Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

10.912.744

18.670.031

10.035.809

10.073.468

10.100.175

9.491.410

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 (inclusief ISB vuurwerk)

 

953.838

2.775.995

3.613.964

4.050.298

2.402.701

1.864.355

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (inclusief ISB vuurwerk)

 

11.866.582

21.446.026

13.649.773

14.123.766

12.502.876

11.355.765

Belangrijkste mutaties

       

1) Overheveling loon- en prijsbijstelling

99

407.458

439.780

389.531

398.779

401.517

371.254

-waarvan naar Mobiliteitsfonds

26

‒ 344.005

‒ 362.413

‒ 325.533

‒ 342.982

‒ 343.033

‒ 308.370

-waarvan naar Deltafonds

26

‒ 63.453

‒ 77.367

‒ 63.998

‒ 55.797

‒ 58.484

‒ 62.884

2) Omvorming Prorail

26

0

‒ 7.557.000

8.318.000

20.000

20.000

20.000

3) WAU-middelen

Divers

7.300

18.700

22.000

22.000

22.000

22.000

4) Toevoeging CA-middelen

21

0

1.500

2.000

2.000

1.900

1.900

5) Beschikbaarheidsvergoeding regeling 2020 en 2021

16

411.621

150.950

13.350

   

6) Kaderaanpassing MF

26

0

‒ 1.142.098

‒ 330.416

‒ 834.738

‒ 401.758

285.498

Overige mutaties

 

‒ 58.868

63.229

126.864

37.153

56.004

26.114

Stand ontwerpbegroting 2023

 

12.226.635

12.981.307

21.801.571

13.370.181

12.201.022

11.711.277

Toelichting

  • 1. Dit betreft de overboeking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

  • 2. De financiele verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar opgeschoven. De wetsbehandeling van de Omvorming van ProRail vond in 2022 plaats. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht wordt genomen.

  • 3. Dit betreft de toevoeging van de middelen voor Werk aan Uitvoering (WAU) aan de IenW-begroting.

  • 4. Dit betreft de toevoeging van Coalitieakkoord-middelen voor stimuleren circular bouwen. Voor een nadere (en meerjarige) toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.7 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.

  • 5. Het betreft de toevoeging van middelen aan de regelingen BVOV 2020, 2021 en 2022 op basis van de huidige inzichten (juni 2022) in reizigersaantallen zoals die door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zijn berekend. Zoals in de Voorjaarsnota 2022 is aangegeven ademt de hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding mee met de reizigersinkomsten. Bij de raming van het benodigde budget is uitgegaan van de prognose van het KiM over het herstel van het gebruik van het OV. Thans blijkt het benodigde bedrag op basis van de gedane aanvragen hoger te zijn dan eerder geraamd en daarom worden de benodigde middelen aan de begroting van IenW toegevoegd.

  • 6. Dit betreft een kaderaanpassing op het Mobiliteitsfonds. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar het Mobiliteitsfonds.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige niet-belastingsontvangsten mutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

45.011

38.380

38.503

38.538

38.748

37.838

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 (inclusief ISB vuurwerk)

 

7.145

1.776

197

   

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (inclusief ISB vuurwerk)

 

52.156

40.156

38.700

38.538

38.748

37.838

Belangrijkste mutaties

       

1) Ontvangsten PBL

97

2.500

0

0

0

0

0

2) Ontvangsten Interreg voor NMP en GSS

19

1.335

0

0

0

0

0

3) Desaldering Winair

17

‒ 2.879

2.879

0

0

0

0

4) Desaldering Lelystad

17

‒ 378

‒ 164

‒ 123

‒ 35

‒ 210

910

Overige mutaties

 

362

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

 

53.096

42.871

38.577

38.503

38.538

38.748

Toelichting

  • 1. Dit betreft een desaldering van het uitgavenbudget PBL in verband met extra EU-ontvangsten.

  • 2. Dit betreft een desaldering van het uitgavenbudget op artikel 19 met de verwachte ontvangsten in het kader van de afwikkeling van eerdere Interreg programma's.

  • 3. Door het verlengen van de looptijd van de hypothecaire lening Winair vindt de aflossing niet in in 2022 plaats maar in 2023. Middels deze desalderingen in 2022 en 2023 wordt dit in de begroting verwerkt.

  • 4. Dit betreft de desaldering Lelystad in 2029 in verband met latere openstelling van Lelystad Airport waardoor ook de heffingen later binnenkomen t.o.v. de eerder voorziene reeks. De desaldering vindt plaats met het opdrachtenbudget ten laste waarvan de betalingen nadeelcompensatie plaatsvindt. d.w.z. de uitgaven die gedekt worden door inkomsten van de heffing Lelystad Airport.

Licence