Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 77 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Nader gewijzigde motie van de leden Paternotte en Kuiken over de vrije keuze voor ouders om kinderen van 5 tot en met 11 jaar te laten vaccineren (t.v.v. 25295, nr. 1628)

2021D48439

Brief [10- 12- 2021] - Besluit advies Gezondheidsraad over vaccinatie van kinderen van 5 t/m 11 jaar tegen COVID-19 (25295, nr. 1632) (27025)

Motie van het lid Paternotte c.s. over de reisadviezen met spoed herijken

21501-31, nr. 628

Brief [08- 11- 2021] - Verslag informele gezondheidsraad 12 oktober 2021 (21501-31, nr. 638) (26856)

Motie van het lid Gündogan c.s. over de inzet van medische FFP2 - maskers betrekken in het volgende OMT - advies

25295, nr. 1595

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van de leden Van den Berg en Werner over de voorwaarden voor kunst- en cultuurvertoning in het onderwijs

25295, nr. 1723

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over een eenduidige, richtinggevende visie op ouderenhuisvesting (t.v.v. 31765, nr. 572)

2021D26847

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over de voorzieningszekerheid van medische isotopen borgen

21501, nr. 614

Brief [14- 10- 2021] - Europese studie over toekomstige beschikbaarheid van medische isotopen (26746)

Motie van de leden Pouw-Verweij en Van den Berg over inzetten op afgebakende mandaten bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie

21501-31, nr. 615

Brief [29- 09- 2021] - Geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad, 12 oktober 2021, en een reactie op informatieverzoeken (21501-31, nr. 627) (26686)

Motie van het lid Van den Berg over de Nederlandse wetgeving inzake verzekeringsaanvragen na behandeling van kanker onder de aandacht brengen van EU-lidstaten

21501-31, nr. 616

Brief [26- 11- 2021] - Geannoteerde agenda van de formele EU gezondheidsraad, 7 december 2021 (21501-31, nr. 642) (26952)

Gewijzigde motie van de leden Pouw-Verweij en Van den Berg over inzetten op afgebakende mandaten bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie (t.v.v. 21501-31, nr. 615)

21501-31, nr. 618

Brief [29- 09- 2021] - Geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad, 12 oktober 2021, en een reactie op informatieverzoeken (21501-31, nr. 627) (26686)

Motie van het lid Paternotte over het zoveel als mogelijk afstemmen van beleid rondom boostervaccinaties

21501-31, nr. 629

Brief [08- 11- 2021] - Verslag informele gezondheidsraad 12 oktober 2021 (21501-31, nr. 638) (26856)

Motie van het lid Bikker c.s. over waar epidemiologisch mogelijk in elk geval minderjarigen uitzonderen voor het gebruik van het DCC

22112, nr. 3329

Brief [15- 03- 2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bikker over inzet voor een uitzondering voor jongeren van 12 tot 18 jaar (t.v.v. 22112, nr. 3327)

22112, nr. 3335

Brief [15- 03- 2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Motie van het lid Kerstens over het beter borgen van «zorg op afstand»

23235, nr. 209

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar kanalen waarlangs jongeren aan synthetische drugs komen (t.v.v. 24077, nr. 477)

24077, nr. 481

Brief [06- 07- 2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

Motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

24515, nr. 543

Brief [24- 12- 2020] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2020 (35570XVI, nr. 180) (25587)

Motie van het lid Marijnissen c.s. over een opbouwplan voor versterking van de zorg

25295, nr. 1008

Brief [14- 04- 2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580)

Motie van het lid Marijnissen over de maatregelen zo inrichten dat deze bijdragen aan het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen

25295, nr. 1075

Brief [13- 08- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Motie van het lid Westerveld c.s. over ervoor zorgen dat farmaceuten hun kennis gaan delen in C-TAP

25295, nr. 1145

Brief [28- 06- 2022] - Internationaal pandemie-instrument (25295, nr. 1924) (27897)

Motie van het lid Van Esch over een centraal registratiepunt voor long-covidpatiënten

25295, nr. 1313

Brief [20- 09- 2021] - Commissiebrief inzak e Verzoek om reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long Covid (25295, nr. 1453) (26639)

Motie van het lid Gündogan c.s. over het primaire plan tot regionale aanpak van het coronavirus actualiseren

25295, nr. 1317

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over scenario's voor een nieuwe virusuitbraak

25295, nr. 1319

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Van der Staaij over de hoofddoelen van het beleid in de nieuwe fase van lagere besmettingen t.v.v. 25295, nr. 1314

25295, nr. 1329

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van de leden Kuzu en Van Haga over het instellen van ziekenhuisopnames als leidende indicator

25295, nr. 1348

Brief [13- 08- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Motie van het lid Kuzu over een onderzoek naar de vaccinatiestatus van coronapatiënten in ziekenhuizen

25295, nr. 1349

Brief [13- 08- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Motie van het lid Agema c.s. over onderzoeken of de huidige ventilatierichtlijnen toereikend zijn

25295, nr. 1352

Brief [13- 08- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Motie van het lid Wilders over per ommegaande van ventilatie een prioriteit maken

25295, nr. 1362

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over opschalen van mobiele prikbussen waar zonder een afspraak een vaccin gehaald kan worden

25295, nr. 1365

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van de leden Kuiken en Simons over besluitvorming over aanscherpen of versoepelen van maatregelen baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen

25295, nr. 1367

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van de leden Bikker en Kuiken over extra inspanning om in kwetsbare wijken niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden

25295, nr. 1370

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Gündogan over in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker meewegen

25295, nr. 1374

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. over het aanbieden van een vaccinatievoorziening op Schiphol (t.v.v. 25295, nr. 1302)

25295, nr. 1382

Brief [13- 08- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Motie van het lid Paternotte c.s. over instelling van een profijtbeginsel bij het testen voor toegang

25295, nr. 1398

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over bezien hoe de ontwikkeling en toepassing van kansrijke geneesmiddelen tegen COVID-19 verder bevorderd kan worden

25295, nr. 1409

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting

25295, nr. 1426

Brief [23- 09- 2021] - Reactie op motie leden Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen (29282, nr. 444) (26656)

Motie van het lid Kuiken c.s. over een uitzondering op de verplichting van coronatoegangsbewijzen voor buitenterrassen in de horeca

25295, nr. 1427

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620); brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief Covid-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van de leden Kuiken en Paternotte over mogelijk maken dat een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk is bij alleen afhalen van eten en drinken

25295, nr. 1428

Brief [14- 09- 2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620); brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief Covid-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Westerveld c.s. over gevalideerde speekseltesten ook beschikbaar maken voor kinderen

25295, nr. 1430

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Bikker c.s. over extra inspanningen om bewoners in kwetsbare wijken te bereiken met informatie over vaccinatie en met vaccinatiemogelijkheden

25295, nr. 1432

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een snelle toelaatbaarheid van serologische testen

25295, nr. 1436

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Stoffer c.s. over zich in Europees verband inspannen om tot overeenstemming te komen met producenten van kansrijke (antivirale) middelen

25295, nr. 1438

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Van der Plas over zorgdragen dat mensen binnen een half uur reistijd een test kunnen laten afnemen

25295, nr. 1446

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Van Haga c.s. over onderzoeken of de termijn van immuniteit kan worden verlengd

25295, nr. 1449

Brief [02- 11- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Paternotte c.s. over maximale ondersteung van huisartsen in gebieden met een lage vaccinatiegraad

25295, nr. 1471

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Van den Berg over het inzetten van mobiele testlocaties in wijken en dorpen waar brandhaarden zijn

25295, nr. 1477

Brief [12- 11- 2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Motie van het lid Hijink over een campagne met behulp van herstelde ongevaccineerde ic-patiënten

25295, nr. 1479

Brief [12- 11- 2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Motie van het lid Westerveld over een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de huidige coronatoegangsbewijzen

25295, nr. 1481

Brief [12- 11- 2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Motie van het lid Bikker c.s. over test - informatie - en priklocaties in gebieden met een lage vaccinatiegraad

25295, nr. 1484

Brief [12- 11- 2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Motie van de leden Bikker en Westerveld over gratis mondkapjes en testen in gemeenten waar dat de meeste meerwaarde heeft

25295, nr. 1485

Brief [12- 11- 2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Motie van de leden Den Haan en Paternotte over eerder dan december starten met het vaccineren van 60-plussers met het boostervaccin

25295, nr. 1501

Brief [11- 11- 2021] - Kamerbrief versnellen boostervaccinatie (25295, nr. 1518) (26876)

Motie van het lid Bikker c.s. over 1G uitwerken in verschillende modaliteiten

25295, nr. 1534

Brief [24- 11- 2021] - Overwegingen 1G (25295, nr. 1557) (26946)

Motie van het lid Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting

25295, nr. 1540

Brief [21- 12- 2021] - Reactie op Motie-Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting (25295, nr. 1540) (25295, nr. 1704) (27119)

Motie van de leden Paternotte en Pouw-Verweij over verbetering van de informatievoorziening aan zwangeren

25295, nr. 1565

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Paternotte c.s. over een verplichte test bij aankomst in bijzondere gevallen

25295, nr. 1566

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van de leden Paternotte en Kuiken over een boostercampagne en goede ventilatie in scholen

25295, nr. 1567

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van de leden Paternotte en Omtzigt over een eerder advies over de kerstvakantie

25295, nr. 1568

Brief [06- 12- 2021] - Aanbieding OMT advies en update omikronvariant (25295, nr. 1627) (27005)

Motie van het lid Agema over het benadrukken van het belang van ventilatie tijdens bezoek

25295, nr. 1569

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Van den Berg c.s. over pilots met meer geconcentreerde coronazorg

25295, nr. 1571

Brief [14- 12- 2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

Motie van het lid Westerveld c.s. over gratis zelftesten voor mensen die daarin niet kunnen voorzien

25295, nr. 1577

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Van Esch c.s. over een draaiboek voor situaties waarin met grote spoed moet worden ingegrepen in geval van zorgelijke mutaties

25295, nr. 1583

Brief [15- 03- 2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Motie van het lid Bikker c.s. over het uitbreiden van de testcapaciteit

25295, nr. 1586

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van de leden Bikker en Westerveld over de besteding van de voorraad antigeentests bij het ministerie

25295, nr. 1587

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Bikker c.s. over het bevorderen van de beschikbaarheid van eiwitvaccins

25295, nr. 1588

Brief [15- 03- 2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Motie van het lid Den Haan c.s. over het inventariseren van mogelijke hulp bij de boostercampagne

25295, nr. 1602

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van het lid Den Haan c.s. over een draaiboek voor de volgende boostercampagne op basis van lessons learned

25295, nr. 1603

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

25295, nr. 1617

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van de leden Hijink en Van den Berg over het sneller inzetten van vrijwilligers en zorgreservisten bij de boostercampagne

25295, nr. 1640

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Paternotte over sluiting van het basisonderwijs alleen als laatste middel (t.v.v. 25295, nr. 1641)

25295, nr. 1666

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Gewijzigde motie van het lid Bikker over promoten van regelmatig zelftesten (t.v.v. 25295, nr. 1644)

25295, nr. 1669

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Gewijzigde motie van het lid Den Haan over zorgen dat niet-mobiele thuiswonenden en bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst tijdig een booster krijgen (t.v.v. 25295, nr. 1656)

25295, nr. 1670

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van de leden Paternotte en Van den Berg over zich voorbereiden op een scenario met een minder ziekmakende variant van het coronavirus

25295, nr. 1675

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentuiële sectoren

25295, nr. 1681

Brief [20- 01- 2022] - Motie sport als essentiële sector (25295, nr. 1718) (27182)

Motie van het lid Tielen c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel

25295, nr. 1719

Brief [08- 02- 2022] - Korte termijn aanpak COVID-19 en doorkijk lange termijn (2022Z02285) (27280)

Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over financiële hobbels oplossen voor meetapparatuur voor het aantonen van besmettelijk virus

25295, nr. 1721

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Bikker c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn

25295, nr. 1728

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Den Haan c.s. over het meenemen van de informele zorg in de middellange- en langetermijnstrategie voor de coronacrisis

25295, nr. 1731

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar welke combinatie van vaccins bij een eventuele volgende boostercampagne het beste gegeven kan worden

25295, nr. 1732

Brief [15- 02- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over de minder intensieve coronazorg voor volwassenen anders organiseren

25295, nr. 1748

Brief [01- 04- 2022] - Afschrift TK brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Eerste Kamer) (27533); Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Westerveld c.s. over scenario's uitwerken voor het kosteloos verstrekken van zelftests en mond-neusmaskers

25295, nr. 1755

Brief [22- 03- 2022] - afschrift TK brief inzake verzamelbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27472); Brief [22-03-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (25295, nr. 1822) (27473)

Motie van de leden Van der Staaij en Omtzigt over intrekken van het wetsvoorstel voor het coronatoegangsbewijs

25295, nr. 1760

Brief [15- 02- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Motie van het lid Den Haan over preventieve geneesmiddelen veiligstellen voor kwetsbare patiënten

25295, nr. 1762

Brief [09- 05- 2022] - antwoorden op de vragen van het lid Den Haan (Fractie Den Haan) over het bericht Annelies zit al twee jaar in isolatie, maar Nederland is traag met medicatie voor kwetsbaren (2022Z07462) (27633)

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een parlementair voorbehoud op de verordening voor verlenging van het digitaal coronacertificaat met een jaar

25295, nr. 1782

Brief [15- 03- 2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Motie van het lid Westerveld over verlenging van de regeling persoonlijke beschermingsmiddelen en zelftesten voor kwetsbaren

25295, nr. 1851

Brief [04- 07- 2022] - Verzamelbrief COVID-19 (27933)

Motie van de leden Kuzu en Omtzigt over het OMT verzoeken om OMT- adviezen niet te wijzigen zonder dat OMT- leden hebben ingestemd

25295, nr. 1864

Brief [13- 06- 2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Hiddema over onderzoeken of de kermisbranche eerder dan 1 september 2020 zou kunnen opstarten (t.v.v. 25295, nr. 413)

25295, nr. 417

Brief [24- 06- 2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735); Brief [16-12-2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

Motie van de leden Marijnissen en Asscher over voorkomen van hogere werkdruk in verpleeghuizen door inzet voor de GGD

25295, nr. 782

Brief [14- 01- 2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

25295, nr. 83

Brief [19- 05- 2022] - Verzoek om een brief over de uitvoering van een motie over het beschikbaar maken van het gordelroosvaccin (32793, nr. 605) (27694)

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

25424, nr. 509

Brief [04- 11- 2021] - Afschrift TK brief ontwikkelingen in de ggz (Eerste Kamer) (26840); Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

Motie van het lid Sazias over voldoende crisisplekken in alle regio's

25424, nr. 563

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Motie van het lid Dik-Faber over prestatieafspraken over passende huisvesting

25424, nr. 569

Brief [16- 12- 2021] - Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen (29325, nr. 130 ) (27077)

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling binnen de ggz

25424, nr. 572

Brief [04- 11- 2021] - Afschrift TK brief ontwikkelingen in de ggz (Eerste Kamer) (26840); Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over zeker stellen dat de nieuwe bekostiging slechts zal starten indien gelijktijdig de zorgvraagtypering in werking treedt (t.v.v. 25424, nr. 565)

25424, nr. 575

Brief [04- 11- 2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

Gewijzigde motie van het lid Kerstens c.s. over versnelling van de aanpak van de wachtlijstproblematiek in de ggz (t.v.v. 25424, nr. 566)

25424, nr. 576

Brief [04- 11- 2021] - Afschrift TK brief ontwikkelingen in de ggz (Eerste Kamer) (26840); Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden

Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

27529, nr. 177

Brief [15- 10- 2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over meer publieke sturing op de landelijke infrastructuur LSP

27529, nr. 222

Brief [22- 12- 2021] - Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27122)

Motie van het lid Raemakers over een campagne gericht op toestemming voor gegevensuitwisseling

27529, nr. 224

Brief [30- 04- 2021] - Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed (27529, nr. 262) (26112); Brief [22-12-2021] - Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

Motie van het lid Renkema over de noodzaak van een cultuurverandering bij het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

27529, nr. 226

Brief [19- 05- 2022] - De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 277) (27699)

Motie van de leden Van den Hul en Özütok over inventariseren welke extra tijdelijke (financiële) ondersteuning niet-overheidsorganisaties nodig hebben

28345, nr. 240

Brief [16- 12- 2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

Motie van het lid Bergkamp c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

28345, nr. 246

Brief [16- 12- 2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

Motie van de leden Bergkamp en Van Beukering-Huijbregts over onderzoeken hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht

28345, nr. 247

Brief [16- 12- 2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

Motie van het lid Wörsdörfer over de mogelijkheden voor online hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling inventariseren

28345, nr. 248

Brief [16- 12- 2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

Motie van het lid Beckerman over onderzoek naar de Nederlandse en Europese omvang en grootte van bushmeat en traditionele medicijnen waarin bedreigde wilde dieren zijn verwerkt

28807, nr. 253

Brief [06- 07- 2022] - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (28004)

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Tjeerd de Groot over een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij (t.v.v. 28807, nr. 250)

28807, nr. 258

Brief [06- 07- 2022] - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (28004)

Motie van het lid Van den Berg over het inzichtelijk maken van de uitvoering van de voorwaarden voor structurele aanpassingen in de acute zorg

29247, nr. 346

Brief [06- 07- 2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over afschaffen van de beraadtermijn van 5 dagen voor abortus

29323, nr. 152

Brief [06- 04- 2022] - Voorstel van wet tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (27545)

Motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over de integrale geboortezorg nauwgezet monitoren

29323, nr. 153

Brief [21- 03- 2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Eerste Kamer) (27452); Brief [21-03-2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (32279, nr. 221) (27453)

Motie van de leden Laan-Geselschap en Tellegen over onderzoeken of prenatale screening aangemerkt kan worden als reguliere medische zorg

29323, nr. 156

Brief [16- 12- 2021] - Aanbieding onderzoeksrapport positionering prenatale screening in relatie tot reguliere geboortezorg (29323, nr. 166 ) (27076)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Laan-Geselschap over ruimte die bestaat voor experimenten met andere vormen van bekostiging onder de aandacht brengen van alle veldpartijen (t.v.v. 29323, nr. 155)

29323, nr. 159

Brief [21- 03- 2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Eerste Kamer) (27452); Brief [21-03-2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (32279, nr. 221) (27453)

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over informeren van wensouders over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren (t.v.v. 29323, nr. 157)

29323, nr. 160

Brief [15- 10- 2021] - Reactie op de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp van 10 maart 2021 en stand van zaken nota van wijziging Wdkb (35870, nr. 5) (26755)

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over informeren van wensouders over de consequenties van het gebruik van buitenlandse donoren (t.v.v. 29323, nr. 157)

29323, nr. 160

Brief [15- 10- 2021] - Reactie op de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp van 10 maart 2021 en stand van zaken nota van wijziging Wdkb (35870, nr. 5) (26755)

Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken hoe de bloedvoorziening in de toekomst eruit moet zien

29447, nr. 63

Brief [09- 12- 2021] - Onderzoek toekomst bloedvoorziening (29447, nr. 73) (27023)

Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten en - defecten alle leveringsonderbrekingen publiceert op zijn website

29477, nr. 635

Brief [23- 11- 2021] - Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen (29477, nr. 735) (26939)

Motie van het lid Veldman c.s. over maatwerk bij de uitwerking van de ijzeren voorraad

29477, nr. 675

Brief [23- 11- 2021] - Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen (29477, nr. 735) (26939)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het maximeren van de eigen bijdrage op € 250 per jaar verlengen tot 1 januari 2023

29477, nr. 714

Brief [05- 10- 2021] - Verlenging maximering eigen bijdrage geneesmiddelen (26704)

Motie van het lid Den Haan c.s. over onderzoek naar intensieve medicatiebeoordeling en andere medicatie-evaluatie

29477, nr. 717

Brief [30- 05- 2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

Motie van het lid Den Haan c.s. over knelpunten rond de toegang van patiënten tot geneesmiddelen in kaart brengen

29477, nr. 718

Brief [09- 05- 2022] - Verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (29477, nr. 752) (27653)

Motie van het lid Van den Berg over instrumenten van het Zorginstituut voor maatwerk in de toelating van innovatieve geneesmiddelen

29477, nr. 720

Brief [09- 05- 2022] - Verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (29477, nr. 752) (27653)

Motie van het lid Maeijer over het goedkeuringsproces van geneesmiddelen versnellen

29477, nr. 721

Brief [22- 03- 2022] - Schriftelijk overleg inzake Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (29477, nr. 746) (27460)

Motie van het lid Kuiken over een zwaarwegend integraal beleidsadvies inzake het geneesmiddelenbeleid

29477, nr. 722

Brief [15- 10- 2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

Motie van het lid Kuiken over een TTP bij onderhandelingen over dure geneesmiddelen

29477, nr. 723

Brief [16- 12- 2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

Motie van het lid Aukje de Vries over meer werken met bekostiging op basis van behandelresultaat

29477, nr. 724

Brief [30- 05- 2022] - Pay - for - performance voor geneesmiddelen (29477, nr. 757) (27732)

Motie van de leden Hijink en Paulusma over ziekenhuizen ondersteunen in het registreren van hun eigen bereidingen

29477, nr. 725

Brief [11- 10- 2021] - antwoorden op de vragen van het lid Paulusma (D66) over het initiatief van een aantal ziekenhuizen in de strijd tegen geneesmiddelkaping (2021Z13467) (26734)

Motie van het lid Agema over de zelfgemaakte bestuurlijke afspraken voor de ouderenhuisvesting nakomen

29538, nr. 334

Brief [04- 07- 2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

Motie van het lid Agema over niet tornen aan artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorg

29538, nr. 336

Brief [04- 07- 2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

Motie van het lid Den Haan over een casemanager dementie aanbieden aan verzekerden met de diagnose dementie

29538, nr. 338

Brief [05- 07- 2022] - Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 ‒ 2030 (27943)

Motie van het lid Bikker c.s. over definiëren wat een dementievriendelijke woning is

29538, nr. 340

Brief [04- 07- 2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

Motie van de leden Werner en Van Wijngaarden over het ontwikkelen van een brede en integrale «vergrijzingsagenda» tot 2040

29538, nr. 341

Brief [04- 07- 2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

Motie van het lid Paulusma c.s. over medische preventie en leefstijlinterventies toelaten tot het basispakket

29689, nr. 1110

Brief [15- 07- 2022] - Voortgangsbrief Programma preventie in het zorgstelsel (28002)

Motie van de leden Paulusma en Kuiken over duidelijke resultaatafspraken ten aanzien van het aantal polissen per concern

29689, nr. 1111

Brief [09- 09- 2021] - Definitieve vormgeving risicovereveningsmodel 2022 (29689, nr. 1126) (26596)

Motie van het lid Aukje de Vries over dilemma's rondom kosten in de thuissituatie

29689, nr. 1115

Brief [20- 12- 2021] - Reactie op de motie van het lid De Vries over de dilemma's over kosten van ziekenhuisverplaatste zorg (29689, nr. 1138) (27106)

Motie van het lid Van den Berg over inwoners actief betrekken bij het opstellen van regiobeelden c.q. regiovisies

29689, nr. 1117

Brief [18- 10- 2021] - Voortgangsbrief «De Juiste Zorg Op de Juiste Plek» (29689, nr. 1132) (26775)

Gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over geen blootfoto's verlangen bij hersteloperaties (t.v.v. 29689, nr. 1119)

29689, nr. 1121

Brief [24- 01- 2022] - Motie Agema (29689, nr. 1140) (27208)

Motie van het lid Van Esch c.s. over gemeenten stimuleren om vaker te kiezen voor natuurgras

30175, nr. 361

Brief [25- 11- 2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van het lid Westerveld c.s. over de financiering van sporthulpmiddelen

30234, nr. 271

Brief [25- 11- 2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van de leden Wörsdörfer en Westerveld over maatregelen om groepsgroottes terug te dringen

31015, nr. 217

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Van den Berg over termen als «regionale zorg» en 'zorg in krimpregio's' meer in organisaties inbedden

31016, nr. 311

Brief [18- 10- 2021] - Voortgangsbrief «De Juiste Zorg Op de Juiste Plek» (29689, nr. 1132) (26775)

Motie van het lid Sazias over landelijke uitrol van de pilot Zorgpad Observatie

31016, nr. 320

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Motie van het lid Agema over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen

31016, nr. 327

Brief [24- 01- 2022] - Stand van zaken maatregelen om een ongecontroleerd faillissement in de zorg te voorkomen (motie Agema) (31016, nr. 347) (27197)

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over burgers een stem geven in besluitvorming over wijzigingen in het regionale zorglandschap

31016, nr. 328

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Veldman over een geschikt model uitwerken waarin richtlijnen doorlopend worden geactualiseerd (t.v.v. 31016, nr. 314)

31016, nr. 332

Brief [29- 06- 2022] - Visie en agenda kwaliteit van zorg: toegang tot goede zorg voor iedereen (31765, nr. 648) (27902)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Van den Berg over welke stukken ziekenhuisbestuurders in welke situaties verplicht moeten aanleveren (t.v.v. 31016, nr. 316)

31016, nr. 333

Brief [24- 01- 2022] - Stand van zaken maatregelen om een ongecontroleerd faillissement in de zorg te voorkomen (motie Agema) (31016, nr. 347) (27197)

Motie van het lid Bergkamp over evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch

31016, nr. 337

Brief [24- 11- 2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (26941) ;Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Motie van het lid Bergkamp over in gesprek gaan met de VNG over jongeren met genderissues

31016, nr. 339

Brief [24- 11- 2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (26941) ;Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Motie van de leden Peters en Kuiken over onderzoek naar het aantal kleinschalige voorzieningen voor jeugdhulp

31497, nr. 403

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Simons c.s. over de geleerde lessen uit het onderzoek omzetten in de praktijk

31497, nr. 406

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over de versoepeling van de administratieve lasten in de langdurige zorg

31765, nr. 529

Brief [21- 03- 2022] - Eindrapport Ontregelbus en onderzoek impact COVID-19 op regeldruk (29515, nr. 462) (27456)

Motie van de leden Van den Berge en Renkema over verbeteren van lokale vertegenwoordiging van mensen met een handicap of chronische aandoening

31765, nr. 533

Brief [19- 11- 2021] - Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 , nr. 2021 (24170, nr. 251) (26920)

Motie van het lid Paulusma over tot een voldoende dekkend «kijk- en luistergeld» komen

31765, nr. 550

Brief [15- 11- 2021] - Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021 (31476, nr. 38) (26894)

Motie van het lid Van der Laan c.s. over het uitvoeren van de actiepunten van de landelijk aanjager respijtzorg

31765, nr. 560

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over ontmoetingscentra voor mensen met dementie (t.v.v. 31765, nr. 559)

31765, nr. 565

Brief [05- 07- 2022] - Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 ‒ 2030 (27943)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over uitvoering van de bestuurlijke afspraken wonen en zorg niet laten belemmeren door de formatie

31765, nr. 579

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Motie van het lid Aukje de Vries over initiatieven voor digitale en hybride zorg

31765, nr. 592

Brief [25- 10- 2021] - Motie de Vries digitale en hybride zorg (27529, nr. 270) (26799)

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet over een belangrijker rol voor huisartsen bij hormoontherapie en nazorg voor transgenderpersonen (t.v.v. 31765, nr. 593)

31765, nr. 601

Brief [09- 05- 2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (27636); Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 349) (27637)

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het belang van de ervaringsdeskundigheid in de transgenderzorg van zorgvragers benadrukken en beschermen (t.v.v. 31765, nr. 599)

31765, nr. 604

Brief [24- 11- 2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Motie van het lid Raemakers over de wervingscampagne Ik Zorg hernieuwd onder de aandacht brengen van werkgevers in de jeugdbescherming

31839, nr. 793

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van de leden Ceder en Simons over partijen uit de praktijk betrekken bij de hervormingsagenda

31839, nr. 798

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Gewijzigde motie van het lid Agema over een onderzoek naar het niet kiezen voor de NIPT-test (t.v.v. 32279, nr. 139)

32279, nr. 146

Brief [17- 08- 2021] - Onderzoek redenen tot niet deelname aan de NIPT (29323, nr. 164) (26539)

Motie van het lid Pia Dijkstra c.s. over de gehele informatiebeveiliging van het Donorregister bij het CIBG onderzoeken

32761, nr. 167

Brief [24- 09- 2021] - ADR vervolgonderzoek informatiebeveiliging Donorregister (2021Z16360) (32761, nr. 196) (26668)

Motie van het lid Kuik c.s. over een nationaal actieplan kanker

32793, nr. 517

Brief [08- 07- 2022] - Reactie op moties Nationaal Programma Kanker (27975)

Motie van de leden Renkema en Dik-Faber over het voor 2030 afbouwen van tabaksverkoop in tankstations en gemakszaken

32793, nr. 534

Brief [17- 12- 2021] - Onderzoek beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken (32011, nr. 92 ) (27088)

Motie van de leden Dik-Faber en Sazias over 80% van de reclames van supermarkten voor producten uit de Schijf van Vijf

32793, nr. 536

Brief [04- 11- 2021] - Voedselaanbod; Schijf van Vijf, productverbetering en reclame (32793, nr. 575) (26837)

Motie van het lid Dik-Faber over verhoging van de tabaksaccijns

32793, nr. 537

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Gewijzigde motie van de leden Jansen en Agema over het weer instellen van een nationaal programma kankerbestrijding (t.v.v. 32793, nr. 524)

32793, nr. 541

Brief [08- 07- 2022] - Reactie op moties Nationaal Programma Kanker (27975)

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (t.v.v. 32793, nr. 533)

32793, nr. 544

Brief [07- 06- 2022] - Aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker (32793, nr. 610) (27786)

Motie van het lid Tielen c.s. over het eerste deelrapport van Deloitte tijdig voor het zomerreces opleveren

32805, nr. 137

Brief [05- 07- 2022] - Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli '22 (27936)

Motie van het lid Bergkamp over een werkgroep voor ouders die informele zorg leveren aan hun kind met een complexe intensieve zorgvraag

34104, nr. 324

Brief [21- 06- 2021] - Commissiebrief inzake Handreiking kindzorg (34104, nr. 333) (26330); Brief [13-12-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

Motie van de leden Westerveld en Kerstens over één website over kindzorg in begrijpelijke taal

34104, nr. 326

Brief [13- 12- 2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

Motie van de leden Kuiken en Westerveld over een vertrouwelijke en praktische werkvorm voor complexe casuïstiek waarbij ouders vastlopen

34104, nr. 338

Brief [13- 12- 2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

Motie van de leden Bergkamp en Renkema over een pilot groepsgebonden budget

35300XVI

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zaken pgb (25657, nr. 339) (27103)

Motie van de leden Segers en Marijnissen over een plan op maat voor dakloze EU-arbeidsmigranten

35 925, nr. 35

Brief [16- 12- 2021] - Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen (29325, nr. 130 ) (27077)

Motie-rosenmöller (GroenLinks) c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg

35788, nr. F

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

Motie-rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, nr. F)

35788, nr. T

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

Motie-Van der Voort (D66) c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona

35899, nr. L

Brief [14- 12- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Motie van de leden Van der Staaij en Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen

35000XVI, nr. 63

Brief [14- 02- 2022] - Reactie op uw brief inzake het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg (29282, nr. 453) (27303)

Motie van de leden Van Nispen en Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten

35300XVI, nr. 131

Brief [23- 02- 2022] - Aanbieding modelstudie impact sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten (30234, nr. 294) (27339)

Motie van de leden Kuik en Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand

35337, nr. 35

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Motie van de leden Van den Berge en Renkema over op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zitten

35337, nr. 36

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Gewijzigde motie van de leden Bolkestein en Diertens over de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning (t.v.v. 35337, nr. 33)

35337, nr. 45

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid (35.403, nr. E)

35403, nr. E

Brief [29- 09- 2021] - Geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad, 12 oktober 2021, en een reactie op informatieverzoeken (21501-31, nr. 627) (26686)

Motie van de leden Amhaouch en Kuiken over een structureel overleg met sociale partners over de aanpak van de coronacrisis

35420, nr. 443

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een gezamenlijk kwaliteitsregister

35471, nr. 25

Brief [24- 01- 2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over zeggenschap van ambulancezorgprofessionals

35471, nr. 26

Brief [24- 01- 2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over blijvende doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg borgen

35471, nr. 29

Brief [24- 01- 2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

Motie van het lid Maeijer over de effectiviteit van rookpreventiemaatregelen

35504, nr. 11

Brief [19- 05- 2022] - Diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging (32793, nr. 606) (27693)

Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken

35504, nr. 12

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Motie van de leden Jansen en Van den Berg over niet overnemen van beslispunt 2

35537, nr. 5

Brief [04- 11- 2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (Eerste Kamer) (26838); Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over meer aandacht voor gender- en man- vrouwverschillen in onderzoek

35560, nr. 4

Brief [05- 07- 2022] - Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 ‒ 2030 (27943); Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022

Motie van het lid Paulusma over onderzoek naar gender- en sekseverschillen bij het postcovidsyndroom

35560, nr. 5

Brief [30- 05- 2022] - Verzamelbrief COVID-19 (25295, nr. 1869) (27744)

Gewijzigde motie van het lid Kuiken over een financiële bijdrage van de farmaceutische industrie aan een fonds voor sekse- en genderverschillen bij geneesmiddelen (t.v.v. 35560, nr. 7)

35560, nr. 8

Brief [30- 05- 2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over analyseren wat nodig is om het project Regie op registers te versnellen

35570XVI, nr. 111

Brief [17- 12- 2021] - Stand van zaken Regie op registers dure geneesmiddelen (29477, nr. 743) (27093)

Motie van de leden Ellemeet en Sazias over het doorbreken van het taboe op de overgang

35570XVI, nr. 117

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg

35570XVI, nr. 123

Brief [07- 07- 2022] - Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (27961)

Motie van de leden Bergkamp en Sazias over een onderzoek naar medicinale cannabis voor specifieke patiëntgroepen

35570XVI, nr. 135

Brief [30- 05- 2022] - Beleidsinzet Medicinale Cannabis (29477, nr. 755) (27731)

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg

35570XVI, nr. 156

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Motie van het lid Westerveld over richtlijnen voor de pleegvergoeding, de toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten

35570XVI, nr. 23

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Peters c.s. over een werkelijke systeemverandering in de keten van jeugdbescherming

35570XVI, nr. 28

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen

35570XVI, nr. 33

Brief [22- 11- 2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Motie van het lid Rudmer Heerema over het openstellen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor de slachtoffers van misbruik in de turnsport

35570XVI, nr. 43

Brief [16- 04- 2021] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de berichten waaruit blijkt dat sprake is van tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) (2021Z04984), (26039); Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van het lid Westerveld c.s. over hulp aan sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling

35570XVI, nr. 46

Brief [25- 11- 2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van de leden Von Martels en Kuik over spoedig starten met een leefstijlcampagne

35570XVI, nr. 47

Brief [25- 11- 2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI,-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen

35570XVI, nr. 52

Brief [25- 11- 2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Motie van het lid Van den Hil over aandachtspunten voor de toekomstige voorlichtingscampagne over cosmetische behandelingen

35581, nr. 4

Brief [30- 06- 2022] - antwoorden van de leden Van den Hil en Tielen (beiden VVD) op de vragen over het bericht 'Medisch toerisme in de lift, maar ingrepen niet zonder risico: Deel van mijn wangen voel ik niet meer (2022Z11135) (27913)

Motie van het lid Werner over betere voorlichting over de risico's van operaties in het buitenland via bemiddelingsbureaus

35581, nr. 6

Brief [30- 06- 2022] - antwoorden van de leden Van den Hil en Tielen (beiden VVD) op de vragen over het bericht 'Medisch toerisme in de lift, maar ingrepen niet zonder risico: Deel van mijn wangen voel ik niet meer (2022Z11135) (27913)

Motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

35593, nr. 13

Brief [15- 10- 2021] - Reactie op motie Van den Berg (32279, nr. 217) (26760)

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

35651, nr. 11

Brief [17- 05- 2022] - reactie motie Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (35651, nr. 11) (29515, nr. 478) (27685)

Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld over onderzoeken hoe de woonplaats van mensen met intramurale Wlz-zorg beter kan worden beschermd (t.v.v. 35651, nr. 12)

35651, nr. 13

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over mensen met een beperking beter betrekken bij het verenigingsleven

35651, nr. 6

Brief [08- 10- 2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Motie van het lid Paulusma over intimiteit in de gehandicaptenzorg

35651, nr. 7

Brief [04- 02- 2022] - Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (24170, nr. 253) (27268)

Motie van het lid Tellegen over levenseindewensen als onderdeel van het zorgplangesprek

35651, nr. 9

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Motie van het lid Bolkestein over in overleg gaan met de alcoholbranche over alcoholreclame

35655, nr. 11

Brief [09- 11- 2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Motie van het lid Belhaj c.s. over een ongelijk speelveld voor producenten en verkopers van gezondere levensmiddelen

35655, nr. 9

Brief [04- 11- 2021] - Voedselaanbod; Schijf van Vijf, productverbetering en reclame (32793, nr. 575) (26837)

Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

35667, nr. 30

Brief [28- 09- 2021] - Definitieve kaderbrief 2022 (34104, nr. 342) (26682)

Motie van het lid Van den Hil c.s. over aandacht voor stapelende administratieve lasten in zorgwetgeving

35738, nr. 5

Brief [08- 06- 2022] - [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

Motie van het lid Van den Hil c.s. over ervaringen met tijdelijk opgeschorte administratie in kaart brengen

35738, nr. 6

Brief [08- 06- 2022] - [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

Motie van het lid Van der Plas c.s. over zorgdragen voor financiering van hulplijn 113 op het huidige niveau plus de voorziene groei

35788, nr. 154

Brief [07- 07- 2022] - suïcidepreventie zomer 2022 (27963)

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in de middellange termijnvisie over de coronastrategie ingaan op een aantal punten

35788, nr. 167

Brief [01- 04- 2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Motie van het lid Van der Plas over ervoor zorgen dat mensen op het platteland net zo soepel een sneltest kunnen doen als mensen in de grotere steden

35807, nr. 47

Brief [28- 05- 2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1241) (26221); Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief Covid-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Motie van het lid Hijink c.s. over de Gezondheidsraad om advies vragen over de stand en ontwikkelingen van de wetenschap omtrent fibromyalgie

35826, nr. 4

Brief [08- 03- 2022] - Uitvoering moties plenair debat Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35826, nr. 9) (27402)

Gewijzigde motie van de Westerveld en Kuiken over onderzoek naar genderspecifieke aandoeningen inbedden in de onderzoeksagenda (t.v.v. 35826, nr. 6)

35826, nr. 8

Brief [08- 03- 2022] - Uitvoering moties plenair debat Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35826, nr. 9) (27402)

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

35830XVI, nr. 13

Brief [28- 09- 2021] - Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (35925XVI, nr. 7) (26679)

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht

35830XVI, nr. 14

Brief [07- 07- 2021] - Uitvoering motie leden De Vries en Van den Berg (34767, nr. 60) (26455); Brief [31-08-2021] - Openbare jaarverantwoording (34767, nr. 62) (26565)

Gewijzigde motie van het lid Paulusma over een eigen betaling met een vast bedrag per behandeling binnen het zorgprestatiemodel (t.v.v. 35905, nr. 9)

35905, nr. 11

Brief [22- 03- 2022] - Verkenning afrekening eigen risico ggz (25424, nr. 604) (27457)

Motie van het lid Beckerman over dakloosheid tot topprioriteit maken

35925VII, nr. 63

Brief [02- 06- 2022] - Aanpak dakloosheid (2022Z10948) (27763)

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek - privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling

35925VIII, nr. 48

Brief [30- 05- 2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

Motie van het lid De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

35925XVI, nr. 114

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (31839, nr. 853) (27675)

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

35925XVI, nr. 116

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (31839, nr. 853) (27675)

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

35925XVI, nr. 121

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

Motie van het lid Sahla c.s. over barriëres voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

35925XVI, nr. 124

Brief [13- 05- 2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren

35925XVI, nr. 140

Brief [10- 05- 2022] - Reactie uitvoering motie over stilleggen wedstrijden bij spreekkoren (30234, nr. 299) (27654)

Motie van het lid Rudmer Heerema over het kunnen doorgaan van de geplande grote sportevenementen

35925XVI, nr. 143

Brief [24- 06- 2022] - (Top)sportbeleid 2022 en verder (30234, nr. 304) (27885)

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf

35925XVI, nr. 151

Brief [22- 12- 2021] - Invulling amendement financiële steun Thialf (35925XVI, nr. 165) (27123)

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van belemmeringen in de Zorgverzekeringswet omtrent preventie

35925XVI, nr. 42

Brief [15- 07- 2022] - Voortgangsbrief Programma preventie in het zorgstelsel (28002)

Motie van het lid Tellegen over het breder toepassen van de resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten

35925XVI, nr. 43

Brief [06- 07- 2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

Motie van het lid Tellegen over het sturen op preventie en kwaliteit in de langdurige zorg

35925XVI, nr. 45

Brief [04- 07- 2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

Motie van de leden Kuiken en Hijink over de uitkomsten van de pilots met langere huisartsenconsulten breder en sneller invoeren

35925XVI, nr. 52

Brief [09- 05- 2022] - Huisartsenzorg (33578, nr. 87) (27647)

Motie van het lid Werner over een pilot met praktische ondersteuning van mantelzorgers

35925XVI, nr. 56

Brief [10- 12- 2021] - Wmo2015 en programma Langer Thuis (29538, nr. 331) (27032)

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen!

35925XVI, nr. 59

Brief [19- 04- 2022] - Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap (24170, nr. 254) (27594)

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord

35925XVI, nr. 64

Brief [17- 03- 2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg

35925XVI, nr. 78

Brief [20- 12- 2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over ongevaccineerden niet weigeren voor behandeling in het ziekenhuis

35925XVI, nr. 95

Brief [14- 12- 2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

Tabel 78 Door de Staten-Generaal aanvaarde openstaande moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een gezondheidscampagne met focus op sport en bewegen als onderdeel van een middellangetermijnvisie (t.v.v. 25295-1722)

25295, nr. 1742

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over een goede aansluiting van onderzoeken naar postcovid bij wensen uit het veld

25295, nr. 1909

 

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over inventariseren hoe centrale registratie van zeldzame behandelingen kan bijdragen aan de vindbaarheid

31765, nr. 556

19-05-2022 Naar verwachting wordt de Kamer in de visie over concentratie van zorg in najaar 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Ceder en Maeijer over het opstellen van een familiegroepsplan

31839, nr. 865

20-07-2022 Zomer 2023 zal de Kamer een brief ontvangen waarin de stand van zaken m.b.t. deze motie wordt beschreven.

Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een uitsterfbeleid van zelfstandigeverloskundigenpraktijken

32279, nr. 226

03-06-2022 De Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

35816, nr. 13

25-04-2022 Deze moties zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de TK zal worden gezonden.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoek naar het opnemen van fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket

35826, nr. 2

25-07-2022 Het Zorginstituut is bezig met een beoordeling van de stand van de wetenschap en de praktijk van fysio- en oefentherapie bij de aandoening fibromyalgie. De verwachting is dat er voor eind 2022 een advies ligt. Dit is in de brief van 20 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 29689, nr. 1146) met de Kamer gedeeld.

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over vertegenwoordigers van patiënten en artsen stimuleren om een handreiking op te stellen

35826, nr. 7

 

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een afwegingskader dat uitgaat van de epidemiologische situatie op landelijk dan wel lokaal niveau

35961, nr. 14

 

Motie van het lid Omtzigt over de resultaten van de publieke consultatie over het Europese coronatoegangsbewijs zo spoedig mogelijk aan de Kamer doen toekomen

21501-31, nr. 659

25-07-2022 De consultatie is reeds afgerond. De Commissie heeft hier echter geen formeel verslag van opgesteld. De uitkomsten zijn de vinden op Have Your Say van de Europese Commissie.

Motie van de leden Van den Berg en Bikker over de Kamer op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en vervolgstappen

22112, nr. 3328

25-07-2022 Is een lopend proces.

Motie van de leden Bikker en Van den Berg over op tijd definiëren wat onder het begrip «noodzaak» wordt verstaan

22112, nr. 3330

25-07-2022 De motie zal in het najaar worden afgedaan.

Motie van de leden Voordewind en Van Dam over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan

24077, nr. 442

 

Motie van het lid Van Nispen over onderzoek naar de wetenschappelijke rechtvaardiging van de huidige omgang met typen drugs

24077, nr. 479

15-07-2022 Adviesaanvraag CAM en verwachting is dat eind 2022 de TK hierover kan worden geinformeerd.

Motie van het lid Renkema over een onafhankelijk extern onderzoek naar de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in alle 25 GGD-regio's

25295, nr. 114

06-12-2021 Uitgesteld in verband met opstellen hoofdlijnennota herziening WPG.

Motie van de leden Van den Berg en Bikker over wegnemen van wettelijke en administratieve hindernissen voor het in de zorg inzetten van statushouders

25295, nr. 1191

 

Motie van het lid Bikker c.s. over deze zomer het vrijwilligerswerk stimuleren

25295, nr. 1316

23-11-2021 De TK wordt in het 2e kwartaal 2022 geïnformeerd met een stvz-brief Wmo over deze motie.

Motie van het lid Wilders c.s. over het geven van betere en meer serieuze ventilatieadviezen

25295, nr. 1402

10-09-2021 De Kamer wordt hierover voor het eind van het jaar geïnformeerd. en tussentijds op de hoogte gehouden.

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het starten van een intensieve mediacampagne over het belang van ventilatie

25295, nr. 1412

10-09-2021 De Kamer wordt hierover voor het eind van het jaar geïnformeerd. en tussentijds op de hoogte gehouden.

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoeken hoe gediplomeerde zorgverleners die willen terugkeren naar de zorg positief gestimuleerd kunnen worden

25295, nr. 1531

 

Motie van het lid Omtzigt c.s. over bruggen blijven slaan in de samenleving door gesprekken

25295, nr. 1548

 

Motie van het lid Hijink c.s. over verkennen hoe de ondersteuning van zorgverleners op de werkvloer kan worden bevorderd

25295, nr. 1573

 

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over maatregelen om een tekort aan zuurstof te voorkomen

25295, nr. 1596

25-07-2022 De Kamer wordt dit jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over een nieuw steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

25295, nr. 1645

04-05-2022 Eind augustus 2022 zal de stand van zaken m.b.t. deze motie per brief aan de Kamer worden toegezonden.

Motie van het lid Gündoğan c.s. over meer creativiteit in de aanpak van desinformatie

25295, nr. 1649

 

Motie van het lid Van der Plas c.s. over de beroepsgroepen dierenartsen en paraveterinairen aanwijzen als cruciale beroepen

25295, nr. 1692

 

Gewijzigde motie van het lid Wassenberg over het op vogelgriep onderzoeken van in de natuur gevonden dode dieren (t.v.v. 25295-1727)

25295, nr. 1769

 

Motie van het lid Tielen c.s. over een grondige analyse van het adviserings- en besluitvormingsproces

25295, nr. 1786

14-07-2022 De Kamer zal in september worden geïnformeerd.

Nader gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (t.v.v. 25295-1805)

25295, nr. 1816

 

Motie van de leden Van Haga en Agema over het krachtig bevorderen van ventilatiemaatregelen

25295, nr. 1848

 

Motie van het lid Van Haga over een gesprek over het bij Lareb melden van onverwachte ziektebeelden na coronavaccinatie

25295, nr. 1850

 

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Kamer voor het zomerreces informeren over haar reactie op het advies van het expertteam covidzorg

25295, nr. 1853

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over expliciet aandacht voor kwetsbaren in de langetermijnstrategie COVID-19

25295, nr. 1854

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over een publiekscampagne over de positie van kwestbaren

25295, nr. 1855

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over gedrag- en communicatiewetenschappers aan de voorkant betrekken bij communicatiecampagnes

25295, nr. 1856

 

Motie van het lid Hijink over een plan om zorgverleners aan te trekken en vast te houden

25295, nr. 1857

 

Motie van de leden Kuzu en Omtzigt over het OMT verzoeken om OMT-adviezen niet te wijzigen zonder dat OMT-leden hebben ingestemd

25295, nr. 1864

 

Motie van het lid Tielen over een voorstel tot aanscherping van de invulling en positie van het OMT

25295, nr. 1865

14-07-2022 De Kamer zal in september worden geïnformeerd.

