Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. In onderstaande begroting is rekening gehouden met de vorming van het agentschap Justitiële ICT Organisatie. Dit agentschap is in 2022 van start gegaan en maakt niet langer deel uit van DJI.

Op 20 mei 2022 heeft de minister voor Rechtsbescherming het onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PwC) naar de financierbaarheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen aangeboden aan de Tweede Kamer.30 Vanwege de uit dit rapport gebleken financiële problematiek zijn in het kader van de begroting 2023 middelen oplopend tot € 170 mln. structureel toegevoegd aan de begroting van DJI. Hiermee is nog niet de volledige problematiek van DJI opgelost. Dit betekent dat de in deze begroting gepresenteerde kostprijzen niet voor alle jaren het reëele niveau weerspiegelen. De minister voor Rechtsbescherming heeft in voornoemde brief aangegeven de Tweede Kamer bij de indiening van de ontwerpbegroting 2023 te informeren over in dat kader mogelijk te treffen maatregelen. Dergelijke maatregelen zullen naar verwachting effect hebben op de voorliggende begroting.

Tabel 48 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

2.651.618

2.790.856

2.900.982

2.910.425

2.989.207

3.053.360

3.078.249

waarvan omzet moederdepartement

2.569.586

2.724.856

2.830.982

2.840.425

2.919.207

2.983.360

3.008.249

waarvan omzet overige departementen

9.283

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

waarvan omzet derden

72.749

62.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

3.093

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

6.038

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.660.749

2.790.856

2.900.982

2.910.425

2.989.207

3.053.360

3.078.249

        

Lasten

       

Apparaatskosten

1.455.673

1.524.397

1.598.208

1.610.033

1.659.916

1.673.276

1.685.330

- Personele kosten

1.307.630

1.345.696

1.418.411

1.429.584

1.472.659

1.484.571

1.496.625

waarvan eigen personeel

1.086.806

1.211.629

1.213.411

1.224.584

1.267.659

1.279.571

1.291.625

waarvan inhuur externen

138.443

106.355

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

waarvan overige personele kosten

82.381

27.712

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

- Materiële kosten

148.043

178.701

179.797

180.449

187.257

188.705

188.705

waarvan apparaat ICT

58.122

117.430

109.797

110.449

117.257

118.705

118.705

waarvan bijdrage aan SSO's

33.358

27.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

waarvan overige materiële kosten

56.563

34.271

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Materiële programmakosten

1.190.336

1.231.179

1.265.224

1.262.842

1.291.741

1.342.534

1.355.369

Afschrijvingskosten

19.629

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

- Materieel

17.274

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

- Immaterieel

2.355

500

500

500

500

500

500

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

29.831

37.281

33.550

33.550

33.550

33.550

33.550

waarvan dotaties voorzieningen

29.831

37.281

33.550

33.550

33.550

33.550

33.550

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

2.695.469

2.796.856

2.900.982

2.910.425

2.989.207

3.053.360

3.078.249

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 34.720

‒ 6.000

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 34.720

‒ 6.000

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartementDe omzet moederdepartement is gebaseerd op de huidige kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit in Caribisch Nederland. Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de IND opgenomen.

Per 2022 verschuift de taak ten aanzien van inkoop gedragsinterventies binnen het departement naar 3RO, waarmee dit geen onderdeel meer uitmaakt van de DJI-begroting.

Tabel 49 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1 mln.)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omzet moederdepartement

2.569,6

2.763,2

2.831,0

2.840,4

2.919,2

2.983,4

3.008,2

        

waarvan p*q

2.411,3

2.676,7

2.746,5

2.753,8

2.834,2

2.898,3

2.925,6

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

1.150,9

1.296,0

1.340,6

1.345,0

1.399,6

1.444,6

1.459,2

Extramurale sanctiecapaciteit

9,3

6,7

2,3

1,7

1,8

1,2

1,2

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

145,5

148,4

150,3

153,3

163,4

167,2

169,5

FPC's / forensische zorg (Rijks FPC's en tbs-capaciteit bij part. Instellingen)

354,7

400,8

420,9

420,8

429,1

436,9

441,8

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen

408,6

437,3

434,3

426,7

429,3

432,0

436,2

Inkoop ambulante forensische zorg

130,9

135,1

141,6

142,1

142,6

142,6

142,6

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

69,3

77,2

77,0

78,0

78,7

80,0

80,0

Justitiele jeugdplaatsen (inclusief reserve en in stand te houden capaciteit)

