Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn:

  • het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein,

  • het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken,

  • het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 67 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

91.746

90.812

98.381

99.088

95.157

94.256

94.226

waarvan omzet moederdepartement

80.127

79.130

86.699

87.406

83.475

82.574

82.544

waarvan omzet overige departementen

1.762

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

waarvan omzet derden

9.857

9.282

9.282

9.282

9.282

9.282

9.282

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

410

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

16

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

92.172

90.812

98.381

99.088

95.157

94.256

94.226

        

Lasten

       

Apparaatskosten

63.653

66.442

71.646

72.646

70.655

69.874

69.724

- Personele kosten

58.715

61.086

65.291

66.291

64.300

63.519

63.369

waarvan eigen personeel

51.240

55.054

57.009

57.009

57.009

57.009

57.009

waarvan inhuur externen

6.555

6.033

8.283

9.283

7.292

6.511

6.361

waarvan overige personele kosten

920

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

4.938

5.356

6.355

6.355

6.355

6.355

6.355

waarvan apparaat ICT

1.788

0

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

waarvan bijdrage aan SSO's

400

1.723

400

400

400

400

400

waarvan overige materiële kosten

2.750

3.633

4.155

4.155

4.155

4.155

4.155

Materiële programmakosten

22.709

20.352

22.467

22.024

19.934

19.664

19.634

Afschrijvingskosten

3.610

4.000

4.250

4.400

4.550

4.700

4.850

- Materieel

3.610

4.000

4.250

4.400

4.550

4.700

4.850

waarvan apparaat ICT

0

363

463

513

563

613

663

waarvan overige materiele kosten

3.610

3.637

3.787

3.887

3.987

4.087

4.187

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

11

17

17

17

17

17

17

Overige lasten

1.443

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

953

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

490

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

91.426

90.812

98.381

99.088

95.157

94.256

94.226

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

746

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

746

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de omzet moederdepartement.

De bijdrage van het moederdepartement voor de OSS (One Stop Shop), de WVW (Wegenverkeerswet) en de WMG (Wet Middelenonderzoek Geweldsplegers) betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoriums.

De bijdrage moederdepartement is vanaf 2023 hoger door bijdragen voor een toekomstbestendige informatievoorziening. Daarnaast is de ontwikkeling van DNA-C opgenomen en een bijdrage voor de uitvoering van de nieuwe Zedenwetgeving.

Tabel 68 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Bijdrage moederdepartement NFI

70.817

72.930

78.299

79.006

77.275

76.374

76.344

Bijdrage moederdepart. OSS / WVW / WMG

6.820

5.200

7.400

7.400

5.200

5.200

5.200

Betaalde opdrachten moederdepartement

2.490

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

        

Totale omzet (x € 1.000)

80.127

79.130

86.699

87.406

83.475

82.574

82.544

Omzet overige departementen

Onder deze post zijn vergoedingen opgenomen voor opdrachten van andere departementen. Het grootste deel betreft werkzaamheden die het NFI doet voor BZK.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Vrijval voorzieningen

Onder deze post is onder andere een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Bijzondere baten

Hieronder zijn bijvoorbeeld het boekresultaat van desinvesteringen en de afhandeling van een schadezaak opgenomen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel.

Door de extra middelen vanuit de bijdrage moederdepartement neemt ook het aantal fte's van eigen en extern personeel toe.

Tabel 69 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel

       

Kosten

51.240

55.054

57.009

57.009

57.009

57.009

57.009

Aantal fte's

569

601

633

633

633

633

633

        

Externe inhuur

       

Kosten

6.555

6.033

8.283

9.283

7.292

6.511

6.361

Aantal fte's

30

30

38

42

33

30

29

        

Postactief personeel

       

Dotatie voorziening post actief personeel

953

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

0

0

0

0

0

0

0

        

Overige personele kosten

920

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

57.795

61.086

65.291

66.291

64.300

63.519

63.369

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Materiële programmakosten

Onder de materiële programmakosten vallen de kosten van het laboratorium (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het laboratorium worden gebruikt zoals chemicaliën en gassen), de huisvesting en de ICT.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Overige lasten

Onder overige lasten worden, naast de dotaties aan voorzieningen, schadekosten en mobiliteitsbijdragen verantwoord.

