Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 125 Budgettaire gevolgen artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

48.920

252.795

240.789

160.278

201.351

189.749

        

Uitgaven

0

46.401

252.795

240.789

160.278

201.351

189.749

        
        

waarvan apparaat

0

14.616

13.108

14.756

8.145

8.049

8.047

waarvan programma

0

31.785

239.687

226.033

152.133

193.302

181.702

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel staan diverse nog niet verdeelde reserveringen. De grondslag van dit artikel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Op dit artikel staan middelen gereserveerd die op een later moment nog uitgedeeld moeten worden als de precieze invulling en voorwaarden bekend zijn. Dit betreft onder andere middelen voor ondersteuning van huishoudens die extra ondersteuning nodig hebben (flankerend beleid bij het koopkrachtpakket), coalitieakkoordmiddelen voor aanvullend beleid op het gebied van armoede en schulden, middelen voor Werken aan Uitvoering (WaU) en middelen voor het uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (cie. Roemer).

Licence