Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat en de grote uitvoernde dienst Inspectie Leefomgeving en Transport. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kerndepartement.

Tabel 116 Budgettaire gevolgen artikel 98 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

440.628

465.111

458.464

437.704

433.043

407.057

399.798

        

Uitgaven

400.962

470.149

467.459

443.303

436.691

410.805

402.146

        

1 Personele uitgaven

306.868

353.561

335.890

323.273

318.871

294.617

286.728

Eigen Personeel

260.774

293.905

300.697

296.836

295.471

277.222

271.846

Waarvan NGF-project Luchtvaart in Transitie

0

590

710

710

710

710

710

Waarvan NGF-project Dutch Metropolitan Innovations

0

1.077

2.155

2.155

2.155

2.155

1.077

Waarvan NGF-project Maritiem Masterplan

0

0

409

300

300

0

0

Inhuur externen

42.765

55.782

31.684

22.925

19.865

13.868

11.359

Waarvan NGF-project Luchtvaart in Transitie

0

810

600

600

600

600

600

Overige personele uitgaven

3.329

3.874

3.509

3.512

3.535

3.527

3.523

        

2 Materiële uitgaven

94.094

116.588

131.569

120.030

117.820

116.188

115.418

ICT

27.886

33.130

45.243

34.591

32.350

33.520

33.513

Bijdragen aan SSO's

54.617

63.339

61.013

60.991

60.806

59.277

58.717

Overige materiële uitgaven

11.591

20.119

25.313

24.448

24.664

23.391

23.188

Waarvan NGF-project Luchtvaart in Transitie

0

10

10

10

10

10

10

        

Ontvangsten

12.744

8.104

5.627

5.430

5.430

5.430

5.151

Onderstaand is voor het jaar 2024 een toelichting opgenomen op de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement.

1. Personele uitgaven (€ 335,9 miljoen)

De personele uitgaven betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

  • 1. Eigen personeel (€ 300,7 miljoen). Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

    • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

    • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

  • 4. Externe inhuur (€ 31,7 miljoen). Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor interim-management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers automatisering, accountancy, financiën en administratieve organisatie en de inhuur van uitzendkrachten. De externe inhuur heeft onder andere betrekking op uitgaven voor programma’s, zoals de Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

  • 5. Overige personele uitgaven (€ 3,5 miljoen). De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

2. Materiële uitgaven (€ 131,6 miljoen)

Onder de materiële uitgaven vallen uitgaven op het gebied van de ondersteunende processen, zoals ICT, bijdrage aan de Shared Service Organisaties en overige materiële uitgaven (o.a. schoonmaak, consumptieve diensten, kantoorartikelen, afvalzorgmanagement).

  • 1. ICT (€ 45,2 miljoen). Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.

  • 2. Bijdrage aan de Shared Service Organisaties (€ 61,0 miljoen). De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.

  • 3. Overige materiële uitgaven (€ 25,3 miljoen). Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

Ontvangsten (€ 5,6 miljoen). De ontvangsten betreft voornamelijk vergoedingen die worden ontvangen voor onderzoeksopdrachten vanuit de Europese Unie (PBL), het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet (ANVS), detacheringen en bedrijfsvoering.

Tabel 117 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

       

Kerndepartement

400.962

470.149

467.459

443.303

436.691

410.805

402.146

ILT

168.400

189.203

203.031

199.122

197.744

194.309

192.117

Tabel 118 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO/RWT (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.434.878

1.574.662

1.561.960

1.559.181

1.560.275

1.550.578

1.542.835

RWS

1.360.749

1.488.975

1.473.122

1.470.334

1.472.816

1.464.887

1.457.331

KNMI

74.129

85.687

88.838

88.847

87.459

85.691

85.504

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

528

592

586

583

589

584

574

ProRail

528

592

586

583

589

584

574

        
Tabel 119 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat-Generaal Mobiliteit

60.660

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

36.905

Directoraat-Generaal Water en Bodem

34.736

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

39.685

Beleids- en Bestuursondersteuning

46.590

Financiën en Bedrijfsvoering

188.764

- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

115.153

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

24.338

Planbureau voor de Leefomgeving

35.781

Totaal apparaat

467.459

Licence