Tabel 70 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

9.392

15.024

15.257

15.490

15.623

15.656

15.589

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

92.172

90.812

98.381

99.088

95.157

94.256

94.226

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 84.858

‒ 86.812

‒ 94.131

‒ 94.688

‒ 90.607

‒ 89.556

‒ 89.526

Totaal operationele kasstroom

7.314

4.000

4.250

4.400

4.550

4.700

4.700

3

-/- totaal investeringen

‒ 3.972

‒ 4.900

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

6

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 3.966

‒ 4.900

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

‒ 6.400

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

386

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.467

‒ 3.767

‒ 4.017

‒ 4.267

‒ 4.517

‒ 4.767

‒ 5.017

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.365

4.900

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal financieringskasstroom

2.284

1.133

2.383

2.133

1.883

1.633

1.383

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

15.024

15.257

15.490

15.623

15.656

15.589

15.272

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen is het NFI ook bezig met het inrichten van multidisciplinaire laboratoriums wat een extra investering vraagt.

Doelmatigheid

Tabel 71 Doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

       

Medisch onderzoek - productie (st.)

1.067

1.150

1.000

1.050

1.050

1.050

1.050

- productieve uren

34.913

25.100

17.500

18.690

26.290

26.290

26.290

        

Toxicologie - productie (st.)

1.540

360

460

466

466

466

466

- productieve uren

16.485

15.100

17.000

17.150

17.150

17.150

17.150

        

Verdovende middelen - productie (st.)

18.051

15.050

17.920

17.920

17.920

17.920

17.920

- uitbestede productie

16.000

16.000

- productie (uur)

12.100

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

- productieve uren

19.232

19.700

22.670

22.670

22.670

22.670

22.670

        

DNA-typering - productie (st.)

44.897

49.100

57.500

59.500

59.500

59.500

59.500

- productie (uur)

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

- productieve uren

87.012

87.900

98.050

101.695

101.695

101.695

101.695

        

Explosieven - productie (st.)

18

30

32

32

32

32

32

- productie (uur)

4.256

3.400

3.835

3.835

3.835

3.835

3.835

- productieve uren

5.486

4.300

5.240

5.240

5.240

5.240

5.240

        

Schotrestenonderzoek - productie (st.)

155

170

16

16

16

16

16

- productie (uur)

100

- productie (uur)

5.727

5.727

5.727

5.727

5.727

- productieve uren

8.861

8.900

9.560

9.560

9.560

9.560

9.560

        

Wapens en werktuigen - productie (st.)

594

680

675

675

675

675

675

- productieve uren

13.131

13.500

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

        

Digitale technologie - declarabele uren

28.915

24.400

25.800

25.800

25.800

25.800

25.800

        

Big Data Analyse - declarabele uren

8.999

11.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

        

Biometrie - productie (st.)

766

790

806

806

806

806

806

- productie (uur)

2.473

3.500

2.675

2.675

2.675

2.675

2.675

- productieve uren

14.802

18.300

18.800

18.800

18.800

18.800

18.800

        

Hansken - productieve uren

66.175

53.400

65.400

65.400

65.400

65.400

65.400

        

DNA Databank - productieve uren

7.512

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

        

Overige producten - productie (st.)

793

1.580

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

- productie (uur)

3.407

7.000

8.350

8.350

8.350

8.350

- productieve uren

80.120

95.400

95.400

96.750

96.750

96.750

96.750

        

Totaal aantal productieve uren K1

391.643

384.400

405.520

411.855

419.455

419.455

419.455

Tabel 72 Doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Aantal productieve uren NFI

       

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

391.643

384.400

405.520

411.855

419.455

419.455

419.455

Kerntaak 2 research

111.934

142.100

144.700

144.700

144.700

144.700

144.700

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

23.173

32.100

30.300

30.300

30.300

30.300

30.300

        

Uren, omzet en uurtarief NFI

       

Productieve uren

526.750

558.600

580.520

586.855

594.455

594.455

594.455

Totale omzet (x € 1.000) *

91.746

90.812

98.381

99.088

95.157

94.256

94.226

Indicatief uurtarief (€)

175

172

172

172

172

172

172

        

Generieke indicatoren

       

Saldo van baten en lasten (% van baten)

0,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Aantal fte (inclusief extern personeel)

599

631

671

675

666

663

662

% op tijd

87%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2022 (SLA). De afspraken voor de SLA 2023 met de ketenpartners worden eind 2022 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.

In de eerste tabel met doelmatigheidsindicatoren wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten worden vertaald naar het aantal productieve uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tweede tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3).

In de tabellen is steeds het aantal productieve uren opgenomen. Daarnaast hanteert het NFI declarabele uren, waarin alleen rechtstreeks aan een product gerelateerde uren zijn begrepen. De totale omzet wordt, zoals is opgenomen in de laatste tabel (gemarkeerd met een *), berekend door het totaal aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Vervolgens wordt hierbij de aparte vergoeding die het NFI ontvangt voor uitbesteding van werk aan particuliere laboratoriums (OSS, WVW en WMG) opgeteld.

Licence