Motie van het lid Tielen over een voorstel tot aanscherping van de invulling en positie van het OMT

25295, nr. 1865

14-07-2022 De Kamer zal in september worden geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over de oprichting van een Maatschappelijk Impact Team

25295, nr. 1866

 

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over maatwerk rond herhaalprikken voor kwetsbaren onder de 60 jaar (t.v.v. 25295-1847)

25295, nr. 1870

 

Motie van het lid Van den Hil c.s. over de aangekondigde sectorplannen medio juli publiceren

25295, nr. 1888

 

Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de aard en omvang in beeld brengen van de groep die niet meer van werk naar werk begeleid kan worden

25295, nr. 1889

 

Motie van het lid Van den Hil c.s. over ervoor zorgen dat nog gedurende de zomer van 2022 digitale ondersteuningsmiddelen beschikbaar zijn

25295, nr. 1890

 

Motie van de leden Hijink en Paulusma over een landelijk expertisecentrum oprichten voor de behandeling van postcovid

25295, nr. 1892

 

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het gebruik van CO2-meters op hoogrisicolocaties bevorderen

25295, nr. 1895

 

Motie van het lid Van Haga over best practices verzamelen over het doeltreffend ventileren van klaslokalen

25295, nr. 1898

 

Motie van het lid Van Haga over een publiekscampagne starten over ventilatie en luchtbehandeling van binnenruimtes

25295, nr. 1899

 

Motie van de leden Slootweg en Van den Berg over ingaan op de advisering van het Amerikaanse CDC op het gebied van luchtreinigers

25295, nr. 1902

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over regie voeren en kaders stellen ten aanzien van de sectorplannen

25295, nr. 1903

 

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over een ic-basiscapaciteit van ten minste 1.150 bedden

25295, nr. 1905

 

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over coronavaccinatie door huisartsen en medisch specialisten onder de aandacht laten brengen bij patiënten

25295, nr. 1906

 

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de aanpak van de problemen van mensen met postcovidklachten uit de eerste coronagolf

25295, nr. 1908

 

Motie van het lid Paulusma over met de medische sector in gesprek gaan over plannen voor investeringen in (bio)medisch onderzoek

25295, nr. 1910

21-07-2022 De Kamer wordt dit najaar geïnformeerd over de stand van zaken.

Motie van het lid Bikker c.s. over maatschappelijke verbanden ondersteunen in de ontwikkeling van een omgekeerde maatregelenladder

25295, nr. 1911

 

Motie van het lid Van Esch over gezondheidsbescherming en -bevordering opnemen in de adviezen van het MIT

25295, nr. 1912

 

Motie van het lid Van Esch over het langetermijncoronabeleid uitbreiden met specifieke preventiemaatregelen

25295, nr. 1913

 

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bevorderen van structureel meer onderzoek naar long covid

25295, nr. 1916

 

Gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. niet verder opschorten van WOB-verzoeken van journalisten over de coronacrisis dan tot maximaal 1 juni 2020 (t.v.v. 25295-301)

25295, nr. 347

 

Motie van het lid Jetten c.s. over ervoor zorgen dat Bonaire zich kan beschermen tegen besmettingen door inreizigers

25295, nr. 483

 

Motie van de leden Mohandis en Werner over het onderzoek naar een sociaal vangnet voor familieleden breder insteken dan alleen voor intensieve kindzorg

25657, nr. 342

26-07-2022 26/7/22 De Kamer wordt eind 2022 over de stand van zaken geïnformeerd.

Motie van de leden Werner en Mohandis over concrete afspraken over de indicatieduur

25657, nr. 343

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van de leden Werner en Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten

25657, nr. 344

26-07-2022 26/7/22 De Kamer wordt eind 2022 over de stand van zaken geïnformeerd.

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over ook het pgb uit de Zorgverzekeringswet laten aansluiten op pgb 2.0

25657, nr. 347

26-07-2022 26/7/22 De Kamer wordt eind 2022 over de stand van zaken geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

27529, nr. 198

08-07-2022 Deze motie wordt afgedaan nadat de Wegiz behandeld is.

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over de kosten van ICT-toepassingen in de zorg

27529, nr. 223

08-07-2022 De verwachting is dat deze motie voor het eind van het jaar 2022 wordt afgedaan.

Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over nader onderzoek naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur

28345, nr. 239

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met Voortgangsbrief bij de 7e Voorgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis over deze motie.

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over het onderzoeken en monitoren van de effecten van vogelgriep op wilde soorten in de natuur

28807, nr. 247

 

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over protocollen en communicatie over wie verantwoordelijk is voor de vondst van besmette dieren

28807, nr. 248

 

Motie van de leden Van Campen en Boswijk over bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de risico's op zoönosen als extra afwegingskader meenemen

28807, nr. 252

 

Motie van het lid Van den Berg over de ervaringen en resultaten in kaart brengen van systemen met kunstmatige intelligentie ten behoeve van de aanrijtijden

29247, nr. 347

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg over het periodiek inventariseren van de voorbeelden van toepassing van innovatieve technieken en passende zorgpraktijken

29247, nr. 352

 

Motie van het lid Van den Berg over borgen dat het Zorginstituut behandelingen uit het pakket kan halen en voorwaarden kan stellen

29247, nr. 353

19-07-2022 Dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord rondom het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. De Kamer wordt kort na de zomer op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking en bijbehorende planning.

Motie van het lid Tielen over in het kader van passende zorg de toegevoegde waarde van een medisch generalist onderzoeken

29247, nr. 356

 

Motie van het lid Den Haan over alleen nog subsidies verstrekken voor pilots die structureel worden geïmplementeerd

29247, nr. 357

19-07-2022 Momenteel wordt verkend hoe VWS bestaande regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden, die een belangrijke hoeksteen vormen van de beweging naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, middels een subsidieverlening kan ondersteunen in het borgen van hun initiatief. De Kamer wordt hierover voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Plas over het effect van spoedpleinen op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de leefbaarheid in de regio

29247, nr. 359

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over bezien op welke wijze het systeem van alloceren van opleidingsplaatsen voor huisartsen verbeterd kan worden

29282, nr. 474

 

Motie van het lid Van den Berg c.s. over bezien hoe zorgaanbieders ruimte hebben om het werkgeverschap moderner invulling te geven

29282, nr. 475

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over zich samen met de minister van OCW inzetten om aandacht te vragen voor coschappen ouderengeneeskunde in de studie Geneeskunde

29282, nr. 479

 

Motie van het lid Tielen c.s. over onderzoeken of het mogelijk is om de accreditatie-eis voor huisartsen met betrekking tot het aantal ANW-diensten meer in evenwicht te brengen met het aantal ANW-diensten per normpraktijk

29282, nr. 480

 

Motie van de leden Tielen en Van den Hil over in gesprek gaan met relevante veldpartijen over hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kan dragen aan zowel het verhogen van de kwaliteit van zorg als aan het oplossen van personeelstekorten in de zorg

29282, nr. 481

 

Motie van het lid Tielen c.s. over een vertegenwoordiger van ambulancepersoneel een structurele rol geven in de Taskforce «Onze hulpverleners veilig»

29282, nr. 482

 

Motie van het lid Kuiken over anticonceptie opnemen in het basispakket

29323, nr. 147

25-07-2022 De Kamer wordt hierover in het najaar van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van extra kraamzorg bij (zeer) kwetsbare gezinnen

29323, nr. 154

19-05-2022 Gaat mee in stand van zaken brief geboortezorg najaar 2022.

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoek hoe Europa zelfvoorzienend kan worden op het gebied van plasmageneesmiddelen (t.v.v. 29447-62)

29447, nr. 66

14-07-2022 In juni 2022 heeft de Europese Commissie de subsidieaanvraag van de European Blood Alliance goedgekeurd. Het onderzoek start naar verwachting in september 2022 en zal 18 maanden in beslag nemen.

Motie van de leden Geleijnse en Ellemeet over verhoging van het aantal onderzoeken door de inspectie in eigen laboratorium

29477, nr. 553

28-10-2019 In de stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2020 is opgenomen dat de IGJ in haar Jaarbeeld van 2019 zal rapporteren hoe vaak zij eigen onderzoek heeft ingezet.

Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over een revolverend fonds voor niet-commercieel academisch onderzoek

29477, nr. 630

25-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd over FAST waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over investeren in onderzoek naar nieuwe varianten van antibiotica

29477, nr. 715

14-07-2022 Motie is in lijn met reeds ingezet beleid. In het najaar van 2022 wordt bezien of er mogelijk nieuwe acties volgen.

Motie van de leden Den Haan en Kuiken over uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek

29477, nr. 716

14-07-2022 Eind juni is de Tweede Kamer op verzoek geïnformeerd over de huidige stand van de uitvoering van de moties Vd Brenk/Sazias en Den Haan/Kuiken. Via de half jaarlijkse voortgangsrapportages blijft de Kamer geïnformeerd. worden. De eerstvolgende rapportage volgt in het najaar 2022.

Motie van het lid Van den Berg over goede praktijken omtrent digitalisering in kaart brengen

29477, nr. 719

21-07-2022 De Kamer wordt begin 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Den Haan c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor inkorting van de doorlooptijden van sluisgeneesmiddelen

29477, nr. 766

21-07-2022 De verwachting is dat de Kamer in Q1 2023 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Mohandis c.s. over de Kamer voor de begrotingsbehandeling in 2022 informeren over hoe de monitor/evaluatie van het uit het pakket halen van vitamine D eruit gaat zien

29477, nr. 771

19-07-2022 De Kamer wordt in Q4-2022 (uiterlijk 31-12-2022) geïnformeerd over de inhoud, aanpak en planning van de Monitor vitamine D uit het pakket.

Motie van het lid Den Haan over een nauwkeurige schatting van de gevolgen van de GVS-wijziging voor specifieke patiëntgroepen

29477, nr. 779

21-07-2022 De Kamer wordt voor Prinsjesdag geïnformeerd.

Motie van het lid Hijink over het voorkomen van bureaucratie bij resultaatgericht indiceren

29538, nr. 303

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over het wetsvoorstel wijziging resultaat gericht beschikken en Wmo-toezicht.

Motie van de leden Slootweg en Geluk-Poortvliet over de administratievelastendruk tot een minimum beperken

29538, nr. 306

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over het wetsvoorstel wijziging resultaat gericht beschikken en Wmo-toezicht.

Motie van het lid Den Haan over het bereiken en ondersteunen van eenzame ouderen

29538, nr. 337

07-06-2022 De TK wordt in het najaar 2022 geïnformeerd met het Plan van Aanpak één tegen Eenzaamheid 2.0 over de motie.

Motie van het lid Ellemeet over een specifieke betaaltitel invoeren voor andere systeemfuncties in de wijkverpleging

29538, nr. 339

19-05-2022 De Kamer wordt naar verwachting voor de zomer 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Sahla c.s. over het onderzoeken van knelpunten en bezien of relevante partijen meer gefaciliteerd kunnen worden

29538, nr. 342

21-07-2022 De TK wordt in het najaar 2022 geïnformeerd met de brief inzake Cultuur sensitieve zorg.

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over niet bewezen effectieve zorg altijd in een onderzoeksetting leveren

29689, nr. 1112

19-07-2022 Dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord rondom het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. De Kamer wordt kort na de zomer op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking en bijbehorende planning.

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over meer inzet van bevoegdheden door het Zorginstituut voor meer passende en zinnige zorg

29689, nr. 1114

19-07-2022 Dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord rondom het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. De Kamer wordt kort na de zomer op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking en bijbehorende planning.

Motie van het lid Van den Berg over het eigen risico bij substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn

29689, nr. 1118

22-07-2021 De TK zal naar verwachting begin 2022 geïnformeerd worden over deze motie.

Motie van de leden Paulusma en Ellemeet over in kaart brengen welke zorgverzekeraars een modelovereenkomst aanbieden waarbij bepaalde prestaties buiten de dekking van de basiszorgverzekering vallen

29689, nr. 1151

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier eind 2022 over te informeren.

Motie van de leden Paulusma en Tielen over stappen om de spreiding van het eigen risico zo snel mogelijk in te laten gaan

29689, nr. 1152

14-07-2022 De mogelijkheid om spreiding van het eigen risico eerder in te laten gaan en de stappen die hiervoor nodig zijn komen aan de orde in de hoofdlijnenbrief Hervorming eigen risico die gepland staat voor najaar 2022.

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over onderzoeken hoe zorgverzekeraars, binnen de privacyregelgeving, proactief aan wachtlijstbemiddeling kunnen doen

29689, nr. 1156

 

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen (t.v.v. 29689-1154)

29689, nr. 1162

21-07-2022 De Kamer wordt na de zomer 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over een sportwet

30234, nr. 268

23-01-2022 De TK wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de verkenning verdiepingsslag nieuwe sportbeleid.

Motie van de leden Van Nispen en Westerveld over een wettelijke verankering van buitenspelen en buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de (lagere) overheid

30234, nr. 269

20-01-2022 Onderzoek loopt mee in de verdiepingsslag toekomstig sportbeleid en mogelijke wettelijke verankering.

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een jaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het gebied van gehandicaptensport

30234, nr. 270

 

Motie van het lid Westerveld c.s. over de grenzen tussen tucht- en strafrechtpleging verduidelijken

30234, nr. 278

20-01-2022 De TK wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de professionalisering van het ISR, waarbij de motie wordt betrokken.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt

30234, nr. 281

20-01-2022 Per 1 januari 2022 is het ISR een zelfstandige organisatie. De komende drie jaar zal het ISR zich blijven ontwikkelen en professionaliseren op basis van het driejarenplan. VWS ondersteunt het ISR financieel om dit tot uitvoering te brengen. De BWP van VWS is voornemens om een breed onderzoek te doen naar welke factoren van invloed zijn bij het maken van een melding van matchfixing.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onafhankelijk laten onderzoeken

30234, nr. 282

20-01-2022 De BWP gaat met partijen in gesprek over onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danssport.

Motie van het lid Van Nispen c.s. over in gesprek gaan over rollen en verantwoordelijkheden rondom integere en veilige sport

30234, nr. 283

20-01-2022 Betreffende motie zal betrokken worden bij de Motie van het lid Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt (30234-281).

Motie van het lid Pouw-Verweij over een handreiking om bewust af te wegen of doorgaan met topsport de moeite waard is

30234, nr. 285

24-01-2022 In de verdere uitvoering van Deelakkoord 6 wordt de strekking van de motie meegenomen bij het verder vormgeven van een verantwoord georganiseerde topsport, waar talentopleidingen deel van uitmaken.

de gewijzigde motie-Pouw-Verweij/Omtzigt over bevorderen dat het tuchtrecht wordt geëvalueerd en versterkingsvoorstellen worden gedaan

30234, nr. 286

20-01-2022 De TK wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de professionalisering van het ISR, waarbij de motie wordt betrokken.

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over voor de begrotingsbehandeling 2023 voldoende steun toezeggen voor de verbouw van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion

30234, nr. 307

 

Motie van de leden Rudmer Heerema en Inge van Dijk over in de maatregelenladder opnemen dat sporten en bewegen mogelijk blijft tijdens besmettingsgolven

30234, nr. 308

 

Motie van het lid Inge van Dijk over de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid laten vallen

30234, nr. 311

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen uitzondering maken voor sponsoring in het reclameverbod voor risicovolle kansspelen

30234, nr. 312

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het programma Het Strand Veilig een structurele plaats op de begroting geven

30234, nr. 313

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om de sport betaalbaar te houden voor iedereen

30234, nr. 314

 

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de financiering van het ene loket waar mensen met een aanvraag voor een sporthulpmiddel terechtkunnen

30234, nr. 315

 

Motie van het lid Westerveld c.s. een plan zodat alle kinderen binnen drie jaar hun zwemdiploma kunnen halen

30234, nr. 316

 

Motie van het lid Van der Laan c.s. over de onafhankelijkheid van het Centrum Veilige Sport

30234, nr. 319

 

Motie van de leden Maeijer en Van Nispen over de Kamer uiterlijk voor de begrotingsbehandeling VWS informeren over structurele financiering van het project Het Strand Veilig en de Reddingsbrigade

30234, nr. 320

 

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318)

30234, nr. 321

 

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over bezien welke onderdelen van de gezondheidszorg risico's lopen en als vitale infrastructuur moeten worden aangemerkt (t.v.v. 30821-103)

30821, nr. 111

01-06-2022 Partijen moeten nog geïnformeerd. worden, termijn wordt uitgesteld tot na de zomer.

Motie van het lid Westerveld c.s. over in kaart waarom er vaak geen tijdige hulp op gang komt

31015, nr. 199

20-07-2022 Stand van zaken van deze motie wordt meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de kamer zal worden gezonden..

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260)

31015, nr. 261

19-07-2022 November 2023 zal de Kamer een stand van zakenbrief ontvangen inzake Hervormingen Jeugzorg waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van de leden Van den Berg en Slootweg over een advies over ziekenhuiszorg in de regio

31016, nr. 222

 

Motie van het lid Bergkamp c.s. over periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten in de transgenderzorg

31016, nr. 230

18-05-2022 naar verwachting gaat er in september 2022 een voortgangsbrief naar de TK en EK.

Motie van de leden Ploumen en Bergkamp over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

31016, nr. 233

11-06-2021 De opdracht aan de kwartiermaker is verlengd, de Kamer wordt naar verwachting geïnformeerd. po 1 oktober 2022.

Motie van het lid Agema over duidelijkheid over zinnige behandelingen

31016, nr. 325

19-07-2022 Dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord rondom het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. De Kamer wordt kort na de zomer op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking en bijbehorende planning.

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over heldere voorwaarden aan ieder regiobeeld (t.v.v. 31016-313)

31016, nr. 331

07-07-2022 In de tabel planningsbrief Opgave regeerakkoord (Tabel planningsbrief opgave regeerakkoord | Publicatie | Rijksoverheid.nl) staat vermeld dat de Kamer in Q3 2022 wordt geïnformeerd over de aanpak regiobeelden. In de Hoofdlijnenbrief van 4 maart staat dat er gekeken wordt welke minimumeisen (lees: voorwaarden) aan de beelden kunnen worden gesteld.

Motie van de leden Bergkamp en Renkema over met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in gesprek gaan om het zorgaanbod te versnellen

31016, nr. 338

18-05-2022 Naar verwachting gaat er in september 2022 een voortgangsbrief naar de TK en EK.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over verankeren van zeggenschap en inspraak van verpleegkundigen en verzorgenden in een toekomstig hoofdlijnenakkoord

31765, nr. 502

19-07-2022 Momenteel wordt er gesproken over de vormgeving van een Integraal Zorgakkoord. De minister voor LZS verwacht uw Kamer in september 2022 nader te kunnen informeren over de uitvoering van deze motie. Daarnaast is op 17 mei jl. het initiatiefwetsvoorstel van het lid Ellemeet en het lid Tielen aangenomen. Hiervoor wordt aan de Wkkgz een bepaling toegevoegd die samengevat luidt dat een zorginstelling de zorgmedewerkers in de gelegenheid stelt invloed uit te oefenen op het beleid voor zover dat van belang is voor het verlenen van goede zorg.

Motie van het lid Bergkamp over halfjaarlijks rapporteren over het netto aantal toegevoegde verpleeghuisplaatsen per regio

31765, nr. 528

02-08-2021 Overzicht over aantal Wlz-cliënten met zorg kan nog in 2021 worden geleverd. Capaciteitsregistratie kan vanaf 2022.

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de kwaliteit van hoogcomplexe laagvolumezorg inventariseren

31765, nr. 555

01-06-2022 De Kamer wordt naar verwachting in de tweede helft 2022 geïnformeerd.

Nader gewijzigde motie van de leden Westerveld en Ellemeet over congruent inkopen van systeemfuncties (t.v.v. 31765-563)

31765, nr. 564

 

Motie van de leden Hijink en Werner over de maatschappelijke opbrengst van vastgoed opnemen als doel in de beleidsregel van het College sanering zorginstelilngen

31765, nr. 575

 

Motie van het lid Den Haan c.s. over logeerzorg implementeren in de verschillende regio's in Nederland

31765, nr. 577

29-04-2022 De TK wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd over de invulling van deze motie met de hoofdlijnenbrief over het ondersteunen van mantelzorgers middels respijtzorg.

Motie van het lid Van den Berg over verschillende scenario's voor betere voorwaarden voor financiering van behandelingen

31765, nr. 587

19-07-2022 Dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord rondom het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket. De Kamer wordt kort na de zomer op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking en bijbehorende planning.

Motie van het lid Agema over een concreet en afrekenbaar doel voor extra ic-verpleegkundigen

31765, nr. 595

26-07-2021 Wordt afgedaan in stand van zaken brief in augustus 2021 of later.

Motie van het lid Simons c.s. over transgenderzorg uit de derdelijns- naar de tweedelijnszorg halen

31765, nr. 598

22-07-2021 Zoals de minister voor MZS tijdens het tweeminutendebat Medisch-specialistische zorg/ziekenhuiszorg op 8 juli jl. heeft laten weten, zal zij deze motie zo lezen dat ze de beweging richting verdere decentralisering van de transgenderzorg stimuleert (waarbij zij wel het belang van de derde lijn heeft benadrukt). Dit maakt onderdeel uit van de opdracht aan de kwartiermaker transgenderzorg, die ondersteunt en bemiddelt bij het bouwen en verstevigen van netwerksamenwerking tussen aanbieders van transgenderzorg. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld (TK 31016 nr. 343), is de opdracht van de kwartiermaker verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022.

Nader gewijzigde motie van de leden Paulusma en Van den Berg over de keuzemogelijkheid voor hybride en/of digitale zorg onderdeel maken van wetgeving (t.v.v. 31765-602)

31765, nr. 603

 

Motie van het lid Paulusma c.s. over de argumenten voor de concentratie van specialistische zorg meenemen in de aangekondigde impactanalyse

31765, nr. 621

12-07-2022 De oplevering van de NZa impactanalyse is uitgesteld tot begin december. Voor het kerstreces zal de impactanalyse aan de TK worden aangeboden.

Motie van het lid Kuiken c.s. over de keuze voor twee dan wel drie kinderhartcentra zonder vooringenomenheid maken

31765, nr. 622

12-07-2022 In december 2022 wordt de impactanalyse van de NZa opgeleverd. Hierna zal nog beluitvorming plaats moeten vinden dus verwacht wordt dat dit einde 1e kwartaal 2023 gereed is.

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over duidelijkheid bieden over de keuzecriteria bij het proces rondom de concentratie van de interventies binnen de hartzorg

31765, nr. 624

12-07-2022 De oplevering van de NZa impactanalyse is uitgesteld tot begin december. Voor het kerstreces zal de impactanalyse aan de TK worden aangeboden.

Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over in de impactanalyse ook de effecten van het mogelijk afstoten van de kinderhartchirurgie in Rotterdam

31765, nr. 625

12-07-2022 De oplevering van de NZa impactanalyse is uitgesteld tot begin december. Voor het kerstreces zal de impactanalyse aan de TK worden aangeboden.

Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een visie ontwikkelen op alle zorg die vanwege kwaliteit geconcentreerd moet worden

31765, nr. 626

12-07-2022 Deze wordt afgedaan middels een brief van de minister van VWS met een visie op concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. geplande brief wordt later aangemaakt.

Motie van het lid Hijink c.s. over aan de Nederlandse Zorgautoriteit vragen om internationale experts te betrekken bij hun weging

31765, nr. 627

12-07-2022 De oplevering van de NZa impactanalyse is uitgesteld tot begin december. Voor het kerstreces zal de impactanalyse aan de TK worden aangeboden.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een voorstel voor toekomstige besluitvorming rond concentratie van hoogcomplexe laagvolumezorg

31765, nr. 628

12-07-2022 Deze wordt afgedaan middels een brief van de minister van VWS met een visie op concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. geplande brief wordt later aangemaakt.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over bij het verstrekken van vergunningen voor kinderhartchirurgie specifieke voorwaarden stellen

31765, nr. 629

12-07-2022 In december 2022 wordt de impactanalyse van de NZa opgeleverd. Hierna zal nog beluitvorming plaats moeten vinden dus verwacht wordt dat dit einde 1e kwartaal 2023 gereed is.

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over voorzieningen voor ouders deel laten uitmaken van de impactanalyse van de NZa

31765, nr. 631

12-07-2022 De oplevering van de NZa impactanalyse is uitgesteld tot begin december. Voor het kerstreces zal de impactanalyse aan de TK worden aangeboden.

Motie van de leden Maeijer en Agema over een wettelijk verbod op maagdenvlieshersteloperaties

31839, nr. 791

29-04-2022 De TK wordt in september 2022 geïnformeerd met de Interdepartementale brief over uitwerking coalitieakkoord schadelijke praktijken over deze motie.

Motie van de leden Maeijer en Agema over een actiever opsporingsbeleid betreffende besnijdenis bij meisjes

31839, nr. 792

29-04-2022 De TK wordt in september 2022 geïnformeerd met de Interdepartementale brief over uitwerking coalitieakkoord schadelijke praktijken over deze motie.

Motie van het lid Ceder over het Istanbulverdrag zo snel mogelijk bekrachtigen voor Caribisch Nederland

31839, nr. 799

 

Motie van de leden Westerveld en Van Raan over concrete streefcijfers en doelen vaststellen voor het verminderen van uithuisplaatsingen

31839, nr. 825

20-07-2022 November 2022 zal de Kamer de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg ontvangen waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

31839, nr. 834

20-07-2022 November 2022 zal de Kamer de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg ontvangen waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van de leden Den Haan en Westerveld over door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage inrichten

31839, nr. 862

10-07-2022 In het jaar 2025 zal de Kamer geïnformeerd. worden over de stand van zaken m.b.t. de inrichting van de lokale teams.

Motie van de leden Ceder en Raemakers over de werving van pleegouders en de ondersteuning van pleeggezinnen intensiveren

31839, nr. 864

19-07-2022 Juni 2023 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen hervormingen in de Jeugdzorg waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van de leden Ceder en Peters over de randvoorwaarden voor het overhevelen van dyslexiezorg naar het onderwijs

31839, nr. 866

19-07-2022 November 2022 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen hervormingen in de Jeugdzorg, waarin deze motie zal worden meegenomen.

Motie van het lid De Neef over de beschikbaarheid van laagdrempelige inloopvoorzieningen voor jongeren bij verschillende gemeenten

31839, nr. 870

19-07-2022 Juni 2023 zal de Kamer een stand van zaken brief ontvangen hervormingen in de Jeugdzorg waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een ongelijk speelveld

32279, nr. 225

03-06-2022 De Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet over aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg om de samenwerking te verbeteren

32279, nr. 228

03-06-2022 De Kamer wordt in het voorjaar 2023 geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een handreiking opstellen met basisprincipes voor het vormgeven van een Integrale Geboortezorg Organisatie

32279, nr. 229

03-06-2022 De Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berg en Bikker over de gevolgen van de invoering van integrale bekostiging goed blijven monitoren

32279, nr. 230

03-06-2022 De Kamer wordt in het najaar 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Goudzwaard over het verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van regionale samenwerking (t.v.v. 32279-227)

32279, nr. 232

03-06-2022 De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling 2023 - in oktober 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten

32399, nr. 63

26-10-2021 De motie wordt betrokken bij de uitkomsten van de wetsevaluatie van de Wvggz. Naar aanleiding van die wetsevaluatie wordt de Kamer naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

32399, nr. 69

26-10-2021 De motie wordt betrokken bij de uitkomsten van de wetsevaluatie van de Wvggz. Naar aanleiding van die wetsevaluatie wordt de Kamer naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

32793, nr. 416

14-07-2022 Naar verwachting wordt de Kamer na de zomer geüpdatet .

Motie van de leden Kuik en Kuiken over een normenkader met betrekking tot seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

32793, nr. 519

12-07-2022 Ocw heeft deze motie overgenomen en zal deze naar verwachting eind 2022 beantwoorden.

Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid

32793, nr. 538

12-07-2022 De aanpak op mentale gezondheid wordt met de bijbehorende oplegkamerbrief op 3 juni besproken in de MR. Na akkoord MR gaat het naar de kamer.

Motie van het lid Van Esch c.s. over het wegnemen van grijze gebieden in de huidige regelgeving

32793, nr. 585

18-07-2022 Motie wordt uitgevoerd middels wettelijke traject kidsmarketing wordt in de brief Overgewicht (planning eind sept) gepubliceerd.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over het uitbreiden van de bestaande afspraken in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen naar 18 jaar

32793, nr. 588

18-07-2022 Motie wordt uitgevoerd middels wettelijke traject kidsmarketing wordt in de brief Overgewicht (planning eind sept) gepubliceerd.

Motie van het lid Van der Laan c.s. over het opstellen van alternatieven binnen de Europese regelgevingskaders om eerder en effectiever te kunnen communniceren over productverbetering

32793, nr. 589

14-07-2022 Op ingaan in Kamerbrief overgewicht-voeding die voor na de zomer geagendeerd staat. Verwachting is dat deze dan nog niet kan worden afgedaan.

Motie van het lid Rudmer Heerema over in gesprek gaan met gemeenten over toevoegen van maatregelen tegen roken aan het lokale preventieakkoord

32793, nr. 590

14-07-2022 Het onderwerp wordt meegenomen in het overleg met VNG over de rol van de VNG bij het Nationale Preventieakkoord.

Motie van de leden Kuik en Bikker over voor consumenten inzichtelijk maken welke leefstijlcoaches aan de kwaliteitseisen voldoen

32793, nr. 592

18-07-2022 De Tweede Kamer wordt dit najaar hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Mutluer en Van Esch over onderzoeken wat nodig is om alle scholen voor het einde van deze kabinetsperiode een Gezonde School te laten zijn

32793, nr. 594

18-07-2022 gaat mee in de Kamerbrief Overgewicht-Voeding die voor na de zomer geagendeerd staat.

Motie van de leden Den Haan en Van Esch over beter inzetten op beroertepreventie door middel van preventieve opsporing

32793, nr. 596

21-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over gemeenten stimuleren om mee te doen aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

32793, nr. 598

14-07-2022 Gaat mee in de alcoholbrief die we na de zomer aan de TK sturen op terug.

Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de CEM zo snel mogelijk aanbieden

32793, nr. 618

 

Motie van de leden Den Haan en Rudmer Heerema over de doorlooptijd voor vaccins van EMA-goedkeuring tot inzet in de praktijk drastisch terugbrengen

32793, nr. 619

 

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over beter inzetten op de preventieve opsporing van beroertes

32793, nr. 620

21-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar aanvullende preventieve maatregelen om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen

32793, nr. 624

18-07-2022 Voorjaar 2023 wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Motie van het lid Slootweg over aandacht voor maximale gezondheidswinst en de mogelijke rol van polyvalente vaccins bij de nieuwe aanbesteding voor een HPV-vaccin

32793, nr. 625

 

Motie van de leden Slootweg en Bikker over de voorlichting over drugsbeleid ook op ouders richten

32793, nr. 626

18-07-2022 Voorjaar 2023 wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Motie van het lid Agema over de bestrijding van teken via vogels en schimmels

32793, nr. 627

21-07-2022 De Kamer zal eind september worden geïnformeerd.

Motie van de leden Paternotte en Peters over de integratie van buitenlandse artsen

32824, nr. 314

 

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over overleg met relevante Nederlandse en Duitse partners over wederzijdse erkenning van diploma's

32851, nr. 65

22-06-2022 De motie wordt afgedaan met de brief inz Toekomstbestendige acute zorg in oktober 2022.

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage.

33 253, nr. 53

29-07-2021 Deze motie wordt pas in juni 2023 afgehandeld.

Motie van het lid Kerstens over het voorkomen van stagemisbruik

33149, nr. 57

 

Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

34104, nr. 289

06-07-2022 De motie Peters voorgesteld tijdens het notaoverleg van 15 juni 2020, verzoekt de regering om in een van de 31 zorgkantoor regio's een experiment op te starten waarin gekeken wordt naar alle regels die geen directe relatie hebben met de cliëntgebonden zorg maar waar professionals wel van aangeven last te hebben. Onder regie van de NZa loopt een experiment vernieuwend verantwoorden. In dit experiment verantwoorden zorgaanbieders op een andere manier. Een mooi voorbeeld hiervan is zorgorganisatie Philadelphia die in het experiment samenwerkt met zorgkantoren Menzis, Zilveren Kruis en CZ. De minister voor LZS wil graag de (tussen)uitkomsten van dit experiment afwachten voordat er een nieuw experiment wordt gestart. Dan wordt ook duidelijk of er behoefte is aan een breder experiment in de toekomst. De minister voor LZS zal uw Kamer hierover nader informeren.

Motie van het lid Bergkamp over extern onderzoek naar de bestaanszekerheid van ouders van ernstig zieke kinderen

34104, nr. 322

07-07-2022 Het onderzoek naar bestaanszekerheid bij ouders met een kind waarvan het Zvw-pgb wijzigt of beëindigd wordt naar aanleiding van een verandering in de zorgbehoefte van het kind, is momenteel in volle gang. Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. Ik zal u na de zomer informeren over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Motie van het lid Agema c.s. over zeer ernstig zieke kinderen uitzonderen van de herschreven handreiking kindzorg

34104, nr. 325

19-05-2022 Betreft onderdeel van een groter traject wat in mei 2022 gaat lopen, de Kamer wordt naar verwachting na de zomer geïnformeerd.

Motie van het lid Hijink c.s. over zorgverzekeraars zich niet laten mengen in indicaties van ernstig zieke kinderen

34104, nr. 335

07-07-2022 De Kamer wordt na de zomer op de hoogte van de voortgang gebracht.

Motie van het lid Tellegen c.s. over een vereenvoudigde tussentijdse evaluatie van het pgb bij chronisch zieke kinderen

34104, nr. 337

07-07-2022 Momenteel ben ik met de veldpartijen ZN, V&VN en Per Saldo een werkgroep aan het inrichten om invulling te geven aan de motie Tellegen. Het traject dient uiteindelijk randvoorwaarden en toetsingscriteria op te leveren om een verlengde toekenning Zvw-pgb door zorgverzekeraars mogelijk te maken voor bepaalde gevallen. Ik zal u voor het voorjaarreces van 2023 informeren over de resultaten van het traject.

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

34629, nr. 12

07-06-2022 In de stand van zakenbrief 2022 is het volgende opgenomen: De motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen in de zorg[1] wordt meegenomen in de analyse van het huidige instrumentarium om een veilige zorgrelatie te borgen. Deze is toegezegd voor het najaar van 2022.

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van bezuinigingen

34775, nr. 26

08-12-2021 De deadline van deze motie is eind 2022 (einddatum HLA). De TK is op 6 juli geïnformeerd. (TK 248, nr. 330) over de waarde van HLA's. Tevens wordt een lerende evaluatie uitgevoerd.

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

34857, nr. 14

11-07-2019 De Kamer wordt in 2023 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. deze motie.

Motie van het lid Kerstens over een jaarlijkse rapportage over trends in de zorginstellingen

34858, nr. 42

11-07-2019 Streven is de Kamer te informeren in het Jaarbeeld IGJ dat betrekking heeft op het jaar waarin de Wmcz in werking is getreden.

Motie van het lid Westerveld c.s. over de begrotingssystematiek voor de subsidieregeling abortusklinieken tot de volgende wetsevaluatie niet verder wijzigen

34891, nr. 17

12-07-2022 De Kamer zal begin 2026 worden geïnformeerd.

Motie van de leden Palland en Bikker over bezien hoe het aantal herhaalabortussen kan worden verminderd

34891, nr. 21

21-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Bikker over overleg met de IGJ over toezicht op en handhaving van het verbod op het (online) verkopen en/of verstrekken van abortuspillen (t.v.v. 34891-18)

34891, nr. 24

21-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de (financiële) effecten van het initiatiefwetsvoorstel op de abortusklinieken goed monitoren (t.v.v. 34891-19)

34891, nr. 25

21-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (t.v.v. 34971-20)

34971, nr. 26

18-07-2022 Het streven is om de Kamer eind 2023 de resultaten te sturen van deze evaluatie.

de motie-Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport

35925, nr. 35

24-01-2022 De minister van OCW (Emancipatie) kijkt met de collega van VWS wat het brede onderzoek oplevert (van de High-Level Expert Group on Gender Equality in sport) van de Europese Commissie naar verschillen in beloning in de sport (topsporters, bestuurders bij sportverenigingen en internationale sportfederaties). De strekking van de motie wordt besproken met NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportsector. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de eerstvolgende verzamelbrief sportbeleid.

Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

35300XVI, nr. 134

28-01-2020 Het Nationaal Plan Zwemveiligheid van de NRZ kent een looptijd van 2020-2024.

Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord

35300XVI, nr. 137

21-01-2022 Gesprek vindt plaats met Achterhoek in beweging. TK wordt hierover voor het commissiedebat geïnformeerd. Dit hangt samen met de invulling van middelen voor 2022.

Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen

35300XVI, nr. 74

19-07-2022 Tijdens de behandeling van de begroting van VWS voor het jaar 2020 is een motie ingediend door de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen (3184). De deadline was 15 december 2021. Een wisselend kabinet is de reden dat de deadline niet is gehaald.De plannen rond vernieuwend opleiden, waar een adequate aansluiting van het onderwijs bij een veranderende zorgvraag en de maatschappij onder valt (zoals thema's Samen beslissen, leefstijlgeneeskunde, cultuursensitieve zorg), worden gepresenteerd in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze motie af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

Motie van het lid Hijink over een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid

35526, nr. 45

21-07-2022 Streven is de motie af te doen in de brief derde tranche Wpg (na de jaarwisseling)

Motie van het lid Wörsdörfer over aandacht voor de bedrijven die al een productielijn hebben of willen opzetten

35537, nr. 6

14-07-2022 Ik onderzoek de mogelijkheden van een aanbesteding voor (opschaalbare) productiecapaciteit van mondmaskers en de daarvoor benodigde grondstof meltblown in Nederland. De marktconsultatie voor de aanbesteding was van 13-30 mei. De vervolgstap is publicatie van deze aanbesteding na de zomer.

Motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma over voorstellen om de bouw van kleinschalige zorginstellingen te versnellen

35570, nr. 20

 

Motie van de leden Agema en Jansen over een kabinetsstandpunt over medisch-ethische kwesties rond technologische mogelijkheden

35570XVI, nr. 108

18-07-2022 Het nieuwe kabinet heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. De Kamer zal naar verwachting in kwartaal 2 van 2023 worden geïnformeerd.

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken

35570XVI, nr. 112

08-07-2022 De Kamer wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken

35570XVI, nr. 126

25-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd over FAST waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen

35570XVI, nr. 138

07-07-2022 In de Hoofdlijnenbrief van 4 maart 2022 bent u geïnformeerd over de invulling van de regeerakkoordmaatregel betreffende regiobeelden. In het verlengde daarvan is destijds opgemerkt dat ook gekeken wordt naar de governance van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Samenwerking moet minder vrijblijvend worden. In Q3 2022 zult u over de vervolgstappen inzake regiobeelden (en regio-indelingen) worden geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570XVI-116)

35570XVI, nr. 168

 

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (t.v.v. 35570XVI-27)

35570XVI, nr. 60

10-05-2021 Er wordt onderzoek gedaan en de uitkomsten hiervan worden eind augustus 2022 per brief aan de Kamer bekend gemaakt.

Motie van het lid Agema verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er exitonderzoeken worden gedaan onder de honderdduizend zorgmedewerkers die jaarlijks de zorg verlaten en hieruit concrete verbetervoorstellen te halen

35570XVI, nr. 94

29-07-2021 In opdracht van RegioPlus, samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties, wordt de uitstroom uit de sector voortdurend gemonitord via het «Landelijk doorlopend uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn» (Nieuwe cijfers landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn bekend - RegioPlus).

Motie van het lid Van den Hil over de opleiding «cosmetisch arts KNMG» actief onder de aandacht brengen in het veld

35581, nr. 5

21-07-2022 Er zijn diverse acties in gang gezet, o.a. gesprekken gevoerd met de KNMG en de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De website van de KNMG wordt aangevuld met aanvullende informatie over 'cosmetisch arts KNMG'. Daarnaast wordt de campagne en het platform COSMEDICI van de NVCG, waarin het beroep «cosmetisch arts KNMG» meer bekendheid wordt gegeven, van harte toegejuicht.

Motie van het lid Agema over onderzoek naar de persoonlijke netwerken van mensen met een beperking wier ouders zijn overleden of niet meer voor hen kunnen zorgen

35651, nr. 10

04-01-2022 De minister van VWS vindt het heel belangrijk om niet alleen een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande sociale netwerken van ouderen met een verstandelijke beperking, maar ook te kunnen bijdragen aan het versterken hiervan. Er wordt onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen met een verstandelijke beperking. Wat betekent dit voor hen, wanneer voelen zij zich eenzaam? Parallel hieraan wordt er geïnventariseerdwelke reeds bestaande tools voor het in kaart brengen en versterken van het sociale netwerk ook makkelijk toepasbaar zijn voor oudere mensen met een verstandelijke beperking en welke tools hiervoor aangepast kunnen worden.In het najaar van 2022 zal de minister van VWS de Kamer hierover informeren.

Motie van het lid Werner c.s. over de specialisatie AVG-arts tijdens opleidingen meer onder de aandacht brengen

35651, nr. 8

 

Motie van het lid Renkema over een wenselijke infrastructuur voor de publieke gezondheidszorg

35655, nr. 7

 

Motie van de leden Westerveld en Hijink over een bindende voordracht van werknemers voor een lid van de raad van toezicht

35660, nr. 13

 

Motie van de leden Paulusma en Van den Hil over het uitoefenen van invloed onderdeel maken van SectorplanPlus

35660, nr. 14

 

Motie van het lid Gündogan c.s. over in het Belastingplan 2022 de accijnzen op tabak verhogen met €1 per pakje sigaretten

35665, nr. 8

14-07-2022 Over deze motie is op 6 juli 2021 gestemd. De motie is toen aangehouden, zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2021A04639

Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

35665, nr. 9

14-07-2022 Wet- en regelgeving is nog in voorbereiding.

Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

35667, nr. 26

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

35667, nr. 27

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

35667, nr. 31

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

35667, nr. 32

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

35667, nr. 35

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

Motie van het lid Wörsdörfer over toekomstige risico's meenemen bij beoordelingen van vaccins

35676, nr. 5

21-07-2022 De Kamer wordt dit najaar geïnformeerd over de stand van zaken.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

35721, nr. 5

15-12-2021 de TK wordt periodiek via voortgangsbrieven jeugd op de hoogte gehouden van de uitvoering. De e.v. wordt in juni 2022 aan de Kamer gezonden. In 2023 zal de moties definitief worden afgedaan.

Gewijzigde motie van het lid De Neef c.s. over het toetsen van de jeugdzorg op bewezen effectiviteit (t.v.v. 35721-4)

35721, nr. 8

04-02-2022 Stand van zaken van deze motie wordt meegenomen in de voortgangsrapportge Jeugd die in november 2022 aan de kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden Westerveld en Ploumen over een uitwerking van het begrip «kwetsbaar»

35737, nr. 17

12-07-2022 De Kamer zal in september 2022 worden geïnformeerd.

Motie van het lid Bikker c.s. over uitgewerkt beleid om het aantal abortussen en ongewenste zwangerschappen te verminderen

35737, nr. 20

12-07-2022 We sturen een aparte brief eind juni met visie en eerste ideeën. Eind september volgt het uitgewerkte vervolgplan.

Motie van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over de vraag of aanpassingen van de richtlijnen nodig zijn

35737, nr. 26

12-07-2022 De verwachting is dat de Kamer in de eerste helft van 2023 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Peters c.s. over het stimuleren van initiatieven om meer circulair te gaan werken met medische hulpmiddelen

35738, nr. 7

18-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in kwartaal 4 van 2022 hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Den Haan over het betrekken van aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij de bredere preventieaanpak

35738, nr. 8

22-07-2022 De Kamer zal voor het eind van het jaar worden geïnformeerd.

Motie van de leden Leijten en Van der Laan over een samenhangende en domeinoverstijgende aanpak van gezondheidsachterstanden

35758, nr. 5

12-07-2022 De Kamer zal voor eind 2022 worden geïnformeerd.

Motie van het lid Maeijer over van spoedeisendehulpposten, intensive cares en persoonlijke beschermingsmiddelen een niet-economische dienst van algemeen belang maken

35766, nr. 4

22-04-2022 Met de toelichting dat Kuipers heeft afgesproken dat hij er een eigen interpretatie aan mag geven. Wordt afgedaan in brief die is gekoppeld aan toezeggingen 10336 en 10381.

Motie van het lid Maeijer over onderzoeken in hoeverre generieke medicijnproductie en grondstoffenproductie in Nederland behouden kunnen worden

35766, nr. 5

21-07-2022 In november 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal onderzoeken op het gebied van leveringszekerheid. De uitkomsten verwacht ik deze zomer, waarna de kabinetsreactie volgt. Daarin wordt ook de motie van lid Maeijer meegenomen.

Motie van het lid Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs

35771, nr. 12

 

Motie van het lid Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden

35771, nr. 13

 

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen (t.v.v. 35771-11)

35771, nr. 17

 

Motie van de leden Van der Staaij en Pieter Heerma over concrete beleidsvoorstellen om de positie van mantelzorgers, gezinnen en vrijwilligers te versterken

35788, nr. 146

21-07-2022 De TK wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de hoofdlijnenbrief tover het ondersteunen van mantelzorgers middels respijtzorg.

Motie van de leden Den Haan en Warmerdam over een integrale visie op informele zorg inclusief mantelzorg

35788, nr. 152

07-06-2022 De TK wordt over deze motie voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de Hoofdlijnenbrief over het ondersteunen van mantelzorges middels respijtzorg.

Motie van het lid Hijink over een handreiking voor gemeenten over het voorkomen van aanbestedingsprocedures

35816, nr. 16

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van de leden Sahla en Raemakers over cliëntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

35816, nr. 18

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van het lid Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces

35816, nr. 19

21-07-2022 De TK wordt voor het kerstreces 2022 geïnformeerd met de Stand-van-zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2022 over deze motie.

Motie van het lid Aukje de Vries over bij gesprekken over de meerwaarde van fysio- en oefentherapie ook aandacht besteden aan fibromyalgie

35826, nr. 3

25-07-2022 Het Zorginstituut is bezig met een beoordeling van de stand van de wetenschap en de praktijk van fysio- en oefentherapie bij de aandoening fibromyalgie. De verwachting is dat er voor eind 2022 een advies ligt. Dit is in de brief van 20 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 29689, nr. 1146) met de Kamer gedeeld.

Motie van het lid Hijink c.s. over fibromyalgie toevoegen aan de chronische lijst voor fysiotherapie

35826, nr. 5

25-07-2022 Het Zorginstituut is bezig met een beoordeling van de stand van de wetenschap en de praktijk van fysio- en oefentherapie bij de aandoening fibromyalgie. De verwachting is dat er voor eind 2022 een advies ligt. Dit is in de brief van 20 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22 29689, nr. 1146) met de Kamer gedeeld.

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over een onderzoek naar de huidige en gewenste cultuur op het ministerie van VWS (t.v.v. 35830-28)

35830, nr. 36

 

Motie van het lid Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden

35830, nr. 9

 

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over het aanpassen van de definitie rondom nagenoeg gelijke polissen

35872, nr. 10

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier voor de behandeling van de begroting van 2023 over te informeren.

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten

35872, nr. 12

18-07-2022 De verwachting is dat de TK hier eind 2024 over wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico

35872, nr. 13

18-07-2022 Het streven is om de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Motie van het lid Tielen over de effecten van de wetswijziging op het polisaanbod monitoren

35872, nr. 15

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier voor de zomer van 2023 over te informeren.

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot vijf jaar (t.v.v. 35882-5)

35882, nr. 11

14-07-2022 De Kamer wordt in januari 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over aan de publiekscampagne over mondverzorging een onderdeel toevoegen voor ouderen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen (t.v.v. 35882-8)

35882, nr. 12

14-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Sahla over onderzoek naar mogelijkheden om mensen met schulden enige vorm van mondzorg te bieden (t.v.v. 35882-9)

35882, nr. 13

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in september of uiterlijk half oktober geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde

35882, nr. 4

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in januari 2023 geïnformeerd.

Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

35882, nr. 6

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in september of uiterlijk half oktober geïnformeerd.

Motie van de leden Sahla en Werner over onderzoeken hoe het tandartsbezoek van kinderen kan toenemen, met speciale aandacht voor de schooltandarts

35882, nr. 7

14-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Agema over bij quarantaine geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten

35899, nr. 9

 

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Kuiken over doorbreken van het taboe op de overgang (t.v.v. 35925XVI-57)

35925XVI, nr. 102

12-07-2022 De Kamer wordt medio 2023 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925XVI-92)

35925XVI, nr. 104

18-05-2022 12-05-2022: naar verwachting gaat er in september 2022 een voortgangsbrief naar de TK en EK.

