Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Algemene doelstellingHet kerndepartement voert een aantal defensiebrede taken uit. Dit zijn het verstrekken van subsidies voor defensie-gerelateerde (maatschappelijke) taken, het bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, de bekostiging van instellingen voor kennisopbouw, het bijdragen aan internationale organisaties, het uitvoeren van opdrachten, schadevergoedingen en de bijdrage aan rijksbrede en defensiebrede beleidsopdrachten.

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 26 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

172.023

227.840

187.215

187.620

180.619

178.723

178.587

        

Uitgaven

172.523

227.840

187.215

187.620

180.619

178.723

178.587

% Juridisch verplicht

  

2%

    

% bestuurlijk gebonden

  

92%

    

% beleidsmatig gereserveerd

  

6%

    

% nog niet ingevuld/ vrij te besteden

       

Subsidies

39.444

49.221

43.046

44.349

44.476

44.509

44.413

- Subsidies

39.444

49.221

43.046

44.349

44.476

44.509

44.413

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

46.853

48.788

48.792

48.793

49.039

49.039

49.039

- Kennisopbouw TNO via EZK

44.179

46.004

46.015

46.016

46.015

46.015

46.015

- Kennisopbouw NLR via EZK

600

625

622

622

622

622

622

- Kennisopbouw MARIN via EZK

2.000

2.082

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

- Overige bijdragen

74

77

83

83

330

330

330

Opdrachten

11.102

18.951

15.405

13.547

10.843

8.936

8.896

- Opdrachten beleid

5.868

13.831

10.523

9.075

6.372

6.465

6.425

- Opdrachten milieu beleid

2.816

5.057

4.819

4.408

4.408

2.408

2.408

- Overige opdrachten

2.418

63

63

64

63

63

63

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

56.328

67.934

69.165

70.123

70.229

70.208

70.208

- Bijdrage aan de NAVO

51.194

60.675

61.840

62.798

62.797

62.778

62.778

- Bijdrage aan internationale samenwerking

5.134

6.048

6.110

6.110

6.214

6.212

6.212

- Overige bijdragen

0

1.211

1.215

1.215

1.218

1.218

1.218

Bekostiging

4.147

4.050

4.051

4.052

4.052

4.052

4.052

- Bekostiging diverse instellingen

4.147

4.050

4.051

4.052

4.052

4.052

4.052

Inkomensoverdrachten

14.049

493

300

300

300

300

300

- Overige bijdragen

6.783

493

300

300

300

300

300

- Regeling uitkering chroom 6 Defensie

3.323

      

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

3.943

0

     

Schadevergoeding

600

38.403

6.456

6.456

1.680

1.679

1.679

- Schadevergoeding, overig

 

1.680

1.680

1.680

1.680

1.679

1.679

- Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

 

5.476

4.776

4.776

   

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

 

30.647

     

- Civielrechtelijke regeling Hawija

600

600

     
        

Programmaontvangsten

2.052

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de onderzoeksopdrachten waar al een contract voor loopt.

Voor 2023 is 2% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Het percentage bestuurlijk gebonden verplichtingen betreft de volledige regelingen voor schadevergoedingen, de bijdage aan (inter)nationale organisaties, bijdrage aan kennisinstituten en subsidies.

Voor 2023 is 7% bestuurlijk gebonden ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

B. Toelichting op de financiële instrumenten

SubsidiesDefensie verleent subsidies aan instellingen die een toegevoegde (maatschappelijke) waarde hebben, en die defensiebeleid voor bijzondere doelgroepen uitvoeren, omdat zij hierin gespecialiseerd zijn (waaronder veteranen). De defensiesubsidies worden verleend met als doel instandhouding van de instellingen, zodat deze hun toegevoegde waarde kunnen blijven leveren. De subsidies zijn gecategoriseerd in subsidies voor veteranenzorg en subsidies voor cultureel erfgoed en tradities. Daarnaast worden subsidies verstrekt aan onderwijs en kennis- en technologieontwikkeling. Bijlage 7.4 geeft een overzicht van de subsidies weer.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukkenDefensie draagt bij aan kennisopbouw en innovatie-ontwikkeling. Het Maritiem Research Instituut (MARIN), het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) ontvangen een jaarlijkse bijdrage om hun defensie-specifieke kennisbasis in stand te houden. Vanuit de opgebouwde kennis laat Defensie zich adviseren en ondersteunen bij de beleidsvorming, verwerving en onderhoud van materieel, opleiding en training, bedrijfsvoering en operationeel optreden. Met de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en -projecten krijgt de Strategie-, Kennis- en Innovatieagenda 2021–2025 invulling. De overige bijdragen aan begrotingshoofdstukken zijn de bijdragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de instandhouding van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Atlantische Commissie.

Bijdrage aan (inter)nationale organisatiesDefensie draagt jaarlijks met een contributie bij aan de NAVO-exploitatie. Hierin zijn opgenomen onder andere de AWACS-vliegtuigen, de NAVO-commandostructuur en diverse programma’s. Tot 2024 vervult Nederland de functie van Chairman of the Military Committee (CMC) te Brussel.

OpdrachtenIn de Defensienota is beschreven dat Defensie investeert in haar personeel: arbeidsvoorwaarden worden verbeterd en er komt een nieuw Human Resources (HR)-model. Voor de implementatie van het nieuwe HR-model en het nieuwe pensioencontract is ondersteuning benodigd. Het budget voor opdrachten betreft voornamelijk de jaarlijkse bestedingen aan derden voor de ondersteuning van beleid en rechtspositionele ondersteuning. Daarnaast zijn ook beleidsuitgaven voor het defensiebreed implementeren van energie- en milieuwetgeving (stikstof en omgevingswet) hier onderdeel van.

Bekostiging‘Bekostiging’ zijn bijdragen aan instellingen, zoals de Stichting Faciliteiten Centraal Georganiseerd Overleg Militairen en de ondersteuning van organisaties die deel uitmaken van de sector Defensie.

SchadevergoedingenDe schadevergoedingen (voorheen: Inkomensoverdrachten) zijn bestemd voor doelgroepen die schade ondervinden van defensiebeleid. Hieronder vallen de uitgaven voor de uitkeringsregeling voor chroom-6 slachtoffers: de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie (zie Kamerstukken vergaderjaar 2017–2018, 34 775 X, nr. 126 en vergaderjaar 2020–2021, 35 570 X, nr. 92). Verder vallen hieronder de schade-uitkeringen Srebrenica (zie Kamerstuk vergaderjaar 2019-2020 35 450 X, nr. 2), uitgaven voor herstelprojecten in Hawija (zie Kamerstuk vergaderjaar 2020-2021, 27 925 nr. 766).

Licence