaal.

Tabel 45 Apparaatsuitgaven 2023 per DG (bedragen x € 1.000)

organisatieonderdeel

bedrag

DG Migratie

101.871

DG Politie en Veiligheidsregio´s

19.971

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

50.955

DG Straffen en Beschermen

33.118

NCTV

54.905

Inspectie JenV

11.879

Programma DG's

11.014

SG en pSG cluster

255.561

Totaal Apparaat

539.274

Inspectie JenV

Op artikel 91 worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden.

De Inspectie JenV kent onder gezag van de Inspecteur-Generaal, de volgende indeling in toezichtgebieden en een beheerdirectie: • Rechtsbescherming en Executie • Politie en Crisisbeheersing • Migratie, Cyber en Security • Directie Strategie, Kwaliteit en Bedrijfsvoering

Met deze indeling wordt een substantieel deel van de taakuitvoering door JenV-uitvoeringsorganisaties gedekt met toezicht om zo de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken. Met haar toezicht kijkt de Inspectie JenV periodiek naar het functioneren van organisaties en de ketens en netwerken waarin zij samenwerken. Zo ontstaat een breed en evenwichtig inzicht in de (uit)werking van de maatschappelijke opgaven van JenV: een weerbare samenleving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een veilige samenleving. De Inspectie benoemt daarbij leerpunten, formuleert aanbevelingen en signaleert kansen en risico’s. De Inspectie heeft in februari 2021 haar strategische koers uitgebracht voor de periode 2021-2024.

Licence