Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van JenV die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 60 Meerjarige begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Baten

       

Omzet

156.853

174.744

196.879

192.481

190.910

191.417

191.528

waarvan omzet moederdepartement

147.682

163.505

186.419

182.021

180.450

180.957

181.068

waarvan omzet overige departementen

2.337

2.701

3.142

3.142

3.142

3.142

3.142

waarvan omzet derden

6.834

8.538

7.319

7.319

7.319

7.319

7.319

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

156.853

174.744

196.879

192.481

190.910

191.417

191.528

        

Lasten

       

Apparaatskosten

148.792

161.866

184.881

179.923

178.059

178.455

178.566

- Personele kosten

118.294

131.852

153.392

148.435

146.492

146.875

146.973

waarvan eigen personeel

76.102

92.650

94.938

94.936

95.050

95.163

95.298

waarvan inhuur externen

37.487

35.858

54.906

49.952

47.894

48.165

48.128

waarvan overige personele kosten

4.705

3.344

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

- Materiële kosten

30.498

30.014

31.490

31.488

31.567

31.579

31.593

waarvan apparaat ICT

10.145

10.200

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

waarvan bijdrage aan SSO's

8.495

8.200

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

waarvan overige materiële kosten

11.858

11.614

10.390

10.388

10.467

10.479

10.493

Gerechtskosten

5.719

7.985

8.343

8.511

8.529

8.556

8.582

Afschrijvingskosten

4.359

4.888

3.653

4.046

4.322

4.406

4.380

- Materieel

3.809

4.888

3.653

4.046

4.322

4.406

4.380

waarvan apparaat ICT

3.060

4.503

3.425

3.849

4.143

4.251

4.268

waarvan overige materiele kosten

749

385

228

196

178

155

111

- Immaterieel

550

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

19

5

2

2

1

1

1

Overige lasten

1.844

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

704

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

1.140

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

160.733

174.744

196.879

192.481

190.910

191.417

191.528

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 3.880

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 3.880

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2023.

Tabel 61 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 1.031,25

3.899

€ 4.021

Vrijheidsstraffen

€ 313,78

24.785

€ 7.777

Taakstraffen

€ 240,02

39.028

€ 9.368

Voorlopige hechtenis

€ 441,72

14.932

€ 6.596

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 708,14

13.658

€ 9.672

Ontnemingsmaatregelen

€ 5.402,09

1.745

€ 9.427

Jeugdreclassering

€ 755,82

5.213

€ 3.940

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

€ 4.721,21

1.188

€ 5.609

Toezicht

€ 455,89

14.158

€ 6.455

Geldboetes

€ 9,00

8.766.546

€ 78.899

Projectfinanciering

  

€ 18.505

Overig

  

€ 26.151

Totaal

  

€ 186.419

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 62 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€1.000)

Inspectie SZW

1.900

SZW

57

Agentschap Telecom

250

EZK

7

Douane

500

FIN

15

Inspectie Leefomgeving en Transport

6.000

I&W

180

NVWA

7.000

LNV

209

DUO

360

OCW

11

IGJ

450

VWS

13

Belastingdienst

200

FIN

6

Huurcommissie

6.300

VROM

161

Diplomaten

10.000

BuZa

331

Clustering Rijksincasso

78.470

 

2.152

Totaal

111.430

 

3.142

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

De personeelskosten (eigen personeel) zijn gestegen als gevolg van een uitbreiding van de taken op het gebied van o.a. de wet USB en wet S&B.

Onderstaand een overzicht van het aantal fte's en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 63 Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Formatie

1.299

1.348

1.398

1.398

1.400

1.402

1.404

- Ambtelijk

1.052

1.201

1.251

1.251

1.253

1.255

1.257

- Niet-ambtelijk

247

147

147

147

147

147

147

        

-Eigen personeel

      

Kosten

76.102

91.171

94.938

94.936

95.050

95.163

95.298

Aantal fte

1.052

1.201

1.251

1.251

1.253

1.255

1.257

        

-Externe inhuur

      

Kosten

37.487

37.337

54.906

49.952

47.894

48.165

48.128

        

-Post-actief personeel

      

Kosten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fte

0

0

0

0

0

0

0

        

-Overige P-kosten

4.705

3.345

3.547

3.547

3.547

3.547

3.547

        

Totale kosten

118.294

131.853

153.392

148.435

146.492

146.875

146.973

Materiële kostenOnder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreft o.a. de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 5,4 mln., waarvan € 2,0 mln. proceskosten) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van JenV (€ 2,9 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2023 over de stand van de leningen bedraagt 0,1%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2022 € 0,9 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 0,1 mln. plaats in 2022 en voor € 0,1 mln. in 2023. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 64 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

28.393

48.303

50.380

49.558

49.157

48.874

47.927

2.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

163.344

174.744

196.879

192.481

190.910

191.417

191.528

Totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 144.891

‒ 169.856

‒ 193.226

‒ 188.436

‒ 186.589

‒ 187.012

‒ 187.149

Totaal operationele kasstroom

18.453

4.888

3.653

4.046

4.322

4.406

4.380

3.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.997

‒ 7.795

‒ 2.930

‒ 1.970

‒ 5.540

‒ 4.654

‒ 4.560

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.997

‒ 7.795

‒ 2.930

‒ 1.970

‒ 5.540

‒ 4.654

‒ 4.560

4.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

4.340

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 3.606

‒ 2.811

‒ 4.475

‒ 4.446

‒ 4.605

‒ 5.352

‒ 4.423

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.720

7.795

2.930

1.970

5.540

4.654

4.560

Totaal financieringskasstroom

3.454

4.984

‒ 1.545

‒ 2.476

935

‒ 698

137

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

48.303

50.380

49.558

49.157

48.874

47.927

47.884

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Tabel 65 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