142,0

175,4

179,5

186,3

189,7

193,9

195,2

        

waarvan overige bijdragen

93,2

63,5

61,5

63,7

62,1

62,1

59,6

capaciteit voor vreemdelingen met ernstig psychiatrische problematiek (COA en bestuursrechtelijk)

7,9

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

9,9

12,4

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Inkoop gedragsinterventies

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening Substantieel Bezwarende Functie (SBF)

25,8

35,6

34,4

34,4

34,4

34,4

34,4

Kosten personeelsconvenant

24,3

6,1

     

Frictiekosten

8,2

1,4

6,6

8,8

7,2

7,2

4,7

Coronakosten

49,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overige niet bij p*q inbegrepen

‒ 1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploitatieresultaat

‒ 34,7

‒ 6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

        

waarvan overige ontvangsten

65,1

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

65,1

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

1

voor het uitvoeringsjaar 2021 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Omzet derdenDe omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen. Daarnaast betreft dit de opbrengst van de winkels ten behoeve van de gedetineerden.

  • Overig: onder andere de externe dienstverlening (waaronder bijzondere bijstand en ondersteuning van de DV&O), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring, Kosovo Specialist Chambers (KSC), het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.

Tabel 50 Overzicht omzet derden (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Arbeid

24.513

21.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Overige ontvangsten

48.236

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Totaal omzet derden

72.749

62.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

Lasten

Personele kostenDe totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in onderstaande tabel, aangevuld met de overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten en reiskosten woon-werkverkeer).

Externe inhuurDJI maakt o.a. gebruik van inhuur van beveiligingspersoneel, inhuur van ICT-deskundigen en medisch personeel.

Tabel 51 Kosten ambtelijk personeel (Bedragen x € 1.000)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel

       

Kosten

1.086.806

1.211.629

1.213.411

1.224.584

1.267.659

1.279.571

1.291.625

Aantal fte

15.903

16.710

16.751

16.905

17.500

17.664

17.831

        

Externe inhuur

       

Kosten

138.443

106.355

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

        

Overige personeelskosten

82.381

27.712

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

        

Totale kosten

1.307.630

1.345.696

1.418.411

1.429.584

1.472.659

1.484.571

1.496.625

1

voor het uitvoeringsjaar 2022 betreft dit een overzicht op basis van de geactualiseerde stand

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten en bureaukosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI. De post materiële kosten; waarvan apparaat ICT betreft vanaf 2023 de bijdrage van DJI aan het baten-lastenagentschap de Justitiële ICT Organisatie.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 52 Materiële programmakosten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

61.923

62.000

65.000

68.000

70.000

70.000

70.000

Inkoop forensische zorg

803.538

860.385

883.941

878.849

878.608

885.187

889.854

Overige subsidies

5.302

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Gebruiksvergoedingen RVB

106.175

105.000

105.000

105.000

120.000

157.000

168.000

Overige huisvestingskosten

74.917

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

82.856

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Materiele kosten arbeid justitiabelen

32.038

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Kosten arrestanten politiebureaus

1.555

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Overige exploitatiekosten

22.032

3.794

11.283

10.993

23.133

30.347

27.515

Totaal

1.190.336

1.231.179

1.265.224

1.262.842

1.291.741

1.342.534

1.355.369

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige lasten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF).

Tabel 53 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

333.462

299.637

277.087

253.087

229.087

205.087

181.087

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.800.089

2.814.856

2.900.982

2.910.425

2.989.207

3.053.360

3.078.249

 

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 2.862.022

‒ 2.835.856

‒ 2.915.982

‒ 2.925.425

‒ 3.004.207

‒ 3.068.360

‒ 3.093.249

 

Totaal operationele kasstroom

‒ 61.933

‒ 21.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 30.884

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

‒ 12.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

964

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Totaal investeringsstroom

‒ 29.920

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

‒ 9.000

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

32.365

7.450

 

– /– aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal financieringskasstroom

32.365

7.450

0

0

0

0

0

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

273.973

277.087

253.087

229.087

205.087

181.087

157.087

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris. Als gevolg van de afsplitsing van het agentschap Justitiële ICT Organisatie vindt in 2022 overdracht van de boekwaarde van activa plaats.