Motie van het lid De Neef c.s. over meer ervaringsdeskundigheid aantrekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

35925XVI, nr. 112

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

35925XVI, nr. 113

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden..

Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

35925XVI, nr. 115

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

35925XVI, nr. 118

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

35925XVI, nr. 119

13-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

35925XVI, nr. 122

21-12-2021 Deze motie zal worden meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

35925XVI, nr. 123

21-12-2021 Met de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden. zal de stand van zaken mbt deze motie worden meegenomen

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

35925XVI, nr. 125

28-03-2022 november 2022 zal in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg aan de Tweede Kamer worden ingegaan op de motie rond het stimuleren van gezinshuizen/ familiehuizen.

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

35925XVI, nr. 126

16-12-2021 In de voortgangsbrief jeugd die in juni 2022 aan de Kamer zal worden gezonden., komt een update m.b.t. uitvoering motie. De motie wordt afgedaan met de voortgangsbrief Jeugd in november 2022.

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

35925XVI, nr. 128

16-12-2021 Met de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden gezonden. zal de stand van zaken mbt deze motie worden meegenomen.

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding

35925XVI, nr. 130

04-02-2022 Stand van zaken van deze motie wordt meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de kamer zal worden gezonden.

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

35925XVI, nr. 131

21-12-2021 In de voortgangsbrief Jeugd, die in november 2022 aan de Kamer zal worden aangeboden zal de stand van zaken m.b.t. deze motie worden meegenomen.

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen

35925XVI, nr. 141

 

Motie van het lid Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

35925XVI, nr. 142

 

Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties

35925XVI, nr. 144

20-01-2022 In het voorjaar wordt met de sector een startcongres gepland om inhoud te geven aan het voorgenomen hiervoor in te richten budget.

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen

35925XVI, nr. 145

21-01-2022 Zoals is toegezegd aan de Kamer zal in het najaar van 2022 een aantal oplossingsrichtingen worden verstuurd aan de Kamer.

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen

35925XVI, nr. 146

 

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

35925XVI, nr. 147

20-05-2022 De NRZ is gevraagd in kaart te brengen wat volgens hen nodig is om de kwaliteit van zwemonderwijs in Nederland te garanderen voor de toekomst. De eerste resultaten van deze brede branche-consultatie wordt medio 2022 verwacht.

Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

35925XVI, nr. 149

20-01-2022 De procesbegeleider Human Capital is gestart. Het vraagstuk over ontzorgen vrijwilligers wordt nadrukkelijk meegenomen. Afhankelijk van de voortgang wordt uiterlijk voor het WGO 2022 een concreet voorstel verwacht voor het aanpakken van het vraagstuk.

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties

35925XVI, nr. 150

20-01-2022 In het voorjaar wordt met de sector een startcongres gepland om inhoud te geven aan het integrale overzicht.

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

35925XVI, nr. 153

 

Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen

35925XVI, nr. 154

 

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over aandacht besteden aan een aantal specifieke zaken in de nota cultuursensitieve zorg

35925XVI, nr. 176

 

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van der Laan over prioriteit geven aan de transitie naar een gezonde samenleving (t.v.v. 35925XVI-178)

35925XVI, nr. 181

18-07-2022 De Tweede Kamer wordt dit najaar hierover geïnformeerd.

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg

35925XVI, nr. 41

21-07-2022 De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze motie af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg

35925XVI, nr. 49

08-07-2022 Ik ben voornemens deze motie voor het eind van het jaar 2022 af te doen.

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

35925XVI, nr. 50

13-05-2022 In VSO bekostiging geboortezorg (van 9-5-2022) toegezegd dat na de zomer de TK geïnformeerd wordt hierover.

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren

35925XVI, nr. 53

08-07-2022 Wordt afgedaan met de beleidslijn over hoe de voorwaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg optimaal kunnen bijdragen « nu en in de toekomst« aan het laten stromen van gegevens tussen zorgprofessionals.

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

35925XVI, nr. 54

08-06-2022 Het gesprek met de Eerstelijnscoalitie loopt nog. De Kamer zal zodra de gesprekken met de Eerstelijnscoalitie zijn afgerond over uitkomsten geïnformeerd worden.

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen

35925XVI, nr. 76

 

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over cultuursensitieve zorg in het opleidingscurriculum opnemen

35925XVI, nr. 83

 

de motie-Kuzu/Den Haan over een doorlooptijd van maximaal vijf werkdagen voor een indicatiestelling bij niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen

35925XVI, nr. 84

 

Motie van de leden Rudmer Heerema en Michon-Derkzen over het opnemen van plaatselijke verboden op lachgas in APV's

35954, nr. 4

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het inkorten van de termijn waarop het lachgasverbod ingaat

35954, nr. 5

 

Motie van de leden Bikker en Slootweg over het monitoren van de effecten van het lachgasverbod en de geboden uitzonderingsgronden

35954, nr. 6

 

Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

35954, nr. 7

15-07-2022 We onderzoeken op dit moment de wijze waarop regulering kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Paternotte en Aukje de Vries over lessen uit de lockdown van 2020-2021 meenemen bij inzet van het CTB in de niet-essentiële detailhandel

35961, nr. 13

 

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Omtzigt over een voorstel voor terugkeer naar een meer normale besluitvorming (t.v.v. 35961-12)

35961, nr. 16

 

Motie van het lid Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid

35983, nr. 10

 

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven (t.v.v. 35983-11)

35983, nr. 13

 

Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen (t.v.v. 35983-12)

35983, nr. 14

 

Motie van het lid Tielen over de uitwerking voor een overbruggingswet met spoed in een hoofdlijnenbrief aan de Kamer doen toekomen

36042, nr. 11

 
Tabel 79 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Afgedaan met

De Kamer wordt geïnformeerd over de regeling winstoogmerk in het nieuwe jeugdstelsel.

Parlementaire agenda [20-06-2012] - AO Stelselherziening Jeugdzorg (3298)

Brief [24-10-2012] - Moties en toezegging stelselwijziging jeugd (31839, nr. 246) (15607); Brief [10-05-2022] Reactie uitvoering motie over stilleggen wedstrijden bij spreekkoren (30234-299) (27654)

De Kamer zal binnenkort worden geïnformeerd over de aanpak voor het Kwaliteitsinstituut (blz. 27).

Parlementaire agenda [06-04-2011] - AO DBC's/DOT's/Kapitaallasten (2724)

Brief [30-05-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (25295, nr. 1869) (27744)

Na de zomer, maar voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer via de staatssecretaris van VWS worden geïnformeerd over een plan voor een structurele oplossing voor de financiering van Mentorschap Nederland (blz. 77-8-9).

Parlementaire agenda [16-04-2015] - Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (4131)

Brief [14-09-2021] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2021- nazending (35570XVI, nr. 197) (26618)

Uiterlijk voorjaar 2019 neem ik een besluit over toekomstige financiering 20 weken echo en counseling.

Brief [01-06-2018] - Basispakket Zvw 2019 (29689, nr. 909) (21732)

Brief [20-05-2022] - Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023 (29689, nr. 1145) (29689, nr. 1146) (27707)

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Strik en Nooren, toe de wet tussentijds te evalueren, zowel tijdens de voorbereiding als na de inwerkingtreding van de wet. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de positie van nabestaanden en het aannemelijkheidsvereiste, en naar de aard en omvang van de demografische kenmerken van de categorie 'geen bezwaar'. De evaluaties zullen worden aangeboden aan de Kamer.

Parlementaire agenda [30-01-2018] - Initiatief wetsvoorstel (nr. 33506) opnemen ADR (Eerste Kamer) (4799)

Brief [28-03-2022] - Onderzoek «geen bezwaar» en communicatie Donorregister 2022 (28140, nr. 116) (27502)

De Minister voor Medische Zorg en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Don, op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de ratificatie van het Verdrag inzake orgaanhandel.

Parlementaire agenda [30-01-2018] - Initiatief wetsvoorstel (nr. 33506) opnemen ADR (Eerste Kamer) (4799)

Brief [13-12-2021] - Verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen (Eerste Kamer) (27052)

Ik zal de voortgang (actieplan van partijen en de afspraken in het hoofdlijnenakkoord) nauwgezet volgen en uw Kamer hierover informeren.

Brief [17-07-2018] - Wachttijden in de ggz (25424, nr. 423) (21959)

Brief [04-11-2021] - Afschrift TK brief ontwikkelingen in de ggz (Eerste Kamer) (26840)

 

Geplande brief [31-03-2020] - Kamerbrief voortgang HLAs (2987)

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

De regeling Gratis VOG zal ik periodiek evalueren, waarbij ik onder andere kijk naar het gebruik van de regeling en de mate waarin de regeling bijdraagt aan het aantal organisaties dat een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteert. De eerste evaluatie vindt naar verwachting eind 2019 of begin 2020 plaats. Ik zal u informeren over de uitkomsten van deze evaluatie.

Brief [09-10-2018] - Kamerbrief regeling Gratis VOG en beleidsregels (35000VI, nr. 5) (22153)

Brief [24-12-2020] - Regeling Gratis VOG 2020 (35570VI, nr. 94) (25589)

Ik ga een diepgaand onderzoek doen naar onbehoorlijke financiële constructies bij ziekenhuizen. Dit zal worden gebaseerd op het onderzoek dat de curatoren zullen uitvoeren, maar ook op toezichtinformatie van de IGJ en de NZa. Ik zal u eind november nader informeren over de aanpak van het onderzoek.

Brief [07-11-2018] - Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31016, nr. 139) (22274)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken maatregelen om een ongecontroleerd faillissement in de zorg te voorkomen (motie Agema) (31016, nr. 347) (27197)

De Tweede Kamer ontvangt de uitkomsten van de ex-durante evaluatie Buurtsportcoachregeling.

Brief [12-11-2018] - Veegbrief WGO 2018 (30234, nr. 203) (22286)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De Tweede Kamer ontvangt de uitkomsten van de ex-post evaluatie Buurtsportcoachregeling.

Brief [12-11-2018] - Veegbrief WGO 2018 (30234, nr. 203) (22286)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Onderzoek nza en igj naar evt. Onbehoorlijke financiële constructies bij deze ziekenhuizen. Resultaten komen uiterlijk voor de zomer 2019. [ao]

Parlementaire agenda [21-11-2018] - AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken maatregelen om een ongecontroleerd faillissement in de zorg te voorkomen (motie Agema) (31016, nr. 347) (27197)

In 2019 wordt de TK geïnformeerd of er meer acties nodig zijn en welke naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar aard en omvang van doping.

Parlementaire agenda [19-11-2018] - Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [29-11-2021] - Beleidsreactie Sterk Spul (30234, nr. 292) (26959)

TK wordt voor de zomer 2020 geïnformeerd over de (inhoudelijke en financiële) uitwerking van het zesde deelakkoord Topsport die inspireert!

Brief [01-10-2018] - Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (30234, nr. 198) (22111)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Ik ga na hoe ik zo precies mogelijk een vers beeld kan schetsen over het gebruik van psychofarmaca en ik bericht u daarover.

Parlementaire agenda [20-02-2019] - AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [14-09-2021] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2021- nazending (35570XVI, nr. 197) (26618)

De AMvB zal na publicatie ter informatie aan beide kamers der Staten-Generaal worden toegezonden.

Brief [25-04-2019] - Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (23002)

Brief [01-09-2021] - wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (Eerste Kamer) (26566)

Onderzoek naar het ecosysteem van de geneesmiddelenontwikkeling (winstpercentages, R&D-vergoeding, productiekosten en schaalkorting) , en naar internationale financiële stromen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [14-10-2020] - Stand van zaken geneesmiddelenbeleid (29477, nr. 681) (25178); Brief [22-06-2022] Financiering van geneesmiddelenontwikkeling (29477, nr. 765) (27871)

De staatssecretaris zal in 2025 de Kamer schriftelijk op de hoogte brengen van het voorgenomen besluit om het driejaarcriterium (voortgezet verblijf GGZ/Wlz) af te schaffen.

Brief [13-05-2019] - Feitelijke vragen inzake Verslag van de commissie VWS over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35 146) (23047)

Brief [15-10-2021] - Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis (34104, nr. 344) (26769)

Een rapportage in 2020, waarbij op basis van de Gezondheidsmonitor 2016 de verschillende aspecten van de «Kwaliteit van Leven» voor thuiswonende 75-plussers in beeld wordt gebracht. Hierbij wordt aangegeven welke factoren samenhangen met de ervaren kwaliteit van leven.

Brief [27-05-2019] - Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31765, nr. 412) (23125)

Brief [20-12-2021] - Resultaten Onderzoek naar dimensies Kwaliteit van Leven in het kader van Lerend Evalueren (31765, nr. 614) (27111)

Ik zal de Kamer informeren wanneer er nieuwe cijfers beschikbaar komen over het psychofarmacagebruik in verpleeghuizen en of die cijfers al voor de inwerkingtreding van de WZD beschikbaar zijn.

 

Brief [14-09-2021] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2021- nazending (35570XVI, nr. 197) (26618)

De Kamer wordt voor de zomer bericht over het overleg met gemeenten over de wooninitiatieventoeslag.

Parlementaire agenda [04-04-2019] - AO PGB (4854)

Brief [20-12-2021] - Stand van zaken pgb (25657, nr. 339) (27103)

Vermijdbare sterfte: minister wenst dalende trend. Dat impliceert dat we de cijfers inzichtelijk maken de komende jaren (hij zegt hierbij nog; 'ik vind het belangrijk komende periode daar weer een meetbare doelstelling voor te maken, zoals die al jaren in de VWS monitor staat').

Parlementaire agenda [18-06-2019] - Wetgevingsoverleg jaarverslag 2018 (4940)

Brief [11-03-2022] - Monitor Zorggerelateerde Schade 2019 (31016, nr. 348) (27412)

Zoals ik uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg over spoedzorg LUMC/Bronovo op 26 juni jl. heb gezegd, is beoogd om de agenda met concrete acties in het voorjaar van 2020 bestuurlijk vast te stellen. Uiteraard zal ik de agenda te zijner tijd aan uw Kamer toezenden.

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

Brief [15-10-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

Handhaving shishalounges: We zouden het gesprek nog weleens kunnen voeren of we niet een hardere sanctionering zouden moeten loslaten op notoire overtreders van het rookverbod. Ik zal de Kamer informeren over de uitkomsten.

Parlementaire agenda [03-09-2019] - Debat preventieakkoord (4920)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Ik ga over de adviezen in dit rapport in gesprek met de koepels van patiëntenverenigingen en beroepsorganisaties en verwacht dit najaar met een inhoudelijke reactie te komen.

Brief [01-07-2019] - Advies Gezondheidsraad Goede vertegenwoordiging (31476, nr. 27) (23309)

Brief [17-08-2021] - Reactie rapport Gezondheidsraad Goede vertegenwoordiging (31476, nr. 36) (26538)

In overleg met de KNAF, gemeenten en aangewezen keuringsinstellingen laat ik bekijken hoe de keuring op veiligheid van kartbanen het beste uitgevoerd kan worden. Deze aanpassing is onderdeel van een aantal voorstellen om de veiligheid van attractie- en speeltoestellen te verbeteren, die ik begin volgend jaar aan uw Kamer zal aanbieden.

Brief [16-12-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over de veiligheid van en toezicht op indoor kartbanen (2019Z22484). (23992)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

Pilots CSG eigen bijdrage kamer geinformeerd bij afronding pilots

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Brief [16-12-2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

Ik zal uw Kamer voor eind 2020 informeren over de uitkomsten van het personas onderzoek.

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-11-2021] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 485) (26901)

Ik zal uw Kamer informeren over de inzet op 'informeren van ouders'.

Parlementaire agenda [07-11-2019] ‒ 2e termijn AO verslavingszorg/drugsbeleid (4973)

Brief [16-11-2021] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 485) (26901)

TK wordt voor het AO 2020 geïnformeerd over de uitkomst van de navraag bij NOC*NSF over de behoefte van schrapsessies bij vrijwilligers in de amateursport

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK wordt in de zomer 2020 geïnformeerd over het onderzoek naar de effecten van de investeringen in sport en bewegen.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [23-02-2022] - Aanbieding modelstudie impact sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten (30234, nr. 294) (27339)

De minister maakt de budgettaire impact en de dekking Wtza voor de Kamer inzichtelijk in de VWS begroting 2021.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34 767); Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) (4989)

Brief [15-10-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

Staatssecretaris: in brief terugkomen op de meting van de vaccinatiegraad in relatie tot AVG-wetgeving (informed consent)

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Medische preventie/Infectieziekten (4910)

Brief [22-02-2022] - Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (32793, nr. 581) (27329)

De minister stuurt een aparte brief over de structurele financiering van nieuwe (woon-)zorginitiatieven naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [12-02-2020] - AO Verpleeghuiszorg (4939)

Brief [14-09-2021] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2021- nazending (35570XVI, nr. 197) (26618)

De minister MZS zegt toe eind dit jaar de Kamer de evaluatie met de bestuurders in de zorg te sturen.

Parlementaire agenda [19-02-2020] - AO Zorgfraude/ Governance in de zorgsector (4699)

Brief [20-06-2022] - Evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg (32012, nr. 47) (27862)

De minister zal bezien hoe hij de stapeling van eigen bijdragen en de effecten van het gebruik ervan kan laten onderzoeken

Parlementaire agenda [27-11-2019] - AO Hulpmiddelenbeleid (4788)

Brief [17-09-2021] - Onderzoek «Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers» (32805, nr. 121) (26633)

De Kamer wordt geïnformeerd over: Protocol sluitingen/stoppen behandelingen GGZ instellingen, intern en extern overleg en borging zorgcontinuiteit. Graag afstemmen in concept met IGJ en NZa

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [09-05-2022] - Brief inzake berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz, nr. aanbieders (25424, nr. 608) (27632)

Nav Motie van de leden Diertens en Van den Berg (verzoekt de regering om voor de zomer per regio zo veel mogelijk op eenzelfde wijze doorzettingsmacht op complexe casuïstiek te organiseren, daar probleemeigenaarschap aan toe te kennen, en de Kamer voor december 2020 te informeren over de voortgang hiervan). De stuurgroep wachttijden (bestaande uit ZN, GGZ Nederland, Mind en MeerGGZ) brengt medio 2020 regionale stand van zaken rond complexe casuïstiek in beeld. Daarom heb ik ook toegezegd dat ik de regio's waar dit nog niet goed gaat scherp in beeld wil brengen en daarmee in gesprek wil gaan. Ik bezoek op basis van het beeld dat de stuurgroep wachttijden oplevert de betreffende regio's en bespreek met hen hoe zij nog kunnen verbeteren in oplossingen en opschalingen. Hierover wordt de Kamer geïnformeerd

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

Ik bekijk of het nodig is dat het ministerie van VWS hierin een aanvullende stimulerende rol neemt. Indien extra activiteiten worden opgepakt, zal ik uw Kamer uiteraard daarover informeren

Brief [02-04-2020] - Rapport expertbijeenkomst Afbouwen antidepressiva hoe?' (29477, nr. 652) (24419)

Brief [15-10-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

In het tweede deel van 2020 ontvangt de Kamer de richtlijn afbouw medicatie bij pijnstilling

Parlementaire agenda [17-06-2020] - AO Pakketbeheer (5087)

Brief [13-12-2021] - Voortgang actie-agenda verantwoord gebruik opioïden (29477, nr. 739) (27051)

Begin 2021 verwacht ik u te kunnen informeren over de verdere voortgang van het actieplan.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Debat Wet Ambulancevoorzieningen (5092)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

Ik zal aan Ambulancezorg Nederland vragen om mij de impactanalyse nieuwe urgentie-indeling toe te sturen als die gereed is en dan zal ik die ook terstond aan de Kamer toezenden.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Debat Wet Ambulancevoorzieningen (5092)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

De kamer wordt na ieder evaluatiemoment t.a.v. de voortgang ijzeren voorraad geïnformeerd (evaluatiemomenten staan gepland in januari 2021, juni 2021, januari 2022 en juni 2022).

Brief [07-07-2020] - Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad (29477, nr. 660) (24833)

Brief [02-06-2022] - Voortgangsbrief beschikbaarheid geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten (29477, nr. 758) (27772)

Ik ga na de zomervakantie in gesprek met de betrokken partijen (V&VN, ZN, Per Saldo, Stichting Kind en Ziekenhuis, Bvikz) om te spreken over het vervolgproces dat partijen voor zich zien. Ik zal uw kamer informeren over de vervolgstappen. Voor de volledigheid meld ik u dat mijn toezegging uit de Kamerbrief van 17 juli 2020 (Ik ga na de zomervakantie in gesprek met de betrokken partijen (V&VN, ZN, Per Saldo, Stichting Kind en Ziekenhuis, Bvikz) om te spreken over het vervolgproces dat partijen voor zich zien) hiermee opschuift. Ik wil het traject van verkenning/bemiddeling namelijk niet doorkruisen. Na de bemiddeling zal ik bezien of dit gesprek nog noodzakelijk is)

Brief [17-07-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie uitzending Op1 betreffende handreiking ouders die hun ernstig zieke kind verzorgen (2020Z14150) (24881)

Brief [28-03-2022] - Stand van zaken wijkverpleging (23235, nr. 217) (27501)

De NZa is voornemens om de informatieplicht voor zorgaanbieders en het traumacentrum op te nemen in een regeling op grond van artikel 62 Wmg. De eisen en voorwaarden die in de regels worden opgenomen moeten nog worden uitgewerkt. Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Minister voor Medische Zorg en Sport zal de regels aan uw Kamer doen toekomen.

Brief [04-09-2020] - Verslag Schriftelijk overleg (VSO) inzake concept- Uitvoeringsbesluit Wtza, concept- wijziging BUB WMG- AMvB acute zorg (Kamerstuk 29247, nr. 312) (29247, nr. 316) (24997)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Het streven is om deze inhoudelijke reactie mee te nemen in de tijdens het debat van 19 augustus toegezegde brief over arbeidsmarktknelpunten in het SER-advies en zeggenschap van verpleegkundigen. Uw Kamer zal deze brief op Prinsesjesdag ontvangen.

Brief [02-09-2020] - Advies van de Chief Nursing Officer inzake de zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden (29282, nr. 410) (24991)

Brief [15-09-2020] - Breed pakket voor werken in de zorg (29282, nr. 411) (25032)

Begin 2021 zal ik u de resultaten van de evaluatie met een beleidsreactie aan u sturen.

Brief [14-09-2020] - Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren (31865, nr. 177) (25021)

Brief [06-07-2022] - Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren van het ministerie van VWS (27949)

Ook het CPZ doet op dit moment een inventarisatie naar regionale initiatieven gericht op het op korte termijn borgen van de toegankelijkheid van de geboortezorg. Eerste bevindingen geven aan dat deze initiatieven zich vooral richten op het benutten van bestaande capaciteit. Naar verwachting wordt deze inventarisatie dit najaar afgerond en dan zal ik u hierover informeren.

Brief [24-09-2020] - Stand van zaken kraamzorg; verloskundige capaciteit (32279, nr. 205) (25076)

Brief [06-10-2021] - antwoorden op de vragen van de leden De Vries en Van den Hil (beiden VVD) over het bericht «Druk op de geboortezorg: met moeite bemannen we de bedden» (2021Z16946) (26717)

Volgende rapportage aan de TK over voortgang Meerjarenprogramma Depressiepreventie in september 2021.

Brief [28-09-2020] - Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie (32793, nr. 496) (25087)

Brief [01-11-2021] - Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2021 (25424, nr. 593) (26818)

Motie 35471, nr. 25: Zodra hierover meer duidelijk is, zal ik de Tweede Kamer nader informeren.

Brief [07-10-2020] - Voorhang concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (35471, nr. 35) (25147)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

Motie 35471, nr. 29 Zodra hierover meer duidelijk is, zal ik de Tweede Kamer nader informeren.

Brief [07-10-2020] - Voorhang concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (35471, nr. 35) (25147)

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

De minister zal de Kamer naar verwachting voor de zomer informeren over de uitkomsten van de evaluatie naar de geleerde lessen rondom de ontwikkeling van CoronaMelder.

Brief [08-10-2020] - Landelijke introductie CoronaMelder en «Oplossing 2» (25295, nr. 620) (25149)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks een voortgangsrapportage van de nationale dementiestrategie 2021-2030, voor het eerst in het voorjaar van 2022.

Brief [21-09-2020] - Nationale Dementiestrategie 2021-2030 (25424, nr. 553) (25052)

Brief [05-07-2022] - Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 ‒ 2030 (27943)

De Kamer wordt geïnformeerd omtrent de uitvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van het inzagerecht loggegevens. Daarbij zal de MMZS de resultaten van de inventarisatie met betrekking tot volgjezorg.nl meenemen

Parlementaire agenda [08-10-2020] - AO Gegevensuitwisseling/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (5030)

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

In 2021 zal de minister de Kamer per brief informeren over de collectieve uitgaven aan ICT en gegevensuitwisseling in de zorg

Parlementaire agenda [08-10-2020] - AO Gegevensuitwisseling/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (5030)

Brief [14-02-2022] - Aanvullende stand van zaken moties en toezeggingen (2022Z02748) (27297)

De MMZS zal de Kamer in de eerste helft van 2021 informeren over de uitfasering en opvolging van het UZI-register en zal daarbij ingaan op de uitkomsten van de lopende pilot in de wijkverpleging

Parlementaire agenda [08-10-2020] - AO Gegevensuitwisseling/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (5030)

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

De MMZS zal de Kamer voor het eind van het jaar in een separate brief ingaan op toestemming voor gegevensuitwisseling. Daarbij zal de minister ingaan op a) de onmogelijkheid van gespecificeerde toestemming, b) de toepasbaarheid van de Estse wijze van toestemmingverlening (opt-out), c) informeren over de mogelijkheden van Mitz als centrale voorziening (D66) d) Factsheet toestemming e) toestemmingsvraagstuk rondom acute zorg.

Parlementaire agenda [08-10-2020] - AO Gegevensuitwisseling/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (5030)

Brief [09-05-2022] - Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 276) (27627)

De minister zal de Tweede Kamer in de zomer van 2021 wederom informeren over de verdere ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg.

Brief [21-10-2020] - Tweede voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg (31476, nr. 31) (25206)

Brief [15-11-2021] - Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021 (31476, nr. 38) (26894)

Voor de langere termijn - dus ook voor andere mogelijke crises - wordt gewerkt aan een structurele oplossing om in dat soort situaties over voldoende voorraad te kunnen beschikken: de ijzeren voorraad. Daarvoor werk ik momenteel de kaders uit. Ik zal uw Kamer daar te zijner tijd over informeren.

Brief [21-10-2020] - Feitelijke vragen inzake Inbreng feitelijke vragen Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad , nr. (29477, nr. 660) (29477, nr. 682) (25204)

Brief [23-11-2021] - Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen (29477, nr. 735) (26939)

Bij verschillende partijen bestaat gevoel voor urgentie voor voorlichting op hoogfrequent gebruik van lachgas en het verbinden van bestaande en nieuwe initiatieven. Ik zal daarom samen met de Vereniging voor Neurologie dit najaar een expertsessie organiseren waarin kansen voor preventie en voorlichting rondom hoogfrequent gebruik maar ook de juiste toeleiding naar zorg worden besproken.

Brief [26-10-2020] - Lachgas voorlichting en preventie (24077, nr. 465) (25221)

Brief [16-11-2021] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 485) (26901)

Met veldpartijen gezamenlijk de gehanteerde aanpak (tijdige, structurele informatie-uitwisseling en gerichte monitoring) evalueren om te bekijken welke zaken aanvullend kunnen worden verankerd voor eventuele toekomstige crisissituaties. De veldpartijen spelen immers een zeer grote rol bij het uitvoeren van een deel van de maatregelen. Ik zal de Kamer hierover in het komende jaar informeren.

Brief [06-11-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek commissie VWS om reactie op initiatiefnota Veldman over structurele weerbaarheid van medische industrie in crisistijd (35537, nr. 4) (25294)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Ik hecht eraan om te vermelden dat het uiteindelijk aan de huisartsen zelf is om te bepalen of zij deze zorg willen aanbieden (als onderdeel van hun basisaanbod dat voor iedere huisarts gelijk is, of van het aanvullend en bijzonder aanbod). In de volgende brief van de kwartiermaker zal hij mij informeren over de voortgang op dit punt. Ik zal uw Kamer hierover informeren.

Brief [04-11-2020] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Transgenderzorg (Eerste Kamer) (25279)

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Ik sta er voor open de leeftijdsgrens voor deelname aan het bvo darmkanker te verlagen. Daarbij is voor mij wel uitgangspunt en voorwaarde dat de voordelen in termen van geredde levens ook opwegen tegen de nadelen van overbodig vervolgonderzoek en behandeling. Ik wil dat doen via de integrale evaluatie die start in 2021.

Brief [02-11-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie DC Klinieken petitie 'Burgerinitiatief verlagen leeftijd bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar', namens actiegroep «Red 1000 levens» (32793, nr. 505) (25257)

Brief [17-12-2021] - Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker (32793, nr. 579 ) (27087)

Op 27 oktober heeft de Begeleidingscommissie haar dertiende advies uitgebracht. Deze adviezen neem ik mee bij de doorontwikkeling van CoronaMelder. Ik kom daar in een volgende brief op terug.

Brief [17-11-2020] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 713) (25350)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

In het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg heb ik eveneens toegezegd om advies in te winnen over de juridische mogelijkheden van een voltijdsbonus bij het College voor de Rechten van de Mens, de Landsadvocaat of eventueel andere juridische instantie met kennis van zaken op dit thema. Over de uitkomsten wordt de Kamer geïnformeerd in de volgende voortgangsrapportage Werken in de Zorg of eerder in indien mogelijk.

Brief [17-11-2020] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 713) (25350)

Brief [11-04-2022] - Aanbiedingsbrief advies College voor de Rechten van de Mens (29282, nr. 459) (27559)

Als onderdeel van de ingezette monitoring, loopt er op dit moment in opdracht van de dragende partijen een evaluatie van de casuïstiek binnen het plan van aanpak hoogcomplexe ggz.

 

Brief [04-11-2021] - Afschrift TK brief ontwikkelingen in de ggz (Eerste Kamer) (26840); Brief [04-11-2021] Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

Ik ben blij te zien dat veldpartijen zich nadrukkelijk hebben gecommitteerd aan het vinden van oplossingen voor de diensten-problematiek. Ik zie erop toe dat de huidige ontwikkelstappen van een solide vervolg worden voorzien. Vanzelfsprekend houd ik uw Kamer op de hoogte van relevante ontwikkelingen

 

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

TK wordt geïnformeerd over een nog te financieren onderzoeksprogramma naar de maatschappelijke betekenis van sportevenementen

Brief [25-11-2020] - Kamerbrief-Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde (30234, nr. 257) (25409)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

TK wordt geïnformeerd over de plannen rondom de verdere ontwikkeling van de Paralympische topsport

Brief [25-11-2020] - Kamerbrief-Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde (30234, nr. 257) (25409)

Brief [24-06-2022] - Beleidsreactie «Gelijkwaardig en inclusief» (30234, nr. 303) (27878)

De Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijke aansluiting van de maatschappelijke diensttijd op de dementiestrategie (in de richting van dhr. Segers)

Parlementaire agenda [11-11-2020] - AO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/WMO (5127)

Brief [05-07-2022] - Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 ‒ 2030 (27943)

De Kamer wordt zo mogelijk eerder dan de tweede helft van 2021 geïnformeerd over de wettelijke borging van de geestelijke verzorging (in de richting van dhr. Segers)

Parlementaire agenda [11-11-2020] - AO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/WMO (5127)

Brief [06-07-2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

In overleg gaan met de VNG over mogelijke onwenselijke invoering hiërarchische structuur als gevolg van implementatie van het advies over de academische beroepen in de psychologische zorg.

Parlementaire agenda [12-11-2020] - AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg. (5083)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

De minister van VWS zal de Gezondheidsraad, naar aanleiding van een vraag van het lid Bredenoord (D66), om advies vragen over het ontwikkelen van een kader met criteria voor het gebruik van gezondheidsapps

Parlementaire agenda [06-10-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 (35 538). (5131)

Brief [28-12-2020] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Website CoronaMelder.nl (25595); Brief [19-10-2021] Standpunt op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid (27529, nr. 269) (26788)

De minister van VWS bevestigt, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins-Modderaar (CDA), zijn toezegging aan de Tweede Kamer om met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de opensource-aanpak met inachtneming van privacy by design te evalueren en te bezien of dit daadwerkelijk tot de standaard zou kunnen worden verheven

Parlementaire agenda [06-10-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19 (35 538). (5131)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

De staatssecretaris zal een rondetafelgesprek organiseren over wat er te leren valt van uithuisplaatsingen en de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [25-11-2013] - Wetgevingsoverleg (WGO) jeugdzorg (3729)

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

De staatssecretaris zegt toe het protocol over de afbouw en sluiting van ggz-zorgaanbod in het voorjaar naar de Kamer te zenden.

Parlementaire agenda [19-11-2020] - AO Maatschappelijke opvang (AO GGZ /Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag /Maatschappelijke opvang (+ evt. Maatschappelijke diensttijd) / Suïcidepreventie (5041)

Brief [09-05-2022] - Brief inzake berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz-aanbieders (25424, nr. 608) (27632)

De staatssecretaris informeert de Kamer elk halfjaar over de voortgang inzake het terugbrengen van interval bevolkingsonderzoek borstkanker van 3 naar 2 jaar.

Parlementaire agenda [02-12-2020] - Begrotingsbehandeling VWS - Eerste termijn Kamer (5142)

Brief [22-06-2022] - Stand van zakenbrief screeningsinterval borstkanker (32793, nr. 611) (27864)

Om die reden wil ik graag de geboortezorgpartijen de gelegenheid bieden om - alvorens ik tot een definitief besluit kom - de komende zes maanden tot een breder gedragen stip op de horizon te komen. In de tijd loopt dit proces samen met de aanscherpingen van het beleid die ik samen met de partijen wil vormgeven in opvolging van de aanbevelingen van het RIVM.

Brief [07-12-2020] - Stand van zaken geboortezorg 2020 - aanbevelingen voor de toekomst (32279, nr. 206) (25465)

Brief [05-10-2021] - Aanbieding rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers (2021Z17115) (26701)

Ik ben voornemens een externe partij te vragen om een 'spoorboekje'te maken waarin de bekostigingsspecifieke vraagstukken een plek krijgen

Brief [07-12-2020] - Stand van zaken geboortezorg 2020 - aanbevelingen voor de toekomst (32279, nr. 206) (25465)

Brief [05-10-2021] - Aanbieding rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers (2021Z17115) (26701)

Volgend jaar wordt een nieuwe voortgangsrapportage Één tegen eenzaamheid naar de Tweede Kamer verstuurd

Brief [07-12-2020] - Derde Voortgangsrapportage Één tegen eenzaamheid (29538, nr. 323) (25466)

Brief [29-11-2021] - Vierde Voortgangsrapportage Één tegen eenzaamheid (29538, nr. 330) (26969)

Toezegging: Sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 wordt gewerkt aan de invulling van het lokaal Wmo-toezicht en het verbeteren hiervan. De geleverde inspanningen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit maakt dat ik het advies van de IGJ om de standaardisatie van het toezicht te verkennen overneem. Ik ga, samen met de VNG, GGD GHOR Nederland en de IGJ, een verkenning uitwerken. Ik informeer uw Kamer in het tweede kwartaal van 2021 over de uitkomsten van deze verkenning en de te nemen vervolgstappen.

Brief [08-12-2020] - Rapportage WMO toezicht 2019 (29538, nr. 324) (25469)

Brief [10-12-2021] - Wmo2015 en programma Langer Thuis (29538, nr. 331) (27032)

De cijfers op de website www.regiobeeld.nl worden regelmatig geactualiseerd en waar mogelijk aangevuld.

Brief [09-11-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Feitelijke vragen betreffende het rapport Stand van het land Regiobeelden (31765, nr. 522) (25298)

Brief [18-10-2021] - Voortgangsbrief «De Juiste Zorg Op de Juiste Plek» (29689, nr. 1132) (26775)

TK informeren over inspectieresultaten van het Warenwetbesluit Peuterdrank en peutermelk (half jaar na ingang van warenwetbesluit)

Brief [14-12-2020] - Beantwoording vragen van fracties bij warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk kamerstuk 26991, nr. 571) (2020Z24796) (25506)

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

in de loop van 2021 zal ik de Kamer informeren over keuze voor welke PGO financiering en de termijn waarop dat kan worden gerealiseerd

Brief [11-12-2020] - Stand van zaken PGO's (2020Z24716) (25503)

Brief [23-06-2022] - Stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen (27529, nr. 278) (27877)

uitvoeren en informeren evaluatie actieplan voedselveiligheid, eind 2021

Brief [21-12-2020] - Derde voortgangsrapportage actieplan voedselveiligheid (26991, nr. 576) (25569)

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

In 2021 onderzoek naar invoering notificatiesysteem

Brief [14-12-2020] - Aanpak veiligheid voedingssupplementen (31532, nr. 258) (25507)

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

U wordt geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de aanpak voedingssupplementen.

Brief [14-12-2020] - Aanpak veiligheid voedingssupplementen (31532, nr. 258) (25507)

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

De TK ontvangt in het voorjaar 2021 de beleidsreactie op het onderzoeksrapport sterk spul.

Brief [14-12-2020] - Aanbieding rapport Sterk Spul (30234, nr. 259) (25522)

Brief [29-11-2021] - Beleidsreactie Sterk Spul (30234, nr. 292) (26959)

Minister MZS zegt toe om tegemoet te komen aan de wens voor meer transparantie wil ik de exercitie die de Algemene Rekenkamer heeft uitgevoerd zelf herhalen in de voortgangsbrief van 2021 waarbij ik de geactualiseerde uitkomsten uit 2019 zal betrekken.

Brief [18-12-2020] - Voortgangsbrief financiële arrangementen 2020 (29477, nr. 691) (25552)

Brief [16-12-2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

Minister MZS zegt toe in 2021 zal ik uw Kamer opnieuw informeren over de financiële arrangementen aan de hand van een nieuwe voortgangsbrief

Brief [18-12-2020] - Voortgangsbrief financiële arrangementen 2020 (29477, nr. 691) (25552)

Brief [16-12-2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

Minister MZS zeg toe om te verkennen hoe kosten voor ICT Terug te brengen, middels versterking van de inkoop van ICT en de Kamer in het voorjaar van 2021 hierover te informeren

Brief [15-12-2020] - Open standaarden en ICT-markt in de zorg (2020Z24951) (25528)

Brief [14-02-2022] - Aanvullende stand van zaken moties en toezeggingen (2022Z02748) (27297)

De NZa stelt een monitoringsprogramma op waarin de evaluatie van de invoering van het zorgprestatiemodel zal worden betrokken. De resultaten daarvan zullen te zijner tijd met de Tweede Kamer worden gedeeld

Brief [25-11-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, (25424, nr. 578) (25407)

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841); Brief [22-06-2022] - Monitor contractering ggz en handhavingsmogelijkheden NZa (25424, nr. 617) (27869)

De wijze waarop de NZa mogelijke fraude in de forensische zorg gaat aanpakken zal gedeeld worden met de Tweede Kamer

Brief [25-11-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, (25424, nr. 578) (25407)

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

De Minister van Medische Zorg en Sport verkent op korte termijn met de Commissie Werken in de Zorg en de zorgpartijen welke mogelijkheden er nog meer zijn. Het doel is om organisaties in nood nog beter helpen en de extra handen die zich aanmelden beter te begeleiden en zoveel mogelijk te behouden voor de zorg. In februari zullen wij u hierover in een aparte brief informeren.

Brief [12-01-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (25636)

Brief [15-10-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

In het najaar wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang van de toevoeging van SMA aan de hielprikscreening. Mocht er vertraging optreden of versnelling mogelijk zijn, dan wordt de Kamer direct geïnformeerd

Brief [27-01-2021] - Toevoeging SMA aan neonatale hielprikscreening (29323, nr. 146) (25688)

Brief [14-12-2021] - Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening 2021 (29323, nr. 165 ) (27057)

De TK wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd of het financieel en uitvoeringstechnisch mogelijk en wenselijk is om inkoop van kunstgrasvelden in de BOSA-regeling op te nemen.

 

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Uiteraard zal ik u nader informeren over de uitkomsten van het traject (=traject van verkenning/bemiddeling). Dit doe ik in het tweede kwartaal van 2021

Brief [08-02-2021] - Stand van zaken kindzorg (34104, nr. 320) (25752)

Brief [13-12-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

Ik zal de alternatieven de eerste helft van het jaar 2021 met veldpartijen bespreken en zal vervolgens uw Kamer informeren'

Brief [09-02-2021] - Wetstraject Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (32620, nr. 268) (25766)

Brief [29-11-2021] - Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (32620, nr. 272) (26968)

Zodra de probleemanalyse en de daaruit volgende scenario's gereed zijn, zal ik uw Kamer verder informeren

Brief [10-02-2021] - Verzamelbrief langdurige zorg (34104, nr. 321) (25777)

Brief [19-11-2021] - Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlzm (24170, nr. 249) (26918)

Het uitgebreide onderzoeksrapport bevat elementen om beleidsmatig op te pakken. Met Parc Spelderholt zal ik bezien hoe hieraan een vervolg gegeven kan worden

Brief [10-02-2021] - Verzamelbrief langdurige zorg (34104, nr. 321) (25777)

Brief [07-07-2022] - Programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking (27960)

4. Daarom heb ik besloten een aantal beleidsmatige scenario's te laten onderzoeken om te bestuderen hoe de blootstelling aan schadelijke stoffen in shishalounges kan worden verminderd. Ik verwacht de resultaten van dit onderzoek rond de zomer naar uw Kamer te sturen

Brief [29-01-2021] - Rookverbodinspecties NVWA (32011, nr. 81) (25707)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

Actieplan voor het afremmen van het oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen

Brief [22-02-2021] - antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van der Molen (CDA), Kuik (CDA) en Van den Berg (CDA) over het bericht «Schrikbarend veel misbruik van ADHDmedicatie onder Nederlandse studenten» (2021Z01292) (25838)

Brief [15-11-2021] - Aanpak oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten (29477, nr. 734) (26893)

Observaties van Agema mbt de meerzorg regeling worden in kaart gebracht. De kamer wordt geïnformeerd wat er met deze observaties is gedaan.

Parlementaire agenda [04-03-2020] - Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» (5058)

Brief [14-09-2021] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2021- nazending (35570XVI, nr. 197) (26618)

Data lek GGD: In de motie wordt opgeroepen om «vooraf» toestemming te vragen. De toestemming kan voorafgaand aan de afname worden gevraagd, maar ook vooraf aan het nadere gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. In mijn volgende stand van zakenbrief zal ik u hier nader over informeren.

Brief [23-02-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 995) (25852)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek experiment integraal budget en eventuele vervolgstappen informeer ik uw Kamer tegelijkertijd met de uitkomsten van het onderzoek naar 25 jaar pgb.'

Brief [16-02-2021] - Verzamelbrief pgb (25657, nr. 334) (25813)

Brief [14-09-2021] - Aanbieding onderzoeksrapporten pgb en onderzoeksvoorstel bestaanszekerheid (25657, nr. 336) (26616)

Om vast te stellen of we daarmee alle onderwijsterreinen geheel rookvrij kunnen maken laat ik eind 2021 een nieuwe meting uitvoeren

Brief [04-03-2021] - Brief nicotineproducten en rookvrije onderwijsterreinen (32011, nr. 82) (25882)

Brief [17-03-2022] - Handhavings-en nalevingscijfers NVWA tabak 2021 (32011, nr. 94) (27433)

Komende tijd ga ik met partijen aan de slag om te komen tot een gedragen plan voor de geboortezorg. Een plan dat ervoor zorgt dat we kwalitatief goede en toegankelijke geboortezorg kunnen blijven garanderen en waarbij aandacht moet zijn voor de verbinding met het sociaal en publieke domein. De komende tijd zal ik hier samen met de geboortezorgpartijen en andere relevante partijen aan werken en ik zal u hier in de zomer van 2021 verder over informeren

Brief [26-01-2021] - Aanwijzing NZa bekostiging integrale geboortezorg (32279, nr. 208) (25680)

Brief [21-03-2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Eerste Kamer) (27452); Brief [21-03-2022] - Voorhangbrief - Passende bekostiging voor integrale geboortezorg (32279, nr. 221) (27453)

Ik zal u uiterlijk in het najaar van 2021 informeren over de sluiskandidaten die naar verwachting in de eerste helft van 2022 geregistreerd worden. Ik zal dan ook weer een overzicht geven van de stand van zaken van de eerder aangekondigde sluiskandidaten.

Brief [18-03-2021] - Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2021 (29477, nr. 698) (25938); Geplande brief [31-10-2021] - Sluiskandidaten 1e helft 2022 (3383)

Brief [15-11-2021] - Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (29477, nr. 733) (26895)

De Europese Commissie voert een studie uit naar geneesmiddelentekorten en wil op basis van de resultaten in 2022 met concrete beleidsvoorstellen komen. Deze zal ik beoordelen en ik zal uw Kamer vervolgens informeren

Brief [18-03-2021] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Farmaceutische strategie in Europa (Eerste Kamer) (25942)

Brief [02-06-2022] - Voortgangsbrief beschikbaarheid geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten (29477, nr. 758) (27772)

Ik ben in afwachting van concrete voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van het stimuleren van generieke productie en zal uw Kamer daar zodra mogelijk over informeren

Brief [18-03-2021] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Farmaceutische strategie in Europa (Eerste Kamer) (25942)

Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (Eerste Kamer) (26838); Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

Via de stand-van-zakenbrieven zal ik u blijven informeren over de besteding van de 200 miljoen voor de steunpakketten voor welzijn en preventie.