- Hardware

2.090.000

3 / 5 jaar

- Software

840.000

3 / 5 jaar

Totaal

2.930.000

 

Doelmatigheid

Tabel 66 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

CJIB-totaal:

       

fte-totaal

1.052

1.040

1.251

1.251

1.253

1.255

1.257

        

Saldo van baten en lasten in %

‒ 4

0

0

0

0

0

0

        

Geldboetes

       

Aantal

7.521.798

9.423.651

8.766.546

8.766.806

8.908.045

8.920.467

8.934.408

Kostprijs (x €1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p * q)

67.696.184

84.812.856

78.898.911

78.901.257

80.172.408

80.284.201

80.409.672

% geïnde zaken binnen 1 jaar

91,3

91,3

90,8

90,8

90,8

90,8

90,8

        

Transacties

       

Aantal

3.120

3.071

3.899

3.935

4.017

4.130

4.243

Kostprijs (x €1)

1191,61

1204,54

1031,25

982,23

953,56

932,61

906,90

Omzet (p * q)

3.717.821

3.698.583

4.021.235

3.865.533

3.830.826

3.851.432

3.847.709

% geïnde zaken binnen 1 jaar

66,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

        

Vrijheidsstraffen*1

       

Aantal

26.560

25.165

24.785

24.217

23.961

23.990

24.112

Kostprijs (x €1)

152,37

227,11

313,78

313,38

314,50

314,91

313,19

Omzet (p * q)

4.046.933

5.715.353

7.777.141

7.588.962

7.535.852

7.554.815

7.551.636

        

Taakstraffen*

       

Aantal

33.104

36.449

39.028

35.348

34.410

34.364

34.554

Kostprijs (x €1)

164,89

151,16

240,02

254,31

258,05

258,92

257,79

Omzet (p * q)

5.458.531

5.509.634

9.367.623

8.989.399

8.879.533

8.897.358

8.907.711

        

Voorlopige hechtenis

       

Aantal

  

14.932

15.022

15.060

15.094

15.151

Kostprijs (x €1)

  

441,72

430,51

427,72

428,31

426,65

Omzet (p * q)

  

6.595.705

6.467.134

6.441.421

6.464.938

6.464.139

        

Schadevergoedingsmaatregelen

       

Aantal

10.629

13.009

13.658

13.762

14.067

14.401

14.759

Kostprijs (x €1)

706,24

682,71

708,14

695,69

684,57

676,24

665,40

Omzet (p * q)

7.506.658

8.881.357

9.671.929

9.574.017

9.629.793

9.738.763

9.820.452

% geïnde zaken binnen 10 jaar

81,5

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

        

Ontnemingsmaatregelen

       

Aantal

1.349

1.716

1.745

1.786

1.833

1.874

1.908

Kostprijs (x €1)

5.626,10

4.739,98

5.402,09

5.241,44

5.131,27

5.059,71

4.987,49

Omzet (p * q)

7.589.604

8.131.697

9.427.319

9.361.816

9.403.984

9.483.318

9.517.645

% geïnde zaken binnen 10 jaar

68,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

        

Voorwaardelijke invrijheidstelling

       

Aantal

977

1.111

1.188

1.183

1.184

1.184

1.184

Kostprijs (x €1)

3.751,93

3.343,16

4.721,21

4.615,15

4.583,56

4.598,61

4.591,54

Omzet

3.665.636

3.714.737

5.608.846

5.458.880

5.425.579

5.444.157

5.435.886

        

Routeren Toezicht

       

Aantal

13.803

13.815

14.158

15.209

15.147

15.083

15.021

Kostprijs (x €1)

298,16

368,12

455,89

427,63

426,48

428,65

428,93

Omzet

4.115.526

5.085.516

6.454.627

6.503.917

6.459.892

6.465.415

6.442.895

        

Jeugdreclassering

       

Aantal

7.958

4.979

5.213

5.474

5.594

5.640

5.643

Kostprijs (x €1)

422,85

770,51

755,82

693,61

673,50

672,06

671,09

Omzet

3.365.040

3.836.290

3.940.352

3.796.710

3.767.650

3.790.425

3.786.943

        

Bestuurlijke boetes

       

Aantal

11.733

19.305

16.660

16.660

16.660

16.660

16.660

Tarief (x €1)

34,06

25,48

25,48

25,48

25,48

25,48

25,48

Omzet (p * q)

399.576

491.977

424.570

424.570

424.570

424.570

424.570

        

Overheidsincasso

       

Omzet

8.594.652

10.748.931

10.036.250

10.036.250

10.036.250

10.036.250

10.036.250

        

Omzet-diversen/input

       

Omzet

40.697.000

16.497.340

44.654.000

41.513.000

38.902.000

38.981.000

38.882.000

        

Totaal

156.853.000

157.124.000

196.879.000

192.481.000

190.910.000

191.417.000

191.528.000

1

*) Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Licence