Financieringskasstroom

De bedragen in de jaren 2021 en 2022 hebben onder andere betrekking op vermogensmutatie als gevolg van compensatie voor coronakosten. Daarnaast heeft in 2021 en 2022 aanzuivering plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI.

Doelmatigheid

Tabel 54 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten als % totale baten

‒ 1,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

        

Operationele capaciteit

       

– Strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.343

10.476

10.582

10.630

10.723

10.853

10.980

– Inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– Capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

324

331

339

339

350

356

356

Omzet (x € 1 mln.)

1.119,5

1.280,8

1.325,3

1.329,4

1.383,3

1.427,0

1.441,3

        

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

508

518

512

533

537

543

550

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

77

80

82

80

83

89

89

Omzet (x € 1 mln.)

14,2

15,2

15,3

15,6

16,4

17,6

17,9

        

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.128

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

58

58

58

58

58

58

58

Omzet (x € 1 mln.)

17,2

        

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

437

300

100

75

75

50

50

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

58

61

63

62

64

64

64

Omzet (x € 1 mln.)

9,3

6,7

2,3

1,7

1,8

1,2

1,2

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

661

706

706

724

723

727

733

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

603

576

583

580

619

630

633

Omzet (x € 1 mln.)

145,5

148,4

150,3

153,3

163,4

167,2

169,5

        

Forensische zorg

       

Tbs-capaciteit

1.490

1.642

1.732

1.734

1.737

1.740

1.744

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

652

669

666

665

677

688

694

Omzet (x € 1 mln.)

354,7

400,8

420,9

420,8

429,1

436,9

441,8

        

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg

       

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

3.168

3.353

3.345

3.307

3.263

3.263

3.263

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

17

15

15

15

15

15

15

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

351

356

354

352

359

361

365

Omzet (x € 1 mln.)

408,6

437,3

434,3

426,7

429,3

432,0

436,2

        

- Inkoop ambulante forensische zorg (x 1 mln.)

130,9

135,1

141,6

142,1

142,6

142,6

142,6

        

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

       

Operationele capaciteit:

       

– Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

32

32

32

32

32

32

32

– Vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

536

536

536

536

536

536

536

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

313

348

347

352

356

361

361

Omzet (x € 1 mln.)

64,8

72,1

72,0

73,0

73,7

74,9

74,9

        

Reservecapaciteit vreemdelingen

35

35

35

35

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

74

84

83

83

83

84

84

Omzet (x € 1 mln.)

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

        

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

330

330

330

330

330

330

330

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

29

33

33

33

33

33

33

Omzet (x € 1 mln.)

3,5

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

        

Operationele jeugdcapaciteit

       

– Rijksjeugdinrichtingen

285

314

294

274

274

274

274

– Particuliere jeugdinrichtingen

255

269

297

324

333

338

342

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

704

811

819

845

848

860

860

Omzet (x € 1 mln.)

138,7

172,5

176,6

184,5

187,8

192,0

193,3

        

Reservecapaciteit jeugd

52

86

78

33

33

33

33

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

49

64

72

70

78

82

83

Omzet (x € 1 mln.)

0,9

2,0

2,0

0,8

0,9

1,0

1,0

        

In stand te houden jeugdplaatsen

69

36

36

36

36

36

36

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

94

67

69

69

69

69

69

Omzet (x € 1 mln.)

2,4

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

ToelichtingDe hierboven gepresenteerde capaciteitsaantallen en kostprijzen zijn gebaseerd op de huidige besluitvorming, mede naar aanleiding van de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ).

De gepresenteerde kostprijzen laten over het algemeen een stijging zien. Dit is met name het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en van de aan DJI toegekende extra middelen naar aanleiding van het PwC-onderzoek.

De toegekende extra middelen zullen onder andere worden ingezet ten behoeve van de verzwaringen van de populatie binnen het gevangeniswezen, renovatie huisvesting en benodigde ICT. De door PwC geconstateerde financiële problematiek is echter groter. Om de opdracht uit te kunnen voeren zijn verdere structurele maatregelen essentieel. De minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn brief1 aangegeven de Tweede Kamer bij de indiening van de ontwerpbegroting 2023 te informeren over in dat kader te treffen maatregelen.

Specifiek bij de jeugd capaciteit hangt de prijsstijging ook samen met het programma vrijheidsbeneming op maat (VOM) en benodigde bouwkundige aanpassingen.

30

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 24587, nr. 833

Licence