Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 2, lid 8 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW).

Tabel 47 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

3.259

3.240

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

        

Uitgaven

3.259

3.240

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

93.1 Geheim

3.259

3.240

3.241

3.241

3.241

3.241

3.241

        

Ontvangsten

28

0

0

0

0

0

0

Licence