Base description which applies to whole site

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de toelatingsorganisatie van Nederland die als uitvoeringsorganisatie het immigratie- en asielbeleid effectief en efficiënt uitvoert in samenwerking met de partners in de keten. Dit houdt in dat de IND de aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Tabel 55 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

526.823

551.577

579.320

582.494

588.337

589.860

590.335

waarvan omzet moederdepartement

457.211

491.577

519.320

522.494

528.337

529.860

530.335

waarvan omzet overige departementen

       

waarvan omzet derden

69.612

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

5.061

      

Bijzondere baten

       

Totaal baten

531.883

551.577

579.320

582.494

588.337

589.860

590.335

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

398.919

410.500

433.792

436.022

440.885

441.239

441.239

waarvan eigen personeel

313.106

348.000

371.292

373.522

378.385

378.739

378.739

waarvan inhuur externen

84.387

57.500

57.500

57.500

57.500

57.500

57.500

waarvan overige personele kosten

1.426

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Materiële kosten

96.718

93.027

94.478

94.422

95.402

96.571

97.046

waarvan apparaat ICT

681

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

61.515

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

waarvan overige materiële kosten

34.522

32.027

33.478

33.422

34.402

35.571

36.046

Materiële programmakosten

45.289

42.000

44.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Afschrijvingskosten

8.974

6.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

- Materieel

1.858

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan apparaat ICT

58

50

50

50

50

50

50

waarvan overige materiele kosten

1.800

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

- Immaterieel

7.116

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Rentelasten

0

50

50

50

50

50

50

Overige lasten

3.330

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

3.212

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

118

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

553.230

551.577

579.320

582.494

588.337

589.860

590.335

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitvoering

‒ 21.347

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

 

0

Saldo van baten en lasten

‒ 21.347

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

De totale omzet is gebaseerd op de vastgestelde kostprijzen (P), de verwachte instroom- en productieaantallen (Q), de lumpsumbekostiging voor de materiële kosten (ICT, huisvesting e.d.) en de kosten voor de staf. In de tabel doelmatigheidsindicatoren is de omzet gesplitst naar hoofdproduct. De bekostiging van de IND bestaat uit een bijdrage van het moederdepartement en de opbrengsten derden.

Omzet moederdepartement

Voor 2023 is de bijdrage vanuit het moederdepartement gebaseerd op het behandelen van totaal 33.550 asielaanvragen. Het gaat hierbij om eerste aanvragen (23.700), hervestiging (1.500), herhaalde aanvragen (2.050) en nareizigers (6.300).

Vanuit het coalitieakkoord is de IND structureel gefinancierd op de productieverwachtingen uit de meerjaren productieplanning (MPP).

Vanaf 2023 is een structurele bijdrage opgenomen in het kader van Werk aan Uitvoering. Deze middelen worden ingezet op het investeren in de dienstverlening van de IND en de kwaliteit van de uitvoering bij het zorgvuldig en tijdig besluiten op aanvragen.

Tabel 56 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omzet Asiel (pxq)

262.566

248.372

270.873

274.210

270.811

271.396

271.671

Omzet Regulier (pxq)

229.332

263.649

273.380

278.107

287.349

288.242

288.443

Omzet Naturalisatie (pxq)

31.328

33.557

29.067

24.177

24.177

24.222

24.222

Omzet Specifiek

       

-/- Legesopbrengsten

‒ 66.015

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 54.000

‒ 53.999

‒ 54.000

Omzet moederdepartement

457.211

491.577

519.320

522.494

528.337

529.860

530.335

Omzet derdenDe opbrengsten derden bestaan voor het grootste deel uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunning regulier of verzoeken tot naturalisatie. De verwachte legesopbrengsten bedragen vanaf 2022 € 54 mln, naast onder andere opbrengsten uit Europese subsidies.

Lasten

Personele kosten

De benodigde capaciteit voor het primaire proces is opgebouwd uit ambtelijke medewerkers en externe inhuur. De inzet van uitzendkrachten in het primaire proces is een doelmatig instrument om flexibel te kunnen inspelen op wisselingen in de instroom. Daarnaast zijn in de begroting de ingehuurde ICT-deskundigen opgenomen onder externe inhuur.

Vanuit de huidige productieaantallen in de MPP, is voor de komende jaren een toename van de ambtelijke capaciteit voorzien. Daarnaast neemt de benodigde capaciteit toe als gevolg van het uitvoeren van de activiteiten voor Werk aan de UItvoering.