Parlementaire agenda [24-03-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5224)

Brief [21-12-2021] - Opbrengsten steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (25295, nr. 1705) (27120)

Ook merkt de commissie op dat de introductie van de GGD Contact app en CoronaCheck apps invloed zou kunnen hebben op de adoptie van CoronaMelder. Ik zal hier in een volgende brief op terugkomen

Brief [23-03-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1063) (25962)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

De TK wordt geïnformeerd over de mogelijke financiële VWS-bijdrage aan de European Para Championships (EPC) in 2023, het Super WK wielrennen in 2027 en het WK voetbal voor vrouwen in 2027 als hiervoor vanuit de organisator een aanvraag wordt ingediend

Brief [09-04-2021] - Buitengewone topsportevenementen (30234, nr. 263) (26005)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De exacte consequenties van de latere realisatie en de exacte beschikbaarheidsdatum worden nu verder bepaald, evenals de impact van de latere oplevering op de financiën. Ik verwacht u hierover na het zomerreces te kunnen informeren

Brief [12-04-2021] - Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG (35570XVI, nr. 188) (26013)

Brief [16-09-2021] - Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG (35570XVI, nr. 198) (26627)

De Kamer wordt, zodra daar meer bekend over is, geïnformeerd over het vervolg op het Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Parlementaire agenda [01-02-2021] - Notaoverleg Preventie (medische, leefstijl, suïcide en infectiepreventie) (5120)

Brief [04-11-2021] - Voedselaanbod; Schijf van Vijf, productverbetering en reclame (32793, nr. 575) (26837)

De Kamer ontvangt in mei 2021 het onderzoek naar hoe na 2030 de verkoop van tabak verder kan worden afgebouwd, inclusief reactie van de staatssecretaris. Hierin is aandacht voor onder meer de regionale spreiding van speciaalzaken en de verkrijgbaarheid van het product

Parlementaire agenda [01-02-2021] - Notaoverleg Preventie (medische, leefstijl, suïcide en infectiepreventie) (5120)

Brief [17-12-2021] - Onderzoek beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken (32011, nr. 92 ) (27088)

De Kamer wordt medio 2021 geïnformeerd over de verkenning die de komende tijd plaatsvindt over het nut en de noodzaak van de invoering van een registratiesysteem met betrekking tot de verkooppunten van tabak. De eventuele meerwaarde van een vergunningstelstel wordt in deze verkenning ook meegenomen

Parlementaire agenda [01-02-2021] - Notaoverleg Preventie (medische, leefstijl, suïcide en infectiepreventie) (5120)

Brief [17-12-2021] - Onderzoek beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken (32011, nr. 92 ) (27088)

De Kamer ontvangt binnen enkele maanden informatie over de inzet en de rol van apothekers in het kader van vaccineren

Parlementaire agenda [01-02-2021] - Notaoverleg Preventie (medische, leefstijl, suïcide en infectiepreventie) (5120)

Brief [04-07-2022] - Beleidsreactie RVS - Verkenning «Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend» en ZIN, - «Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?» (27927)

Arbeidsmarkt/Pgb-zorgbonus voor budgethouder o.g.v. Wmo 2015, Wlz en Jeugdwet: Aanvragen van budgethouders voor deze zorgbonus moeten uiterlijk maandag 12 april om 23.59 uur bij de SVB zijn ingediend. Na sluiting van het loket zal ik uw Kamer informeren over het beroep dat op deze regeling is gedaan

Brief [13-04-2021] - Aanbieding stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (26022)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Enerzijds wordt bezien welke technische mogelijkheden er zijn binnen het huidige wettelijke kader en anderzijds wordt geanalyseerd waar aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk is. De komende maanden wordt het «hoe en wat» nader uitgewerkt. U wordt na de zomer over de voortgang hierop geïnformeerd

Brief [30-04-2021] - Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed (27529, nr. 262) (26112)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Na de zomer zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten van dit verdiepend onderzoek en mijn beleidsreactie hierop geven. Eventuele vergaande besluitvorming over de toekomst van de Verwijsindex is aan het volgende kabinet

Brief [30-04-2021] - Stand van Zaken Verwijsindex Risicojongeren (28345, nr. 251) (26109)

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Deze zomer zal ik uw Kamer nader informeren over mijn strategie en langetermijnagenda leveringszekerheid van medische producten, inclusief de rol van het versterken van productie in Nederland en Europa

Brief [16-04-2021] - Voortgangsbrief ijzeren voorraad geneesmiddelen (29477, nr. 701) (26033)

Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

Zo snel mogelijk na de zomer het advies van het onderzoeksbureau over de Backpay Weduwe met de Tweede Kamer delen

Brief [12-04-2021] - Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (20454, nr. 170) (26011)

Brief [01-10-2021] - Aanbieding rapport onderzoek backpay weduwen (20454, nr. 172) (26690)

Ik verwacht in de zomer een zo volledig mogelijk overzicht van de tijdpaden van geprioriteerde gegevensuitwisselingen met de geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz aan uw Kamer toe te zenden. In de aanbiedingsbrief zal ik dan tevens een toelichting geven op het tijdpad van de individuele gegevensuitwisselingen die in de Meerjarenagenda zijn opgenomen en bespreken wat ik doe om uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders te bevorderen

Brief [06-05-2021] - Beleidsbrief bij aanbieding wetsvoorstel Wegiz (27529, nr. 263) (26124)

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

Na de zomer zal ik een voortgangsbrief aan uw Kamer sturen met een algemene toelichting op de stand van zaken van het programma

Brief [06-05-2021] - Beleidsbrief bij aanbieding wetsvoorstel Wegiz (27529, nr. 263) (26124)

Brief [19-05-2022] - De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 277) (27699)

Ik zal uw Kamer in het vierde kwartaal 2021 over de voortgang van de implementatie van het actieplan en de steekproef informeren.

Brief [10-05-2021] - Stand van zaken uitvoering actieplan hulpmiddelen (32805, nr. 116) (26136)

Brief [25-10-2021] - Voortgang uitvoering actieplan hulpmiddelen (32805, nr. 123) (26790)

Ondersteuning aan NOC NSF voor gezonde kantine vanaf 2022

Brief [06-04-2021] - Rapportage RIVM en onderzoeken alcoholpreventie (27565, nr. 179) (25994)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-Wezeman (VVD) en Kox (SP), toe de ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes

 

Brief [19-11-2021] - Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 ‒ 2021 (24170, nr. 251) (26920)

Mede naar aanleiding van de onafhankelijke evaluatie van de sluiting van DHG bezien of de infrastructuur voor ondersteuning van jongeren en hun ouders (waaronder onafhankelijke cliëntenondersteuning, vertrouwenspersoon AKJ, anoniem meldpunt IGJ ) bij vergelijkbare situaties toereikend is.

Parlementaire agenda [21-04-2021] - Plenair debat Hoenderloo groep (5228)

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

We zullen dus aan het RIVM en misschien ook aan de gedragsunit van het RIVM vragen wat daarvan valt te leren voor de communicatie van de komende tijd. Want het samengaan van versoepelen en ons toch nog goed aan de basismaatregelen houden zal in de komende tijd alleen maar moeilijker worden. (Hermans, VVD)

Parlementaire agenda [12-05-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5240)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

de TK wordt via een reguliere voortgangsbrief jeugd in het najaar van de stand van zaken op de hoogte wordt gehouden.

Brief [18-05-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (26169)

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

Ik wil verkennen hoe dit traject (toekomstige financiering van registers) een sterkere impuls kan krijgen, omdat het een randvoorwaarde is voor het verder vormgeven van betere en betaalbare zorg met behulp van gepast gebruik, uitkomstgerichte zorg en cyclisch pakketbeheer. Hiervoor zal ik de komende tijd de mogelijke impuls verder uitwerken en uw Kamer in 2021 verder informeren, zoals ook toegezegd naar aanleiding van de motie van dhr. Veldman bij de begrotingsbehandeling.

Brief [12-02-2021] - Voortgangsbrief algemeen geneesmiddelenbeleid 2021 (29477, nr. 696) (25788)

Brief [17-12-2021] - Stand van zaken Regie op registers dure geneesmiddelen (29477, nr. 743) (27093)

de Kamer wordt in de loop van 2022 opnieuw geïnformeerd over de voortgang van de derde tranche aandoeningen van de uitbreiding van de hielprikscreening

Brief [25-05-2021] - Derde tranche uitbreiding hielprikscreening (29323, nr. 161) (26199)

Brief [19-05-2022] - Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening (29323, nr. 170) (27688)

Arbeidsmarkt Parallel daaraan werkt EHvdZ aan een plan om de mensen in het bestand zoveel mogelijk te behouden voor de zorg. Het plan wordt momenteel uitgewerkt door EHvdZ. In een volgende voortgangsbrief zal de minister voor MZS u hierover nader informeren.

Brief [28-05-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1241) (26221)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Arbeidsmarkt/zorgbonus Op dinsdag 25 mei jl. is de motie van het lid Kwint aangenomen, die de regering verzoekt om uiterlijk deze zomer in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd. ['¦] De minister voor MZS zal uw Kamer hierover informeren.

Brief [28-05-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1241) (26221)

Brief [03-09-2021] - Reactie SER advies «Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt» (29282, nr. 443) (26581)

Testen/labcontracten Momenteel ben ik aan het kijken of er behoefte is aan centraal ingekochte laboratoriumcapaciteit voor het najaar. Uitgangspunt blijft dat er te allen tijde voldoende testcapaciteit moet zijn om aan de testbehoefte te voldoen. Ik zal de Kamer op korte termijn hierover informeren.

Brief [28-05-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1241) (26221)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Wetsvoorstel sluiting locaties: We moeten even een nota naar aanleiding van het verslag maken (Bikker, CU en Van der Staaij, SGP)

Parlementaire agenda [03-06-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5251)

Brief [09-06-2022] - Intrekking wetsvoorstel (Kamerstukken 35817) (27814)

Ik ga aan de slag met het SER-rapport. Ik ga bouwstenen maken. Ik ga in gesprek met de partners om te kijken wat ik kan klaarleggen. We weten allemaal niet hoe het loopt, maar laten we in ieder geval afspreken dat ik mijn best ervoor ga doen dat er geen tijd verloren gaat die niet verloren hoeft te gaan. Die toezegging wil ik graag doen (Kwint, SP)

Parlementaire agenda [03-06-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5251)

Brief [03-09-2021] - Reactie SER advies «Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt» (29282, nr. 443) (26581)

Zorgt de minister-president er dan voor, in overleg met die burgemeesters, dat er handzame scenario's klaarliggen, zodat zij echt in staat zijn om die lokale brandhaarden te blussen en worden die dan ook gedeeld met de Kamer. We gaan die heel precies uitlijnen. Ik denk dat we dat vandaag op hoofdlijnen kunnen schetsen en zo richting 1 september zullen we dat verder detailleren (Bikker, CU)

Parlementaire agenda [03-06-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5251)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Om verdere maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van deze zogenaamde accessoires zal ik opdracht geven tot vervolgonderzoek naar de omvang van het aanbod van deze producten op de markt, het verschijnen van nieuwe producten en wil ik meer inzicht krijgen in de (potentiele) gebruikers van deze producten

Brief [09-12-2020] - Verzamelbrief tabak: onderzoeken NVWA verkoopbonussen en uitstalverbod, brief Kyriakides, RIVM, nr. onderzoek accessoires, mentholsigaretten, evenementen en schoolterreinen (2020Z24452) (25489)

Brief [04-04-2022] - Aanbiedingsbrief RIVM rapport tabaksaccessoires (32011, nr. 95) (27537)

De TK wordt eind 2021 op de hoogte gebracht van de voortgang naar de verdiepingsslag inrichting en vormgeving toekomstig sportbeleid

Brief [11-06-2021] - Kamerbrief t.b.v. commissiedebat sportbeleid (30234, nr. 264) (26298)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief Verdiepingsslag advies «Opstelling op het speelveld» (30234, nr. 289) (26947)

Registratie in CIMS: bij iedere gelegenheid de laatste update geven over de vulling van het registratiesysteem (incl risico's en witte vlekken)

Parlementaire agenda [14-06-2021] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV- 2 (TK 35853) (5261)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Kamer inlichten over mondiale interoperabiliteit, zodra daarover mee bekend is

Parlementaire agenda [14-06-2021] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV- 2 (TK 35853) (5261)

Brief [15-02-2022] - Afschrift TK stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27313); Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Minister MZS zal de Tweede Kamer in het najaar nader informeren over de ingezette activiteiten, die in de komende periode een vervolg zullen krijgen, in het kader van het stroomlijnen en versnellen, met behoud van kwaliteit, van de toelatingsprocedure voor buitenlands gediplomeerde zorgverleners,

Brief [21-06-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op het bericht over vervullen vacatures (29282, nr. 441) (26333)

Brief [29-04-2022] - Bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG (29282, nr. 461) (27616)

Sluitingsbevoegdheid van bedrijven: wij gaan gewoon de nota nav het verslag maken. Die gaan wij naar de Kamer sturen en uw Kamer gaat vervolgens over de keuze: willen wij die wet wel of niet behandelen? (De Vries, VVD)

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [09-06-2022] - Intrekking wetsvoorstel (Kamerstukken 35817) (27814)

Als er nieuwe vaccins aankomen die we niet meer nodig hebben, zullen we die allemaal via COVAX ter beschikking stellen. Ik denk dat het verstandig is om in een volgende brief de getallen daarbij te vermelden

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [30-09-2021] - Vaccindonatie (25295, nr. 1461) (26689)

De Kamer wordt in een voortgangsbrief geïnformeerd over welke evaluaties worden gedaan en hoe zij worden gedaan (Bikker, CU)

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Op dit moment zijn de zorgverzekeraars bezig om deze plannen samen met de ziekenhuizen aan te vullen en aan te scherpen, zodat we inzicht krijgen in de totale geschatte omvang van de inhaalzorg en in de mogelijkheid om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. Half juli krijg ik daarover een terugkoppeling, dus dan kan ik daar meer inzicht in geven aan de hand van wat de zorgverzekeraars en de NZa mij laten weten, en dan kan ik de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [27-08-2021] - Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg (29248, nr. 332) (26554)

Concentratie coronazorg op enkele locaties: in de brief die in september naar uw Kamer gestuurd wordt, zal ik reflecteren op de afgelopen periode, maar ook kijken wat de lessen die we geleerd hebben, betekenen voor de routekaart en voor de corona-aanpak (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Zorg en erkenning voor longcovidpatiënten: in de volgende voortgangsbrief komt zij [MMZS] daarop terug (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [24-06-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5263)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Aanwijzing NZa i.v.m. aanpassing beschikbaarheidsbijdrage spoedeisende zorg bij het nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen aan Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-01-2021] - Notaoverleg Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/eigen bijdragen in de zorg/ziekenhuisfaillissementen/Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg (5121)

Brief [27-08-2021] - Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp EK (26557)

Afweging verplichtstellen accreditatie voor bestuurders van een ziekenhuis meenemen in evaluatie agenda goed bestuur

Parlementaire agenda [14-01-2021] - Notaoverleg Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/eigen bijdragen in de zorg/ziekenhuisfaillissementen/Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg (5121)

Brief [20-06-2022] - Evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg (32012, nr. 47) (27862)

Governancecode meenemen in evaluatie agenda goed bestuur en Kamer hierover informeren

Parlementaire agenda [14-01-2021] - Notaoverleg Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/eigen bijdragen in de zorg/ziekenhuisfaillissementen/Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg (5121)

Brief [20-06-2022] - Evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg (32012, nr. 47) (27862)

Resultaten van onderzoek naar stapeling van de kosten voor een hulpmiddel delen met de Kamer

Parlementaire agenda [14-01-2021] - Notaoverleg Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/eigen bijdragen in de zorg/ziekenhuisfaillissementen/Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg (5121)

Brief [17-09-2021] - Onderzoek «Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers» (32805, nr. 121) (26633)

Uitwerking van de motie-Raemakers betrekken bij stand van zaken gegevensuitwisseling bij spoed

Parlementaire agenda [14-01-2021] - Notaoverleg Medisch zorglandschap/Juiste zorg op de juiste plek/eigen bijdragen in de zorg/ziekenhuisfaillissementen/Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg (5121)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen kerst 2021 (35925XVI, nr. 164) (27108)

Overgang naar endemische fase: PDC-19: In de stand van zakenbrief van 11 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een Gateway Review en de vervolgstappen n.a.v. de aanbevelingen. De komende periode werk ik bovenstaande verder uit samen met bestuurlijke partners (RIVM, GGD GHOR Nederland). In een volgende stand van zakenbrief zal ik uw Kamer informeren over de voortgang van dit traject

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Overgang naar epidemische fase: Ik ben voornemens op brede integrale wijze te reflecteren op de afgelopen periode, en te kijken wat de geleerde lessen betekenen voor de routekaart en de corona-aanpak, en uw Kamer hierover in september te informeren

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Overgang naar endemische fase: De huidige omvang van het aantal Nivelpeilstations is te gering om een volledig landelijk beeld te krijgen van hoe het virus zich ontwikkelt. Daarom onderzoek ik momenteel de mogelijke meerwaarde en voorwaarden om deze respiratoire surveillance uit te breiden. In de komende periode zal ik uw Kamer hierover uitgebreider informeren.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Overgang naar epidemische fase: Op dit moment wordt een verkenning wordt uitgevoerd naar een Nationale Zorgreserve, in lijn met de motie van de leden Pieter Heerma en Wilders, die verzocht onderzoek te doen naar een Nationale Zorgreserve, in te zetten tijdens een pandemie, ramp of terreuraanslag. Over de voortgang van deze verkenning informeren wij u in de zomer.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [05-10-2021] - Vormgeving Nationale Zorgreserve (2021Z17126) (26703)

Rioolwatermonitoring: Er is voor de jaren 2021 en 2022 in totaal twintig miljoen euro vrijgemaakt voor alle lidstaten. In dat kader kan Nederland aanspraak maken op ruim 750.000 euro. Nederland is voornemens van dit budget gebruik te maken om rioolwatersurveillance verder te ontwikkelen. In het derde kwartaal informeer ik uw Kamer of en op welke wijze de Nederlandse regering dit budget inzet.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Stand van zaken amendement Bikker: Momenteel verken ik de route waarbij deze burgers zelf een verklaring ondertekenen. Teneinde misbruik tegen te gaan, zal worden gemonitord hoe vaak dit proces wordt toegepast. Omdat deze opgave voor zowel de GGD'en als Stichting Open Nederland complex is qua logistiek en IT-aanpassingen, is de invoering van deze route nog niet operationeel. Ik verwacht u daar in de volgende stand van zakenbrief verder over te kunnen informeren.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Op dit moment worden de testaantallen en data vanuit de distributie nauw gemonitord. Daarnaast is een onderzoeksbureau recent gestart met een bredere monitoring van zelftesten in het onderwijs en kinderopvang, waarin ook gedrag en motivatie worden meegenomen. [..] Ik verwacht u in september te kunnen informeren over het onderzoek.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Uit de rapportages van Gateway en FoxIT blijkt dat er nog een aantal maatregelen nodig zijn om knelpunten weg te nemen richting de middellange en lange termijn. Maatregelen op de middellange en lange termijn zijn onderwerp van de gesprekken die gevoerd worden met de partijen in de testketen en hierover zal ik uw Kamer blijven informeren.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Vaccins: Ook zal ik inzetten op vaccins die zo goed mogelijk zijn aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Over de precieze vormgeving van deze portefeuille zal ik uw kamer snel informeren.

Brief [18-06-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1297) (26324)

Brief [29-12-2021] - aanschaf extra doses Biontech/Pfizer (25295, nr. 1708) (27139)

Ik zal u na de zomer opnieuw informeren over de stappen die zijn gezet door en met partijen op de thema's uit deze brief

Brief [21-06-2021] - Commissiebrief inzake Handreiking kindzorg (34104, nr. 333) (26330)

Brief [13-12-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

De TK wordt voor het WGO 2021 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de professionalisering van en capaciteit bij het ISR

Brief [25-06-2021] - Beleidsreactie rapport «Ongelijke leggers» (30234, nr. 265) (26365)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

TK-brief met daarin stand van zaken rond wetswijziging (d.m.v. nota van wijziging) n.a.v. uitspraak rechtbank Den Haag.

Brief [23-06-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om kabinetsreactie op uitspraak rechtbank over bekendmaking identiteit zaaddonor (26363)

Brief [15-10-2021] - Reactie op de herziene motie van Dik-Faber en Bergkamp van 10 maart 2021 en stand van zaken nota van wijziging Wdkb (35870, nr. 5) (26755)

Ik hecht eraan om te vermelden dat het uiteindelijk aan de huisartsen zelf is om te bepalen of zij deze zorg willen aanbieden (als onderdeel van hun basisaanbod dat voor iedere huisarts gelijk is, of van het aanvullend en bijzonder aanbod). In de volgende brief van de kwartiermaker zal hij mij informeren over de voortgang op dit punt. Ik zal uw Kamer hierover informeren

Brief [18-12-2020] - Voortgangsbrief kwartiermaker Transgenderzorg (31016, nr. 301) (25557)

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

NB TZ EK: De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie), toe dat, afhankelijk van het risiconiveau, bij een regionale uitbraak, regionaal kan worden ingegrepen en landelijke maatregelen achterwege kunnen blijven.

Parlementaire agenda [25-05-2021] ‒ 35526 Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Tijden volgen nog) (5226)

Brief [14-09-2021] - Afschrift TK-brief stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (26619)

NB toezegging EK: De minister van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Verkerk (ChristenUnie) en Raven (OSF), informeren over de manier waarop vaccins ter beschikking zullen worden gesteld aan armere landen

Parlementaire agenda [25-05-2021] ‒ 35526 Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Tijden volgen nog) (5226)

Brief [15-11-2021] - Vaccindonatie (Eerste Kamer) (26884)

Het ligt voor de hand om beide adviezen in het verlengde van elkaar te bezien, en daarom ook het advies van het Zorginstituut aan een volgend kabinet te laten

Brief [25-06-2021] - Aanbiedingsbrief adviesrapport «Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: Wie neemt de regie?» van Zorginstituut Nederland (32793, nr. 554) (26374)

Brief [04-07-2022] - BeleidsreactieRVS-Verkenning «Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend» en ZIN-advies «Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?» (27927)

In het convenant is afgesproken dat september a.s. een evaluatie van het dashboard en het coördinatiepunt zal plaatsvinden. Daarin zal gekeken worden naar de werking van beide. Ook zal dan - op basis van de door het landelijk coördinatiepunt verzamelde data - inzichtelijk worden of er voldoende aanbod van beveiligde bedden is voor de forensische en de reguliere (langdurige) zorg en welke knelpunten er zijn bij het aanbod van dit type zorg. We zullen uw Kamer op basis van deze evaluatie nader informeren.

Brief [06-07-2021] - Stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag en opzet vervolgactieprogramma ZonMw (25424, nr. 589) (26446)

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

In de brief wordt toegezegd met 113 Zelfmoordpreventie in gesprek te gaan over het streven naar het bereikbaarheidspercentage van 95% en de doelmatigheid daarvan

Brief [08-07-2021] - Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie (25424, nr. 577) (32793, nr. 561) (26468)

Brief [07-07-2022] - Suïcidepreventie - zomer 2022 (27963)

In de brief geeft u aan dat u de aanbevelingen aan VWS en 113 Zelfmoordpreventie die zien op het (financiële) beheer ter harte neemt en hier mee aan de slag samen met 113 Zelfmoordpreventie

Brief [08-07-2021] - Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiële continuïteit en stabiliteit van 113 Zelfmoordpreventie (25424, nr. 577) (32793, nr. 561) (26468)

Brief [07-07-2022] - Suïcidepreventie - zomer 2022 (27963)

In september stuurt u de TK een brief met de definitieve vormgeving van het risicovereveningsmodel (inclusief eventuele ex-post oplossingen) en het onderzoeksprogramma

Brief [08-07-2021] - Risicovereveningsmodel 2022 (29689, nr. 1123) (26474)

Brief [09-09-2021] - Definitieve vormgeving risicovereveningsmodel 2022 (29689, nr. 1126) (26596)

De minister stuurt voor de begrotingsbehandeling een brief over te concentreren zorg. Dit omvat niet alleen de zeldzame aandoeningen (netwerkzorg visie NFU sturen inclusief reactie) maar ook breder over hoogcomplexe laagvolume zorg (NZa-monitor umc's). In de brief wordt ook een inventarisatie opgenomen voor welke zeldzame aandoeningen er expertisecentra zijn en wat er extra nodig is (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [18-10-2021] - Moties zeldzame aandoeningen (31765, nr. 608) (26778)

Eind augustus informeer ik u in een Kamerbrief verder over de Nationale Zorgreserve (Pouw-Verweij, JA21)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [05-10-2021] - Vormgeving Nationale Zorgreserve (2021Z17126) (26703)

Ik zal de Kamer na de zomer, na ontvangst van de offerte van ZonMw m.b.t. de evaluatie van de kwaliteitsstandaard voor transgenderzorg, informeren over het vervolgproces (Simons, BIJ1)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

In het najaar stuurt de minister de visie zorg op zeldzaam van de NFU naar de Kamer (Ellemeet, GL)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [18-10-2021] - Moties zeldzame aandoeningen (31765, nr. 608) (26778)

In het vierde kwartaal informeert de minister de Kamer over het beeld van werkloze medische specialisten (Hijink, SP)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [01-07-2022] - Instroom medische vervolgopleidingen 2023 (27919)

Begin volgend jaar wordt de Kamer per brief geïnformeerd over wat de digitale hybridezorg/versnellingsimpuls heeft opgeleverd (De Vries, VVD)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [25-10-2021] - Motie de Vries digitale en hybride zorg (27529, nr. 270) (26799)

De Kamer ontvangt na de zomer een Kamerbrief met de stand van zaken over Zorg in Flevoland (Bikker, CU)

Parlementaire agenda [05-07-2021] - Commissiedebat Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg (5173)

Brief [15-10-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (35925XVI, nr. 15) (26763)

In oktober 2021 is het onderzoek naar de onderkant van de geneesmiddelenmarkt afgerond. De Kamer wordt hierover geïnformeerd, en hierin wordt ook ingegaan waarom producten van de markt zijn gehaald (Van den Berg)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [02-06-2022] - Voortgangsbrief beschikbaarheid geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten (29477, nr. 758) (27772)

De Kamer zal in oktober 2021 een brief ontvangen over de ijzeren voorraad van geneesmiddelen, de minister zal daarin ook ingaan op de nieuwe beleidsregel ijzeren voorraad en of sprake is van een inspannings- of resultaatverplichting, en er wordt ingegaan op de lijst van essentiële geneesmiddelen (Van den Berg)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [23-11-2021] - Voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen (29477, nr. 735) (26939)

De minister stuurt in het 3e kwartaal 2021 de beleidsagenda leveringszekerheid aan de Kamer, en geeft ook een update over de situatie met Intravacc, Pallas en Sanquin (Hijink/Van den Berg)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

De gesprekken door de veldpartijen over de lijst wisselen ongewenst zullen in het najaar worden afgerond, de Kamer wordt hierover geïnformeerd (Maeijer)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [23-05-2022] - Uitkomst traject verantwoord wisselen geneesmiddelen (29477, nr. 753) (27715)

De minister zal schriftelijk nadere duiding geven over de oncologiemedicijnen uit het Patient WAIT Indicator onderzoek en een reflectie geven of de trend dalend is (Maeijer)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [09-05-2022] - Verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (29477, nr. 752) (27653)

De minister stuurt de Kamer na gesprekken met betrokken partijen een terugkoppeling inzake dure geneesmiddelen in relatie tot het opinieartikel van de NZa «dweilen met de kraan open» (Kuiken)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [05-07-2022] - Aanbieden NZa monitor 'Toegankelijkheid van Zorg' en RIVM rapport 'De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie', (27938)

De voortgangsbrief financiële arrangementen verschijnt in december 2021, hierin wordt onder andere ingegaan op de uitkomsten van de Algemene Rekenkamer naar de onderhandeling over dure geneesmiddelen met de farmaceutische industrie (kuiken)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [16-12-2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

De minister stuurt de Kamer een brief over genderverschillen bij geneesmiddelen (Paulusma)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

Brief [06-10-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake reactie op de initiatiefnota van het lid Ploumen over de noodzaak van gendersensititieve zorg - ongelijke behandeling is betere zorg (2021Z17269) (26718)

Ik concludeer op basis van de aanbevelingen dat de Vaccinatiealliantie in de toekomst vooral doorgang moet blijven vinden; de ambassadeurs vinden de Vaccinatiealliantie van grote meerwaarde en zien nog voldoende uitdagingen. Over de manier waarop de Vaccinatiealliantie een vervolg moet krijgen, ook in relatie tot de bredere strategie op 'Verder met Vaccineren', zal mijn opvolger u later informeren

Brief [01-07-2021] - Voortgang Verder met Vaccineren en RIVM Vaccinatiegraadrapport 2020 (32793, nr. 555) (26403)

Brief [04-07-2022] - Aanpak «Vol vertrouwen in vaccinaties» en Vaccinatiegraadrapport 2021 (27926)

Na opheldering van vraag, brief aan TK om cijfers te verduidelijken, in bijzonder de 164.000 en 100.000 mbt de opgave verpleegzorg (Agema, PVV)

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Plenair Debat over de toekomst van ouderenhuisvesting (5269)

Brief [08-10-2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Nader bestuderen van onderzoek VU dat ouderen thuis langer leven tov ouderen in verpleeghuizen en hier Kamer resultaten laten weten (Van der Laan, D66)

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Plenair Debat over de toekomst van ouderenhuisvesting (5269)

Brief [08-10-2021] - Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie Passende zorg voor ouderen thuis, (31765, nr. 607) (26729)

Ik streef ernaar het wetsvoorstel voor het einde van het zomerreces bij de Tweede Kamer in te laten dienen

Brief [09-07-2021] - Verplicht eigen risico 2022 (29689, nr. 1122) (26476)

Brief [10-09-2021] - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (Kamerstukken 35 905), (35905, nr. 7) (26601)

In 7e VGR: reactie op rapport Aware inzake stalking

Brief [18-06-2021] - Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 252) (26322)

Brief [16-12-2021] - Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 255) (27073)

In de brief van september waarin we ook de routekaart opnieuw aan uw Kamer voorleggen, kom ik dan opnieuw terug op het onderwerp ventilatie: wat moet er gegeven de omstandigheden eventueel nog extra gebeuren op het punt van de ventilatie? (Agema, PVV)

Parlementaire agenda [07-07-2021] - Nota - overleg COVID-19 (5279)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

De Kamer wordt tijdens het zomerreces geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [07-07-2021] - Nota - overleg COVID-19 (5279)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Standpunt is verschenen 7/7 - Binnen 3 maanden ontvangen TK en EK een standpunt op het advies.

Brief [12-07-2021] - Advies Gezondheidsraad over de verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid (27529, nr. 265) (26504)

Brief [19-10-2021] - Standpunt op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid (Eerste Kamer) (26787); Brief [19-10-2021] - Standpunt op het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid (27529, nr. 269) (26788)

De TK wordt voorafgaand aan het WGO Sportbeleid 2021 geïnformeerd over de stand van zaken van gemeentelijke uitgaven aan sport en de financiële voornemens van gemeenten ten aanzien van het sportbeleid

Brief [15-07-2021] - antwoorden op de vragen van het lid Van Nispen (SP) over lokale bezuinigingen op de sportinfrastructuur (2021Z11180) (26508)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De toezegging om de Kamer aan het eind van het jaar te informeren over de verkenning naar de wettelijke borging van geestelijke verzorging thuis

Brief [21-06-2021] - Schriftelijk overleg inzake Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging (29214, nr. 88) (26348)

Brief [06-07-2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

De toezegging om de Kamer voor het eind van het jaar nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot palliatieve zorg

Brief [21-06-2021] - Schriftelijk overleg inzake Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging (29214, nr. 88) (26348)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

De toezegging dat de motie Van der Staaij/Dik-Faber, waarin wordt verzocht om inzichtelijk te maken wat er in de afgelopen periode concreet is bereikt, welke knelpunten er nog zijn op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg, en welke oplossingsrichtingen hiervoor denkbaar zijn, zal worden meegenomen in de stand-van-zakenbrief palliatieve zorg (Delphi nr. 3432)

Brief [21-06-2021] - Schriftelijk overleg inzake Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging (29214, nr. 88) (26348)

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Eind 2021 zal ik u de resultaten van de evaluatie met een beleidsreactie toesturen

Brief [15-03-2021] - Aanbieden taakopdracht evaluatie hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (31765, nr. 547) (25926)

Brief [20-12-2021] - Aanbieden rapport evaluatie Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (31765, nr. 613) (27115)

Op dit moment loopt in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg. Naar verwachting wordt het rapport hiervan aan het einde van dit jaar opgeleverd. De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen uit het rapport van RVS zullen in samenhang met de lopende evaluatie worden bezien. Het is aan een volgend kabinet om vervolgens een inhoudelijke, gebundelde reactie op beide rapporten aan uw Kamer te sturen

Brief [06-07-2021] - RVS rapport «Opnieuw akkoord?» (29248, nr. 330) (26439)

Brief [20-12-2021] - Aanbieden rapport evaluatie Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (31765, nr. 613) (27115)

De Kamer ontvangt een reactie op het Tien Punten Plan, Long Term Covid-bestrijding. Daarbij zal ook het Europees perspectief worden meegenomen.

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

Brief [20-09-2021] - Commissiebrief inzak e Verzoek om reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long Covid (25295, nr. 1453) (26639)

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geinformeerd over de uitkomsten van het gesprek van de minister met zorgverzekeraars over het traject stoppen met roken in het ziekenhuis

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

De Kamer ontvangt voor de zomer de voortgangsrapportage JZOJP waarin zal worden ingegaan op burgerparticipatie bij het opstellen van de regiovisie

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

Brief [18-10-2021] - Voortgangsbrief «De Juiste Zorg Op de Juiste Plek» (29689, nr. 1132) (26775)

Kamer ontvangt de Voortgangsrapportage zorgevaluatie en gepast gebruik uiterlijk bij de begroting. Daarbij zal ook worden ingegaan op zorg die niet wordt vergoed

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

Brief [20-12-2021] - Voortgang programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (29248, nr. 335) (27110)

Informatie over ziekenhuisopnames i.r.t. vaccinaties en het merk vaccins.

Parlementaire agenda [14-07-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5281)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Verzoek aan de regering om een multidisciplinair behandelaanbod uit te werken voor mensen met langdurige covidklachten en dit te vergoeden via de zorgverzekering; Verzoek aan de regering om met oplossingen te komen rond re-integratie, ziektevergoeding en inkomensverlies voor deze groep patiënten. Ik neem in de volgende stand-van-zakenbrief die rond 13 augustus verschijnt, de stand van zaken op deze twee thema's op. Hijink (SP), Van Esch (PvdD), Kuiken (PvdA), Westerveld (GL)

Parlementaire agenda [14-07-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5281)

Brief [20-09-2021] - Commissiebrief inzak e Verzoek om reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long Covid (25295, nr. 1453) (26639)

De komende jaren zal ik bekijken hoe de beschikbare middelen zich verhouden tot de ontwikkelingen in het werkveld

Brief [15-07-2021] - Commissiebrief inzake Subsidieregeling palliatieve zorg (29214, nr. 92) (26509)

Brief [06-07-2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

Ik zeg u graag toe, in het verlengde van mijn toezegging in de Tweede Kamer, dat u in september erover wordt geïnformeerd welke evaluaties er allemaal lopen (De Boer, GL)

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [10-09-2021] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van COVID-19 juli 2021 (Eerste Kamer) (26604)

NB toezegging EK: Per brief informeren we u voorafgaand aan het slaan van het verlengings-KB over wat de inhoud van het verlengings-KB gaat worden, opdat u daarop kunt interveniëren (Nicolai, PvdD)

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

NB toezegging EK: Ik ga dit meenemen bij die vraag: zou de huidige Twm eigenlijk wel zo tijdelijk moeten blijven, of moet je niet ook voor de huidige crisis toch al over naar een wat meer permanente bepaling in de Wpg? Die vraag ga ik voor de kerst beantwoorden. Daar neem ik uw vraag ook in mee (Nicolai, PvdD)

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

NB toezegging EK: Ik begin met de vraag van de heer Van der Voort of de minister kan toezeggen dat voor beide goedkeuringswetten de schriftelijke ronde steeds binnen een paar dagen wordt beantwoord. Ja, want de wet schrijft voor «onverwijld» (Van der Voort)

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [09-06-2022] - Intrekking wetsvoorstel (Kamerstukken 35817) (27814)

De minister voor MZS heeft naar aanleiding van vragen hierover uit uw Kamer ook een zorg-breed onderzoek in voorbereiding naar welke versoepelingen en/of aanscherpingen er tijdens de Corona-crisis hebben plaatsgevonden en welke kansen en bedreigingen dat biedt voor de aanpak van regeldruk in de toekomst. De uitkomsten van dit onderzoek stuurt de minister voor MZS zodra deze gereed zijn ook aan uw Kamer

Brief [07-07-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen zomer 2021 (35570XVI, nr. 193) (26452)

Brief [21-03-2022] - Eindrapport Ontregelbus en onderzoek impact COVID-19 op regeldruk (29515, nr. 462) (27456)

Vervolgonderzoek naar de stapeling van de eigen betalingen medische hulpmiddelen Tijdens het Algemeen Overleg «Hulpmiddelenbeleid» van 27 november 2019 is een vervolgonderzoek naar de stapeling van de eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers en de effecten hiervan op het gebruik van hulpmiddelen toegezegd. In oktober 2020 is de verwachting geuit dat de uitkomsten aan het eind van het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar zullen zijn. Het onderzoek vergt echter meer tijd dan verwacht, waardoor het nog niet is afgerond. De minister voor MZS streeft ernaar het onderzoek zo spoedig mogelijk naar uw Kamer te sturen

Brief [07-07-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen zomer 2021 (35570XVI, nr. 193) (26452)

Brief [17-09-2021] - Onderzoek «Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers» (32805, nr. 121) (26633)

Tijdens het Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid van 16 juni jl. heeft de minister voor MZS abusievelijk toegezegd dat de voortgangsbrief financiële arrangementen voor geneesmiddelen in september 2021 aan de Kamer verstuurd zal worden. Deze brief zal uiterlijk in december 2021 verstuurd worden. Om de Kamer te kunnen informeren over de uitkomsten van financiële arrangementen heeft de minister voor MZS de door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars gedeclareerde gegevens nodig. Voor intramurale arrangementen zijn deze gegevens pas later in het jaar beschikbaar. Het heeft daarom haar voorkeur om de voortgangsbrief pas aan het einde van het jaar naar uw Kamer te versturen

Brief [07-07-2021] - Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen zomer 2021 (35570XVI, nr. 193) (26452)

Brief [16-12-2021] - Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2021 (29477, nr. 740) (27070)

Zoals in de paragraaf OMT advies beschreven, heeft het OMT aangegeven in beginsel niet in de positie te zijn om te adviseren over de effectiviteit van toe te kennen bestuurlijke bevoegdheden, maar ter overweging twee inhoudelijke overwegingen op het wetsvoorstel meegegeven. Het kabinet zal inhoudelijk op deze twee punten reageren in de stand van zaken brief van 13 augustus. In die brief wordt ook ingegaan op de reacties van GGD-GHOR Nederland, de GGD'en, gemeenten en veiligheidsregio's.

Brief [02-08-2021] - Aanbieding OMT en kabinetsreactie (25295, nr. 1392) (26525)

Brief [13-08-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1396) (26531)

Ik zal uw Kamer dit jaar verder informeren over hoe ik de dijken concreet wil invullen, inclusief een duiding van de producten die ik wil opnemen in de ijzeren voorraad.

Brief [09-07-2021] - VSO inzake de brief IJzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises en de brief Halfjaarlijks voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen (32805, nr. 118) (26478)

Brief [30-05-2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

Voor het WGO 2021 ontvangt de TK een voorstel over de wijze waarop trainers, coaches, bestuursleden en begeleiders de pedagogische competenties ontwikkelen/hebben, die bijdragen aan een zo veilig mogelijk sportklimaat

 

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK ontvangt voor het WGO 2021 een inventarisatie van wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van het Topsportaccommodatie-beleid

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK ontvangt binnenkort de routekaart naar de verdiepingsslag toekomstig sportbeleid met mogelijk wettelijke verankering naar aanleiding van het addendum op het adviesrapport van NLsportraad

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief Verdiepingsslag advies «Opstelling op het speelveld» (30234, nr. 289) (26947)

De TK ontvangt een schriftelijke reactie op het 10-puntenplan/notitie over sporten met een handicap voor het WGO 2021

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK ontvangt voor het WGO 2021 het NRZ-rapport waarbij is onderzocht wat de motieven en eventuele belemmeringen zijn bij kinderen (met een beperking) zonder zwemdiploma

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van het NVWA-onderzoek naar de paginagrote advertentie van Philip Morris

Parlementaire agenda [28-06-2021] - WGO Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504) (5264)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

De uitkomsten van het onderzoek naar het contactverkooppunt komt in het najaar van 2021 naar de Kamer, zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling VWS

Parlementaire agenda [28-06-2021] - WGO Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504) (5264)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

De staatssecretaris zal na het zomerreces de regioplannen inzake wachttijden naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

Brief [01-10-2021] - Toezeggingen Commissiedebat Jeugd van 22 juni 2021 (2021Z16980) (26692)

De staatssecretaris gaat in gesprek over oplossingen op korte termijn inzake specialistische zorg en bericht daarover de Kamer

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

De staatssecretaris zal in september meer informatie naar de Kamer sturen over de problematiek van de arbeidsmarkt in de jeugdzorg, inclusief de ervaringsdeskundigen

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

Brief [01-10-2021] - Toezeggingen Commissiedebat Jeugd van 22 juni 2021 (2021Z16980) (26692)

Er komt voor Prinsjesdag een brief over vennootschapsbelasting

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

Brief [01-10-2021] - Toezeggingen Commissiedebat Jeugd van 22 juni 2021 (2021Z16980) (26692)

Brief aan de Kamer over de toepassing van het kader intensieve kindzorg voor kinderen voor wie op grond van de Jeugdwet een pgb wordt aangevraagd

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

Brief [20-12-2021] - Stand van zaken pgb (25657, nr. 339) (27103)

Het onderzoek naar de scenario's inzake de shishalounges komt na het zomerreces naar de Kamer

Parlementaire agenda [28-06-2021] - WGO Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (TK 35665) (5265)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

De staatssecretaris zal de Kamer op korte termijn informeren over nicotine in niet-tabaksproducten

Parlementaire agenda [28-06-2021] - WGO Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (TK 35665) (5265)

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

(niet-)Gecontracteerde wijkverpleging- Gedurende de looptijd van het hoofdlijnenakkoord wordt de ontwikkeling van de niet-gecontracteerde wijkverpleging gemonitord door Vektis. De eerstvolgende rapportage (te verwachten begin 2022) geeft een update van de cijfers tot en met 2020. Vanzelfsprekend zal ik deze rapportage met u delen

Brief [12-07-2021] - Stand van zaken wijkverpleging (23235, nr. 216) (26491)

Brief [28-03-2022] - Stand van zaken wijkverpleging (23235, nr. 217) (27501)

Ik zal uw Kamer dan ook informeren over de eerstvolgende monitor die volgende maand verschijnt

Brief [27-08-2021] - Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg (29248, nr. 332) (26554)

Brief [01-10-2021] - Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg, (2021Z16983) (26696)

De TK wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomst oordeel WADA inzake voldoen aan WAD-code door Nederland en over de stand van zaken wijziging wetstraject Wuab

Brief [27-08-2021] - Brief aan WADA over BND (30234, nr. 274) (26555)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Een opvolger van de huidige routekaart: die willen we in september aan uw Kamer presenteren. Dat zal zijn voor die datum van 20 september. Dat biedt ook de mogelijkheid om daar met elkaar het debat over aan te gaan.

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Legitimatie voor de maatregelen die in de tijdelijke wet staan: We zullen inderdaad per maatregel aangeven wat daar de epidemiologische noodzaak nog voor is in het vierde kwartaal van dit jaar. (Bikker)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Een aantal fracties heeft gevraagd: wanneer komt nu eindelijk eens een keer die nota naar aanleiding van het verslag? Die zullen we sturen.

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [09-06-2022] - Intrekking wetsvoorstel (Kamerstukken 35817) (27814)

Vaccineren bij apotheken: D66 wil meer weten over dat gesprek met de apothekers. Dat gaan we voeren en daar gaan we de GGD'en bij betrekken. Ook daarop kom ik terug in de brief van 17 september. (Paternotte)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Dilemma van vaccinatiedwang in de zorg: dat is de reden dat we hebben gezegd dat we met een aantal experts dat gesprek willen voeren. Ik wil uiteraard, als mezelf en met het kabinet, concludent daarover zijn en de Kamer erover informeren hoe wij daartegen aankijken. (Pouw - Verweij)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

SER-advies: Min voor Medische zorg heeft aangegeven uw Kamer daarover na de zomer te informeren en het is nog steeds het voornemen om dat in september te doen. (Marijnissen)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [03-09-2021] - Reactie SER advies «Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt» (29282, nr. 443) (26581)

Zorgcapaciteit Covid zonder uitstel reguliere zorg: dat gesprek voeren we de komende tijd met de zorgsector en zeker ook met het RIVM, over die modellering, en daar komen we op terug in september. (Gündoğan)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

We hebben aan het RIVM gevraagd om ons te adviseren over de verhouding tussen het aantal ziekenhuisopnames wat je aankunt en welk besmettingsniveau daarbij hoort. We hebben die vraag in ieder geval gesteld aan het RIVM en het antwoord krijgt u van me (Gündoğan)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Dan de informatie voor werkgevers en werknemers over hoe om te gaan met wat je wel en niet aan de orde mag stellen als werkgever en hoe om te gaan met een eventueel conflict van plichten dat je ervaart. Daar wil ik in de brief voor de besluitvorming op 20 september '» die zal waarschijnlijk op 17 september naar de Kamer komen '» op terugkomen.

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Ik ga wel dat gesprek voeren met werkgevers en werknemers in de zorg en erop terugkomen wat de handvatten zouden kunnen zijn om om te gaan met de dilemma's als een deel van de samenleving wel is gevaccineerd en een deel van de samenleving niet is gevaccineerd. Daar kom ik bij u op terug (Kuzu)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

In relatie tot dit Commissiedebat Intensieve Kindzorg zijn er ook nog andere moties in uitvoering. Over de stand van zaken van deze andere moties wordt u dit najaar nog geïnformeerd

Brief [14-09-2021] - Aanbieding onderzoeksrapporten pgb en onderzoeksvoorstel bestaanszekerheid (25657, nr. 336) (26616)

Brief [13-12-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een stand van zakenbrief over de voortgang van het mediation traject intensieve kindzorg (34104, nr. 347) (27050)

Momenteel laat ik naar aanleiding van de door uw Kamer in februari 2021 aangenomen motie Dik-Faber/Diertens^ een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden en contouren van een mogelijk Nationaal preventieakkoord mentale gezondheid. ('¦) In het najaar zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van deze verkenning

Brief [16-09-2021] - Reactie Commissiebrief Tweede Kamer inzake Petitie Tijd voor mentale gezondheid (32793, nr. 565) (26629)

Brief [10-06-2022] - Aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' (2022Z11826) (27822)

De heer Paternotte (D66): Hulp apothekers bij vaccineren: de minister gaat na of hierover een gesprek is geweest met apothekers.

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

De heer Paternotte (D66): Boosterprikken: de minister informeert of België dezelfde categorieën hanteert bij het vaststellen van immuungecompromitteerden

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [28-09-2021] - Verschil derde prik immuungecompromitteerde NL en BE en gebruik conventionele naalden (25295, nr. 1458) (26680)

Mevrouw Aukje de Vries (VVD): Overleg met de gemeenten en de ondernemers daar om tot een praktische oplossing voor een testlocatie te komen.

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Lollipoptesten: ik laat ook weten of die testen inderdaad voldoende gevalideerd zijn om daadwerkelijk te gebruiken. Via de motie van mevrouw Westerveld en via een toezegging aan u heb ik gezegd: we gaan ermee aan de slag zodra ze voldoende gevalideerd zijn (De Vries, VVD)

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [15-02-2022] - Afschrift TK stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27313); Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Minister De Jonge: Knelpunten bij vaccinatie in het buitenland om een DCC te krijgen. Dat moet opgelost worden. Op basis van de verordening moet het land waar gevaccineerd is een DCC uitgeven. Er zijn signalen dat dat niet altijd lukt. Daarover zijn we al in gesprek met andere lidstaten. Ik ben uiteraard bereid om te kijken wat Nederland ook zelf kan doen om de troubles te verhelpen.

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Minister De Jonge: Rapport-Bekedam: Aan het einde van het jaar willen we komen tot een daadwerkelijk plan van aanpak (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [16-09-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5292)

Brief [23-12-2021] - Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ( 25295, nr. 1711) (27137)

De staatssecretaris zegt toe rond de jaarwisseling de Kamer opnieuw te informeren over het verkennen van een tijdelijk MRI-aanbod als aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Brief [24-09-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering motie Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (32793, nr. 567) (26661)

Brief [07-06-2022] - Aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker (32793, nr. 610) (27786)

In de laatste rapportage over het programma Onbeperkt meedoen! in zijn huidige vorm die u voor het einde van 2021 ontvangt, neem ik ook een reflectie op de inzichten uit de evaluatie van Significant Public mee.

Brief [20-09-2021] - Evaluatie programma Onbeperkt meedoen! 2018 ‒ 2021 (24170, nr. 246) (26643)

Brief [19-11-2021] - Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 ‒ 2021 (24170, nr. 251) (26920)

Dat neemt niet weg dat Long COVID, een belangrijk onderwerp is. Over de recente ontwikkelingen en plannen op het gebied van Long COVID zal ik uw Kamer, mede namens staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor Prinsjesdag informeren

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Brief [20-09-2021] - Commissiebrief inzak e Verzoek om reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long Covid (25295, nr. 1453) (26639)

Daarnaast heb ik het LNAZ gevraagd te verkennen of de COVID-zorg ten tijde van de piekbelasting op de IC en in de kliniek anders ingericht kan worden, bijvoorbeeld door concentratie van COVID-zorg op een beperkt aantal plekken die flexibel kunnen worden ingericht, naast de al bestaande capaciteit in de ziekenhuizen. Zodra hierover meer duidelijk is, zal ik uw Kamer hierover informeren

Brief [14-09-2021] - Stand van zaken COVID-19 (25295, nr. 1422) (26620)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Dittrich (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe in de aanvullende preventieaanpak van drugsgebruik expliciet aandacht te hebben voor kwetsbare groepen en jongeren.

Parlementaire agenda [05-11-2019] - Plenaire debat inzake de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) (4958)

Brief [07-07-2022] - Aanpak drugspreventie (27955)

Voordat een formeel wetgevingstraject zal worden ingegaan, zal de Minister van VWS met de Kamer bespreken of er voldoende lessen zijn getrokken uit de decentralisaties in het sociaal domein, bijvoorbeeld naar aanleiding van de contourennota, die rond de zomer gestuurd zal worden, en/of de conceptwetgeving met aanpassingen van de Jeugdwet, die voor de zomer in consultatie zal gaan.

Mondeling overleg decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.

