Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

A. Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat, en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kerndepartement.

B. Budgettaire gevolgen

Tabel 97 Budgettaire gevolgen artikel 98 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

348.191

436.660

401.985

398.877

383.394

379.792

352.319

        

Uitgaven

342.540

431.801

407.254

400.387

384.113

379.788

352.315

        

1 Personele uitgaven

272.011

320.229

294.588

290.746

279.183

274.462

254.112

Waarvan eigen personeel

233.600

266.224

260.851

260.239

253.925

252.220

238.619

Waarvan inhuur externen

34.555

48.530

27.897

24.710

19.461

16.402

9.653

Waarvan overige personele uitgaven

3.856

5.475

5.840

5.797

5.797

5.840

5.840

        

2 Materiële uitgaven

70.529

111.572

112.666

109.641

104.930

105.326

98.203

Waarvan ICT

25.753

34.694

37.028

26.656

22.839

23.954

23.827

Waarvan bijdrage SSO's

35.526

52.233

35.775

35.923

36.100

35.357

35.280

Waarvan overige materiële uitgaven

9.250

24.645

39.863

47.062

45.991

46.015

39.096

        

Ontvangsten

16.781

11.333

5.841

5.627

5.430

5.430

5.430

C. Toelichting op de financiële instrumenten

1 Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

Eigen personeel

Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

  • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

  • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

Externe inhuur

Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor interim-management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers automatisering, accountancy, financiën en administratieve organisatie en de inhuur van uitzendkrachten. De externe inhuur heeft onder andere betrekking op uitgaven voor programma’s, zoals de Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

Overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

2 Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen, zoals ICT, bijdrage aan de Shared Service Organisaties en overige materiële uitgaven (o.a. schoonmaak, consumptieve diensten, kantoorartikelen, afvalzorgmanagement).

ICT

Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.

Bijdrage aan de Shared Service Organisaties

De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.

Overige materiële uitgaven

Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

D. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

Tabel 98 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000) - Deel 1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

342.540

615.204

610.852

603.923

588.251

582.099

552.684

Kerndepartement

342.540

431.801

407.254

400.387

384.113

379.788

352.315

ILT

0

183.403

203.598

203.536

204.138

202.311

200.369

Tabel 99 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000) - Deel 2
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.565.450

1.450.588

1.432.742

1.410.104

1.398.837

1.277.599

1.261.323

RWS

1.308.722

1.369.687

1.357.693

1.335.369

1.329.387

1.208.134

1.192.792

KNMI

72.509

80.901

75.049

74.735

69.450

69.465

68.531

ILT

184.219

      
        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

629

622

619

610

606

598

591

ProRail

629

622

619

610

606

598

591

Tabel 100 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat-Generaal Mobiliteit

52.435

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

34.180

Directoraat-Generaal Water en Bodem

29.063

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

35.065

Beleids- en Bestuursondersteuning

41.779

Financiën en Bedrijfsvoering

162.710

- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

101.164

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

21.584

Planbureau voor de Leefomgeving

30.437

Totaal apparaat

407.254

Licence