Tabel 57 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Eigen personeel kosten

313.106

348.000

371.292

373.522

378.385

378.739

378.739

Aantal fte

4.011

4.600

4.900

4.950

5.000

5.050

5.050

        

Externe inhuur kosten

84.387

57.500

57.500

57.500

57.500

57.500

57.500

Overige personeelskosten

1.426

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totale kosten

398.919

410.500

433.792

436.022

440.885

441.239

441.239

Materiële kosten

De materiële kosten houden verband met de bedrijfsvoering van de IND en betreffen o.a. huisvesting en in- en uitbesteding. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van te leveren prestaties (tolken, proceskosten, verzorging, laboratoriumonderzoek, documenten en dwangsommen). Ook de kosten van automatisering voor het primair proces vallen onder programmakosten. De rentelasten hangen samen met het beroep op de leenfaciliteit. Over de aangegane leningen voor de financiering van de investeringen in de (im)materiële vaste activa wordt rente betaald.

Tabel 58 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

150.018

102.192

109.932

111.132

114.702

117.982

121.263

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

612.907

551.577

579.320

582.494

588.337

589.860

590.335

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 654.696

‒ 545.577

‒ 572.320

‒ 575.494

‒ 581.337

‒ 582.860

‒ 583.335

Totaal operationele kasstroom

‒ 41.789

6.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

3

– /– totaal investeringen

‒ 2.401

7.930

710

290

0

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

128

      

Totaal investeringsstroom

‒ 2.273

7.930

710

290

0

0

0

4

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.175

0

0

0

0

0

0

– /– aflossingen op leningen

‒ 7.564

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

+/+ beroep op leenfaciliteit

1.625

7.930

710

290

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

‒ 3.764

‒ 6.190

‒ 6.510

‒ 3.720

‒ 3.720

‒ 3.719

‒ 3.720

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

102.192

109.932

111.132

114.702

117.982

121.263

124.543

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De investeringen hebben betrekking op inventarissen en installaties (o.a. aanpassingen voor het hybride werken) en hard- en software (vervanging, uitbreiding en opwaardering van bestaande paketten).

Doelmatigheid

Tabel 59 Doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving generiek deel

       

IND totaal:

       

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

4.011

4.600

4.900

4.950

5.000

5.050

5.050

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

‒ 4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Asiel

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

78

90

90

90

90

90

90

Standhouden van beslissingen in %

84

85

85

85

85

85

85

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

2.941

3.074

3.228

3.269

2.987

2.993

2.993

Omzet (x € 1 mln.)

263

248

271

274

271

271

271

        

Regulier

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

91

95

95

95

95

95

95

Standhouden van beslissingen in %

82

80

80

80

80

80

80

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

736

747

753

767

760

762

762

Omzet (x € 1 mln.)

229

264

273

278

287

288

288

        

Naturalisatie

       

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

89

95

95

95

95

95

95

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

554

511

522

530

530

530

530

Omzet (x € 1 mln.)

31

34

29

24

24

24

24

Doorlooptijd

De huidige procedure voor het behandelen van een aanvraag heeft tot doel om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de uitkomst, waarbij op een zorgvuldige manier wordt getoetst aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een asielvergunning, regulier verblijf of naturalisatie.

Het streven is om het grootste deel van de asielaanvragen af te handelen in de eerste 8 dagen (AA procedure). Voor de overige asielaanvragen geldt dat de IND streeft naar een tijdigheid van minimaal 90% ten opzichte van de wettelijke normtijd. Voor regulier verblijf en naturalisatie geldt 95%. De doorlooptijd binnen de asielprocedures is sterk afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen in de instroom en de zwaarte van de af te handelen asielverzoeken.

Standhouden beslissing

Deze indicator geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de beslissingen van de IND standhouden voor de rechter. Dit is een (gedeeltelijke) indicatie van de kwaliteit van de beslissingen die de IND neemt in vreemdelingenzaken (asiel en regulier). In de tijd tussen een beslissing en een beroep kunnen zich echter ook nieuwe feiten voordoen die van invloed zijn op de beslissing.

Kostprijs per productgroep

De kostprijzen per productgroep vertonen een tamelijk stabiel beeld. De kostprijs van Asiel is in de tijd relatief stabiel met uitzondering van 2025, waar een stijging van het aantal Asiel Verlengingen begroot is. Dit product heeft een relatief lage kostprijs. De overige wijzigingen in de kostprijzen worden veroorzaakt door verschuivingen in de productmix.

Omzet per prijsgroep

De IND wordt bekostigd op basis van output. De omzet per productgroep wordt gebaseerd op de integrale kostprijs en de verwachte aantallen te behandelen aanvragen.

Licence