Brief [17-09-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (Eerste Kamer) (26632)

De minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Bredenoord (D66), toe dat zij eind 2020 de rapportage van het programma (Ont)Regel de Zorg zal ontvangen.

De Algemene Politieke Beschouwingen EK (27 oktober 2020)

Brief [05-11-2021] - Rappelbrief toezeggingen Eerste Kamer (Eerste Kamer) (26847)

De minister van Algemene Zaken zegt, naar aanleiding van vragen van de leden Van Rooijen (50PLUS) en Bredenoord (D66), toe dat de Kamer geïnformeerd zal worden over het oordeel van het kabinet over het draaiboek van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Artsenfederatie KNMG.

De Algemene Politieke Beschouwingen EK (27 oktober 2020)

Brief [05-11-2021] - Rappelbrief toezeggingen Eerste Kamer (Eerste Kamer) (26847)

Het kabinet stuurt voor de begrotingsbehandeling van VWS een brief aan de Kamer over de uitvoeringstechnische (on)mogelijkheden van een hardheidsclausule in de Zvw voor specifieke groepen m.b.t. het eigen risico.

Algemene politieke beschouwingen TK 23 september 2021

Brief [26-10-2021] - Toezegging APB over een hardheidsclausule voor het eigen risico in de Zorgverzekeringswet (29689, nr. 1134) (26808)

De Kamer wordt voor het eind van 2021 geïnformeerd over de vervolgstappen naar aanleiding van de Gateway Review die uitgevoerd is op programma Egiz. Dit is in lijn met de motie Renkema (Kamerstuk 27529, Nr. 226), die oproept het rapport en de stappen naar aanleiding van de aanbevelingen met de Kamer te delen

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

Brief [19-05-2022] - De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 277) (27699)

De Kamer wordt begin 2022 geïnformeerd over alle resultaten van het programma Waardevolle AI voor gezondheid en het beleid hierop voortgezet wordt.

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

Brief [09-05-2022] - Kamerbrief Waardevolle AI voor Gezondheid (27529, nr. 275) (27625)

Tot slot wil ik uw Kamer ervan op de hoogte brengen dat via www.peristat.nl de recente cijfers over de geboortezorg te vinden zijn, waaronder het perinatale sterftecijfer. Aan de duiding van deze cijfers wordt op dit moment door Perined, samen met de veldpartijen, gewerkt. Ik zal u hierover later dit jaar informeren.

Brief [05-10-2021] - Aanbieding rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers (2021Z17115) (26701)

Brief [06-12-2021] - Duiding perinatale sterftecijfers 2020 (32279, nr. 218) (27002)

De stas VWS zegt toe in de eindrapportage onbeperkt meedoen (of via een andere brief) terug te komen op de vraag van lid Werner, hoe mensen met een handicap hebben kunnen merken dat bewustwording en positieve beeldvorming geslaagd zijn.

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [19-11-2021] - Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 ‒ 2021 (24170, nr. 251) (26920)

De stas VWS zegt de Kamer toe om inzichtelijk maken welke departementen meedoen met onbeperkt meedoen en op welke manier zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid t.o.v. verdragsverplichtingen.

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [19-11-2021] - Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 ‒ 2021 (24170, nr. 251) (26920)

Het plan van aanpak over de aanspraak fysio- en oefentherapie wordt zsm met de Tweede Kamer gedeeld

Brief [18-10-2021] - Stand van zaken fysio- en oefentherapie (29689, nr. 1131) (26781)

Brief [20-05-2022] - Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023 (29689, nr. 1145) (29689, nr. 1146) (27707)

Voor het commissiedebat pakketbeheer 2022 wordt de TK geïnformeerd over de voortgang van het traject fysio- en oefentherapie

Brief [18-10-2021] - Stand van zaken fysio- en oefentherapie (29689, nr. 1131) (26781)

Brief [20-05-2022] - Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023 (29689, nr. 1145) (29689, nr. 1146) (27707)

Aan de slag met het Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen. Daarbij zal ik een volgend kabinet vragen om over een aantal jaar een evaluatie uit te voeren naar deze aanpassing van genoemd Besluit, om na te gaan wat de effecten daarvan zijn

Brief [25-10-2021] - Brief n.a.v. CD Arbeidsmarkt in de zorg d.d. 7 oktober (29282, nr. 449) (26797)

Brief [14-02-2022] - Reactie op uw brief inzake het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg (29282, nr. 453) (27303)

In de brief die de minister van VWS binnenkort naar uw Kamer stuurt over de transgenderzorg, zal hij nader ingaan op de betrokkenheid van VWS bij Stepwork Transgenderzorg

Brief [03-11-2021] - antwoorden op de vragen van de leden Paulusma (D66), Van Ginneken (D66), Kuiken (PvdA), Ellemeet (GroenLinks) en Simons (BIJ1) over het faillissement van de ggz-instelling voor transgenderzorg «Stepwork» (2021Z16318), (26831)

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

De minister van VWS zal uw Kamer binnenkort nader informeren over de stand van zaken van de evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch

Brief [03-11-2021] - antwoorden op de vragen van de leden Paulusma (D66), Van Ginneken (D66), Kuiken (PvdA), Ellemeet (GroenLinks) en Simons (BIJ1) over het faillissement van de ggz-instelling voor transgenderzorg «Stepwork» (2021Z16318), (26831)

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Uw Kamer ontvangt eind dit jaar van de minister van VWS een separate brief over de beleidsagenda pandemische paraatheid, waarin ook het thema pandemische vaccins wordt behandeld

Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Regionale toepassing van maatregelen ook i.r.t. de mogelijke uitbreiding van het CTB naar de niet-essentiële detailhandel: daar gaan we op dat moment nader naar kijken (besluitvorming 12 nov)

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

En nogmaals, of en hoe we het coronatoegangsbewijs uitbreiden naar niet essentiële detailhandel moeten we natuurlijk ook hier bespreken en is ook een onderdeel van het weegmoment van 12 november

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Verbreden inzet CTB naar niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. Dat is dus de 'of en hoe'-vraag. Daarbij kijken we ook of je dat dan lokaal zou kunnen doen. Mevrouw De Vries vraagt of je dat op nog meer punten kan doen. Laten we daar gewoon naar kijken

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Op basis van die data maken we analyses om te kijken of we verdere, stevigere uitspraken dan we al kunnen doen, kunnen doen over de effectiviteit van het CTB. We blijven dat dus heel precies volgen. We spreken ook met de Kamer af dat we dat onmiddellijk met de Kamer zullen delen. Het RIVM zal ons daarbij ondersteunen

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [04-02-2022] - Beantwoording Inbreng feitelijke vragen 'Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (2022Z02058) (27260)

Het kabinet streeft ernaar het plan van aanpak ter versterking van de pandemische paraatheid, zoals aangekondigd op Prinsjesdag en benoemd in mijn brief aan uw Kamer van 18 juni jl., eind van het jaar aan uw Kamer te versturen

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580)

Mogelijkheid tot prikken door ziekenhuizen van mensen met patiëntcontacten in de langdurige zorg. Dat werken we op dit moment uit en dat is bepalend voor vanaf wanneer we ook in die zorg kunnen starten. Maar we doen dat dus zo snel als mogelijk

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Serologische tests: de test is nog niet goed genoeg en daarmee praktisch nog niet bruikbaar genoeg. We blijven natuurlijk altijd zoeken. Als er internationale voorbeelden zijn om dit probleem te tackelen of op een andere manier op te lossen, dan meld ik mij weer

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Serologische tests als basis voor CTB: het Israëlische voorbeeld moet ik nagaan. We gaan het na. Dat zeg ik u toe. Mocht het enthousiasmerend zijn, meld ik me weer

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Maar ik ga wel in gesprek met het RIVM en met andere onderzoeksinstituten over een mogelijk design waarin we meer te weten zouden kunnen komen over de effectiviteit van de CTB's, bijvoorbeeld in een gecontroleerde setting zoals de fieldlabs

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [17-01-2022] - Rapportage effectiviteit ctb, (2022Z00605) (27172)

Regionale maatregelen: Tegenstanders daarvan zullen uitleggen dat er een weglekeffect en een waterbedeffect zal ontstaan. Voorstanders zullen uitleggen dat je die maatregel dan in ieder geval niet hoeft toe te passen op die gebieden waar die helemaal niet nodig is. Zo zullen wij in die weging tot een keuze komen. Ook dat betrekken we bij het weegmoment op 12 november

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Ik ben het er helemaal mee eens. Laten we datgene wat we nu doen, zoals het laagdrempelig prikken en testen, dichtbij in de wijk, vooral in de wijken waar dat het hardste nodig is, koppelen aan een regionaal dashboard, een regionale logica waar dat extra moet

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021 (25295, nr. 1519) (26882)

Maar als werkgevers tot de conclusie komen: wij vinden het coronatoegangsbewijs eigenlijk toch wel een prettig instrument om te kunnen gebruiken, dan willen wij het wel mogelijk maken. Dat is de stand van denken op dit moment. Wij zullen de AP, het College voor de Rechten van de Mens et cetera gericht consulteren, om een goed wetsvoorstel aan de Kamer te kunnen voorleggen

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [09-06-2022] - Intrekking wetsvoorstel (Kamerstukken 35817) (27814)

Zouden we ziekenhuispersoneel zo kunnen faciliteren dat ze toch nog wel die extra diensten willen doen of dat ze tijdelijk eventjes een contractuitbreiding willen doen? Ik ga dus graag het gesprek aan om te kijken wat daar eventueel extra mogelijk zou kunnen zijn

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

Zelftesten: ja, we gaan natuurlijk een goed plan maken om ervoor te zorgen dat we die testen op een nuttige manier aan de dijk hebben gezet voordat de datum verloopt. Daar mag de heer Hijink op rekenen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de mondkapjes. Ook voor de mondkapjes geldt dat als we er op een nuttige manier vanaf kunnen, we er natuurlijk vanaf gaan

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Programma voor de daklozen i.r.t. Corona: ja, collega Blokhuis is daar natuurlijk gewoon mee bezig. Als het noodzakelijk zal blijken te zijn om dat type maatregelen ook weer te treffen, zullen we dat doen

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [12-11-2021] - Afschrift TK stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (26881)

Rapport Bekedam: het kabinet heeft daar een eerste reactie op gegeven. Op basis daarvan weet u dat we dat rapport zeer ernstig nemen, en ook dat we voor het einde van het jaar met een beleidsreactie daarop komen. Aan die beleidsreactie wordt op dit moment gewerkt. Die krijgt u dus

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [23-12-2021] - Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ( 25295, nr. 1711) (27137)

Onze pandemische paraatheid, daar maken we een plan van aanpak voor, of eigenlijk een programma. Daar komen we ook aan het einde van het jaar op terug. Dat zal inderdaad ook een link hebben met de aanpak van zoönoses

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

De TK wordt jaarlijks geïnformeerd over de opvolging van aanbevelingen Verinorm met als doel om de sportcultuur te verbeteren (breder dan turnsport)

Parlementaire agenda [13-10-2021] - Debat over misstanden in de Turnsport (5294)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK ontvangt in aanloop naar het WGO een overzicht van welke actoren meewerken binnen het Sportakkoord en deelakkoord 6 in het bijzonder, over de gemaakte afspraken en welke actoren de afspraken nakomen

Parlementaire agenda [13-10-2021] - Debat over misstanden in de Turnsport (5294)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK wordt dit najaar geïnformeerd over de invulling van het onderzoek van Raad van Cultuur (OCW) en het onderzoek naar sportcultuur bij de bonden (Verinorm) met specifieke aandacht voor dansen

Parlementaire agenda [13-10-2021] - Debat over misstanden in de Turnsport (5294)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van de hulp die wordt geboden via het UMCG-traject

Parlementaire agenda [13-10-2021] - Debat over misstanden in de Turnsport (5294)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

De TK ontvangt een schriftelijke reactie over of en hoe de aanbevelingen uit het rapport Verinorm kunnen worden toegepast binnen de dans(sport)en hoe het melden in de cultuursector is vormgegeven

Parlementaire agenda [13-10-2021] - Debat over misstanden in de Turnsport (5294)

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Beide interventies worden bij afronding geplaatst op een online platform en zijn daarmee gereed voor inzet tijdens het festivalseizoen van 2022. Ik zal u op de hoogte houden van het verloop van dit proces

Brief [16-11-2021] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 485) (26901)

Brief [07-07-2022] - Aanpak drugspreventie (27955)

De minister zegt de Kamer toe een brief te sturen met de internationale vergelijking en het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het scheiden van wonen en zorg in de verschillende modaliteiten en de keuzes die je kunt maken. (Agema, PVV)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [13-04-2022] - Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg (31765, nr. 638) (27575)

De minister zegt de TK toe dat het volgende kabinet met een beleidsreactie op zoönose komt. (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [23-12-2021] - Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ( 25295, nr. 1711) (27137)

De minister bericht de Kamer over de agenda van de pandemische paraatheid

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid; Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)  (25295, nr. 1836) (27580)

Voor het einde van het jaar stuurt de minister een plan van aanpak inzake het rapport van Bekedam. (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [23-12-2021] - Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ( 25295, nr. 1711) (27137)

De minister zegt de TK een brief over de stand-van-zaken corona toe. (Van der Plas, BBB)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

De minister komt in de corona-brief van volgende week terug op welk type communicatie we doen over de thuissituatie en of dat ook in de vorm van radio- en tv-spotjes is (Agema, PVV)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

De minister deelt wat er voorhanden is over de risico's van 24h, 48h en 72h geldigheid van testen in de eerstvolgende stand van zakenbrief. (Van Haga)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

De minister informeert op zo kort mogelijke termijn over de geldigheidsduur van een herstelbewijs (motie 99.) (Van Haga)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Ik zal in de loop van 2022 de evaluatie van het plan hoogcomplexe ggz, dat in opdracht van deNLggz en ZN wordt uitgevoerd, met uw Kamer delen

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

Brief [10-05-2022] - Evaluatie plan hoogcomplexe ggz (25424, nr. 609) (27657)

Ik zal uw Kamer begin 2022 over de nieuwste wachttijdcijfers informeren, die de NZa rond het einde van het jaar met mij deelt

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

Brief [23-02-2022] - Stand van zaken wachttijden ggz (25424, nr. 602) (27342)

Dat is dat wij een vooruitblik geven op het juridisch instrumentarium dat je de komende periode naar alle waarschijnlijkheid nog nodig zult hebben, voor zover we dat op dit moment kunnen overzien. (EK +TK)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Advies OMT over opgebouwde en afnemende immuniteit die op peil moet worden gehouden. En wat de impact daarvan is op het beleid dat we hebben te voeren in de komende periode. Dat zullen we meenemen. (Omtzigt)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Bikker: Met dalende vaccineffectiviteit in de komende wintermaanden, waarbij niet iedereen tegelijk de booster kan krijgen, moedig ik de minister aan om te hameren op de urgentie om voluit te gaan om elkaar te beschermen. Niet alleen wat epidemiologisch wat het meest effectief is voor dit moment, maar ook het samenlevingsverhaal. De Jonge: ik ga met uw huiswerk in mijn richting zo goed als mogelijk aan de slag en daar meld ik me mee terug. (Bikker, CU)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Resultaten desk research van wat er in het buitenland gebeurt t.a.v. 2 en 3G in beeld brengen en z.s.m. richting de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [17-01-2022] - Rapportage effectiviteit ctb, (2022Z00605) (27172)

Eind december ga ik u een schets geven waarin ik aangeef hoe het juridisch instrumentarium voor het jaar 2022 eruit zou moeten zien. (Stoffer, SGP)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Wijkaanpak: in 30 gemeenten is dat het meest geconcentreerd. Dat zijn we nu verder aan het uitwerken met de GGD'en. Ik kom daar graag nader op terug. (Stoffer, SGP)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Stand van zaken innovatieve behandelingen: Ik geef de korte versie en zeg toe dat ik in de volgende brief een wat langere versie zal geven. (Paternotte, D66 en De Vries, VVD)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

Brief [26-11-2021] - Maatregelenbrief COVID-19 van 26 november 2021 (25295, nr. 1560) (26966)

Dat maakt dat ik de toezegging gestand moet doen die ik heb gedaan in het vorige debat, namelijk dat we eind december een schets geven van de wetgevende grond onder de te nemen maatregelen (EK).

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

Aan het einde van het jaar zult u een beleidsagenda ontvangen rondom pandemische paraatheid. Ik ga ervan uit dat we dat in gezamenlijkheid zullen bespreken met een beleidsreactie op dat andere rapport, namelijk van Bekedam, waaraan de heer Nicolaï refereert. Daarnaast ga ik ervan uit dat uit alle evaluatieve onderzoeken, onder andere van de OVV, ook heel veel lessen te trekken zijn voor een verbeterde pandemische paraatheid. Dit zal volgend jaar dus gewoon een groot thema worden. (EK en Nicolaï, PvdD)

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Aan het einde van het jaar zou ik sowieso '» dat heb ik in het vorige debat toegezegd aan onder anderen mevrouw De Boer, meen ik, maar volgens mij ook aan mevrouw Prins '» een schets geven van het juridisch instrumentarium dat het kabinet nodig acht voor het komende jaar. (EK, De Boer (GroenLinks) en Prins (CDA)

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

Grapperhaus: Ik wil de brief over het blokkeren van de CTB's hier expliciet toezeggen. Wij zeggen u toe dat we daar in een brief op terugkomen. (EK, Baay (50Plus) en De Bruijn (VVD)

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

De kwestie van vervalbepaling: ik ga er gewoon schriftelijk op terugkomen. Ik zie dat mijn overtuigingskracht vanavond in de richting van de heer Nicolaï op dit punt gewoon onvoldoende is. Ik ga hier schriftelijk op terugkomen. (EK, Nicolaï (PvdD)

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

De beleidsreactie op dit advies (griep) zult u, zoals gebruikelijk, binnen uiterlijk drie maanden ontvangen, waarbij ik bezie wat de gevolgen zijn voor de griepvaccinatie vanaf 2022.

 

Brief [23-05-2022] - Stand van zaken rotavirus - griep - en HPV-vaccinatie (32793, nr. 607) (27720)

In het vierde kwartaal van 2021 zal ik uw Kamer weer informeren over de voortgang en verder inzichten van de evaluatie.

Brief [18-10-2021] - Voortgangsbrief «De Juiste Zorg Op de Juiste Plek» (29689, nr. 1132) (26775)

Brief [20-12-2021] - Update Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (29689, nr. 1137) (27113)

Formeel loopt Volwaardig Leven eind 2021 af. Tijdens de duur van het programma is een monitor uitgevoerd, gericht op de resultaten van het programma. Ik verwacht u deze monitor als eindrapportage voor Kerst te kunnen toesturen.

Brief [19-11-2021] - Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlzm (24170, nr. 249) (26918)

Brief [04-02-2022] - Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (24170, nr. 253) (27268)

Stand van zaken acties en concrete interventies oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten

Brief [15-11-2021] - Aanpak oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten (29477, nr. 734) (26893)

Brief [30-06-2022] - Aanpak oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie (29477, nr. 773) (27914)

Begin 2022 wordt de TK geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met de initiatiefnemers van de notitie sporten met een handicap

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

Brief [14-03-2022] - Reactie notitie «Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!» (30234, nr. 296) (27420)

De staatssecretaris zal de Kamer de stand van zaken melden over de uitvoering van de motie-Klaver over de uitbreiding van het aantal crisisplekken. (Westerveld, GL)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

Brief [18-03-2022] - Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid (31839, nr. 816) (27439)

De staatssecretaris zal schriftelijk reageren op het onderzoek De jeugdhulpverlener aan het woord van de SP. (Kwint, SP)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

Brief [18-03-2022] - Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid (31839, nr. 816) (27439)

De staatssecretaris zal vragen over de traumatherapie schriftelijk beantwoorden. (Kuiken, PvdA)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

Brief [18-03-2022] - Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid (31839, nr. 816) (27439)

De staatssecretaris zal samen met de minister voor Basisonderwijs de Kamer informeren over de uitkomsten van de pilots over dyslexie in het onderwijs. (Peters, CDA)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

Brief [20-12-2021] - Onderzoek naar consequenties overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs ( 34638, nr. 9 ) (27097)

De staatssecretaris zal een vraag van mevrouw Westerveld over de brandweerfunctie van het OZJ ook schriftelijk beantwoorden. (Westerveld, GL)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

Brief [18-03-2022] - Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid (31839, nr. 816) (27439)

MP Rutte: We hebben natuurlijk langere tijd te maken met een vorm van coronabestrijding, zij het hopelijk niet met deze heftigheid. Dat willen we ook met sociale partners doen, met deskundigen, maar zeker ook in heel nauwe samenspraak met de TK. Daar zullen we op 14 december een brief over sturen. (Van Houwelingen, FVD)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Omtzigt: blijft er maar één strategie over (aantal besmettingen zo laag mogelijk houden)? Rutte: we nemen dat allemaal mee in de strategie, waarover we ook met de Kamer in gesprek zijn, op basis van de brief van 14 december. Omtzigt (Lid Omtzigt)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Reflectie op de vijf thema's: om het proces op een goede manier in te richten, wil ik u in de brief van 14 december nader informeren over hoe we dit proces doen.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Signaalwaarden: we zullen het OMT vragen om daar opnieuw op te reflecteren. Dat is het eerste thema in de reflectie: de interventiesystematiek; vanaf welk moment tref je maatregelen.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Wij willen met een start daartoe komen, eigenlijk nog aan het einde van dit jaar, met een beleidsagenda rondom pandemische paraatheid. De manier waarop we dat proces willen vormgeven, wil ik u graag schetsen in de Kamerbrief van 14 december.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

UWV/Optimalisatie inzet van zorgpersoneel: nadere verkenning voor praktische oplossingen, zodat we voor de tweede helft van deze winter al kunnen kijken wat we van die ideeën zouden kunnen benutten. Den Haan (Fractie Den Haan)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [12-04-2022] - Kamerbrief Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners (31765, nr. 637) (27564)

Ik wil vrijdag met een uitgewerkt plan voor een boosteroffensief naar uw Kamer komen. Het plan van aanpak waarin dit vervat is, willen we aanstaande vrijdag aan de Kamer doen toekomen.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [03-12-2021] - Plan van aanpak «boosteroffensief» (2021Z22587) (26999)

Ook op het onderzoek van Cees Hertogh over sterfte in verpleeghuizen wil ik schriftelijk terugkomen, want ik denk dat de conclusie dat de sterfte vergelijkbaar is met vorige golven, iets te hoekig is getrokken. Omtzigt (Lid Omtzigt)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Reflecteren op de aanpak zoals we die nu hebben. Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Aan het eind van januari willen we daar graag een brief over sturen. (Gündoğan, Volt)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Ook is gevraagd naar mogelijkheden om tijdelijk personeel binnen te halen. De heer Van der Staaij heeft daarnaar gevraagd. Wordt die mogelijkheid voldoende benut? Ik vind dat een terechte vraag. Ik zou nu «ja» kunnen zeggen en dan kunnen opsommen wat we allemaal doen, maar ik vergeet daarbij zonder twijfel een aantal mogelijkheden die we nog niet benutten. Dus laten we daar echt heel creatief en grondig naar kijken. (Van der Staaij, SGP)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [12-04-2022] - Kamerbrief Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners (31765, nr. 637) (27564)

Ik zou u heel graag vrijdag al laten weten op welke manier mensen zich kunnen melden als ze gewoon willen helpen met prikken. (Van der Staaij, SGP)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [03-12-2021] - Plan van aanpak «boosteroffensief» (2021Z22587) (26999)

Daarom wil ik in het kader van de reflectie op de aanpak van nu voor de tweede helft van de winter een taskforce aan het werk zetten, niet alleen op het thema van de centrering van zorgcapaciteit in een regio maar ook op het thema van het optimaliseren van de inzet van zorgpersoneel, juist in deze fase, tussen instellingen, van buiten naar binnen en met verkorte opleidingstrajecten, en alles wat daarmee samenhangt. Daar wil ik een aparte taskforce op zetten, en de uitkomst daarvan betrekken we dan bij de herijking van onze aanpak, eind januari.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [12-04-2022] - Kamerbrief Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners (31765, nr. 637) (27564)

Testverplichting reizigers uit zuidelijk Afrika: wij hebben het in overweging. Ik wil de uitkomst van die overweging heel graag met de Kamer delen. Dat zullen we echt op korte termijn doen. We gaan er niet maanden over zitten vergaderen.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Actie om zelftesten onderdeel te maken van het totale testlandschap: ik denk dat die vrijdag de deur uitgaat. Die communicatie moet snoeistrak en in een keer goed, daarom ga ik daar nu niet op improviseren. Die komt gewoon vrijdag. (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Op 1G komen we volgende week uitvoerig terug. (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [24-11-2021] - Overwegingen 1G (25295, nr. 1557) (26946)

Brief over aantallen en effectiviteit Coronamedicatie: Zeker, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Qua effectiviteit, omdat de EMA dat vaak nog niet heeft vastgesteld. Qua aantallen, omdat ik dat tijdens een onderhandeling liever niet doe. Ik zal daar bij de volgende voortgangsbrief een update over geven. (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Ik kan uw Kamer melden dat deze evaluatie bijna is afgerond. De verwachting is dat het rapport over het geïntensiveerde contact met de veldpartijen via de Coronaberaden en de voorraadmonitoring van het Landelijk coördinatiecentrum Geneesmiddelen in januari 2022 aan uw Kamer zal worden gezonden.

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Brief [02-11-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1468) (26833)

Naar aanleiding van de update van de kwartiermaker over de rol van huisartsen in de transgenderzorg: De kwartiermaker doet ook een aantal voorstellen richting onder meer de stuurgroep transgenderzorg en ondergetekende. Ik zal op korte termijn met partijen in de stuurgroep verkennen wat de mogelijkheden op dit gebied zijn en daar in mijn volgende brief aan uw Kamer over de stand van zaken in de transgenderzorg op terugkomen.

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (27636); Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)  (25295, nr. 1836) (27580)

Naar aanleiding van de motie-Simons/Gündoğan (35925XVI, nr. 104 ): Ik zal - met de intentie mijnerzijds om tot afspraken over verlenging tot 31 december 2022 te komen - hierover de komende periode in gesprek gaan met ZN en de kwartiermaker. En hoewel ik denk dat cliënten en zorgverleners al zeer intensief worden betrokken bij de opdracht van de kwartiermaker, zal ik ook met ZN en de kwartiermaker over het verzoek uit de motie op dit punt spreken. In mijn volgende brief over transgenderzorg, die ik in het eerste kwartaal van 2022 aan uw Kamer zal sturen, zal ik u over het resultaat hiervan informeren

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (27636); Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 349) (27637)

De staatssecretaris zal schriftelijk reageren op het onderzoek De jeugdhulpverlener aan het woord van de SP.

 

Brief [13-05-2022] - Hervormingen jeugdzorg (31839, nr. 853) (27675)

In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt uw Kamer naar verwachting een volgende voortgangsbrief over de transgenderzorg

Brief [24-11-2021] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 346) (26942)

Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (27636); Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 349) (27637)

Mochten de resultaten van het eerste deel van het onderzoek -de overeenkomst met HA/RGA- nog niet in het eerste kwartaal van 2022 definitief zijn dan deel ik met u uiterlijk aan het einde van dat kwartaal de stand van zaken van dat moment.

Brief [25-10-2021] - Stand van zaken aanvullend onderzoek inkopen PBM (32805, nr. 122) (26803)

Brief [21-03-2022] - Stand van zaken eerste deelrapport onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (32805, nr. 131) (27454)

Scenario's voor de lange termijn: Hoe kun je die zorg dusdanig opschaalbaar maken dat je de reguliere zorg minder belast dan nu? Dat zal onderdeel moeten zijn van de aanpak die mee kan ademen met de door de KNAW geschetste scenario's. Daar komen we op terug in het eerste kwartaal.

 

Brief [13-06-2022] - Afschrift TK brief Nadere uitwerking lange termijnaanpak COVID-19 (Eerste Kamer) (27825); Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

De uitdagingen rond de kwaliteit en effectiviteit van zorg vragen om een breder perspectief. Ik bereid daarom een visie en agenda voor, voor de versterking van de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Ik wil uw moties daar in samenhang in meenemen en beantwoorden.

 

Brief [29-06-2022] - Visie en agenda kwaliteit van zorg: toegang tot goede zorg voor iedereen (31765, nr. 648) (27902)

Naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA) over de regionale doorzettingsmacht in relatie tot de wachttijden in de ggz, zegt de staatssecretaris van VWS de Kamer toe de vraag naar helderheid over hoelang de stappen in het opschalingsmodel mogen duren, mee te geven aan betrokken partijen.

Parlementaire agenda [09-11-2021] - MO stavaza reparatie wetgeving gedwongen zorg (5295)

Brief [09-05-2022] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Stand van zaken wachttijden geestelijke gezondheidszorg (27642)

De TK wordt voor de zomer 2022 geïnformeerd over de verkenning verdiepingsslag naar toekomstig sportbeleid (voorbereidings- tot en met analysefase) en ontvangt een update van het hieraan verbonden transitieproces.

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief Verdiepingsslag advies «Opstelling op het speelveld» (30234, nr. 289) (26947)

Brief [16-05-2022] - Verzoek commissie VWS om stand van zakenbrief over het verwezenlijken van een sportwet (30234, nr. 300) (27683)

Over de uitwerking van het plan voor een ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hulpmiddelen (het 'dijkenmodel') wordt uw Kamer medio volgend jaar nader geïnformeerd.

Brief [10-12-2021] - Goederen, nr. exit, nr. strategie noodvoorraad beschermingsmiddelen, (32805, nr. 128) (27035)

Brief [30-05-2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

U zegt toe de Kamer begin 2022 te informeren over het aanvullend onderzoek naar hoe de voorlichting over lachgas voor ouders van jongeren met een Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse achtergrond en/of jongeren met een praktische opleidingsachtergrond verbeterd kan worden.

Brief [17-12-2021] - VSO Ontwerpbesluit lachgas ( 35954, nr. 2 ) (27092)

Brief [12-04-2022] - antwoord op vragen Verslag schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit lachgas (35954, nr. 3) (27563)

De staatssecretaris informeert de Kamer over de gang van zaken rondom de eindverantwoordelijkheid bij de dossiers die onder behandeling zijn bij de Unit Complexe Zorgvragen (Westerveld)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

De staatssecretaris informeert de Kamer over wanneer partijen denken een oplossing te hebben voor het probleem rondom ANW-diensten (Smals/Van den Berg)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

De staatssecretaris informeert de Kamer het komende half jaar over de voortgang van het zorgprestatiemodel en de evaluatie van de NZa. (Smals)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [22-06-2022] - Monitor contractering ggz en handhavingsmogelijkheden NZa (25424, nr. 617) (27869)

De staatssecretaris informeert de Kamer voor het wetgevingsoverleg Wlz over hoe de gemeenten een plek moeten krijgen binnen de hervormingsagenda jeugd, specifiek voor de doelgroep die niet in de Wlz wordt opgenomen. (Westerveld)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [14-12-2021] - Aanpak Herstel en perspectief voor de jeugd (Eerste Kamer) (27059)

De staatssecretaris informeert de Kamer over de informatie over psychofarmaca die beschikbaar is. (Agema)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

De staatssecretaris neemt in zijn brief ook mee of er een onderscheid gemaakt kan worden bij de meldingen over verward gedrag naar of er wel/niet een misdrijf is gepleegd danwel er sprake is van gewoon verward gedrag (Agema)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

De staatssecretaris informeert de Kamer over de overgang tussen de Wfz en Wvggz en het tekort aan zware beveiligde bedden aantallen. (Van den Berg)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

Zoals gezegd, is er wel een alternatief - de vrijwillige optie - waarmee voor een deel tegemoet gekomen kan worden aan de motie van uw Kamer. De haalbaarheid van deze vrijwillige optie laat ik onderzoeken en hier informeer ik uw Kamer later over

 

Brief [04-07-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (27933)

Als ik de bevindingen heb, informeer ik uw kamer hierover. Ik verwacht dat de eerste helft van januari te kunnen doen.

 

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Het streven is om inhoudelijk op het advies te reageren gelijktijdig met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Kiezen voor houdbare zorg', dat uw Kamer 20 september jl. al heeft ontvangen. Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de vragen van de leden Paulusma en Van der Laan over het WRR-rapport (Kamerstuk 39206, nr. 368), is het aan een volgend kabinet om inhoudelijk te reageren op de aanbevelingen van de WRR. Uw Kamer zal de kabinetsreactie op het WRR rapport naar verwachting in het voorjaar van 2022 ontvangen.

 

Brief [03-06-2022] - Kabinetsreactie WRR rapport «Kiezen voor houdbare zorg» (35925XVI, nr. 192) (27779)

De staatssecretaris informeert de Kamer over wanneer partijen denken een oplossing te hebben voor het probleem rondom ANW-diensten

 

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

De staatssecretaris informeert de Kamer voor het wetgevingsoverleg Wlz over hoe de gemeenten een plek moeten krijgen binnen de hervormingsagenda jeugd, specifiek voor de doelgroep die niet in de Wlz wordt opgenomen.

 

Brief [22-11-2021] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 812) (26927)

3. Uitstroom forensische zorg naar reguliere ggz: 'Binnenkort ontvangt u een aparte brief met verschillende toezeggingen die ik tijdens dit debat heb gedaan. Hierin zal ook aandacht zijn voor bovengenoemd thema.

 

Brief [16-12-2021] - Toezeggingen uit commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang en Suïcidepreventie ( 25424, nr. 597) (27069)

Uitkomsten van de consultatiefunctie: 'Ik zal u begin volgend jaar informeren over de uitkomsten van dit overleg.

 

Brief [09-05-2022] - Brief inzake berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz-aanbieders (25424, nr. 608) (27632)

Inzet tweede onderzoeksbureau' Indien deze opdracht is bevestigd, zal ik deze uiteraard met uw Kamer delen

Brief [16-12-2021] - Reactie artikel de Volkskrant / Voortgang onderzoek inkoop PBM (32805, nr. 129) (27078)

Brief [05-07-2022] - Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli '22 (27936)

De TK wordt voor het einde van 2021 geïnformeerd over afspraken met NOC*NSF m.b.t. mogelijk noodzakelijke vervangingsinvesteringen in Thialf.

Brief [06-12-2021] - Nadere toelichting oordeel amendement 35925XVI, nr. 137 (35925XVI, nr. 159) (27004)

Brief [22-12-2021] - Invulling amendement financiële steun Thialf (35925XVI, nr. 165) (27123)

De TK ontvangt in januari een schriftelijke reactie op de notitie sporten met een handicap. (Van Nispen/Westerveld/Vd Laan)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

Brief [14-03-2022] - Reactie notitie «Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!» (30234, nr. 296) (27420)

De TK wordt geïnformeerd over het vergoeden van kosten van de vrijwilligers bij de Reddingsbrigade en over de financiering van het programma Het Strand Veilig na 2022 (Van Nispen/Rudmer Heerema)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

Brief [19-04-2022] - verzamelbrief zwemvaardigheid en zwemveiligheid (30234, nr. 298) (27590)

De TK ontvangt voor de zomer van 2022 een update van het aanbod van zwemlessen voor kinderen met een beperking. (Maeijer)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

Brief [19-04-2022] - verzamelbrief zwemvaardigheid en zwemveiligheid (30234, nr. 298) (27590)

Europese besluitvorming DCC: Dat moet deze week, komende week, duidelijk worden. Zodra we daar duidelijkheid over hebben, laat ik dat weten. (Van Esch)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [24-01-2022] - Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel (25295, nr. 1741) (27210)

Er ligt een coalitieakkoord en daarin staat 300 miljoen voor pandemische paraatheid. Dat betekent dat de minister van VWS die over de ziekenhuizen gaat op dit punt met een stuk naar de Kamer zal komen om daar uitvoerig over te discussiëren. Pouw-Verweij (JA21)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580); Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Het anders organiseren van de acute as in de ziekenhuizen: laat ik dus in ieder geval toezeggen dat we dit daar dan uiteraard bij betrekken als dat verder wordt uitgewerkt. Den Haan

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

Vaccinatie: ik ben er een extra project van aan het maken om te kijken of we huisartsen zouden kunnen vragen om iets extra's te doen voor hun 50-plussers om ze te bereiken en om hen over hun laatste twijfels of aarzelingen heen te helpen. Dat is work in progress. Daar kom ik op terug wanneer het project af is. Paternotte (D66)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Ik wil dat laten ingaan op hetzelfde moment als Europa, dus 1 februari. Dat betekent dat u van het kabinet voorstellen kunt verwachten voor het terugbrengen van de geldigheidsduur van de vaccinatiebewijzen om tot een coronatoegangsbewijs te komen. Agema (PVV), Paternotte (D66) en De Vries (VVD)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [24-01-2022] - Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel (25295, nr. 1741) (27210)

Waarom zullen we niet die stap naar voren zetten om ook daar de bescherming te verbeteren en dus ook voor jongeren die boosterprikken ter beschikking te stellen? Daar zal ik een spoedadvies over aanvragen. Ook die wil ik meenemen in de aanpassing van de coronatoegangsbewijzen. De Kamer

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [15-03-2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Scenario's ziekenhuisbezetting en opschaling: ik wil u daar in de eerste helft van januari uiteraard over informeren, tenzij het al eerder noodzakelijk is om een deel van die plannen in gang te zetten. Dan zal ik u daar natuurlijk eerder over informeren. De Vries (VVD), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA)

Brief [28-01-2004] - Informatie n.a.v. technische briefing (5326)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Dat is de belofte om aan het einde van januari te komen met een langetermijnbrief, die op z'n minst uitspraken doet over de vraag hoe de tweede helft van deze winter zo veilig mogelijk en zo open mogelijk door te komen. Die brief biedt ook alvast een doorkijk naar de daadwerkelijke langetermijnaanpak voor de komende winter. Kamer

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [08-02-2022] - Korte termijn aanpak COVID-19 en doorkijk lange termijn (2022Z02285) (27280)

Eind februari een echte langetermijnaanpak op tafel leggen. Kamer

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Met de langere termijn aanpak voor de volgende winter wil ik komen in februari. (Stoffer, SGP)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Eind maart vind ik dat het plan rondom de pandemische paraatheid er zou moeten liggen, voor de pandemie na covid, waarop we voorbereid dienen te zijn. (Kamer)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580); Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Daarnaast gaat het niet alleen om de covidpandemie; je wilt ook lessen trekken voor volgende pandemieën. Daar hebben we ook vaker over gesproken. Daarmee wil ik in maart komen. Daarbij zullen we het gesprek aangaan met een maatschappelijke klankbordgroep. Stoffer (SGP)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580); Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Tijdpad 2G-vragen: aan het einde van de eerste week na het reces, dat is de veertiende, wil ik de brief bij uw Kamer hebben liggen met de beantwoording van alle vragen die zijn gesteld over de nadere modellering, de impact van omikron, de aanpassing van het coronatoegangsbewijs en de implicatie van de booster. (De Kamer)

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [04-02-2022] - Beantwoording Inbreng feitelijke vragen 'Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (2022Z02058) (27260)

Ter beschikking stellen van zelftesten voor de groepen 3, 4 en 5: we hebben dat op dit moment onder schot en we komen er in de brief van 14 januari op terug. (Paternotte (D66))

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Lange termijn i.r.t. het besluitvormingsproces: we komen met een voorstel voor de manier waarop we de debatten voeren en we zullen ook goed nagaan wat dat betekent voor het OMT-advies en hoe dat zich verhoudt tot de besluitvorming.(Westerveld, GL)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Wat betreft de implicaties van de omikronvariant voor de vaccineffectiviteit: dat gaat iets meer tijd kosten. Ik zou daarom willen voorstellen om de brief die we op 23 december zouden sturen in de eerste week na het reces te sturen. (De Kamer)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [15-03-2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Ik heb al best veel gezegd over de inzet op desinformatie. We doen daar best veel op. Misschien is het goed als ik u in een volgende brief weer eens opnieuw informeer over onze aanpak van desinformatie. (De Kamer)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Dan de beperking van de geldigheidsduur van een DCC: ik verwacht dat op korte termijn wel en ik houd u op de hoogte van hoe de hamer gaat vallen. Van Esch (PvdD)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [31-01-2022] - Feitelijke vragen Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 en enkele andere regelingen i.v.m. met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het ctb in geval van vaccinatie of herstel (27230)

Ik vind in ieder geval dat het CTB in Nederland zich een beetje moet verhouden tot de discussie in Europa. Daartoe moeten alle bepalingen rondom de coronatoegangsbewijzen zich verhouden. Ik kom graag terug op hoe dat exact zal moeten. Van Esch (PvdD)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Boostervaccin onderdeel maken van de coronapas bij het reizen: ik wil daarbij zo veel mogelijk aansluiten bij wat in Europa wordt afgesproken. Hoe dat er exact uit zal komen te zien, moet ik in de komende weken verder uitwerken. Dat zal ik uw Kamer doen toekomen. Simons (BIJ1)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

Brief [14-01-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1717) (27161)

Het rapport-Bekedam verdient echt een aparte beleidsreactie en die komt nog voor de jaarwisseling. Dat heb ik u toegezegd en die toezegging wil ik ook gestand doen.

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [23-12-2021] - Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid ( 25295, nr. 1711) (27137)

Op 14 december wil ik u laten weten wat het reflectietraject op de huidige aanpak is en dus ook wat we daarin willen actualiseren en wellicht herijken voor de tweede helft van deze winter, hoe we dat proces gaan inrichten. (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

Daarnaast wil ik u nog voor het eind van het jaar een beleidsagenda sturen rondom pandemische paraatheid. Die gaat dus oveüberhaupt de paraatheid voor pandemieën, als vervolg op de inzet in de begroting van VWS. Daarmee is het niet af, maar de verbinding moet zeker worden gezocht met alles wat we te doen hebben rondom zoönosen. (Van Esch, PvdD)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Ik zal u voor het zomerreces op de hoogte brengen van de uitkomsten van mijn gesprekken met partijen over het doorvoeren van verbeteringen in het proces van machtigingen.

 

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

De TK zal nader worden geïnformeerd over de bekostiging van de palliatieve zorg op de lange termijn irt de implementatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Brief [06-07-2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

De borging van de volwaardige positie van vrijwillige palliatieve zorg en netwerkcoördinatie in het stelsel van zorgwetten zal nader worden verkend.

Brief [20-12-2021] - Stand van zakenbrief Palliatieve Zorg (29509, nr. 75) (27112)

Brief [06-07-2022] - Verzamelbrief Wet langdurige zorg (27950)

We gaan het even heel precies in de brief zetten of de contactreductie van 20-25% is bereikt met het maatregelenpakket van november.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Effectiviteit van coronatoegangsbewijzen, de rol van generieke contactbeperkende maatregelen, normaliseren van het besluitvormingsproces en de hele communicatiecyclus. Daarin wordt meer gezegd in de herijking voor de langere termijn.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [08-02-2022] - Korte termijn aanpak COVID-19 en doorkijk lange termijn (2022Z02285) (27280)

Testbeleid en beleid t.a.v. 2G komen terug in aanpak korte en langere termijn.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

In de herijking die binnenkort naar de TK gaat komen we terug op rust, reinheid en regelmaat in de besluitvorming, inclusief de passende rol voor de TK.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [08-02-2022] - Korte termijn aanpak COVID-19 en doorkijk lange termijn (2022Z02285) (27280)

Zo snel mogelijk rapporteren over de belasting van de zorg in de volle keten (in kwalitatieve zin).

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [15-02-2022] - Afschrift TK stand van zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27313); Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

Hoe groot is de groep die geïnteresseerd is in eiwitvaccins? Dit kunnen we meenemen in een volgende brief aan de Kamer.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [15-03-2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

Modellen van het RIVM. De behoefte werd uitgesproken aan meer prognoses, ook op basis van andere aannames, en misschien ook het gebruik van andere modellen. Ik wil de Kamer graag toezeggen dat ik met het RIVM in gesprek ga om te kijken hoe wij naar een bredere modellering, en daarmee ook naar meer prognoses kunnen.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Het kabinet zal de aanbevelingen van de commissie Bekedam betrekken bij de beleidsagenda pandemische paraatheid. Die agenda zal dit voorjaar beschikbaar komen

Debat over de regeringsverklaring 2022

Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

Boosteren 12- tot 18-jarigen: Ik verwacht volgende week een antwoord op de vraag (GR) en kom er dan op terug.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

Brief [11-02-2022] - Inzet boostvaccinatie 12- tot en met 17-jarigen (25295, nr. 1772) (27289)

Zorgverleners die vroeg in de pandemie covid hebben opgelopen en daar nog steeds klachten van hebben, long covid dus. Het streven is om in de eerstvolgende covidbrief nader te schetsen welke stappen we hierin willen zetten.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

Brief [25-02-2022] - Zorgprofessionals met post COVID klachten (25295, nr. 1813) (27371)

Eerste deelrapport OVV: dat zullen we uiteraard met de Kamer delen zodra het beschikbaar is.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

Brief [16-02-2022] - Aanbieding onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Aanpak Coronacrisis, Deel 1» (2022Z02915) (27316)

CTB's en testen: we gaan iedereen vragen om tussen 1 februari en 1 april een nieuw papieren bewijs aan te vragen. En dat is dan geldig voor 90 dagen. Dat komt opnieuw overeen met Europese regels. Ik zet erop in dat we deze mensen op het moment dat ze dat papieren bewijs eenmaal hebben, zullen faciliteren met een vervolg papieren bewijs als dat op dat moment nog steeds relevant is.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

Brief [15-02-2022] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1775) (27314)

In de volgende brief toelichten waarom de voorstellen die worden gedaan in de kortetermijnscenario's voor acute zorg, zoals het anders organiseren van de wijkverpleging, niet passend zouden zijn.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

Brief [08-02-2022] - Korte termijn aanpak COVID-19 en doorkijk lange termijn (2022Z02285) (27280)

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van vragen van het lid Faber-van der Klashorst (PVV) toe de informatie over PCR-testen nogmaals naar de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [30-11-2021] - Plenair debat Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961) - NB: tijdstippen volgen nog (5317)

Brief [24-01-2022] - Schriftelijke vragen van het Lid Faber- Van der Klashorst PVV (Eerste Kamer) (27203)

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-Wezeman (VVD), Verkerk (ChristenUnie) en Karakus (PvdA), toe om in het eerste kwartaal van 2022 te komen met een plan van aanpak - de langetermijnstrategie - voor de wijze waarop moet worden omgegaan met de vijf scenario's van WRR en KNAW; daarbij zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor de zorg, de pandemische paraatheid en het door het lid Verkerk geschetste paradigma.

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Janssen (SP) en De Boer (GroenLinks), toe zich in te zetten om bij de verlengingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm covid-19) sneller te handelen, door enerzijds het verlengings-KB eerder te publiceren - rekening houdend met het proportionaliteitsvereiste - en onverwijld daarna de goedkeuringswet in te dienen en anderzijds de vragen vanuit de Tweede Kamer over de goedkeuringswet zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe om in de voortgangsbrief van december (naar aanleiding van T03021) uitvoerig in te gaan op de suggestie van de heer Nicolaï om een andere bepaling in de wet vast te leggen waarin staat dat de regels niet vervallen maar worden opgeschort.

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-12-2021] - Afschrift TK Stand van Zakenbrief COVID-19 (Eerste Kamer) (27065)

De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karakus (PvdA), toe om een overzicht te maken met wat er betreffende communicatie wordt gedaan om mogelijke polarisatie te voorkomen.

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [25-02-2022] - Beantwoording vragen Eerste Kamer inzake Verzamelbrief COVID-19-onderwerpenmaatregelen februari 2022 (Eerste Kamer) (27372)

De minister van VWS zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe na te gaan in hoeverre hij de Kamer op een aanvullende, kwalitatieve manier kan informeren over onderliggend lijden bij ziekenhuisopname na een coronabesmetting.

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 - Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

Brief [14-02-2022] - Afschrift brief aanbieding 142e OMT advies en SMER (Eerste Kamer) (27309)

Voor het zomerreces wil ik u mijn plannen sturen om te komen tot een toekomstbestendige acute zorg. Het advies van de NZa zal ik hierbij betrekken, evenals een nadere analyse van feiten en cijfers omtrent de acute zorg die het RIVM dit voorjaar zal opleveren.

Brief [22-02-2022] - Toekomstbestendige acute zorg (29247, nr. 341) (27337)

Brief [15-03-2022] - Advies van de NZa inzake Passende acute zorg (29247, nr. 348) (27425)

voor de zomer zal ik de Kamer informeren over de invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord over het aanpakken van niet integere zorgbestuurders.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

De minister zal een aantal vragen meenemen in het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz): In die wet wil ik aanvullende voorwaarden stellen aan winstuitkering in de zorg. Ik neem ook de dividenduitkering van de integere zorgaanbieder mee, het geld dat in een jaar overblijft en daardoor niet hergebruikt wordt ('huis- tuin- en keukendividend'). '¢ Ik ben voornemens het MKB-panelgesprek om de regeldruk te bespreken met zorgaanbieders en de doenvermogentoets voor het zomerreces te laten plaatsvinden. In het najaar de uitvoeringstoetsen door IGJ en de NZa, en vervolgens de internetconsultatie. Ik kan geen exacte datum aangeven wanneer het aan de Tweede Kamer wordt aangeboden omdat dat afhankelijk is van de advisering door de Raad van State. '¢ Ik ben voornemens in ieder geval de voorwaarden aan winstuitkering ook voor instellingen in de Jeugdwet te laten gelden.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

Staatssecretaris zal de Kamer eind Q1 informeren over gesprekken gemeenten/VNG/Valente over het verbeteren van de kwaliteit van beschermd wonen en het toezicht daarop, en ook over stand van zaken en ambities op beschermd wonen.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [01-04-2022] - Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen (29325, nr. 132) (27523)

De Kamer zal worden geïnformeerd over de controle door de IGJ van niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

Ik wil de NZa vragen hoe te komen tot een structureel zicht op zorgaanbieders, over alle zorgdomeinen heen, op basis van openbare data.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

Over het initiatief van de VNG om proeftuinen in andere regio's te starten kan ik geen garanties geven, maar ik beloof u mij in te spannen om te zien wat daarvoor gaat lukken bij de Voorjaarsnota, want ik vind het wel heel belangrijk.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

Na ontvangst van de rapportage van het RIVM inzake de kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin wordt de Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de update van de analyse van de kosteneffectiviteit en de daaruit volgende conclusies.

Brief [21-02-2022] - Uitstelbrief Update kosteneffectiviteitsanalyse gordelroosvaccin (32793, nr. 580) (27327)

Brief [19-05-2022] - Verzoek om een brief over de uitvoering van een motie over het beschikbaar maken van het gordelroosvaccin (32793, nr. 605) (27694)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Boer (GroenLinks) en Prins (CDA), toe dat hij de Kamer voor de kerst een brief zal sturen met beschouwingen over een aanpassing van de Wet publieke gezondheid voor de huidige covid-19-crisis.

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe dat hij de vervalbepaling van artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 nader zal beschouwen om te bezien of dit een opschortingsbepaling kan worden. De Kamer zal daarover geïnformeerd worden.

Parlementaire agenda [13-07-2021] - Plenaire Behandeling Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) 35526 (5283)

Brief [14-12-2021] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1638) (27066)

De TK ontvangt binnenkort de strategische aanpak voor de midden en lange termijn voor de sport als gevolg van COVID-19.

Brief [14-02-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) over de toekomst van de sportsector (2021Z24114), (27296)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Nadenken over een langetermijnbeleid. Daarover informeer ik de Kamer eind deze week en ik kom daar straks aan het einde nog op terug.

Parlementaire agenda [01-02-2022] - Wetsbehandeling Goedkeuring van het Besluit houdende de 4e verlenging van de geldingsduur van de bepalingen TWMCOVID-19 (5345)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Omtzigt: Het is nu wel degelijk zinvol om samen met andere lidstaten tegen de EC te zeggen: 'Oké, we gaan akkoord met de gedelegeerde handeling voor intra-Europees reisverkeer, maar wilt u die alstublieft één jaar geldig laten zijn? Minister Kuipers: Ik vind het een welkom advies. Ik wil het graag meenemen en ik zal erop terugkomen.

Parlementaire agenda [01-02-2022] - Wetsbehandeling Goedkeuring van het Besluit houdende de 4e verlenging van de geldingsduur van de bepalingen TWMCOVID-19 (5345)

Parlementaire agenda [09-03-2022] - CD debat Verordening verlenging digitaal Covid certificaat (5358)

We hebben het [OVV-]rapport pas net, net als u. We moeten dat nog in het kabinet bespreken, dus we komen daar op een later moment op terug. Dat zal in de loop van maart zijn.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [01-04-2022] - afschrift TK brief Kabinetsreactie onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Aanpak Coronacrisis, Deel 1» (27532)

Lessen uit rapport OvV t.a.v. communicatie en contact houden met burgers om draagvlak voor het beleid te hebben betrekken bij langetermijnstrategie. Minister Kuipers: Ik dank mevrouw Bikker. We zullen dit gezamenlijk meenemen.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Er was een vraag van mevrouw Van den Berg over de financiering van een TNO-project met betrekking tot meetapparatuur voor virussen in de lucht. Er wordt samen met EZK en Health~Holland naar een voorstel van TNO gekeken. Daar komen wij in een volgend debat graag op terug.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Mevrouw Tielen vroeg naar een overzicht van de maatregelen. Dat zal ik graag doen toekomen bij de volgende stand-van-zakenbrief.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [15-03-2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

De heer Hijink wijst op het verzoek van de Kamer om de correspondentie met het OMT toe te sturen, naast de conceptadviezen. Ik zal dat van harte doen toekomen. Dat doe ik tezamen met de OMT-adviezen. Dat kan in maart.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [13-04-2022] - Verzoek inzake de door het ministerie gedane tekstsuggesties en verduidelijkende vragen op OMT-adviezen (25295, nr. 1832) (27572)

Mevrouw Van der Plas (BBB): (Juridische status maatregelen). Dus de EK hoeft dit niet goed te keuren, maar het wordt wel behandeld en het wordt wel goedgekeurd. Waarom moet het dan überhaupt naar de Eerste Kamer, als het niet hoeft. Minister Kuipers: Daar zal ik u separaat op antwoorden, maar het heeft een juridische status.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [15-03-2022] - Stand van Zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 1819) (27430)

DCC: Omtzigt: De aanvullende vraag was nog of eüberhaupt een juridische basis was voor de gedelegeerde handeling die gedaan is, waardoor een boostervaccinatie noodzakelijk werd en de termijn van de vaccinatie ingekort werd. Minister Kuipers: Dat wil ik graag schriftelijk doen.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

Brief [03-03-2022] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoeken en vragen betreffende de verlenging van de EU-verordening Digitaal (22112, nr. 3303) (27377)

Mevrouw De Boer (GroenLinks): Ik heb de toezegging graag altijd zo concreet mogelijk. Kunnen wij in maart een brief tegemoetzien van de minister, waarin de hoofdlijnen van de tussenwet uiteengezet worden? Is dat de toezegging die gedaan wordt? Minister Kuipers: Het antwoord is 'ja'.

Parlementaire agenda [21-02-2022] - Debat Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (35.979) / Wijziging wet Publieke Gezondheid i.v.m. Coronavirus 35401 (5350)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Voor 1 mei 2022 komt het kabinet met een eerste uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord voor een integrale benadering voor zwangerschap, abortuszorg en geboorte

Parlementaire agenda [02-02-2022] - (Tweede termijn) Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (5346)

Brief [08-07-2022] - Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (27977)

Het kabinet informeert de Kamer over het RIVM-onderzoek in het kader van de Monitor Onbedoelde zwangerschappen (inclusief een appreciatie) en over de lopende onderzoeken bij ZonMw

Parlementaire agenda [02-02-2022] - (Tweede termijn) Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (5346)

Brief [14-03-2022] - RIVM - monitor en ZonMw - onderzoeken onbedoelde zwangerschappen (32279, nr. 220) (27421)

Mochten er inzichten zijn die breder relevant blijken te zijn, dan overweegt de IGJ openbaarmaking van die specifieke elementen. In dat geval zal ik uw Kamer informeren.

Brief [30-01-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het bericht «Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt» (2019Z26056) (24149)

Brief [24-02-2022] - Aanbiedingsbrief «Afsluitbrief Parnassia februari 2021» (25424, nr. 603) (27345)

Meer details over de verdere stappen die het expertteam zet en een eerste doorkijkje naar komende winter zullen volgen in de lange termijn brief, die ik uw Kamer in maart zal toesturen.

Brief [25-02-2022] - Financiering COVID-19 testcases (25295, nr. 1811) (27356)

Brief [01-04-2022] - Lange termijn aanpak COVID-19 (2022Z06406) (27534)

Tevens zal ik, wanneer de uitkomsten van de testcases bekend zijn, u hierover separaat informeren

Brief [25-02-2022] - Financiering COVID-19 testcases (25295, nr. 1811) (27356)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

U Informeert richting de zomer de Kamer opnieuw over de vaccinatiegraad. Deze keer aan de hand van het Vaccinatiegraadrapport 2021 van het RIVM. Ook deelt u dan de doorstart op 'Verder met Vaccineren'.

Brief [22-02-2022] - Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (32793, nr. 581) (27329)

Brief [04-07-2022] - Aanpak «Vol vertrouwen in vaccinaties» en Vaccinatiegraadrapport 2021 (27926)

U Informeert voor de zomer de Kamer over de voortgang van de implementatie van de HPV-vaccinatie voor 18- tot en met 26-Jarigen.

Brief [22-02-2022] - Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (32793, nr. 581) (27329)

Brief [23-05-2022] - Stand van zaken rotavirus- griep- en HPV- vaccinatie (32793, nr. 607) (27720)

U blijft de invoering van het informed consent monitoren. Richting de zomer informeert u de Kamer wederom, of eerder indien nodig.

Brief [22-02-2022] - Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (32793, nr. 581) (27329)

Brief [04-07-2022] - Aanpak «Vol vertrouwen in vaccinaties» en Vaccinatiegraadrapport 2021 (27926)

Uw beleidsreactie op de RVS-verkenning deelt u naar verwachting voor de zomer van 2022 met de Kamer

Brief [22-02-2022] - Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) (32793, nr. 581) (27329)

Brief [04-07-2022] - BeleidsreactieRVS-Verkenning «Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend» en ZIN-advies «Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?» (27927)

MLZS informeert voor het commissiedebat Arbeidsmarkt op 11 mei de Kamer over een verdere aanpak van het aantrekkelijk maken van werken in de zorg en daarbij ook de rol van de zorgverzekeraars bij de inkoop betrekken.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

Er komt een vervolg aan (Ont)Regel de Zorg en de inzet is om voor de zomer een brief aan de Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

Brief [08-06-2022] - Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

Ik zal in de beleidsagenda pandemische paraatheid, die de Kamer dit voorjaar ontvangt, ingaan op de lessen uit de Covid-crisis, de manier waarop regie en sturing in de zorg in crisistijd kan worden verbeterd en de rol van het ROAZ, ook in verhouding tot andere partijen

Brief [11-03-2022] - NZa-monitor umc's 2021 (33278, nr. 12) (27406)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580)

De minister van LNV en de minister van VWS sturen in de zomer het nationaal actieplan zoönose naar de Kamer.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Commissiedebat zoönosen en dierziekten (5343)

Brief [06-07-2022] - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (28004)

De minister van VWS stuurt een brief over de interpretatie van het voorzorgsbeginsel in het licht van de uitspraak van de Raad van State naar de Kamer

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Commissiedebat zoönosen en dierziekten (5343)

Brief [26-04-2022] - Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (27612)

Op korte termijn komt de NZa met de informatiekaart acute zorg, daarin staat nieuwe informatie over SEH-stops van vier ROAZ-regio's. Ik zal u deze informatiekaart toesturen.

Brief [23-03-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Agema (PVV) over de uitspraak van de minister gedaan tijdens het plenaire debat van 24 februari jl. over de gelijktijdige opnamestops in de spoedeisendehulpposten van vier ziekenhuizen in het noorden (2022Z04080) (27483)

Brief [06-04-2022] - NZa informatiekaart acute zorg (29247, nr. 349) (27542)

Daarbij zal de aansluiting worden gezocht met de ambities voortkomend uit de vervolgaanpak voor de arbeidsmarkt in de zorg, waarvan ik de hoofdlijnen, naar verwachting voor het commissiedebat arbeidsmarkt op 11 mei, met uw Kamer zal delen.

Brief [22-03-2022] - Evaluatie en vervolg subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (29282, nr. 456) (27469)

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

Het is aan het volgende kabinet om inhoudelijk te reageren op het advies van de Gezondheidsraad, naar verwachting in het voorjaar van 2022.

Brief [14-12-2021] - Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening 2021 (29323, nr. 165 ) (27057)

Brief [11-03-2022] - Gezondheidsraadadvies evaluatie hielprikscreening (29323, nr. 168) (27411)

In de brief van mei (toezegging ID 10371) wordt de Kamer ook geïnformeerd over welke vragen eventueel nader onderzocht dienen te worden in het licht van de doelstelling van het kabinet om het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen te verminderen.

Brief [14-03-2022] - RIVM-monitor en ZonMw-onderzoeken onbedoelde zwangerschappen (32279, nr. 220) (27421)

Brief [08-07-2022] - Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (27977)

De staatssecretaris deelt enkele onderzoeken met mevrouw Van der Plas over de relatie tussen het aantal verkooppunten en tabaksgebruik

Parlementaire agenda [24-03-2022] - Commissiedebat Leefstijlpreventie (5032)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

De Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheden met betrekking tot het belasten van alcoholvrij bier versus mineraalwater. Dat is een toezegging aan de heer Heerema

Parlementaire agenda [24-03-2022] - Commissiedebat Leefstijlpreventie (5032)

Brief [05-07-2022] - Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding (27941)

2. De komende periode ga ik verder in gesprek met de NZa, ZN en individuele zorgverzekeraars over het functioneren van de zorgverzekeringsmarkt. In mijn gesprekken kijk ik ook naar de samenhang tussen de zorgverzekeringsmarkt en de risicoverevening. Ik streef ernaar uw Kamer in de zomer te informeren over de uitkomsten van deze overleggen.

Brief [05-04-2022] - Overstapseizoen 2021-2022 en het keuzeproces van verzekerden (29689, nr. 1142) (27538)

Brief [04-07-2022] - ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2023 (27930)

De TK wordt rond de zomer geïnformeerd over de beoogde maatregelen die gaan bijdragen aan de doelstelling dat 75% van de Nederlanders in 2040 aan de beweegrichtlijnen voldoet in 2040.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

Brief [24-06-2022] - Beweegbrief 2022 (30234, nr. 302) (27882)

Ik spreek allereerst met de doelgroep zelf over wat nodig is, en samen met partijen en collega ministeries, waaronder de ministeries van OCW en SZW, werk ik de aanpak de komende tijd verder uit.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

Brief [10-06-2022] - Aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' (2022Z11826) (27822)

Ik dank de Taskforce hartelijk voor dit waardevolle eindadvies en streef ernaar voor de zomer met een kabinetsreactie te komen.'

Brief [12-04-2022] - Kamerbrief Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners (31765, nr. 637) (27564)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

1. De minister van VWS, minister voor LZS en de staatssecretaris van VWS zeggen toe in het tweede kwartaal 2022 een kabinetsreactie op het WRR-rapport inzake Houdbare zorg: «zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden» aan de Kamer te versturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [03-06-2022] - Kabinetsreactie WRR rapport «Kiezen voor houdbare zorg» (35925XVI, nr. 192) (27779)

De minister van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 een voortgangsbrief over prenatale screening aan de Kamer te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [14-04-2022] - Structurele implementatie NIPT (29323, nr. 169) (27581)

De minister van VWS zegt toe in het eerste kwartaal 2022 de Kamer een voortgangsbrief te sturen over het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [30-03-2022] - Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen (24077, nr. 489) (27508)

De minister van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over monitoring transformatie naar passende zorg van medisch specialistische bedrijven.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

De minister van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over inzicht in kwaliteit van de geleverde zorg.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [29-06-2022] - Visie en agenda kwaliteit van zorg: toegang tot goede zorg voor iedereen (31765, nr. 648) (27902)

De minister van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen het Integraal Zorgakkoord.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [10-05-2022] - Voortgang Integraal Zorgakkoord, (31765, nr. 641) (27655)

De minister van VWS zegt toe, samen met de staatssecretaris van VWS, in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een stand-van-zakenbrief te sturen over drugs, o.a. Staatscommissie Mdma en inzet op preventie van drugsgebruik.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [07-07-2022] - Aanpak drugspreventie (27955)

De minister voor LZS zegt toe, samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in het tweede kwartaal 2022 een beleidsbrief inzake wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (inclusief scheiden wonen en zorg) aan de Kamer te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [04-07-2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer in hoofdlijnen te informeren over de opvolger van het programma Werken in de Zorg.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over Onbeperkt Meedoen en daarin tevens de reactie op de motie van de leden Westerveld en Werner (Kamerstuk 35925XVI, nr. 59) op te nemen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [19-04-2022] - Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap (24170, nr. 254) (27594)

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over de aanpak van niet-integere zorgbestuurders en zorgondernemers.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

De staatssecretaris van VWS zegt toe, samen met financiën, in het tweede kwartaal 2022 de Kamer te informeren over de verkenning invoering suikerbelasting en verlaging BTW op groenten en fruit.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [05-07-2022] - Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding (27941)

De staatssecretaris van VWS zegt toe, samen met de minister van VWS, in het tweede kwartaal 2022 de Kamer te informeren over Brief over het vervolg op of voortzetting van het 7-puntenplan onbedoelde zwangerschappen als opvolging van de ambities uit het Regeerakkoord nazorg na abortus.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [08-07-2022] - Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (27977)

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een stand-van-zakenbrief te sturen over de Rapporteur verslaving.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [07-07-2022] - Aanpak drugspreventie (27955)

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een voortgangsrapportage te sturen over de aanpak dak- en thuisloosheid.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

Brief [02-06-2022] - Aanpak dakloosheid (2022Z10948) (27763)

De minister van VWS zegt toe in mei of juni het wetsvoorstel inzake het eigen risico aan de Kamer aan te bieden.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [29-06-2022] - Voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het eigen risico voor de zorgverzekering (36 135) (27904)

De minister van VWS zegt toe de Kamer in het tweede kwartaal 2022 een voortgangsrapportage over de implementatie van de NIPT te sturen.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [14-04-2022] - Structurele implementatie NIPT (29323, nr. 169) (27581)

De minister van VWS zegt toe de Kamer in het voorjaar 2022 de verkenning inzake een centrale landelijke functionaliteit ten behoeve van de ondersteuning van de uitvoering van infectieziektebestrijding bij infectieziektecrises met landelijke impact te doen toekomen.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [03-06-2022] - Instelling Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (25295, nr. 1875) (27778)

De minister van VWS zegt toe in april 2022 de Kamer een brief te sturen over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's).

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [23-06-2022] - Stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen (27529, nr. 278) (27877)

De minister voor LZS zegt toe de Kamer in het voorjaar 2022 te informeren over het plan van aanpak voor het vervolg van de implementatie van het VN-verdrag handicap.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [19-04-2022] - Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap (24170, nr. 254) (27594)

De minister voor LZS zegt toe in het voorjaar 2022 de Kamer te informeren over het vervolg op het programma [Ont]Regel de Zorg.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [08-06-2022] - Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

De staatssecretaris van VWS zegt toe de Kamer voor de zomer 2022 te informeren over de Hervormingsagenda Jeugd en de uitkomsten van het overleg met de VNG.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [13-05-2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

De staatssecretaris van VWS zegt toe de Kamer voor de zomer 2022 te informeren over de aanpak mentale fitheid van jongeren.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [10-06-2022] - Aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' (2022Z11826) (27822)

De staatssecretaris van VWS zegt toe in maart 2022 de Kamer te informeren over de brede aanpak preventie.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

De staatssecretaris van VWS zegt toe voor het zomerreces 2022 de Kamer een brief te sturen over de inzet preventie van drugsgebruik.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

Brief [07-07-2022] - Aanpak drugspreventie (27955)

De minister van VWS zegt toe in de brief over pandemische paraatheid die in het voorjaar 2022 aan de Kamer zal worden gezonden, ook in te gaan op opschaalbare zorgcapaciteit, versterking van publieke gezondheid en leveringszekerheid van hulpmiddelen en medicijnen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [14-04-2022] - Beleidsagenda pandemische paraatheid (25295, nr. 1836) (27580); Brief [15-04-2022] - Aanbieding beleidsagenda Pandemische Paraatheid (27584)

De minister van VWS zegt toe binnen enkele weken een nieuwe voortgangsbrief over transgenderzorg aan de Kamer te sturen en daarbij ook in te gaan op de wachtlijsten en de uitbreiding van de capaciteit in de afgelopen periode, alsmede de termijn van de opdracht aan de kwartiermaker.

Brief [09-02-2004] - Voorhangprocedure AWBZ (29 425, nr. 1) (5353)

Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (Eerste Kamer) (27636); Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 349) (27637)

De minister voor MLZS zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleegzorg.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [07-07-2022] - Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (27961)

De minister voor MLZS zegt toe de Kamer voor het meireces een brief te sturen over de vervolgaanpak van het actieprogramma Werken in de Zorg. Hierbij worden de rapporten van de SER op dit onderwerp en het investeren in opleidingen in de zorg ook betrokken.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

De minister voor MLZS zegt toe voor de zomer een brief te sturen aan de Kamer over het vervolg op het Programma (Ont)Regel de Zorg.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [08-06-2022] - Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

De minister voor MLZS zegt toe na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State over de financiële en juridische implicaties van het Gehandicaptenverdrag, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en het Kinderrechtenverdrag, deze te delen met de Kamer (verwachting in loop van maart 2022).

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [14-07-2022] - Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en IVESCR (27996)

De staatssecretaris VWS zegt toe voor het zomerreces de Kamer te informeren over aanpak en planning van de verkenning invoering suikerbelasting en verlaging BTW op groenten en fruit.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [05-07-2022] - Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding (27941)

De staatssecretaris VWS zegt toe in het voorjaar, in ieder geval voor de zomer, de Kamer een brief te sturen over de aanpak voor de toekomst van de gesloten jeugdzorg.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

Brief [08-07-2022] - Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (27971)

De minister van VWS zegt toe binnenkort een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de middelen die zich in de sluis bevinden.

Parlementaire agenda [17-03-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS (CD 8/3) (5360)

Brief [22-03-2022] - Schriftelijk overleg inzake Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (29477, nr. 746) (27460)

De minister voor LZS zegt toe conform toezegging uit het hoofdlijnendebat en Kamer per brief in het najaar informeren over cultuursensitieve zorg.

Parlementaire agenda [17-03-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS (CD 8/3) (5360)

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

In aanloop naar die debatten en na de kabinetsbesluitvorming zal ik het parlement een inhoudelijke reactie doen toekomen op genoemde motie en het parlement nader informeren over de plannen van het kabinet ten aanzien van de jeugdzorg.

Brief [15-04-2022] - Motie Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (27583)

Brief [13-05-2022] - Hervormingen jeugdzorg (27674)

Op dit moment ben ik bezig met de afronding, waarbij ik vanzelfsprekend de door deze briefschrijver en andere belanghebbenden aangedragen argumenten meeneem. Ik wil vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid nu niet vooruitlopen op de vraag of het wenselijk is de Wlz zodanig aan te passen dat ook familieleden een Wlz-aanvraag mogen ondertekenen. Over mijn verkenning zal ik u informeren.

Brief [19-04-2022] - Kamerbrief inzake Verzoek om een reactie over aanvraag Wlz-indicatie (2022Z07819) (27595)

Brief [17-06-2022] - Commissiebrief inzake Verzoek om een reactie over aanvraag Wlz-indicatie (35943, nr. 7) (27853)

Daarbij geef ik wel de disclaimer dat het onderzoeksbureau bij mij aangeeft dat het echt moeite zal hebben om het voor de zomer klaar te hebben. Gelukkig zei meneer Klaver daar net ook iets over. Daarop heb ik gezegd dat ik erop sta dat dat wel zo is en dat we het dan kunnen afronden, want het is niet wenselijk dat het nog langer duurt. Als ik daarover meer informatie heb, die misschien de andere kant op gaat, zal ik u onverwijld informeren, zoals ik net al heb gezegd, met de redenen.'

Parlementaire agenda [07-04-2022] - Plenair debat mondkapjesdeal (5370)

Brief [05-07-2022] - Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli '22 (27936)

Omtzigt: «Dan neem ik aan dat er separaat gereageerd wordt op deze twee vragen. Is er op enig moment een kabinetsbesluit geweest om bepaalde Wob-verzoeken niet of later te honoreren? Dat was best een springend ding in het kinderopvangtoeslagschandaal. Is er besloten om bepaalde informatie niet met de Kamer te delen? Ook dat is toen gebeurd en dat zou niet meer gebeuren. Ik wil gewoon weten of dat het afgelopen jaar gebeurd is. Dat hoor ik dan graag schriftelijk en kraakhelder.» MLZS: «Dat is goed. Daar zal ik voor zorgdragen.»

Parlementaire agenda [07-04-2022] - Plenair debat mondkapjesdeal (5370)

Brief [23-05-2022] - Stand van zaken corona Wob-aanpak (25295, nr. 1845) (27716)

Overbruggingswet: na het overleg met de Raad van State komt ik terug op wat de termijnen zouden kunnen zijn.

Parlementaire agenda [11-04-2022] - Debat Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (5366)

Brief [04-05-2022] - Hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (27620)

In het kader van de lange termijn lopen er gesprekken met de sectoren. Daar loopt ook de discussie rondom het ctb in mee. In een junibrief kom ik in het verlengde van die gesprekken terug op het wetsvoorstel rondom ctb en werk.

Parlementaire agenda [11-04-2022] - Debat Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (5366)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

Dan het doorzetten van die twee apps en onderzoeken wat daar de mogelijkheden van zijn. Dat wil ik van harte doen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

Brief [04-07-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (27933)

Het signaal dat mensen die voor een booster komen worden weggestuurd ken ik niet, maar we zullen het onder de aandacht brengen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

Brief [30-05-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (25295, nr. 1869) (27744)

Zoals gezegd informeer ik uw Kamer voor de zomer van 2022 over de periode van de herberekening, de hoogte van de maximering van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en de mogelijkheid tot het beschermen van kwetsbare geneesmiddelen tegen eventueel te sterke prijsdruk. Ik zal u in deze brief ook in den brede informeren over de stand van zaken van de GVS-modernisering.

Brief [19-04-2022] - Modernisering GVS (29477, nr. 749) (27588)

Brief [19-04-2022] - Modernisering GVS (29477, nr. 749) (27588)

Onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen: MLZS heeft de Kamer geïnformeerd dat een betrokken partij mogelijk meer tijd nodig heeft voor het hoor- en wederhoorproces. Als de betrokken partij besluit om gebruik te maken van de verlengde periode voor hoor- en wederhoor dan zal oplevering van het rapport met kabinetsreactie voor het zomerreces niet mogelijk zijn. Indien duidelijk is dat de betreffende partij gebruik maakt van de verlengde termijn, dan informeert de minister de Kamer nader.

Brief [13-05-2022] - Terugkoppeling gesprek MLZS en Deloitte inzake het aanvullend onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (32805, nr. 141) (27680)

Brief [05-07-2022] - Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli '22 (27936)

Rol van verzekeraars irt capaciteit in hele zorgketen: Dat gebeurt ook met een expertteam covidzorg, dat adviseert over concrete verdere optimalisatie in een keten. Ik verwacht daar binnen enige tijd een rapportage van. Ik zal dat advies van het expertteam na publicatie aan u doen toekomen.

Parlementaire agenda [17-05-2022] - Vijfde verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (5384)

Brief [13-06-2022] - Afschrift TK brief Nadere uitwerking lange termijnaanpak COVID-19 (Eerste Kamer) (27825); Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

De antwoorden op de vragen 4 (deels) en 11 doe ik u zo spoedig mogelijk toekomen

Brief [24-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Westerveld (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Agema (PVV), Sylvana Simons (BIJ1), Koekkoek (Volt), Kuzu (DENK), Van der Plas (BBB), Eerdmans (JA21) en Den Haan (Fractie Den Haan) over de gewiste opnames van de OMT-vergaderingen (2022Z10166) (27726)

Brief [10-06-2022] - restbeantwoording op de vragen over de gewiste opnames van de OMT-vergaderingen (27820)

Ik werk aan een plan voor mentale gezondheid, en ik ga ervan uit dat ik dit met enkele weken met u kan delen.

Parlementaire agenda [18-05-2022] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5332)

Brief [10-06-2022] - Aanbieding aanpak «Mentale gezondheid: van ons allemaal» (2022Z11826) (27822)

Ik zal de EuthanasieCode 2022 na publicatie (juli 2022) naar de Kamer sturen (p. 15)

Brief [30-05-2022] - Reactie op VSO Jaarverslag 2021 RTE (32647, nr. 91) (27743)

Brief [06-07-2022] - Aanbieding EuthanasieCode 2022 (27947)

de MLZS stuurt de kamer nog voor de zomer een brief over de vervolgaanpak regeldruk

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

Brief [08-06-2022] - Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 ‒ 2025 (29515, nr. 480) (27811)

Voor de zomer ontvangt de kamer de onderzoeksopzet van het onderzoek naar transgenderzorg;

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

Bewaren van Coronadocumenten in een hotspot: allereerst was er een vraag van de heer Omtzigt om binnen twee weken de selectielijsten toe te sturen. Ik doe mijn best om dat te halen.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

Brief [10-06-2022] - restbeantwoording op de vragen over de gewiste opnames van de OMT-vergaderingen (27820)

De heer Omtzigt heeft mij ook gevraagd om de Erfgoedinspectie te vragen om een onderzoek in te stellen naar de staat van de corona-archieven. VWS zal de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een verzoek doen tot een inspectie van de staat van het corona-archief.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

Brief [10-06-2022] - restbeantwoording op de vragen over de gewiste opnames van de OMT-vergaderingen (27820)

Dank aan de minister voor de beantwoording. Ik hoorde een aantal dingen die leken op een protocol, een werkwijze en een antwoord op de vraag hoe we dit gaan organiseren. Ik ben toch wel benieuwd of daar nog wat meer duiding van kan komen. Dat kan wellicht ook meegenomen worden in een brief. Daarnaast: Hoe bouwen we momenten van evaluatie in, zodat we niet over twee jaar weer deze discussie voeren?

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

Brief [13-06-2022] - Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (25295, nr. 1883) (27826)

Mijn vraag aan de minister is dan wel of dat dan ook zou kunnen gelden voor het OMT-Z, in de zin dat het OMT-Z niet meer door het ministerie zou kunnen worden bekeken waar het gaat om het advies, waar we trouwens nog steeds op aan het wachten zijn. Minister: er komt een terugkoppeling per brief.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

Brief [30-05-2022] - Verzamelbrief COVID-19 (25295, nr. 1869) (27744)

Bij de reeds door de minister voor de zomer toegezegde informatie over de analyse van de NZa naar voorgenomen sluiting van ggz-instellingen wordt meegenomen de vraag die. reeds aan de NZa is gesteld om te verkennen hoe beter inzicht kan worden gegeven naar aard en omvang van specialistisch en uniek zorgaanbod met een landelijke dekking

Parlementaire agenda [11-05-2022] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5330)

Brief [07-07-2022] - Verzamelbrief ggz (27965)

De staatssecretaris stuurt voor de zomer een update over de aanpak van Suïcidepreventie

Parlementaire agenda [11-05-2022] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5330)

Brief [07-07-2022] - Suïcidepreventie - zomer 2022 (27963)

De minister stuurt voor de zomer een brief over mogelijkheden voor handhaving van de zorgplicht van zorgverzekeraars.

Parlementaire agenda [11-05-2022] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5330)

Brief [22-06-2022] - Monitor contractering ggz en handhavingsmogelijkheden NZa (25424, nr. 617) (27869)

De concrete uitwerking van de arbeidsbesparende technologische en sociale innovaties binnen het IZA en de twee programma's, stuur ik uw Kamer eind 2022.

Brief [30-06-2022] - Reactie op rapport «Uitweg uit de schaarste» (27529, nr. 279) (27909)

Brief [30-06-2022] - Reactie op rapport «Uitweg uit de schaarste» (27529, nr. 279) (27909)

De minister van LNV en de minister van VWS sturen in de zomer het nationaal actieplan zoönose naar de Kamer.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Commissiedebat zoönosen en dierziekten (5343)

Brief [06-07-2022] - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (28004)

De minister van VWS stuurt een brief over de interpretatie van het voorzorgsbeginsel in het licht van de uitspraak van de Raad van State naar de Kamer.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Commissiedebat zoönosen en dierziekten (5343)

Brief [26-04-2022] - Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (27612)

Zodra ik een besluit heb genomen over de toekomstige rol en taken van het BMC, zal ik uw Kamer daarover informeren en licht ik tevens mijn beleidsaanpak voor de komende jaren ten aanzien van medicinale cannabis toe. Ik streef ernaar om u voor het zomerreces nader te informeren

Brief [30-05-2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

Brief [30-05-2022] - Beleidsinzet Medicinale Cannabis (29477, nr. 755) (27731)

Tabel 80 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De minister heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ontwikkelingen ter zake van de ratificatie door Turkije van het met Nederland gesloten sociale zekerheidsverdrag.

Parlementaire agenda [29-05-2008] - AO Masterplan buitenland (1994)

13-07-2018 Turkije heeft nog niet geratificeerd. Zodra dit het geval is wordt de kamer geïnformeerd.

Zodra er in het Informatieberaad afspraken gemaakt zijn met de private zorgpartijen over het waar mogelijk publiceren van (private) datasets als open data, zal de minister de TK daar over informeren.

Brief [18-07-2014] - Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (32620, nr. 131) (17201)

08-07-2022 Ik ben voornemens deze toezegging voor het eind van het jaar af te doen.

de Kamer wordt geïnformeerd over de verdere voortgang van het vervolgonderzoek deeltjes in de nanorange van het additief siliciumdioxide E551 (SAS) .

Brief [22-07-2014] - Kamerbrief over Stand van zaken toezeggingen VWS (33750XVI, nr. 111) (17206)

14-07-2022 De onderzoeksresultaten van het gewenste onderzoek zijn nog niet beschikbaar. De resultaten worden naar verwachting in de tweede helft van 2023 gepubliceerd door EFSA. De kamer zal worden geïnformeerd wanneer de resultaten beschikbaar zijn.

Elk kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg ontvangen, waarbij o.a. wordt ingegaan op de inkopen voor zzp's en het aantal mensen wat gebruik maakt van het overgangsrecht Wlz (blz. 45-11-11,15).

Parlementaire agenda [22-01-2015] ‒ 30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen (4041)

15-07-2015 De Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd.

In de volgende evaluatie Zorginstituut Nederland (ZIN) zal aandacht worden besteed aan de meerwaarde van het opnemen van leden van de raad van bestuur in de Adviescommissie Pakket (ACP)

Parlementaire agenda [11-06-2015] - AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (4104)

 

De Tweede Kamer ontvangt het informatieplan 2016 ‒ 2018 van het Zorginstituut wanneer deze gereed is.

Parlementaire agenda [11-06-2015] - AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (4104)

 
 

Geplande brief [15-10-2018] - Informatieplan Zorginstituut Nederland (409)

 

De minister zal de doeltreffendheid en de effecten van het wetsvoorstel «Herpositionering taken NZa en deregulering» in de praktijk drie jaar na inwerkingtreding in kaart te brengen en de Tweede Kamer daarover informeren.

Brief [23-12-2016] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Beleidskader ACM voor de zorg (29689, nr. 800) (20209)

11-07-2022 De toezegging omtrent de doeltreffendheid en de effecten van het wetsvoorstel «Herpositionering taken NZa en deregulering» in de praktijk kan pas worden uitgevoerd enkele jaren na inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Momenteel kan ik Uw Kamer nog niet informeren over de voortgang van het wetsvoorstel, omdat besluitvorming nog niet is afgerond. Uiterlijk het einde van dit jaar zal ik Uw Kamer hierover informeren.

De Minister zal, bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel 'Herpositionering taken NZa en deregulering', de Tweede Kamer informeren over de duiding door de ACM over de wijze waarop zij het AMM-instrument na de voorgenomen overheveling in de praktijk zal gaan inzetten en de ervaringen die tot nog toe met het instrument zijn opgedaan.

Brief [23-12-2016] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Beleidskader ACM voor de zorg (29689, nr. 800) (20209)

11-07-2022 De toezegging is gekoppeld aan inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Momenteel kan ik Uw Kamer nog niet informeren over de voortgang van het wetsvoorstel, omdat besluitvorming nog niet is afgerond. Schuift een jaar of twee op.

Thematisch onderzoek naar de vraag of voldoende vrijwillige zorg is verleend voorafgaand aan verplichte zorg en daarmee ook naar de vraag of er minder dwang wordt ingezet conform een belangrijk doel van de wet

Parlementaire agenda [02-02-2017] - Wet Verplichte GGZ (4571)

11-07-2019 Naar verwachting vindt thematisch onderzoek twee jaar na inwerkingtreding van de Wvggz plaats. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd na afronding van het onderzoek.

De Tweede Kamer middels een jaarlijkse voortgangsrapportage informeren over de voortgang uitvoering programma «Minder regels, meer zorg»

Brief [30-03-2017] - Aanpak administratieve lasten Wlz (29515, nr. 400) (20465)

16-06-2017 terugkerende toezegging

De TK wordt geïnformeerd indien signalen worden ontvangen dat de Nederlandse investeringen in het kader van het WK-bid terecht zijn gekomen bij personen of landen die zich schuldig maken aan belastingontwijking of over zijn gemaakt via fiscale constructies aan FIFA-officals of hun bedrijven zal ik u daarover informeren.

Brief [12-07-2017] - Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over de corruptieschandalen binnen de FIFA (20841)

19-07-2017 Momenteel lopen er een Zwitsers en een Amerikaans onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen van officials van de wereldvoetbalbond FIFA bij de toewijzing van de WK's van 2018 aan Rusland en 2022 aan Qatar. De voorlopige planning is dat de Amerikaanse rechtszaak waarschijnlijk in november 2017 van start gaat. Over het Zwitserse onderzoek zijn nog geen nadere details bekend.

Ik zal u eind 2017 per brief op de hoogte stellen van de ontwikkelingen over de uitwerking van de beleidsregel met als hoofddoel om te komen tot meer objectieve kwaliteits- en doelmatigheidsinformatie bij het opstellen en actualiseren van de inhoudelijke criteria ten behoeve van planningsbesluiten en vergunningen met betrekking tot de toekomst van de wet op bijzondere medische verrichtingen.

Brief [06-07-2017] - Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (34550XVI, nr. 144) (20825)

07-06-2022 in de stand van zakenbrief zomer 2022 is de volgende tekst opgenomen: Op 23 april 2021 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer het rapport «In of uit de WBMV: handreiking voor maatwerk» van de Gezondheidsdraad aangeboden (TK 2020/21, 33 693, nr. 12) en uw Kamer laten weten gelet op de demissionaire status van het kabinet later dat jaar met een kabinetsreactie te komen. De recente praktijk benadrukt eens te meer de behoefte aan een zorgvuldig en gestructureerd proces bij besluitvorming op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv). De besluitvorming van mijn ambtsvoorganger eind 2021 tot concentratie van de interventies bij kinderen en de hoogcomplexe interventies bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking op twee locaties heeft tot veel onrust geleid. Dit besluit is aanleiding geweest tot veel vragen over het proces mbt de totstandkoming en de onderbouwing ervan. Ook uw Kamer heeft hier vragen over gesteld. Ik wil de ervaringen met dit traject meenemen in mijn beleidsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad en dat vergt een goede afstemming met de betrokken partijen. Dit kost meer tijd dan voorzien. Ik zal uw Kamer na de zomer mijn kabinetsreactie toesturen.

Het kabinet gaat de inspanningsverplichting aan om het effect van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging op de drie ankers - toegankelijkheid, kwaliteit en werkdruk - inzichtelijk te maken.

Parlementaire agenda [01-11-2017] - Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) - Woensdag 1 en donderdag 2 november; 10.30 uur laat (4672)

08-12-2021 De deadline van deze toezegging is eind 2022 (einddatum HLA). De TK is op 6 juli geïnformeerd (TK 248, nr. 330) over de waarde van HLA's. Tevens wordt een lerende evaluatie uitgevoerd die eind 2021 aan de TK zal worden gestuurd.

De minister van J&V en de minister voor Medische Zorg zullen bij de voorbereiding van de experimenten met gereguleerde wietteelt (voorbereiding wetgeving, overleg met medeoverheden) de suggestie (van D66) betrekken van een gedifferentieerde aanpak. De uitkomsten van de onderzoeken met gereguleerde wietteelt worden ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [04-12-2017] - Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (Maandagavond 4 december 2017 (vanaf 18.00 uur) en dinsdag 5 december 2017 (vanaf 10.15 uur) (4668)

15-07-2022 7328 is een doorlopende toezegging, zonder einddatum eigenlijk. Namelijk zolang het experiment loopt en er onderzoeken over het experiment worden opgesteld.

Ik vind dat de uitkomst van deze CBb-uitspraak onwenselijke gevolgen heeft voor de toepassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen. Daarom ga ik bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit structureel op een andere manier op te lossen. Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomst daarvan.

Brief 18 december 2017 over Wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

21-07-2022 De Kamer wordt begin 2024 over de stand van zaken geïnformeerd.

Het CBG beraadt zich op het ogenblik over een standpunt over off-labelgebruik. Ik zal u daarover later informeren.

Brief [15-02-2018] - RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek (29477, nr. 469) (21362)

14-07-2022 Het CBG verwacht het standpunt na de zomer van 2022 te kunnen publiceren. De minister van VWS zal uw Kamer hier vervolgens over informeren.

Bij de evaluatie van het wetsvoorstel na maximaal drie jaar (zie amendement Bruins Slot) betrek ik ook een evaluatie van het Actieplan Doping.

Parlementaire agenda [07-02-2018] - Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

20-01-2022 De onderzoeksopzet wordt momenteel afgestemd met DA, NOC*NSF en VWS. Planning is in maart te starten.

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitwerking van leefstijlgeneeskunde in o.a. medische opleidingen

Parlementaire agenda [04-04-2018] - AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

19-07-2022 In het AO medische specialistische zorg van 4 april 2018 is toegezegd dat u geïnformeerd zal worden over de uitwerking van leefstijlgeneeskunde in o.a. medische opleidingen (7541). Oorspronkelijke deadline was 31 december 2021. Een wisselend kabinet is de reden dat de deadline niet is gehaald. De plannen van de minister voor Langdurige Zorg en Sport rond vernieuwend opleiden, waar een adequate aansluiting van het onderwijs bij een veranderende zorgvraag en de maatschappij onder valt (zoals thema's leefstijlgeneeskunde, cultuursensitieve zorg, samen beslissen), worden meegenomen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze toezegging af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

De bewindspersonen van VWS zeggen de Kamer, naar aanleiding van vragen van diverse leden, toe om de werking en de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd vanaf de invoering op 1 januari 2020 te gaan volgen en in de evaluatie van 2022 de volgende onderwerpen op te nemen: 1. Werking en wenselijkheid van de twee wettelijke regimes en de rechtsbescherming. 2. Administratieve lasten en uitvoerbaarheid. 3. Kosten en financiële belasting. 4. Functioneren van de verschillende regimes in de uitvoeringspraktijk. 5. Toegevoegde waarde Wzd-arts. 6. Eventuele juridisering van het zorgproces t.g.v. het zorgplan. 7. Cultuur van het toepassen van gedwongen zorg in de Wzd. 8. 'Geen bereidheid, geen bezwaar'-groep in (m.n.) de ggz. 9.Harmonisatie terminologie . 10. Ontwikkeling van het aantal dwangmaatregelen. 11. Capaciteit van de ggz-zorg. 12. (Ontbreken) hoger beroep. 13. Rechtsbijstand. 14. Aanwezigheid officier van justitie.

Parlementaire agenda [15-01-2018] - Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen 32399 Wet verplicht GGZ; 31996 Wet zorg en dwang; 32398 Wet forensische zorg (4691)

12-07-2022 Wordt betrokken bij de uitkomsten van de wetsevaluatie van de Wvggz. De Kamer wordt naar verwachting zo spoedig mogelijk in 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

- Door een evaluatie na vijf jaar uit te voeren, wordt bezien of PrEP-verstrekking heroverwogen moet worden. Ik zal na drie jaar met uw Kamer de tussentijdse resultaten delen. (termijn = 2021/2022)

Brief [10-07-2018] - Beleidsreactie preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) (29477, nr. 511) (21923)

21-01-2021 De Kamer zal in de tweede helft van 2024 worden geïnformeerd.

Naar verwachting wordt het VGO III onderzoek in 2021 afgerond. Zodra deelonderzoeken afgerond zijn, zullen wij uw Kamer zoals toegezegd informeren.

Brief [22-10-2018] - Aanbieding deelrapport Veehouderij Gezondheid Omwonenden (28973, nr. 205) (22208)

22-07-2021 Het VGO-III onderzoek heeft door COVID nog meer vertraging opgelopen: hiervoor is in maart een brief naar de kamer gegaan van Min MZS en Min LNV (Kamerbrief over voortgang onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden). Het onderzoek wordt pas eind 2024 volledig afgerond. Tussentijdse resultaten zullen met de Kamer worden gedeeld.

De TK wordt jaarlijks geinformeerd over de gemonitorde doelen, voortgang en resultaten van het Sportakkoord

Brief [08-11-2018] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Nationaal Sportakkoord (30234, nr. 201) (22277)

07-01-2021 2021 zal in het teken staan om lokale netwerken en samenwerking te versterken en goed in beeld brengen wat de belangrijkste succesfactoren zijn.

In het voorjaar 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de pilots sporthulpmiddelen

Brief [12-11-2018] - Veegbrief WGO 2018 (30234, nr. 203) (22286)

21-01-2022 Het project «Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar» zal in januari 2022 worden afgerond. In het eindrapport zullen de resultaten van de pilots staan en worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop sporthulpmiddelen (zoals sportrolstoelen of hardloopprothesen) beter bereikbaar en beschikbaar te maken zijn voor mensen met een handicap die willen sporten.

De Kamer zal tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang van het experiment waarin bovengenoemde aspecten worden meegenomen. Inzake de capaciteit in de mondzorg wil ik u verwijzen naar het antwoord op vraag 20. Het experiment is één van de bouwstenen om aan voldoende capaciteit in de mondzorg te werken.

Brief [27-11-2018] - Voorhang ontwerpbesluit Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32620, nr. 217) (22361)

26-10-2021 Op 18 oktober 2021 is de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstuk 35882 nr. 3). Rond 1 juli 2022 ontvangen wij een nieuwe voortgangsrapportage welke ook naar de Tweede Kamer moet worden verstuurd. Een jaar later zal dit nogmaals plaatsvinden totdat wij eind 2023 het eindrapport ontvangen.

Aan de Eerste Kamer wordt de toezegging gedaan om de wetten waarin het inzagerecht van de IGJ is neergelegd te verduidelijken.

Brief [20-12-2018] - Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (22491)

27-07-2021 In het najaar gaat het wetsvoorstel waarin onder meer het inzagerecht technisch wordt aangepast uit voor internetconsultatie, uitvoeringstoetsen en advisering Autoriteit Persoonsgegevens.

Na de eindevaluatie, en eventueel eerder mocht daar aanleiding toe zijn, zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van het nieuwe TopZorg programma.

Brief [14-01-2019] - Evaluatie Topzorg (33278, nr. 7) (22551)

14-07-2020 Naar verwachting wordt de Kamer in 2025 geïnformeerd.

TK wordt jaarlijks geïnformeerd over de besteding van het topsportbudget van het ministerie van VWS dat naar NOC*NSF gaat

Parlementaire agenda [19-09-2018] - Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

17-06-2019 Voorafgaand aan het WGO wordt de TK jaarlijks geinformeerd.

Ik ga met het veld en Verenso in gesprek om na te gaan of in de studie Geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden.

Parlementaire agenda [20-02-2019] - AO Verpleeghuiszorg (4761)

19-07-2022 In het AO Verpleeghuiszorg op 20 februari 2019 is toegezegd met het veld en Verenso in gesprek te gaan om na te gaan of in de studie Geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden (8061). De deadline was 31 december 2021. Een wisselend kabinet is de reden dat de deadline niet is gehaald. De plannen van de minister voor Langdurige Zorg en Sport rond vernieuwend opleiden, waar dit thema onder valt, worden meegenomen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. De minister voor Langdurige Zorg en Sport verwacht deze toezegging af te doen met de uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden.

TK wordt geïnformeerd over het bid voor het WK voetbal vrouwen als er concrete ontwikkelingen zijn.

Brief [06-03-2019] - Update implementatie Sportakkoord, (30234, nr. 211) (22759)

23-01-2022 Er moet echter nog worden gewacht op de publicatie van de definitieve bid-procedure en de toernooi eisen door FIFA. De verwachting is dat deze in 2022 worden gepubliceerd. Als het bid nader is uitgewerkt wordt een gezamenlijke (verkennende) afspraak tussen de Belgische, Duitse en Nederlandse overheid gepland.

Het komende jaar zal de Wkkgz worden geëvalueerd. In de evaluatie zal ik ook de werking van de informatieplicht bij calamiteiten, de toezichtsrol van de Inspectie en artikel 20 Wkkgz betrekken.

Brief [20-03-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het recht krijgen na een medische misser (2019Z04030). (22820)

29-07-2021 Het Nivel heeft het evaluatie-onderzoek opgeleverd. De evaluatie is aan beide Kamers aangeboden. Daarbij is aangegeven dat het standpunt op de evaluatie wordt overgelaten aan het volgende kabinet

Ik ben voornemens om te kijken naar de mogelijkheid voor ziekenhuizen om via een vertrouwde derde partij de prijzen van medische hulpmiddelen die instellingen betalen transparanter te maken en onderling te vergelijken. Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van dit initiatief.

Brief [26-03-2019] - NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen (32805, nr. 78) (22837)

18-07-2022 Vanwege de samenhang met plan van aanpak rondom de beheersing van de kosten van dure MedTech (zie toezegging 10494), is de verwachting is dat de Kamer in kwartaal 2 van 2023 wordt geïnformeerd.

de Kamer krijgt twee maal per jaar een stand van zaken brief over de ontwikkeling en het gebruik van PGB2.0

Brief [28-03-2019] - Maartbrief toezeggingen PGB2.0 (25657, nr. 314) (22847)

27-07-2021 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd en daarmee wordt deze toezegging afgedaan.

 

Geplande brief [30-06-2021] - Slotbrief Agenda pgb (3447)

 
 

Geplande brief [31-12-2021] - Voortgangsrapportage pgb en PGB2.0 (3489)

 
 

Geplande brief [31-12-2022] - Stand van zaken pgb brief (3741)

 

Ik zal de Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken die de IGJ aan gaat met vertegenwoordigers van Patiënten- en beroepsgroepen.

Brief [25-03-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat Patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek (2019Z03019). (22830)

11-07-2019 Streven is de Kamer in de tweede helft van 2019 te informeren.

Na de eindevaluatie, en eventueel eerder mocht daar aanleiding toe zijn, zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van het Citrienfonds 2019-2022.

Brief [11-04-2019] - Aanbieding eindevaluatie Citrienfonds 2014 ‒ 2018 (31765, nr. 404) (22917)

14-07-2020 Naar verwachting wordt de Kamer begin 2023 geïnformeerd

Een rapportage in 2021 over het zorggebruik en de zorgkosten voor en na een ingrijpende gebeurtenis Hiermee kan ook worden gekeken naar de doelmatigheid van deze geleverde zorg.

Brief [27-05-2019] - Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31765, nr. 412) (23125)

24-11-2021 Het op tijd beschikbaar krijgen van de data heeft langer geduurd dan gepland. Een deel van de data was niet op tijd beschikbaar. Hierdoor is helaas vertraging opgelopen. Naar verwachting zal dit onderzoek nu in het derde kwartaal van 2022 worden afgerond.

Een eindrapportage in het jaar 2022, met daarin opgenomen de Gezondheidsmonitor van 2020, waarbij verder wordt ingezoomd op de meest opvallende resultaten van de eerdere rapportage en gekeken wordt wat de ontwikkelingen zijn geweest in de factoren die samenhangen met de kwaliteit van leven.

Brief [27-05-2019] - Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren (31765, nr. 412) (23125)

 

In het kader van de motie Dik-Rutte heb ik de NZa en IGJ gevraagd om een handreiking te maken met betrekking tot wijzigingen in het zorglandschap en om daarbij aandacht te besteden aan het informeren van inwoners in de regio. Ik bied u spoedig het resultaat aan.

 

20-12-2019 In de stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2019 is een passage over deze toezegging opgenomen waarin een nieuwe termijn is toegezegd: «Omdat consultatie van veldpartijen en andere betrokkenen meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk voorzien, is dit tijdpad bij nader inzien te optimistisch gebleken. De IGJ en NZa laten weten de handreiking naar verwachting het eerste kwartaal van 2020 te kunnen publiceren.»

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer als het driejaarscriterium wordt afgeschaft.

Parlementaire agenda [27-06-2019] - Wetswijziging ggz in de wlz (4919)

18-07-2022 Dit jaar wordt een eerste verkenning naar de effecten van afschaffing op de risicoverevening uitgevoerd

De financiële gevolgen van het afschaffen van het driejaarscriterium worden meegenomen wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over de risicoverevening.

Parlementaire agenda [27-06-2019] - Wetswijziging ggz in de wlz (4919)

18-07-2022 Dit jaar wordt een eerste verkenning naar de effecten van afschaffing op de risicoverevening uitgevoerd

Toezegging is dat wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een klinische opname bij tabaksverslaving in vergelijking met een ambulante behandeling.

Brief [04-07-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Tabaksverslaving een ernstig knelpunt binnen de gezondheidszorg (2019Z14537) (23364)

14-07-2022 Verslavingszorg Noord Nederland en Menzis zijn begonnen met een onderzoek naar het ambulant en klinisch behandelen van een tabaksverslaving in de verslavingszorg dat tot en met 2023 loopt.

Voor begrotingsbehandeling 2020 met koepelorganisaties praten over dubbel betalen bij recalls. Dijkstra: voor begrotingsbehandeling 2020 terugkoppelen uitkomsten aan Kamer.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

21-07-2022 Er is nog geen resultaat bekend. Zodra er iets bekend is wordt de Kamer geïnformeerd.

De vierde evaluatie van de euthanasiewet zal voor de zomer van 2022 aan de Kamer worden gestuurd

Brief [03-07-2019] - Voortgangsrapportage medische ethiek (34990, nr. 3) (23350)

02-07-2020 De Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd.

Update over functioneren ZVK op Saba en St. Eustatius (BES) (geen nieuws is ook nieuws = melden).

 

22-07-2019 Voor begrotingsbehandeling

Tijdens de ontwikkeling van het wetsontwerp resultaatgericht beschikken wordt ook alvast gewerkt aan het normenkader

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd over het wetsvoorstel resultaat gericht beschikken.

Cliëntervaring wordt meegenomen bij het wetsontwerp resultaatgericht beschikken

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd over het wetsvoorstel resultaat gericht beschikken.

Ik zal de ontwikkelingen (red.: rondom de veranderingen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad ) blijven volgen en uw kamer informeren wanneer daar aanleiding toe is.

Brief [30-09-2019] - Stand van zaken veranderproces secretariaat Gezondheidsraad, (35300XVI, nr. 8) (23616)

 

Ik zal de Kamer voor het eind van het jaar voorbeelden uit het buitenland over het betrekken van Patiëntenorganisaties toereiken.

Parlementaire agenda [09-09-2019] - Notaoverleg over de initiatiefnota over zorg in de regio (Kamerstuk 35138) (4923)

25-07-2022 Aan uw Kamer is toegezegd om goede voorbeelden met betrekking tot het betrekken van Patiënten(organisaties) uit het buitenland in kaart te brengen en te beoordelen op bruikbaarheid voor binnen het Nederlandse zorgstelsel. Deze vraag hebben wij aan de onderzoekers van het Nivel voorgelegd en deze hebben bijgaande quick-scan opgeleverd. Deze zal worden betrokken bij het denken over verdere versterking van de Patiëntenbeweging in Nederland en de herijking van het beleidskader voor subsidiëring van PG-organisaties.

- Ik zal de NZa, als onafhankelijke partij, vragen hoe en met welke frequentie monitoring, met betrekking tot het verwijzen van basiszorgPatiënten door umc naar een ander (algemeen) ziekenhuis, mogelijk is en of dit meegenomen kan worden in een van hun reguliere monitoringinstrumenten en de Kamer hierover informeren.

Brief [28-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Schriftelijk overleg over de Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap 33278, nr. 8 (33278, nr. 9) (23752)

24-05-2022 De Kamer wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2022 geïnformeerd

De NFU verwacht de visie op netwerkvorming in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden. Zodra ik deze ontvangen heb, zal ik de Kamer hierover informeren.

Brief [28-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Schriftelijk overleg over de Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap 33278, nr. 8 (33278, nr. 9) (23752)

12-04-2022 Contact met de NFU wordt regelmatig onderhouden op ontwikkelingen, de Kamer wordt naar verwachting in september 2022 geïnformeerd.

Zodra de ontwikkelingen t.a.v. functiefifferentiatie daartoe aanleiding geven, wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.

Brief [05-11-2019] - Terugkoppeling overleg bevindingen de heer Rinnooy Kan (29282, nr. 386) (23805)

09-07-2020 Op 14 januari jl. heeft het vervolgoverleg over functiedifferentiatie plaatsgevonden met Branche organisaties Zorg (BoZ), V&VN, Actiecomité BIG II in overgang, FNV, CNV en NU'91. Afgesproken is dat deze partijen gezamenlijk een schriftelijk voorstel t.a.v. functiedifferentiatie zullen maken.

De kamer informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het ZIN eind 2020.

Brief [22-10-2019] - Kaderwetevaluatie Zorginstituut (33147, nr. 9) (23741)

 

VWS vraagt bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen met kracht aandacht voor capaciteit in ziekenhuizen rondom Lyme. De minister gaat hierover in gesprek en zal de Kamer hierover op een later moment in een logische rapportage op de hoogte stellen van het overleg met zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS (inclusief dinerpauze): Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

21-07-2022 De Kamer zal medio 2023 worden geïnformeerd.

Kamer in een (verzamel-)brief over zorg-gerelateerde zaken rond Caribisch gebied informeren over welke stappen ondernomen worden om wel tot een eventueel PGB te komen (geen aparte brief).

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS (inclusief dinerpauze): Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

 

Roken in de auto: Wij hebben die campagne nog niet klaar, maar we nemen deze gedachte zeker mee. Als we om wat voor reden ook daarvan afzien, zullen we daarover met de Kamer communiceren.

Parlementaire agenda [03-09-2019] - Debat preventieakkoord (4920)

15-07-2022 Deze suggestie wordt meegenomen bij het voortzetten van de anti-roken campagne de komende jaren, onderwerp is nog niet aan bod gekomen in de campagne

Als signalen over veranderingen in de (tijdige) beschikbaarheid van geneesmiddelen daarvoor aanleiding geven, zullen de Kamers hierover worden geïnformeerd.

Brief [20-11-2019] - Voorstel van wet tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (Eerste Kamer) (23863)

21-07-2022 Wanneer er signalen zijn van veranderingen in beschikbaarheid als gevolg van wetswijziging Wgp zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Kamer zal op meerdere momenten op de hoogte gehouden worden over het in kaart brengen van de trends ten aanzien van meer gepersonaliseerd gebruik van geneesmiddelen en medische techniek en de effecten daarvan voor toelatings- en vergoedingsprocedures en zorguitgaven.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300XVI, nr. 88) (23780)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting eind 2022 worden geïnformeerd.

Mijn streven is de evaluatie in het eerste kwartaal van 2020 te starten. Ik zal u eind 2020 informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Brief [22-10-2019] - Kaderwetevaluatie Zorginstituut (33147, nr. 9) (23741)

 

De minister stuurt aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 een brief naar de Kamer over de ethische vragen rondom technologie (o.a. robots) in de zorg.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

18-07-2022 Het nieuwe kabinet heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. De Kamer zal naar verwachting in kwartaal 2 van 2023 worden geïnformeerd.

Ik ga verkennen hoe het publiek houderschap op het beheer van informatiestandaarden vorm kan krijgen. Daarbij wordt afgestemd met de kwartiermaker van de programma-organisatie 'governance van kwaliteitsregistraties. De ambitie is in de eerste helft van 2020 duidelijk te hebben bij welke organisatie het houderschap (tijdelijk) wordt neergelegd met een duidelijk takenpakket. Zodra dit bekend is, zal ik uw Kamer informeren.

Brief [16-12-2019] - Aanbieding rapport Governance van beheer en onderhoud van informatiebouwstenen in de zorg (27529, nr. 210) (24002)

30-07-2021 Onderhanden. De Tweede Kamer wordt hier voor eind 2021 over geinformeerd.

In het verlengde van de jaarlijkse rapportage van de IGJ over het Wmo-toezicht, heb ik de IGJ gevraagd ook een compacte rapportage te maken over het toezicht op de RIBW's.

Brief [12-11-2019] - Beleidsreactie n.a.v. rapportage IGJ over Wmo-toezicht (2018) (29538, nr. 308) (23838)

10-02-2020 In Kamerbrief d.d. 10feb staat over deze tz: «De inspectie zal daarnaast een compacte rapportage verzorgen over het toezicht op locaties voor beschermd wonen. Tenslotte is daarna ook een evaluatie voorzien om vast te stellen of de beoogde doelstellingen van dit gecombineerde thematisch toezicht zijn gehaald.»

Stas informeert TK over de cijfers van 2019 van het aantal keuzehulpgesprekken.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

22-07-2021 Keuzehulpaanbieders registreren bij Fiom het aantal gevoerde keuzehulptrajecten. Deze registratie is gestart per juni 2020, in lijn met de start van het informatiepunt. Met de voortgangsrapportage die op 1 april 2021 aan de Kamer is gestuurd, is de Kamer geïnformeerd over het aantal keuzehulptrajecten 2020. In de eerstvolgende voortgangsrapportage zal een overzicht opgenomen worden waarin ook de cijfers 2019 (voorzover wij daarover beschikken) meegenomen worden.

Stas informeert TK bij de monitor in de voortgangsrapportage (voorjaar en najaar) over de «prijsstelling» van hulp in scholen (of coördinator/adviseur niet teveel beslag op budget leggen).

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

14-07-2022 De kamer zal in een brief worden geïnformeerd over de uitwerking van de vervolgaanpak onbedoelde zwangerschappen eind september 2022.

Mochten er inzichten zijn die breder relevant blijken te zijn, dan overweegt de IGJ openbaarmaking van die specifieke elementen. In dat geval zal ik uw Kamer informeren.(onderzoek Parnassia)

Brief [30-01-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over het bericht «Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt» (2019Z26056) (24149)

31-01-2020 Vooralsnog onbekend of TK daadwerkelijk geïnformeerd wordt, dit is afhankelijk van eventuele openbaarmaking. Geregistreerd in Delphi om dit niet uit het oog te verliezen. Daarom in beginsel deze TZ niet meenemen in stavazabrieven, planningsbrieven of briefoverzichten.

Minister voor MZS zal de TK het actieplan «Nederland naar een mondgezonde generatie» toesturen, zodra dit door de veldpartijen is vastgesteld.

Brief [03-02-2020] - Mondzorg Jeugdigen (33578, nr. 78) (24167)

19-05-2022 De Kamer wordt naar verwachting rond de zomer geïnformeerd

Minister van MZS zal kamer informeren over overleg met veldpartijen over aanpassing bekostiging als er relevante ontwikkelingen zijn.

Brief [03-02-2020] - Mondzorg Jeugdigen (33578, nr. 78) (24167)

19-05-2022 de Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Tevens zal de IGJ -conform wettelijke verplichting -komend jaar weer de stand van zaken aan mij rapporteren. Uw Kamer wordt hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

Brief [10-02-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Wmo- toezicht (29538, nr. 308) (totaal) Zorg en maatschappelijke ondersteuning (29538, nr. 313) (24213)

 

Minister MZS: De Kamer informeren over de voortgang van het expertisecentrum Lyme en wachtlijsten

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Medische preventie/Infectieziekten (4910)

21-07-2022 De Kamer zal na de zomer van 2022 worden geïnformeerd.

In 2021 is een integrale evaluatie naar het lopende darmkankeronderzoek gepland. Ik sta ervoor open de leeftijdsgrens te verlagen mits de voordelen in termen van geredde levens ook opwegen tegen de nadelen van overbodig vervolgonderzoek en behandeling. Op basis van de evaluatie van het programma zal ik de Gezondheidsraad vragen hier een oordeel over te geven.

 

06-07-2020 De verwachting is dat de Kamer in het najaar van 2022 wordt geïnformeerd

Kamer informeren op moment dat stap verder zijn in de casus Zorg in Nederland

Parlementaire agenda [13-02-2020] - AO Zwangerschap en geboorte (5036)

19-05-2022 Gaat mee in stand van zaken brief geboortezorg najaar 2022

Ik vind het dan ook goed dat het CIBG (…) de Audit Dienst Rijk heeft verzocht een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ik ben voornemens om u van de uitkomsten hiervan op de hoogte brengen.

Brief [10-03-2020] - Datalek Donorregiste (32761, nr. 160) (24343)

 

Ik zal de handreiking van de IGJ en NZa voor een zorgvuldige proces- en besluitvorming bij wijzigingen in het zorglandschap naar verwachting in oktober 2019 aan uw Kamer doen toekomen

Brief [06-09-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op de Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen (35227) (35227, nr. 3) (23526)

25-05-2022 De Kamer wordt voor het Herfstreces 2022 geïnformeerd.

De minister van VWS informeert de TK of schriftelijk, of via het Wmo-overleg, over de vraag of lijfgebonden hulpmiddelen onder de Zvw gebracht kunnen worden

Parlementaire agenda [27-11-2019] - AO Hulpmiddelenbeleid (4788)

18-07-2022 De resultaten van de verkenning naar de vereenvoudiging van de toegankelijkheid van hulpmiddelen thuis worden in de zomer van 2022 verwacht. De Kamer wordt hierover, en de mogelijke vervolgstappen, in kwartaal 3 van 2022 per brief geïnformeerd.

Q&A toevoegen over wat bekend of nog onbekend is over de langetermijn effecten van het virus op de gezondheid

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

 

in het vervolgonderzoek naar de ervaringen en behoeften van transgenders, dat ik in 2021 zal laten uitvoeren, zal ik ook vragen meenemen met betrekking tot zelfmedicatie. Ik zal dat onderzoek te zijner tijd uiteraard aan de Kamer toesturen

Brief [02-04-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht 'Veel transgenders gaan zelf aan de slag met hormonen, met alle risico's van dien' (2020Z03670). (24418)

23-07-2021 Het onderzoek is verplaatst naar 2022, de Kamer wordt naar verwachting uiterlijk eind 2022 geïnformeerd.

De Kamer informeren over de duiding van de cijfers uit Ladis over de verslavingszorg de afgelopen jaren, inclusief een oordeel over de toegang tot de verslavingszorg.

Brief [15-04-2020] - VSO Drugspreventie (24077, nr. 462) (24440)

15-07-2022 Pas nadat de wet inwerking treedt kunnen we de motie daadwerkelijk uitvoeren en dat zal pas einde van het jaar zijn.

Indien de ARK besluit om onderzoek te doen naar de governance van de structurele beheerorganisatie, zal ik aanbevelingen die hieruit naar voren komen met u delen en waar van toepassing doorvoeren in de opzet en werking van het de structureel beheer.

Brief [02-03-2020] - Inrichting structureel beheer PGB2.0 (24296)

17-07-2020 Indien de ARK het besluit neemt om onderzoek te doen en dit vervolgens heeft uitgevoerd, zal de Kamer worden geïnformeerd. Dit heeft nog niet plaats gevonden.

Kamer informeren over verkenning naar mogelijk vervangen Krankzinnigenwet BES-eilanden. De toezegging houdt in dat de Kamer nu geïnformeerd wordt in januari 2021: Ik laat een aangepaste verkenning uitvoeren op de BES-eilanden. In januari 2021 zal ik uw Kamer informeren over de voortgang van de verkenning.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

 

De Kamer ontvangt t.z.t. informatie over het gevoerde gesprek met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de pilot m.b.t. de eigen bijdrage bij kraamzorg.

Parlementaire agenda [17-06-2020] - AO Pakketbeheer (5087)

18-07-2022 De pilot is nog niet formeel gestart. Ondertussen zijn CZ en VGZ gestart met een soortgelijke pilot in Limburg. De pilot VGZ/CZ loopt tot eind 2022, de verwachting is dat in het voorjaar van 2023 de uitkomsten van de pilot gedeeld kunnen worden met de TK.

wanneer de ronde tafel bijeenkomst over grensoverschrijdende ambulancezorg heeft plaatsgevonden, zal ik uiteraard de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Debat Wet Ambulancevoorzieningen (5092)

24-05-2022 Er staat weer een eerste overleg gepland op 31 mei 22. Naar verwachting wordt de Kamer geïnformeerd in de brief over 'toekomstbestendige acute zorg'. Wordt de termijn niet gehaald, komt er een aparte brief op een later moment.

De inzichten en lessen uit dit onderzoek zullen daarom ook betrokken worden bij de contourennota, die naar verwachting dit najaar zal verschijnen.

Brief [08-07-2020] - Evaluatie verbeterprogramma's Bernhoven en Rivas (31016, nr. 291) (24848)

25-11-2020 Op 14 december zal de veldconsultatie starten. Daarvoor zullen alle betrokken stakeholders de discussienota ontvangen. Dit is dezelfde versie die eind oktober in de MR is besproken. De input die wordt opgehaald in de veldconsultatie wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de contourennota die begin 2021 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

De TK wordt om de vier jaar (eerstvolgende in 2024) geïnformeerd over de uitkomsten van het Prevalentie onderzoek seksuele intimidatie en misbruik in de sport van NOC*NSF.

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (30234, nr. 251) (24778)

14-07-2020 De uitkomsten van het prevalentieonderzoek zijn in de zomer 2020 gepubliceerd op de website van het CVS.

Voor het Algemeen Overleg Sportbeleid 2021 ontvangt de TK de definitieve handreiking sporthulpmiddelen

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (30234, nr. 251) (24778)

21-01-2022 Het project «Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar» zal in januari 2022 worden afgerond. In het eindrapport zullen de resultaten van de pilots staan en worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop sporthulpmiddelen (zoals sportrolstoelen of hardloopprothesen) beter bereikbaar en beschikbaar te maken zijn voor mensen met een handicap die willen sporten

Uitvoering motie Van Kooten-Arissen over bonus voor zorgpersoneel

Parlementaire agenda [15-06-2020] - Notaoverleg Care (5116)

28-07-2021 Met de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (Stcrt. 2020, 48058) is uitvoering gegeven aan deze motie. Van 15 september tot 10 november 2020 konden zorgaanbieders subsidie aanvragen om een bonus uit te keren aan zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen COVID-19. Van 1 maart tot en met 12 april 2021 konden budgethouders een bonus aanvragen voor hun pgb-zorgverleners. Inmiddels is de tweede termijn voor de bonusaanvraag die van 15 juni tot en met 27 juli 18 uur liep, verstreken. Ik verwacht de Kamer in oktober te kunnen informeren over de bonusaanvragen en de hoogte van het bonusbedrag. Na de zomer informeer ik de Kamer over de mogelijkheden om te komen tot een bonusregeling voor de zorgverleners die vanuit een Zvw-pgb worden betaald.

Ik beschouw de motie van Kamerlid Van Den Berg en toezegging over de stand van zaken van de umc's daarmee deels als afgedaan. Zoals aangegeven zal de NZa de monitor jaarlijks tot en met in ieder geval 2022 uitvoeren. Ik zal uw Kamer informeren wanneer er een nieuwe monitor is. En ik zal de NFU vragen om mij in september 2022 opnieuw te informeren over de stand van zaken van de umc's op de verschillende thema's.

Brief [08-10-2020] - Stand van zaken umc's (33278, nr. 10) (25156)

13-05-2022 Op 11 maart 2022 is de brief 'NZa-monitor umc's 2021' met de tweede monitor naar de Kamer gestuurd. Er zal conform toezegging nog een monitor volgen. Zodra deze monitor is afgerond zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. Naar verwachting in de eerste helft van 2023.

De MMZS zal het onderzoek van ACM naar marktgedrag ICT-leveranciers in de zorg toezenden aan de Kamer wanneer het gereed is.

Parlementaire agenda [08-10-2020] - AO Gegevensuitwisseling/ICT/E-health/Slimme zorg/Administratieve lasten (5030)

08-07-2022 Het ACM-rapport is nog niet gepubliceerd. De ACM heeft wel een leidraad gepubliceerd, daarop volgt na de zomer een reactie.

Ik ben bereid de Kamer op de hoogte te houden van zowel het gesprek dat met de branchevereniging van zorgorganisaties, ActiZ, en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaat plaatsvinden over de tekorten aan gz-psychologen, als van de uitkomsten van de evaluatie van Top Opleidingsplaatsen over de indeling voor volgend jaar.

Brief [26-10-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen gz-psychologen (2020Z15611) (25220)

 

Voor de PGB-zorgverlener wordt op dit moment onderzocht of er een aparte uitwerking op de bonusregeling wordt geschreven, zodat ook deze groep de mogelijkheid heeft een bonus te ontvangen. Daarop kom ik een volgende brief terug.

Brief [27-10-2020] - Stand van zakenbrief COVID-19 (25295, nr. 659) (25246)

28-09-2021 onderzocht wordt of voor de doelgroep pgb-zorgverleners die uit een pgb-Zvw budget betaald worden, een aparte uitwerking voor de bonusregeling kan worden gemaakt. Uitwerking hiervan is onder de voorwaarde dat de uitwerking binnen de budgettaire randvoorwaarden moet passen en verantwoord uitvoerbaar moet zijn. Dit najaar wordt u over de mogelijkheid geïnformeerd.

In de zomer van 2021 zal ik u informeren over de voortgang van deze aanpak.

Brief [10-11-2020] - Vernieuwend opleiden in de zorg ( 29282, nr. 420) (25307)

19-07-2022 In de brief Vernieuwend Opleiden van november 2020 is toegezegd om in de zomer 2021 u te informeren over de voortgang van de aanpak rond Vernieuwend opleiden (9317). De deadline was 10 juli 2021. Een wisselend kabinet is de reden dat de deadline niet is gehaald. De minister voor Langdurige Zorg en Sport zal haar plannen rond vernieuwend opleiden meenemen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, welke dit najaar naar de Kamer wordt verzonden. Deze motie wordt bezien bij de verdere uitwerking van dit programma.

Ik zal uw Kamer blijven informeren over de eerste bevindingen van drie acties die naar verwachting in de loop van volgend jaar tot eerste bevindingen leiden.

Brief [02-11-2020] - Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG (29282, nr. 415) (25260)

 

Vaccinatieprogramma: Ja. Alles wat we kunnen geven aan informatie, ook omdat de Europese Commissie inmiddels namens ons onderhandelt, zullen we geven, als het moment daar is.

Parlementaire agenda [18-11-2020] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5158)

 

Met de partners van de dementiestrategie bekijken of preventie op dit moment voldoende in al die lijnen verankerd is of dat er meer en aparte aandacht nodig is

Parlementaire agenda [11-11-2020] - AO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/WMO (5127)

15-07-2022 Op dit moment wordt in overleg met veldpartijen de intensivering die in het coalitieakkoord is opgenomen wat betreft preventie (drie keer € 100 mln. voor «onderzoek en aanpak kanker, obesitas en Alzheimer» in de periode 2023 ‒ 2025) nader uitgewerkt. De staatssecretaris zal de Kamer hier naar verwachting in het najaar over informeren.

De minister van VWS zal samen met de minister van Binnenlandse Zaken nagaan hoe de verpleeghuisplekken zo goed mogelijk gemonitord kunnen worden en de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [26-11-2020] - Notaoverleg Verpleeghuis/Wlz/Gehandicaptenbeleid/Doelgroepenvervoer/ Fokuswonen (5129)

 

Er komt een brief over de ethiek van zorgrobots, 'voordat er een vaccin is'. De rapporten van het CEG over e-health zullen gebruikt worden voor het antwoord op de vraag over de ethiek van zorgrobots. Brief voor het najaar.

Parlementaire agenda [15-10-2020] - AO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting, orgaandonatie (5051)

18-07-2022 Het nieuwe kabinet heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. De Kamer zal naar verwachting in kwartaal 2 van 2023 worden geïnformeerd.

NB toezegging EK (T03021): De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Van Dijk (SGP), Prins-Modderaar (CDA) en De Boer (GroenLinks), via de maandelijkse voortgangsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het toekomstperspectief.

Parlementaire agenda [26-10-2020] - Plenaire behandeling wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (35.526) NB: Tijden zijn nog niet bekend (5140)

11-02-2021 Aan deze toezegging wordt voldaan door de stand van zaken brieven t.a.v. de ontwikkeling van Covid-19 ook aan de EK te sturen.

Er wordt in kaart gebracht of bij individuele huisartsenpraktijken knelpunten ontstaan in opleidingen in relatie tot de taakherschikking met physician assistants en verpleegkundig specialisten. Ook wordt hier met de brancheorganisatie over in gesprek gegaan.

 

09-02-2021 Deze toezegging wordt mogelijk overgezet op MEVA, de discussie hierover is nog gaande.

De minister van VWS zal de Kamer de notitie ouderenvisie die gebaseerd is op de «dialoognota 2040» toezenden.

Parlementaire agenda [02-12-2020] - Begrotingsbehandeling VWS - Eerste termijn Kamer (5142)

 

Voortzetting en aanscherping van beleid is nodig om de kwaliteit van zorg in het belang van moeder en kind te vergroten en daarmee een positief effect te bewerkstelligen op de verdere daling van de perinatale sterfte. De komende tijd zal ik hier samen met de geboortezorgpartijen en andere relevante partijen aan werken en ik zal u hier in de zomer van 2021 verder over informeren.

Brief [07-12-2020] - Stand van zaken geboortezorg 2020 - aanbevelingen voor de toekomst (32279, nr. 206) (25465)

19-05-2022 Gaat mee in stand van zaken brief geboortezorg najaar 2022

De minister en staatssecretaris van VWS zeggen de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-Wezeman (VVD) en Gerkens (SP), toe bij de evaluatie van de gedwongen zorgwetten, eind 2021, te bezien hoe de Wet zorg en dwang en de WGBO zich tot elkaar verhouden en hoe de schadevergoeding door de klachtencommissie wordt toegekend.

Parlementaire agenda [09-06-2020] - Mondeling overleg over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte Cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (5088)

02-08-2021 De verwachting is dat de Kamer in de tweede helft van 2022 wordt geïnformeerd, na afronding van de tweede rapportage van de wetsevaluatie waarover uw Kamer is geïnformeerd in de brief 2020-2021, 35 370, nr. 5

Toezegging om iedere keer dat NL inschrijft op vaccin, de Kamer daarover te informeren.

Parlementaire agenda [09-12-2020] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5163)

25-07-2022 Op dit moment zijn er wel stappen genomen om een eiwitvaccin aan te kopen, maar het contract is nog niet rond. Zodra het contract gereed is en Nederland zich officieel heeft ingeschreven op het vaccin zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

Ik zal met de HLA-partijen in gesprek gaan over de uitkomsten van het onderzoek. Samen met hen zal ik bepalen (i.) waar een regiobeeld minimaal aan zou moeten voldoen, (ii.) hoe betrokkenheid van relevante regiopartners kan worden vergroot, (iii.) wat er voor nodig is regiobeelden dynamischer te maken en (iv.) hoe vervolgstappen eruit zien. De uitkomsten van de lerende evaluatie JZOJP worden hierbij betrokken.

Brief [09-11-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Feitelijke vragen betreffende het rapport Stand van het land Regiobeelden (31765, nr. 522) (25298)

21-12-2021 Het rapport «Samenwerken in de regio: van regiobeeld naar regio-aanpak» dat als bijlage bij de VGR JZOJP naar de Kamer is verzonden dient als tussenproduct. De komende periode zullen we hierover in gesprek gaan met betrokken partijen, waarna we de Kamer hierover kunnen informeren.

Ik wil dan ook nader onderzoeken of een wettelijke maatregel gerechtvaardigd is en zo ja, wat dan een goede onderbouwing voor een nieuwe omzetdrempel zou zijn. De aanbeveling strekt overigens niet alleen tot aanpassing van de wet, maar ook van de Governancecode Zorg. Ik zal daarom in gesprek treden met de eigenaar van de code, de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), over het nut en noodzaak van een dergelijke aanpassing. Ik zal u in het laatste kwartaal van 2021 berichten over de uitkomst van deze verkenning.

Brief [14-12-2020] - Rapport Faillissement Slotervaartziekenhuis B.V. Onderzoek naar Goed bestuur', (31016, nr. 299) (25505)

07-06-2022 in de stand van zakenbrief zomer 2022 is het volgende opgenomen:Met betrekking tot het creëren van governance en tegenmacht heeft mijn voorganger uw Kamer toegezegd een verkenning te doen omtrent wettelijke maatregelen of de aanpassing van de Governance Code Zorg ten aanzien van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht van grote zorginstellingen. Inmiddels is de Governance Code Zorg aangepast naar 2022 zonder aanpassing op dit onderdeel. De minister van MLZS zal na de zomer starten met verder verkennen samen met de BoZ of dit mogelijk nog in een nieuwe Governance Code Zorg kan worden meegenomen. Daarnaast zal de minister van MLZS ook nader onderzoeken of een wettelijke maatregel gerechtvaardigd is en zo ja, wat dan een goede onderbouwing voor een nieuwe omzetdrempel zou zijn.

In de volgende voortgangsbrief (rond zomer 2021) melden we voortgang op het gebied van: • accreditatie en positionering en het beheer van de zoekfunctionaliteit • expertsessies MDT in het onderwijs • de uitkomsten van de verkenning naar de verplichtende variant

Brief [11-12-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg inzake Maatschappelijke Diensttijd (35034, nr. 20) (25495)

 

• Ik zal met de voor het SROI-beleid verantwoordelijke partijen (BZK, SZW en gemeenten) de mogelijkheden te verkennen om MDT als SROI bij de gemeenten en het Rijk toe te passen en nader onder de aandacht te brengen. • Ik zal me inspannen SROI bij de ministeries nader onder de aandacht te brengen

Brief [11-12-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg inzake Maatschappelijke Diensttijd (35034, nr. 20) (25495)

 

Minister MZS zegt toe «Vanzelfsprekend zal ik ook de komende periode de instroom van het aantal deelnemers en de effecten van de PrEP-verstrekking blijven volgen. Ik houd vast aan de eindevaluatie na vijf jaar en een tussentijdse evaluatie na 3 jaar. Ook volgend jaar zal het RIVM weer een jaarrapportage opstellen en zal ik uw Kamer daar weer over informeren.»

Brief [17-12-2020] - Voortgang PrEP verstrekking (29477, nr. 688) (25548)

21-07-2021 De TK wordt geïnformeerd over de volgende jaarrapportage van het RIVM (komt mogelijk in nov 2021 uit) voor het eind van 2021. De tussentijdse evaluatie wordt medio 2022 uitgevoerd en de TK zal hierover voor eind 2022 worden geïnformeerd.

De TK ontvangt voor het WGO een jaarlijkse update over het fonds voor sporthulpmiddelen

Parlementaire agenda [30-11-2020] - WGO Sport (5187)

 

Minister VWs zegt In het debat is ook uitgebreid gesproken over de broncode van het exposure notification framework van Apple en Google. In Europees verband is met de andere lidstaten doorlopend overleg met beide partijen waarbij geregeld aandacht is voor dit onderwerp. Ik zal uw Kamer uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Brief [28-12-2020] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Website CoronaMelder.nl (25595)

30-07-2021 Gesprekken in Europees verband vinden nog altijd plaats waarbij aandacht is voor steeds meer openbaring van broncode. Bij bijzonderheden zullen beide Kamers hierover worden geïnformeerd.

Laat ik maar gewoon toezeggen dat wij in de volgende voortgangsbrief de hele communicatie opnieuw op de zeef leggen en kijken waar we die, door middel van campagnes en andere dingen, kunnen intensiveren.

Parlementaire agenda [21-01-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5192)

 

Ik hoor net van de heer De Jonge dat we in de volgende brief - dat zeggen we hier echt toe - ook ingaan op dit soort suggesties uit de Kamer en op wat wij zelf nog verder kunnen doen.

Parlementaire agenda [21-01-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5192)

 

Een kader voor de regulering van cybriden en iPS-chimaeren nader uit te werken in samenwerking met de relevante veldpartijen zodat een volgend kabinet op basis van alle benodigde informatie definitief kan beslissen over de aard van de regulering

Brief [22-09-2020] - Kabinetsreactie inzake regulering cybriden en iPS-chimaeren (34990, nr. 8) (25068)

12-07-2022 Deze toezegging wordt meegenomen in de kabinetsreactie op de evaluatie van de Embryowet

de Kamer in de volgende voortgangsbrief covid-19 te informeren over in welke hoeveelheden elk vaccin vanaf 15 februari beschikbaar komt voor de eilanden. Deze brief gaat uit op 2 februari 2021. ZJCN en de Programmadirectie COVID-19 leveren hiervoor tekst voor de voortgangsbrief aan.

Brief [01-02-2021] - Update vragen van de stand van zaken m.b.t. COVID-19 op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (25719)

 

De Gezondheidsraad zal in 2022 zijn beoordelingskader heroverwegen en ik zal dan ook de Gezondheidsraad verzoeken om hierbij te onderzoeken of het pandemisch potentieel van ziekteverwekkers, maatschappelijke of macro-economische effecten van ziekteverwekkers en elementen uit het reële optiemodel een zinvolle uitbreiding van het beoordelingskader kunnen zijn

Brief [03-02-2021] - Verzoek om reactie op initiatiefnota Veldman (VVD) (35676, nr. 3) (25724)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

De TK wordt later in 2021 geïnformeerd over de nadere uitwerking van de voorgestelde maatregelen in het rapport criminele inmenging in de amateursport

Brief [05-02-2021] - Beleidsreactie op onderzoek criminele inmenging in de amateursport (2021Z02444) (25738)

20-01-2022 Het CCV brengt alle lopende onderzoeken en daarbij de belangrijkste (gemeenschappelijke) aanbevelingen in kaart.

Mijn streven is u voor de zomer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek (=onderzoek naar omvang en aard van onopgeloste casuïstiek) en over de stappen die ik hierop zal ondernemen

Brief [08-02-2021] - Stand van zaken kindzorg (34104, nr. 320) (25752)

07-07-2022 Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. Ik zal u na de zomer informeren over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Ik zal een verdiepend kwalitatief onderzoek vanuit het Cliëntperspectief laten doen naar het bestaande instrumentarium.

Brief [10-02-2021] - Verzamelbrief langdurige zorg (34104, nr. 321) (25777)

01-06-2022 In brief 4/2/2022, 24170 nr. 253 stond: 'Binnenkort zet ik met deze uitkomsten een vervolgonderzoek uit, waarbij ik er naar streef dit voor de zomer te hebben afgerond. De conclusies en aanbevelingen van deze drie trajecten (de onderhavige inventarisatie, het onderzoek in het kader van Gewoon Bijzonder en het vervolgonderzoek ten behoeve van het uitvoeren van de motie-Hijink) wil ik graag in samenhang bezien. Daarom stuur ik u een nadere inhoudelijke reactie toe als de resultaten van deze andere trajecten bekend zijn'.

Op dit moment ben ik niet op de hoogte van de juridische stappen die de Italiaanse overheid neemt richting Pfizer. Ik zal dit nagaan en u hier later over informeren.

Brief [10-02-2021] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht «De strijd om het coronavaccin barst nu pas echt los» (2021Z01634) (25780)

25-07-2022 Voor zover bekend zijn er geen juridische stappen ondernomen.

Met betrekking tot het creëren van governance en tegenmacht, heb ik uw Kamer in de Kamerbrief van 14 december 2020 toegezegd om in het eerste kwartaal uw Kamer de uitkomsten te sturen van een verkenning naar een wettelijke maatregelen en aanpassing van de Governancecode Zorg omtrent de werkgeversrol door de Raad van Toezicht van grote zorginstellingen. Aangezien deze verkenning ziet op de wenselijkheid en haalbaarheid van nieuw beleid, acht ik het niet opportuun hier als demissionair minister uitspraak over te doen. De uitkomsten van de verkenning zullen dan ook betrokken worden in de brief die eind dit jaar aan uw Kamer wordt toegestuurd ter uitvoering van de motie Agema

Brief [19-02-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake reactie op motie-Agema (Kamerstuk 31016, nr. 327) over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen (31016, nr. 336) (25826)

07-06-2022 in de stand van zaken brief zomer 2022 is de volgende tekst geplaatst: Met betrekking tot het creëren van governance en tegenmacht heeft mijn voorganger uw Kamer toegezegd een verkenning te doen omtrent wettelijke maatregelen of de aanpassing van de Governance Code Zorg ten aanzien van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht van grote zorginstellingen. Inmiddels is de Governance Code Zorg aangepast naar 2022 zonder aanpassing op dit onderdeel. De minister van MLZS zal na de zomer starten met verder verkennen samen met de BoZ of dit mogelijk nog in een nieuwe Governance Code Zorg kan worden meegenomen. Daarnaast zal de minister van MLZS ook nader onderzoeken of een wettelijke maatregel gerechtvaardigd is en zo ja, wat dan een goede onderbouwing voor een nieuwe omzetdrempel zou zijn.

De beroepsgroep is op dit moment bezig met het opstellen van een protocol. Over dit protocol zegt u toe met de betrokken partijen in gesprek te gaan als dit niet leidt tot het gewenste effect in de praktijk

Brief [15-02-2021] - Commissiebrief inzake aanvullende informatie petitie Vergoeding van explantatie borstprotheses (32805, nr. 112) (25804)

25-07-2022 De Kamer wordt hierover in het najaar van 2022 geïnformeerd.

We brengen in kaart wat de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties zijn als de middelen die gemeenten beschikbaar hebben voor gespecialiseerde zorg aan kinderen met EED worden overgeheveld naar het onderwijs

Brief [08-03-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op gewijzigde motie-Peters c.s. (35570XVI, was nr. 27) (34638, nr. 8) (25889)

10-05-2022 inhoudelijke reactie op deze toezegging zal naar verluidt na het zomerreces worden verzonden.

De TK wordt eens in de 4 jaar geïnformeerd over de prevalentie van dopinggebruik in de Nederlandse topsport

Brief [12-03-2021] - Onderzoek prevalentie dopinggebruik topsport (30234, nr. 262) (25919)

 

Daarom praten we met het RIVM over het opzetten van een onderzoek naar de effectiviteit van luchtreiniging. Daar kan ik de Kamer voor de zomer over informeren.

Parlementaire agenda [24-03-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5224)

23-07-2021 Het streven is de Kamer hierover voor het eind van het jaar nader te informeren. Tussentijds wordt de Kamer op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De reactie op de derde evaluatie van de Embryowet wordt overgelaten aan het volgende kabinet

Brief [16-03-2021] - Aanbieding derde evaluatie Embryowet (Eerste Kamer) (25928)

18-07-2022 Verwachting is dat de Kamer kort na het zomerreces wordt geïnformeerd.

De Kamer zal in een verzamelbrief worden geïnformeerd indien meerdere gebieden worden aangewezen als alcohol-overlastgebied

Parlementaire agenda [16-11-2020] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337) (5154)

14-07-2022 VNG moet dit navragen bij gemeenten, zo nodig wordt dit meegenomen in onderzoek en in de alcoholbrief die gepland is voor oktober 2022

Communicatie over openstellen vaccinatie irt geboortejaar: Ik zal kijken of we dat nog massiever kunnen communiceren. Dat loopt via het RIVM en de GGD, maar ik zal kijken of we dat nog massiever kunnen communiceren. (Paternotte (D66))

Parlementaire agenda [22-04-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5232)

 

Verkenning van pilots met gemeenten over regulering verkooppunten

Brief [06-04-2021] - Rapportage RIVM en onderzoeken alcoholpreventie (27565, nr. 179) (25994)

15-07-2022 Wordt meegenomen in de alcoholbrief die gepland is voor oktober 2022

Herhaling onderzoek prijsacties 2023

Brief [06-04-2021] - Rapportage RIVM en onderzoeken alcoholpreventie (27565, nr. 179) (25994)

15-07-2022 Resultaten van dit onderzoek zullen in najaar 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

Herhaling onderzoek verkoop op afstand 2023

Brief [06-04-2021] - Rapportage RIVM en onderzoeken alcoholpreventie (27565, nr. 179) (25994)

15-07-2022 Resultaten van dit onderzoek zullen in najaar 2023 naar de Kamer worden gestuurd.

In het najaar van 2021 zal ik de Kamer hierover nader informeren

Brief [01-06-2021] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op stamceltherapie voor MS-Patiënten (29477, nr. 705) (26233)

25-07-2022 Op 12 mei jl. heeft het Zorginstituut besloten om te duiden of stamceltherapie bij uitbehandelde MS Patiënten voldoet aan het effectiviteitscriterium voor vergoeding uit het basispakket. Het Zorginstituut verwacht voor het einde van het jaar met een definitief standpunt te kunnen komen. De Kamer wordt daarna (uiterlijk begin 2023) geïnformeerd over deze uitkomst.

Governance GGD'n: die verbeterpunten willen we heel graag beetpakken, maar dan wel na de crisis. Maar heel graag en wij komen daar dus op terug. (Westerveld, GL)

Parlementaire agenda [03-06-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5251)

21-07-2022 De Kamer zal eind juni worde geïnformeerd.

Over voorfinanciering mondkapjes deal. Daarom laat ik dit nog verder op een rij zetten en zal ik u daarover informeren (TK/Wilders, PVV)

Parlementaire agenda [03-06-2021] - Plenair debat inzake ontwikkelingen rondom het coronavirus (5251)

21-07-2022 De minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS) heeft de Kamer op 5 juli jongstleden per brief geïnformeerd, dat het onderzoeksbureau Deloitte Forensic and Dispute Services B.V. het eerste deelrapport -dat ziet op de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. - medio september aanstaande aan de minister voor LZS zal aanleveren.

Tot slot constateert Significant Public dat het huidige financieringsmodel het best passend is, maar dat de in 2000 vastgestelde en daarna jaarlijkse geïndexeerde normbedragen aan herijking toe zijn. Het onderzoek voor deze herijking zal voor 2023 plaatsvinden

Brief [03-06-2021] - Wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan in verband met de verlenging van de werkingsduur en de aanpassing van de normbedragen voor 2022 (29214, nr. 89) (26253)

17-06-2021 Het onderzoek voor deze herijking zal voor 2023 plaatsvinden. eind december 2022 zal de Kamer worden geïnformeerd per aparte brief

Samen met Cliëntenorganisaties en het zorgveld kijken of het lukt om tot een lijst van lichtere of zwaardere dwangmaatregelen te komen, inclusief een apart regime (Kwint, SP)

 

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

Ten behoeve van de wetsevaluatie voor zowel de Wzd als de Wet verplichte ggz inzichtelijk te maken waar de grootste financiële knelpunten zitten (Stoffer, SGP)

Parlementaire agenda [27-05-2021] - Plenair Debat Wvggz (Wet verplichte ggz) / Wzd (Wet zorg en dwang) (5249)

12-07-2022 Zoals in de brief van 7 juli 2022 vermeld wordt de Kamer naar verwachting begin 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd

Brief van Van Ark over de evaluatie van gegevensuitwisseling

Parlementaire agenda [14-06-2021] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (TK 35853) (5261)

30-07-2021 De Tweede Kamer wordt geinformeerd nadat het OVV-onderzoek over de coronabestrijding is afgerond.

Info voor buitenlanders onderweg naar NL: in een volgende brief informeren wat we daarop doen

Parlementaire agenda [14-06-2021] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (TK 35853) (5261)

 

We zullen de Kamer tijdig informeren indien er nieuw vaccinaankopen volgen, waarvoor onvoldoende bestedingsruimte voorhanden is.

Brief [28-06-2021] - Aanschaf Moderna-vaccins voor 2022 (26379)

25-07-2022 Op dit moment zijn er geen contracten getekend voor nieuwe vaccins waarvoor onvoldoende bestedingsruimte voorhanden is.

De TK wordt in het najaar geïnformeerd over de voortgang van het landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen

Brief [11-06-2021] - Kamerbrief t.b.v. commissiedebat sportbeleid (30234, nr. 264) (26298)

21-01-2022 Het project «Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar» zal in januari 2022 worden afgerond. In het eindrapport zullen de resultaten van de pilots staan en worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop sporthulpmiddelen (zoals sportrolstoelen of hardloopprothesen) beter bereikbaar en beschikbaar te maken zijn voor mensen met een handicap die willen sporten. Ook doet het rapport een aanbeveling over hoe kennis en informatie omtrent vergoedingen en financiering van sporthulpmiddelen verzameld en verspreid kunnen worden.

De komende tijd zullen inwoners van Sint Eustatius de mogelijkheid krijgen zich te registreren als zij het Janssen-vaccin willen ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd dat het Janssen-vaccin beschikbaar gesteld zal worden als er een behoorlijk aantal aanmeldingen binnenkomt. Met Sint Eustatius en het RIVM is afgesproken dat het minimum aantal aanmeldingen 100 moet zijn alvorens de levering zal plaatsvinden

Brief [06-07-2021] - Terugkoppeling vaccintype Sint Eustatius (26442)

 

Ik ga op korte termijn met zorgkantoren in gesprek om van hen te vernemen wat hen weerhoudt om technologie en innovatie in te kopen

Brief [12-07-2021] - Aanbieding rapport Onderzoek naar Tijdsbesparende technologiën in de ouderenzorg (27529, nr. 266) (26502)

26-07-2022 De verwachting is dat de kamer daar begin 2023 over wordt geïnformeerd.

In april 2023 zal de tweede tranche van het project moleculaire diagnostiek door het Zorginstituut worden afgerond, tussentijds zal TK halfjaarlijks worden geïnformeerd (Van den Berg)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

14-07-2022 De Kamer wordt periodiek geïnformeerd. Eind maart is de meest recente voortgangsrapportage verstuurd.

Begin 2023 ontvangt de Kamer een brief over de uitkomsten van de best practices pilots over hergebruik van geneesmiddelen (Van den Berg/Tellegen)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

18-07-2022 De Kamer wordt periodiek geïnformeerd. Begin 2023 zal dit opnieuw gebeuren.

De minister stuurt de Kamer een tussenstand over pilots hergebruik geneesmiddelen en neemt de ontwikkelingen met betrekking tot ontpillen hierin meen (Van den Berg)

Parlementaire agenda [16-06-2021] - Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid (5156)

14-07-2022 Na de zomer 2022 stuurt de minister een tussenstand aan de Kamer over de pilots heruitgifte geneesmiddelen en neemt de ontwikkelingen met betrekking tot ontpillen hierin mee. De Kamer ontvangt ook een reactie op het «Actieplan terugdringen geneesmiddelengebruik» van de fracties CDA/Den Haan.

In de tussentijd worden gesprekken gevoerd met relevante actoren om te inventariseren hoe zij aankijken tegen de bevindingen en denkrichtingen van de RVS. Mijn opvolger zal uw Kamer te zijner tijd hierover informeren

Brief [01-07-2021] - Voortgang Verder met Vaccineren en RIVM Vaccinatiegraadrapport 2020 (32793, nr. 555) (26403)

21-07-2022 De Kamer zal na de zomer van 2022 worden geïnformeerd.

De Kamer ontvangt na het zomerreces een overzicht over de gekaapte geneesmiddelen

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

21-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 over de stand van zaken geïnformeerd.

De Kamer wordt na afloop van de campagne over mondzorg voor ouderen (die start in het najaar geïnformeerd over de resultaten

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Minister betrekt het rapport van Equalis over fysiotherapie in de analyse van de effectiviteitsbeoordeling van paramedische zorg

Parlementaire agenda [30-06-2021] - Commissiedebat Pakketbeheer (5155)

26-07-2021 Het streven is de kamer hierover voor september 2022 te informeren.

Technologie t.a.v. ventilatie onder de aandacht brengen: ik kan nu alleen toezeggen dat we even gaan uitzoeken hoe we dat goed kunnen doen. Misschien kan ik er in een volgende voortgangsbrief procedureel en wellicht ook inhoudelijk op ingaan

Parlementaire agenda [14-07-2021] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5281)

27-07-2021 Het streven is de Kamer hierover voor het eind van het jaar te informeren. Tussentijds wordt de Kamer op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De TK ontvangt 2x per jaar een stand van zakenbrief over sportevenementen

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

23-01-2022 De TK is voorafgaand aan het WGO 2021 geinformeerd over het European Para Championships (EPC) in 2023, het Super WK wielrennen in 2027 en het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Het bid om de Super WK wielrennen 2027 in Nederland te organiseren, is teruggetrokken. Bezien wordt of de European Para Championship een plek kan krijgen op de strategische evenementenagenda. In januari 2022 zou duidelijkhied moeten komen over welke takken van sport op de agenda van het EPC komen te staan. Na januari wordt de TK geinformeerd over de bijdrage van de rijksoverheid aan de European Para Championships.

De TK wordt voor het WGO 2021 geïnformeerd over de uitkomst van de overleggen met de VSG over het buitenspeelbeleid

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

20-01-2022 De gesprekken met de VSG zijn gaande. De Kamer wordt in het voorjaar van 2022 geïnformeerd over de uitkomst.

De TK wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen binnen de gehandicaptensport

Parlementaire agenda [29-06-2021] - CD (Commissie Debat): Sportbeleid (5267)

 

De Kamer zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de inhalatiefacilitatie van menthol

Parlementaire agenda [28-06-2021] - WGO Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (TK 35504) (5264)

15-07-2022 Nog geen informatie is nog steeds in behandeling.

De staatssecretaris zal na het zomerreces de juridische analyse inzake de ratificatie van het verdrag van Istanbul voor de BES-eilanden naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (5206)

 

Toegangsbewijzen en de vragen erover mbt de testkant: ik zal u gewoon iedere brief opnieuw op de hoogte brengen van de laatste issues die nog spelen en de laatste issues die al zijn opgelost. (De Vries)

Parlementaire agenda [18-08-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5288)

27-05-2022 Deze toezegging wordt afgedaan in de eerstvolgende stand van zaken brief.

Zodra de uitkomst van de gesprekken dan wel van een eventuele geschillenprocedure bekend is, zal ik u hierover nader informeren.

Brief [16-09-2021] - Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG (35570XVI, nr. 198) (26627)

 

Ik hoop u dit najaar te berichten over de vervolgstappen die ik rondom het vraagstuk van inkomensgevolgen voor zorgverleners met Long COVID ga zetten

Brief [20-09-2021] - Commissiebrief inzak e Verzoek om reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long Covid (25295, nr. 1453) (26639)

 

De regering ziet dat er meerdere functionarissen zijn die de rechtspositie van Cliënten moeten bewaken en ondersteuning bieden bij het oplossen van een geschil tussen Cliënt en zorgaanbieder. Daarom zal samen met Cliëntenorganisaties en andere veldpartijen onderzocht worden of deze rollen, taken en toegang van Cliënten tot het aanbod van functionarissen op basis van de Jeugdwet, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz), de Wvggz en de Wzd op de huidige wijze het best tot hun recht komen. Dit ook mede naar aanleiding van een IGJ[1]publicatie1. De Cliënt staat hierbij centraal. De regering is voornemens de Kamers over de uitkomsten van dit traject direct na afronding te informeren, naar verwachting in de tweede helft van 2022.

Brief [10-09-2021] - Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte Cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667) (Eerste Kamer) (26603)

04-11-2021 Ontwikkeltraject is in najaar 2021 gestart

Ik zal uw Kamer begin volgend jaar informeren over de voortgang van de uitfasering van de UZI-pas en de opvolger van het UZI-register

Brief [15-10-2021] - Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (26770)

08-07-2022 Ik ben voornemens deze toezegging voor het eind van het jaar 2022 af te doen.

Aan het einde van het project in 2024 ontvangt uw Kamer een eindverslag van de totale periode van de extra impuls.

Brief [25-10-2021] - Projectplan «Collectieve erkenning Indische Gemeenschap in Nederland - een extra impuls 2021 - 2024» (20454, nr. 173) (26796)

02-11-2021 De TK wordt in eerste kwartaal 2025 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen over deze toezegging.

Verkennen van de mogelijkheid om tot een bredere aanpak te komen die specifiek gericht is op discriminatie. Ik verwacht uw Kamer hier in het voorjaar 2022 nader over te kunnen informeren

Brief [25-10-2021] - Brief n.a.v. CD Arbeidsmarkt in de zorg d.d. 7 oktober (29282, nr. 449) (26797)

 

Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2022

Brief [01-11-2021] - Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie 2021 (25424, nr. 593) (26818)

15-07-2022 De Kamer zal in het najaar van 2022 worden geïnformeerd.

Ik verwacht de resultaten van deze onderzoeken ((1) knelpunten in de productie- en toeleveringsketens van medische producten, 2) schone, duurzame en innovatieve productie dichtbij huis en 3) slim inkoopbeleid)) in de loop van 2022

Brief [04-11-2021] - Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten (29477, nr. 731) (26839)

21-07-2022 De onderzoeken zijn momenteel in afronding door de onderzoekbureaus en de eindrapporten worden na het zomerreces naar de Kamer gestuurd, waarna ook de kabinetsreactie volgt.

De minister van VWS zegt toe te laten onderzoeken of gebruikers baat zouden hebben bij een door VWS geautoriseerde CoronaCheck app voor Android die ook op andere plekken dan de Google Play Store ter beschikking gesteld zouden worden met het oog op dergelijk aangegeven gebruik

Brief [05-11-2021] - Beantwoording Commissiebrief Eerste Kamer inzake Coronacheck-app (Eerste Kamer) (26846)

 

Ventilatienormen: het is ook belangrijk wat er dadelijk komt uit die RIVM-berekeningen of je bepaalde eisen verder moet aanscherpen. Daar zullen we de Kamer natuurlijk over berichten

Brief [21-01-2004] - Advies Gezondheidsraad «Hersenletsel bij boksers en voetballers» (5300)

 

Ventilatie: op 12 november komt in de persconferentie het uitgebreide verhaal. Ik zeg even ambtelijk: die bestelling is dus genoteerd. Ook dat zeg ik dus toe. Ik kijk even naar de deskundigen voor een aparte spot over ventilatie. Het zit sowieso in de campagne

Parlementaire agenda [03-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5300)

 

Ik ga de komende maanden bezien welke nadere eisen er gesteld moeten worden voor een betrouwbaar leeftijdsverificatiesysteem. Dit voorstel zal uitgewerkt worden in lagere regelgeving (Alcoholbesluit). Een besluit hierover laat ik over aan een volgend kabinet.

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

14-07-2022 Wordt uitgewerkt in amvb

Verder ga ik in de komende periode op basis van de suggesties uit dit rapport bezien in hoeverre het schrappen van de verplichte bijschrijving van de dagleidinggevende van slijtersbedrijven juridisch onderbouwd kan worden. Een besluit hierover laat ik aan een volgend kabinet.

Brief [09-11-2021] - Verzamelbrief tabak en alcohol (32011, nr. 91) (26868)

14-07-2022 Wordt uitgewerkt in amvb en svz meegenomen in alcoholbrief

Het is aan een volgend Kabinet om te bepalen of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport. Deze reactie volgt op een later moment

Brief [10-11-2021] - Onderzoek naar door zorgkantoren ervaren problemen met de gewaarborgde hulp en de ZN-rapportage over huisbezoeken (25657, nr. 338) (26869)

 

Ook van de aangekochte vaccins voor 2022/2023 verwacht ik een groot deel te kunnen doneren. Hierover zal ik u te zijner tijd informeren.

Brief [15-11-2021] - Vaccindonatie (Eerste Kamer) (26884)

25-07-2022 Sinds de jaarwisseling is de internationale vaccinmarkt sterk veranderd. Alhoewel de vaccinatiegraad in veel landen nog laag is, geven bijna alle landen aan voldoende vaccins op voorraad te hebben om voor de komende periode aan de nationale vraag te voldoen. De grootste uitdaging bij het verhogen van de vaccinatiegraad is dus niet meer een schaarste aan vaccins, maar de absorptiecapaciteit van landen. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot donatie voor alle Europese lidstaten zeer beperkt. De Nederlandse prioriteit ligt daarom op het verbeteren van de country readiness en het versterken van gezondheidssystemen. Meer informatie hierover is te vinden in de Kamerbrief van 1 maart jl. over de wereldwijde COVID-19 aanpak.

In het najaar van 2022 zal de Kamer wederom worden geïnformeerd over de stand van zaken Uitkomstgerichte Zorg

Brief [15-11-2021] - Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021 (31476, nr. 38) (26894)

 

De minister zegt mevrouw Van den Berg toe zich te verdiepen in kwaliteitsregistraties en dat hij ook in kaart brengt wat eigenlijk de taak is op het terrein van de registratie, ook de kwaliteitsregistratie. Hij zegt toe dat ook te betrekken bij het herontwerp van de acute zorg. (Van den Berg, CDA)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Ik sta sympathiek tegenover de suggestie om de kwartiermaker eventueel te verlengen, en ga de boer op om te kijken of dat ook gewenst is door de partijen.'

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

18-01-2022 Deze toezegging zal deels (wat betreft verlenging tot 31 dec 2022) worden beantwoord in de brief die in Q1 wordt verstuurd (1 april 2022); en deels later in 2022 (deadline eind 2022).

De minister zegt toe de omvang te schatten van de groep die zich daadwerkelijk niet kan vaccineren op basis van internationale literatuur (dus niet een eigenstandige studie of ziekenhuisdata). Minister rapporteert hierover in de eerstvolgende stand-van-zakenbrief. (Van der Plas, BBB)

Parlementaire agenda [26-10-2021] - Begrotingsbehandeling VWS (26 t/m 28 oktober 2021) (5289)

 

Ik zal uw Kamer te zijner tijd informeren over de uitwerking van MIND en VNG over Cliëntondersteuning ten behoeve van regionale doorzettingsmacht.

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

18-05-2022 TK wordt over het proces dat loopt rondom clientondersteuning binnen RDM geïnformeerd middels een brief net na het zomerreces

Ik zal uw Kamer te zijner tijd informeren over de uitkomsten van het gesprek met de stuurgroeppartijen over de reflecties op de acties die afgelopen jaar zijn ingezet en over de vervolgstappen voor aankomend jaar.

Brief [04-11-2021] - Ontwikkelingen in de ggz, waaronder aanpak wachttijden (25424, nr. 594) (26841)

18-05-2022 TK wordt over het proces dat loopt rondom clientondersteuning binnen RDM geïnformeerd middels een brief net na het zomerreces

Z.s.m. een tijdelijke QR code voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden: ik wil u bij de eerstvolgende gelegenheid informeren over het moment waarop het ook daadwerkelijk is ingeregeld. (De Vries, VVD)

Parlementaire agenda [16-11-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5313)

 

Wat er qua communicatie over de maatregelen i.r.t. de effecten en polarisatie wordt gedaan, zet ik op een rijtje voor de Kamer. (EK, Karakus (PvdA).

Parlementaire agenda [23-11-2021] - Plenair debat 35899 -Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm COVID-19 (5310)

 

TK ontvangt voor de zomer de nieuwe visie op het topsportbeleid van de rijksoverheid

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

23-01-2022 De ontwikkeling van kansrijke sporters maakt onderdeel uit van de nieuwe visie op het topsportbeleid, die gebaseerd is op een integrale en pedagogisch verantwoorde benadering waarin het kind centraal staat.

De TK ontvangt in het voorjaar van 2022 de stand van zaken van en in gang gezette acties bij zorgwekkende signalen van gemeentelijke bezuinigingen op sportbeleid

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

20-01-2022 Mulier heeft in januari een eerste rapport uitgebracht over de gemeentelijke uitgaven van sport. Hieruit volgen geen zorgwekkende signalen van bezuinigingen, die we blijven monitoren.

Eind 2022 wordt de TK geïnformeerd over hoe de BOSA en SPUK na 2023 vorm krijgen

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

20-01-2022 Voorafgaand aan het WGO 2022 zal de Kamer geïnformeerd worden.

De TK kan in het voorjaar 2022 het gewijzigde wetsvoorstel WUAB verwachten

Brief [25-11-2021] - Kamerbrief t.b.v. Wetgevingsoverleg sportbeleid (30234, nr. 290) (26948)

 

De TK wordt geïnformeerd bij vorderingen om het aanbod van de handel in doping in Nederland tegen te gaan als bij de inzet op preventie van gebruik van doping

Brief [29-11-2021] - Beleidsreactie Sterk Spul (30234, nr. 292) (26959)

 

De staatssecretaris zal de Kamer berichten over de volgende stappen in herstel en perspectief voor de jeugd. (Van der Staaij, SGP)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

21-12-2021 De TK zal wordt geinformeerd over deze toezegging in de voortgangsbrief Jeugd die in november 2022 aan de kamer zal worden verzonden

De staatssecretaris zal de Kamer in de loop van 2023 nader informeren over de mogelijke verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet. (Peters, CDA)

Parlementaire agenda [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg JEUGD (5287)

16-12-2021 de TK wordt periodiek via voortgangsbrieven jeugd op de hoogte gehouden van de uitvoering. De e.v. zal juni 2022 zijn.

Dat geldt ook de opties die de heer Hijink heeft genoemd om mensen te waarderen, te ondersteunen en te behouden. Dat sluit denk ik ook aan bij de motie van mevrouw Kuiken die in het vorige debat is aangenomen om alles te doen om mensen in de zorg te ontzorgen en er daarmee voor te zorgen dat de inzet van mensen in de zorg kan worden geoptimaliseerd. Mevrouw Den Haan heeft daarvoor suggesties gedaan die ik ook graag zou willen meenemen. Dat geldt ook voor mevrouw Van der Plas van BBB, zij het dat B1 wel een heel laag taalniveau is. Ik vind het best goed mogelijk om te kijken of je tijdelijk buitenlands zorgpersoneel zou kunnen inzetten, maar je moet wel iets van taal beheersen wil je aan een bed kunnen staan. (Den Haan (fractie Den Haan) en Van der Plas (BBB),

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

 

Uitval in de zorgopleidingen. Ik vind het dus eigenlijk wel terecht wat mevrouw Van der Plas hier zegt. Ik zou daar ook graag mee aan de slag gaan. Dat betrek ik dus bij datgene wat we zullen gaan doen voor de tweede helft van december. (Van der Plas, BBB)

Parlementaire agenda [01-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5315)

 

Zoals eerder aangegeven is voortzetting en aanscherping van beleid nodig om de kwaliteit van zorg in het belang van moeder en kind te vergroten en daarmee een positief effect te bewerkstelligen op de verdere daling van de perinatale sterfte. Over de opvolging van de aanbevelingen en te komen tot die aanscherping ben ik al enige tijd in gesprek met de geboortezorgpartijen. Dit vergt extra tijd. In het voorjaar 2022 zal ik u over de stand van zaken informeren.

 

19-05-2022 Gaat mee in stand van zaken brief geboortezorg najaar 2022

De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Baay-Timmerman (50PLUS), toe om de vraag of het onder de vlag van de Wet zorg en dwang vaker gebeurt dat mensen aan gedwongen behandeling worden blootgesteld, zowel in thuissituaties als in verpleeghuizen, te betrekken bij de evaluatie van de wet.

Parlementaire agenda [09-11-2021] - MO stavaza reparatie wetgeving gedwongen zorg (5295)

15-07-2022 Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden. Zoals ook aangegeven in het hiervoor genoemde wordt intussen al gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen van het eerste rapport.

De afronding van het onderzoek (*naar bestaanszekerheid) is voorzien begin 2022. Op dat moment zal ik u informeren over de resultaten van het onderzoek.

 

07-07-2022 Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen. Ik zal u na de zomer informeren over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Begin 2022 zal ik met partijen bespreken hoe het proces (*van design thinking) er concreet uit zal gaan zien en wanneer de eerste resultaten te verwachten zijn. Ik zal uw Kamer in de loop van het nieuwe jaar op de hoogte stellen van de resultaten

 

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

De TK ontvangt voor de zomer 2022 de uitkomsten van de verdiepingsslag naar toekomstig sportbeleid

  

Ik zal uw Kamer blijven informeren over de voortgang van de afbouw van de noodvoorraad.

Brief [10-12-2021] - Goederen - exit - strategie noodvoorraad beschermingsmiddelen, (32805, nr. 128) (27035)

25-07-2022 Actuele cijfers voor wat betreft de noodvoorraad zijn te vinden op www.lchulpmiddelen.nl. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 10 december 2021.

Over het Explore-onderzoek: 'Zodra het rapport gereed is zal dit worden gedeeld met uw Kamer'.

Brief [10-12-2021] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 487) (27029)

15-07-2022 Zodra het Rapport klaar is zal dit met de 2e kamer worden gedeeld, voor nu zal dit de 2e helft van 2022 zijn, zoals in de brief van 7 juli is gemeld.

U zegt toe dat de regering een infographic op zal laten stellen om de nota van toelichting van het besluit laagdrempelig uit te leggen.

Brief [17-12-2021] - VSO Ontwerpbesluit lachgas ( 35954, nr. 2 ) (27092)

15-07-2022 Is nog in behandeling.

Gezien de demissionaire status van dit kabinet laat ik een reactie over aan het volgende kabinet.

Brief [20-12-2021] - Onderzoek naar consequenties overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs ( 34638, nr. 9 ) (27097)

04-02-2022 het onderzoek is afgerond, daar is de Kamer van op de hoogte. Een inhoudelijke reactie daarop zal uiterlijk augustus. 2022 aan de Kamer worden toegezonden

De staatssecretaris zegt toe te stimuleren dat verschillende meldpunten meer aan kennisdeling gaan doen met betrekking tot kennisdeling omtrent dementie.(Den Haan)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

14-07-2022 De Kamer wordt geïnformeerd met de eerstvolgende ggz-verzamelbrief eind 2022

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer begin 2022 de stand van zaken met betrekking tot de Krankzinnigenwet in Caribisch Nederland ontvangt. (Van den Berg)

Parlementaire agenda [09-11-2021] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5189)

 

Eerste helft 2022 wordt een kernset van indicatoren aan Kamer verstuurd

 

19-07-2022 In de brief over de Lerende Evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) aan uw Kamer van 20 december 2021 heeft de vorige minister van VWS aangegeven dat een indicatorenset voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek in de eerste helft van 2022 zou worden opgeleverd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de indicatorenset. Hiervoor vindt overleg plaats met inhoudelijk specialisten. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van deze specialisten in Q2 kan de eerdere deadline van deze toezegging niet gehaald worden. De indicatorenset wordt in Q3 opgeleverd.

Samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis en het Trimbos Instituut wordt daarom momenteel gewerkt aan een onderzoek om hier meer inzicht in te krijgen. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 van start kan gaan. Uw Kamer zal worden geïnformeerd over de voortgang hiervan.

 

14-07-2022 In overleg met VWS wordt het onderzoek door het Trimbos Instituut zelfstandig uitgevoerd, dus zonder ondersteuning vanuit VWS. Ik wacht de uitkomsten van dit onderzoek af.

Na de pilotfase kom ik bij u terug met de resultaten en het advies van de stuurgroep over de verdere vervolgstappen

 

15-07-2022 De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe dat hij in de volgende stand van zaken corona brief terugkomt op veilige opvang voor daklozen in het kader van het toenemend aantal besmettingen i.v.m. het advies van het RIVM over de 1,5m in de opvang.

  

De staatssecretaris zegt toe dat hij de inzet van trainingen op het gebied van LHBTI in de opvang monitort en hierover rapporteert in de volgende VGR

  

Begin 2022 deelt u het plan van aanpak voor kwetsbare dakloze EU-arbeidsmigranten: 'In december vindt bestuurlijke afstemming plaats tussen het Rijk en de VNG, vermoedelijk wordt het plan begin 2022 met uw Kamer gedeeld

 

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage MO/BW over deze toezegging.

Handreiking uitstroom forensische zorg: 'In de volgende voortgangsrapportage zal ik u hier nader over informeren.

 

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage MO/BW over deze toezegging.

Dat de Kamer nader zal worden geïnformeerd over de eventuele noodzaak om extra vacins aan te kopen.

Brief [29-12-2021] - aanschaf extra doses Biontech/Pfizer (25295, nr. 1708) (27139)

25-07-2022 Is een lopende toezegging

Na afloop van de pilot informeer ik uw Kamer over de resultaten van de pilot toerusting budgethouders

  

over de pilot van Zilveren Kruis en Per Saldo over betere toerusting van Wlz Cliënten: De pilot loopt tot eind 2022. Na afloop van de pilot informeer ik uw Kamer over de resultaten.

Brief [20-12-2021] - Stand van zaken pgb (25657, nr. 339) (27103)

 

De komende maanden wordt kwalitatief onderzoek verricht door Significant om meer duiding te kunnen geven aan de bevinding dat bij sommige diagnose-categorieën de kosten voor de verzekeraar per Patiënt in de niet-gecontracteerde zorg afwijken van de gecontracteerde zorg. Vanzelfsprekend zal ik dit onderzoek met uw Kamer delen.

Brief [06-01-2022] - Monitor Vektis niet-gecontracteerde ggz 2016 ‒ 2019 (25424, nr. 599 ) (27149)

 

De TK ontvangt in het voorjaar de evaluatie van de diverse steunpakketten voor de sportsector

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

20-01-2022 De evaluatie wordt eind maart opgeleverd door Significant Public. Inmiddels is gebleken dat er nieuwe rondes steunpakketten noodzakelijk zijn. Daarover zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden zodra de regelingen grotendeels zijn afgehandeld.

Na de zomer 2022 ontvangt de TK een brief over het beleid omtrent sporthulpmiddelen en gaat daarin in op wie waarvoor verantwoordelijk is. (Westerveld/Van Nispen)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

 

De Kamer ontvangt een brief over welke rol de rijksoverheid moet hebben inzake topsportaccommodaties en strategische vastgoedsubsidies. (Van Dijk)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

20-01-2022 In het voorjaar wordt met de sector een startcongres gepland om inhoud te geven aan een integraal overzicht, bij behorende benodigde investeringen en de rol van de rijksoverheid

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met de zwembranche over het tekort aan zwemleraren en de zwemveiligheid (van Nispen)

Parlementaire agenda [02-12-2021] - WGO Sport en bewegen (5306)

20-05-2022 De zwembranche wordt voor de kwaliteitsslag en professionalisering van sportkader (zwemdocent) betrokken bij de Human Capital Agenda Sport en de Verdiepingsslag sportstelsel van de toekomst.

Serologie: er zijn nog wel heel veel vragen over de uitwerking en de uitvoering. Ik ben er dus mee bezig en ik kom erop terug wanneer ik meer in handen heb. (Pouw-Verweij, JA21)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

 

Steunpakket kwetsbare jongeren: dat doen we ook naar de toekomst toe. Dan zal er opnieuw extra ondersteuning worden gerealiseerd voor de meest kwetsbare jongeren. Over de uitwerking en de doorstart hopen wij de Kamer eind januari te kunnen informeren. De Kamer

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

25-01-2022 De TK zal in najaar 2022 een brief ontvangen over de uitwerking en de doorstart van dit steunpakket. Deze toezegging gaat mee in de reguliere Covid-brief aan de Kamer

Laten wij de Kamer de brief doen toekomen waarin de nadere vragen beantwoord worden over het coronatoegangsbewijs en over de modellering, omdat we dit soort vragen echt mee willen nemen voordat we een adequaat debat kunnen hebben over de coronatoegangsbewijzen. Dus ik ga ervan uit dat die brief er zal zijn aan het einde van de eerste week na het reces, dus op de 14de. De Kamer

Parlementaire agenda [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5326)

 

Daarvoor willen we in het kader van de langetermijnaanpak die we zijn gestart een expertteam aan de slag zetten. De eerste rapportage hoop ik eind januari in uw richting te kunnen sturen. Westerveld (GL), Van Haga (Groep van Haga), en anderen in de Kamer

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

04-03-2022 Wordt afgedaan in de brief over de middellange termijn.

Het RIVM zegt dat ventilatie altijd belangrijker is dan luchtreiniging. Luchtreiniging kan ventilatie echt niet vervangen. Voor de vraag of het kan helpen, is onderzoek uitgezet. U stelt nu vragen die ik schriftelijk moet beantwoorden. Die heb ik niet paraat. Van den Berg (CDA)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

 

Evaluatie van het testen van mensen uit Zuid-Afrika: de voorbereidingen daarvoor lopen. Ik verwacht dat deze evaluatie in januari klaar is. Naar aanleiding daarvan zullen nieuwe afspraken worden gemaakt, die vervolgens in een update van het draaiboek zouden kunnen worden vervat. Van Esch (PvdD)

Parlementaire agenda [15-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5325)

 

Over het implementatieplan voor de nieuwe urgentie indeling en het vervolg hierop zal ik u in het eerste kwartaal van 2022 informeren.

Brief [24-01-2022] - Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg (29247, nr. 339) (27205)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

De eindevaluatie van de pilots zorgcoördinatie zal in de tweede helft van 2022 beschikbaar komen. Die zal ik u te zijner tijd toesturen evenals verdere besluitvorming met betrekking tot een eventueel vervolg op de pilots.

 

18-05-2022 De Kamer wordt eind van het jaar 2022 geïnformeerd

Zorg en zorgcapaciteit: Dat betekent dat ik werk wil gaan maken van zorgcoördinatie in regio's. De eerste pilots voor zorgcoördinatiecentra lopen al. Het vorige kabinet heeft ten aanzien van die andere inrichting van de acute zorg al een eerste aanzet gedaan. Ik wil dat graag opnieuw oppakken.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

03-02-2022 De Kamer wordt geïnformeerd met een brief aan TK over toekomstbestendige acute zorg.

Reactie op proces bij NVWA bij (vermoeden van) vogelgriep. Ja hoor, dat wil ik van harte doen.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

18-07-2022 De Kamer wordt geïnfomeerd in het commissiedebat zoonosen en dierziekten van 13 oktober 2022.

Mondiale toegang tot vaccins in 2022. Ik zal me daar zeer hard voor inzetten. Ik weet dat we dat doen via de EU, waar een toezegging is gedaan, en dat we ook vanuit Nederland zullen bijdragen. Ik zal iets later in het jaar via een brief verdere informatie geven over het exacte aantal.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

25-07-2022 Sinds de jaarwisseling is de internationale vaccinmarkt sterk veranderd. Alhoewel de vaccinatiegraad in veel landen nog laag is, geven bijna alle landen aan voldoende vaccins op voorraad te hebben om voor de komende periode aan de nationale vraag te voldoen. De grootste uitdaging bij het verhogen van de vaccinatiegraad is dus niet meer een schaarste aan vaccins, maar de absorptiecapaciteit van landen. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot donatie voor alle Europese lidstaten zeer beperkt. De Nederlandse prioriteit ligt daarom op het verbeteren van de country readiness en het versterken van gezondheidssystemen. Meer informatie hierover is te vinden in de Kamerbrief van 1 maart jl. over de wereldwijde COVID-19 aanpak.

Schriftelijk terugkomen op wat er gebeurt met gevonden kadavers irt (vermoeden van) vogelgriep. Ja, dat wil ik van harte doen.

Parlementaire agenda [20-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5328)

18-07-2022 De Kamer wordt geïnfomeerd in het commissiedebat zoonosen en dierziekten van 13 oktober 2022.

Het streven is u over de ondersteuning van werkgevers om zorgverleners die in de eerste covidgolf corona hebben gehad en als gevolg daarvan langdurige klachten hebben, nader te informeren in de eerstvolgende COVID-brief.

Brief [28-01-2022] - Dictum motie 25295, nr. 1754 (2022Z01465) (27228)

 

Ik ga erop toezien dat we in de volgende voortgangsbrief het thema aandacht voor elkaar naar voren brengen en hoe we dat weer in de samenleving kunnen activeren. Daar komen we op terug in de volgende voortgangsbrief.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

 

Door mevrouw Tielen is gevraagd om een overzicht van alle interventies die ingezet zijn en die ook in de toekomst eventueel beschikbaar zijn. Wij zullen in de volgende stand-van-zakenbrief een overzicht geven. Dat komt dus in de volgende stand-van-zakenbrief.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

04-03-2022 Wordt afgedaan in de brief over de middellange termijn.

Ingrijpen vogelgriep: ik hoor de nadrukkelijke oproep. Ik wil de vraag graag zeer nadrukkelijk onder de aandacht brengen van mijn collega. Maar dat is wat anders dan dat ik de lead in het traject in deze fase overneem.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

 

Investeren in 1G, bijvoorbeeld in relatie tot de nachthoreca. Specifiek in deze situatie wil ik in overleg met de sector, uiteraard met mijn collega, van harte bekijken of de inzet van 1G juist hier extra kan helpen.

Parlementaire agenda [26-01-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5337)

 

U wordt voor het eind van 2022 over het afwegingskader generieke functies geïnformeerd

Brief [14-02-2022] - Verzoek commissie inzake het toegezegde afwegingskader publieke sturing bij het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 274) (27299)

 

Minister gaat op korte termijn in gesprek met Eerstelijnscoalitie inzake de regeldruk als gevolg van de Wtza en de Kamer hierover berichten: De minister zal medio maart de uitkomsten van de vervolggesprekken n.a.v. de motie - Van den Berg/Aukje de Vries bij de begroting van VWS van afgelopen jaar naar de Kamer sturen;

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

08-06-2022 Het gesprek met de Eerstelijnscoalitie loopt nog. De Kamer zal zodra de gesprekken met de Eerstelijnscoalitie zijn afgerond over uitkomsten geïnformeerd worden

De staatssecretaris gaat opvolging geven aan het rapport van Significant over het Wmo toezicht en de Kamer voor het zomerreces informeren over de vervolgstappen. De minister geeft het belang van openbaarmaking van toezichtsrapporten door gemeenten ook mee aan de staatssecretaris.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over Wmo-toezicht.

De staatsecretaris zal de Kamer voor het zomerreces informeren over de voortgang van het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken.

Parlementaire agenda [03-02-2022] - Commissiedebat Zorgfraude (5209)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over het wetsvoorstel wijziging resultaat gericht beschikken en Wmo-toezicht.

De TK wordt periodiek geïnformeerd over verschuivingen in sport- en beweegdeelname op basis van de gegevens van het RIVM en het Mulier Instituut.

Brief [14-02-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) over de toekomst van de sportsector (2021Z24114), (27296)

 

De TK ontvangt in het voorjaar de uitwerking van de ontwikkeling van het sportbeleid.

Brief [14-02-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) over de toekomst van de sportsector (2021Z24114), (27296)

 

Ja, ik wil graag schriftelijk reageren op de termijn waarop ik terugkom op de vraag of de evaluaties die nu lopen aanleiding geven tot een eerdere aanpassing van de Wpg.

Parlementaire agenda [01-02-2022] - Wetsbehandeling Goedkeuring van het Besluit houdende de 4e verlenging van de geldingsduur van de bepalingen TWMCOVID-19 (5345)

 

Mevrouw Tielen (VVD): De vraag is even hoe de minister op redelijk korte termijn kan zorgen dat het in ieder geval voor Nederlanders helder is waar ze wel en niet terecht kunnen en op welke manier. Want als er afspraken zijn die door Europese lidstaten anders geïnterpreteerd worden, dan wordt het heel ingewikkeld voor de gemiddeld Nederlander, zeker als die in een grensregio woont. Minister Kuipers: Maar daar kunnen we wel naar kijken en zorgen dat dat er is.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

 

Wij gaan graag aan de slag met de classificatie van het virus en zullen dit ook meenemen in de komende brief over de lange termijn. Het is voor nu nog te vroege om te stellen dat het geen A-ziekte meer is. Maar ik ga er dus in de langetermijnbrief verder op in.

Parlementaire agenda [16-02-2022] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5351)

04-03-2022 Wordt afgedaan in de brief over de middellange termijn.

De heer Otten vroeg het staat met de chief medical officer. In het regeerakkoord zijn meerdere acties benoemd, waaronder deze. Dat vraagt om een nadere uitwerking. Zodra hier meer over bekend is, zal ik u daarover informeren.

Parlementaire agenda [21-02-2022] - Debat Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (35.979) / Wijziging wet Publieke Gezondheid i.v.m. Coronavirus 35401 (5350)

 

Meer in overleg met de EK treden bij volgende verlengingen: Geef mij de gelegenheid om dat echt even rustig af te stemmen. Ik gaf al aan dat men voor een verlenging van drie maanden al twee maanden bezig is. Ik wil u graag bedienen, maar ik wil het niet nog complexer maken.

Parlementaire agenda [21-02-2022] - Debat Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (35.979) / Wijziging wet Publieke Gezondheid i.v.m. Coronavirus 35401 (5350)

 

Voor 10 mei wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het capaciteitsvraagstuk rond forensisch artsen. JenV is hiervoor de in de lead.

Brief [28-02-2022] - Tekort aan forensisch artsen (33628, nr. 89) (27373)

18-07-2022 In relatie tot de ontwikkelingen aangaande het capaciteitsvraagstuk van forensisch artsen is het nog te vroeg om concrete resultaten te melden. Initiatieven zoals de opleiding, de pilots bij de GGD GHOR en het onderzoek aangaande de mogelijkheden van taakherschikking zitten nog in de opstartfase. De eerste onderzoeken uit de kennisagenda zijn gestart en binnenkort worden de eerste monitoringsresultaten van de noodmaatregel verwacht.

De IGJ wordt verzocht om in de jaarrapportages die naar de Kamer worden gestuurd ook te rapporteren over de gevolgen van het invoeren van een flexibele beraadtermijn

Parlementaire agenda [02-02-2022] - (Tweede termijn) Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (5346)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting begin 2023 geïnformeerd.

De derde evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap wordt, gelet op de wens om mogelijke effecten van en ervaringen met de implementatie van de twee initiatiefwetsvoorstellen mee te nemen, in 2026 of 2027 uitgevoerd

Parlementaire agenda [02-02-2022] - (Tweede termijn) Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (5346)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2027 worden geïnformeerd.

Onderzoeken of het verstandig/wenselijk is om per definitie een beschikbaarheidsbijdrage toe te kennen aan SEH-posten en dit te betrekken bij de visie waar hij nog mee komt [brief voor de zomer over toekomstbestendige acute zorg].

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Ik kom voor de zomer bij u terug met een brief over plannen voor toekomstbestendige zorg.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

22-04-2022 Wordt afgedaan in brief over Toekomstbestendige acute zorg

De verdere uitrol van het LPZ uiteenzetten in een toekomstige brief over de acute zorg

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Een analyse van de knelpunten bij de huidige situatie meenemen in de brief aan de Kamer over het toekomstbestendig maken van de acute zorg.

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Bekijken hoe goede initiatieven zoals het CAV navolging kunnen krijgen voor het regelen van instroom, doorstroom en uitstroom

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

22-06-2022 De brief over toekomstbestendige acute zorg gaat in oktober 22 uit

Het Europese perspectief meenemen in de toekomst van de acute zorg, en dan zeker ook met aandacht voor alle grensregio's

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

18-05-2022 Planning: in oktober '22 gaat de brief over toekomstbestendige acute zorg naar TK.

De driejarige opleiding medisch hulpverlener acute zorg en de reguliere hbo-v-opleidingen meenemen in de brief over arbeidsmarktaanpak van MLZS

Parlementaire agenda [24-02-2022] - Plenair debat Sluitingen SEH Groningen Drenthe wegens personeelstekort (5352)

19-07-2022 Met ingang van 1 mei 2017 is op grond van artikel 36a Wet BIG en het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener een experiment gestart op grond waarvan de BMH in de praktijk zelfstandig bevoegd is tot het verrichten van (bepaalde) voorbehouden handelingen. Uw Kamer heeft op 12 april 2021 het «Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener» ontvangen. Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat de BMH toegevoegde waarde heeft in de zorg en kan bijdragen aan «handen aan het bed», met name in de spoedeisende en acute zorg. Zoals aan uw Kamer op 25 februari jl. gemeld is het voornemen om drie differentiaties van de opleiding tot BMH in de acute as (ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek/interventiecardiologie) te reguleren in de Wet BIG en een functioneel zelfstandige bevoegdheid toe te kennen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 29 282, nr. 454)

Ik zal de aanbeveling van de NZa -om het Zorginstituut te verzoeken om verdiepend onderzoek te doen naar basiszorg in umc's, om zo te duiden waar kansen liggen voor verplaatsing van (basis)zorg en welke niet-topreferente zorg (minimaal) behouden moet blijven binnen umc's - betrekken in het bredere gesprek met het Zorginstituut over passende zorg.

Brief [11-03-2022] - NZ- monitor umc's 2021 (33278, nr. 12) (27406)

24-05-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Conform toezegging, zal de NZa over een jaar nog een monitor opleveren. Wanneer deze monitor gereed is, zal de Kamer hier wederom over worden geïnformeerd

Brief [11-03-2022] - NZ- monitor umc's 2021 (33278, nr. 12) (27406)

13-05-2022 Op 11 maart 2022 is de brief 'NZa-monitor umc's 2021' met de tweede monitor naar de Kamer gestuurd. Er zal conform toezegging nog een monitor volgen. Zodra deze monitor is afgerond zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. Naar verwachting in de eerste helft van 2023.

Conform een eerdere toezegging, zal de NFU rond september 2022 een stand van zaken geven van umc's ten aanzien van de maatschappelijke opgaven en wordt de Kamer hier te zijner tijd over geïnformeerd

Brief [11-03-2022] - NZ- monitor umc's 2021 (33278, nr. 12) (27406)

13-05-2022 Conform een eerdere toezegging, zal de NFU rond september 2022 een stand van zaken geven van umc's ten aanzien van de maatschappelijke opgaven en wordt de Kamer hier te zijner tijd over geïnformeerd

Ik hoop voor de zomer mijn aanpak op het gebied van overgewicht en voeding aan uw Kamer te zenden.

Brief [18-03-2022] - Antwoorden op Kamervragen van het lid van Esch (PvdD) over de zorgwekkende frisdrankconsumptie van jongeren (2022Z02494) (27440)

14-07-2022 Planning aangepast, wordt na de zomer

De TK wordt in het voorjaar geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Plan Zwemveiligheid van de NRZ, onder andere op het gebied van verbetering van de zwemvaardigheid.

Brief [07-03-2022] - antwoorden op de vragen van Van Nispen (SP) over de afname van de zwemvaardigheid onder kinderen (2022Z02726) (27382)

20-05-2022 Het Nationaal Plan Zwemveiligheid van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) loopt van 2021 t/m 2024 en VWS ondersteunt dit in totaal voor 1,2 miljoen euro. Het plan richt zich op drie hoofdthema's, te weten: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken en meer risicobewustzijn.

Na de zomer wordt uw Kamer opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken rondom de extra middelen voor de acute jeugd-ggz

Brief [18-03-2022] - Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid (31839, nr. 816) (27439)

28-04-2022 de TK wordt periodiek via de stand van zakenbrieven Hervormingen jeugdzorg op de hoogte gehouden van de uitvoering. De e.v. zal november 2022 zijn

In die hoofdlijnenbrief zal ik ook ingaan op de verkenning van de afrekening van het eigen risico ggz

Brief [22-03-2022] - Verkenning afrekening eigen risico ggz (25424, nr. 604) (27457)

18-07-2022 In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de wijziging van de vormgeving van het verplicht eigen risico.

Ik wil graag samen met de minister van Justitie en Veiligheid reageren op deze aanbevelingen. Een weloverwogen reactie vergt evenwel tijd omdat ik eerst in gesprek wil met relevante partijen over de uitkomsten van de evaluatie en de te zetten stappen op basis van de aanbevelingen. Ik heb voor ogen om uiterlijk in oktober 2022 met een reactie te komen.'

Brief [22-03-2022] - Evaluatierapport Regeling LZA/LP (32647, nr. 89) (27462)

18-07-2022 De Kamer zal naar verwachting eind oktober 2022 worden geïnformeerd.

Het streven is om het wetsvoorstel meldplicht private laboratoria eind 2022 aan uw Kamer aan te bieden.

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

 

Planning is om begin 2023 een eerste negatieve lijst voor kruidenpreparaten en voedingssupplementen op te nemen onder de Warenwet.

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

 

VWS en LNV zullen de kamer jaarlijks gezamenlijk informeren over de stand van zaken op het gebied van voedselveiligheid o onder andere over de voortgang van het Europese traject voor het wettelijk vaststellen van maximumniveaus voor vitamines en mineralen in verrijkte levensmiddelen en voedingssupplementen. o Uw Kamer zal op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de verkenning om een notificatiesysteem voor voedingssupplementen in te richten.

Brief [22-03-2022] - Evaluatie actieplan voedselveiligheid en actuele ontwikkelingen binnen het voedselveiligheidsbeleid (26991, nr. 581) (27463)

 

Daarom vraag ik het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek om scenario's te schetsen over hoe gevolg gegeven kan worden aan deze adviezen. Daarnaast zal ik het RIVM vragen om extra aandacht te hebben voor de aandoening Methylcrotonyl-CoA-carboxylase-deficiëntie (3-MCCD). Ik verwacht u aan het einde van dit jaar nader te kunnen informeren over de uitkomst hiervan.

Brief [11-03-2022] - Gezondheidsraadadvies evaluatie hielprikscreening (29323, nr. 168) (27411)

14-07-2022 De kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

TK wordt voor de zomer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.. herziening van de Brede Regeling Combinatiefuncties

Brief [14-03-2022] - Reactie notitie «Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!» (30234, nr. 296) (27420)

 

Ik blijf uw Kamer informeren over de voortgang van het onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

Brief [21-03-2022] - Stand van zaken eerste deelrapport onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (32805, nr. 131) (27454)

21-07-2022 De kamer wordt doorlopend geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Kamer wordt geïnformeerd over het IJslandse model

Parlementaire agenda [24-03-2022] - Commissiedebat Leefstijlpreventie (5032)

14-07-2022 Gaat mee in de alcoholbrief die we na de zomer aan de TK sturen op terug.

We zullen uw Kamer informeren over de voortgang van het daadwerkelijk startmoment van de overgangsfase

Brief [30-03-2022] - Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen (24077, nr. 489) (27508)

15-07-2022 is een toezegging waarbij is gezegd als er info is informeren we u. Op dit moment is er geen info.

Deze cijfermatige informatie [uit de NZa informatiekaart acute zorg] neem ik, samen met de feiten en cijfers uit het onderzoek zoals aangekondigd in mijn brief van 22 februari 2022, als geheel mee in overweging voor het toekomstig beleid voor een robuust acuut zorglandschap

Brief [06-04-2022] - NZa informatiekaart acute zorg (29247, nr. 349) (27542)

18-05-2022 Planning: in oktober '22 gaat de brief inz Toekomstbestendige acute zorg naar TK.

Informeren voortgang doordecentralisatie beschermd wonen: «Uiterlijk eind juni informeer ik uw Kamer over de resultaten van de werkgroep en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg.»

Brief [01-04-2022] - Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen (29325, nr. 132) (27523)

13-06-2022 De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd over Voortgang doordecentralisatie van beschermd wonen.

Visie WMO-toezicht: 'Het is mijn streven om uw Kamer voor 1 juni 2022 te informeren over de uitkomsten van dit traject en het vervolg.

Brief [01-04-2022] - Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen (29325, nr. 132) (27523)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en Wmo-toezicht.

Onderzoek naar de beleidsmatige en financiële gevolgen van de uitname Wlz: «Dit verdiepende onderzoek is naar verwachting voor de zomer gereed en zal op dat moment aan uw Kamer worden gestuurd.»

Brief [01-04-2022] - Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen (29325, nr. 132) (27523)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage MO/BW over deze toezegging.

1. Ik zal met andere partijen die informatie verstrekken tijdens het jaarlijkse overstapseizoen (zoals zorgverzekeraars, vergelijkingssites, consumenten- en Patiëntenorganisaties) in gesprek gaan over de inzichten uit het Perspective onderzoek. Om te bekijken hoe we eventuele kansrijke interventierichtingen verder kunnen uitwerken, uitproberen en uiteindelijk laten landen in de praktijk. In het najaar zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten.

Brief [05-04-2022] - Overstapseizoen 2021-2022 en het keuzeproces van verzekerden (29689, nr. 1142) (27538)

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier in het najaar van 2022 over te informeren.

Dit jaar zal een call for proposals uit worden gezet voor kennisconsortia om financiering te krijgen deze wetenschappelijke kennis te gaan vergaren. Ik zal u in mijn volgende voortgangsrapportage over Één tegen eenzaamheid (eind 2022) hier nader over informeren.

Brief [29-03-2022] - Briefadvies wetenschappelijke adviescommissie Één tegen eenzaamheid (29538, nr. 333) (27506)

08-04-2022 De TK wordt voor het eind van 2022 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Één tegen eenzaamheid (eind 2022)

Eerder zijn door mijn voorgangers voorstellen aan uw Kamer gestuurd tot aanpassing van het markttoezicht in de zorg in een voorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Ik streef ernaar uw Kamer voor de zomer te informeren over de verdere voortgang met betrekking tot dit wetsvoorstel.'

Brief [05-04-2022] - antwoorden op de vragen van het kamerlid Kuiken (PvdA) over het bericht «ACM: Bergman bepaalt grotendeels eigen prijs in onderhandelingen met verzekeraars» (2022Z02600) (27539)

30-05-2022 Momenteel kan ik Uw Kamer nog niet informeren over de voortgang van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (34445), omdat besluitvorming nog niet is afgerond. Uiterlijk einde van het jaar zal ik Uw Kamer hierover informeren.

De Kamer zal voor het einde van dit jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken hoofdlijnenbrief Wmo en gesprekken hierover met gemeenten, aanbieders en andere stakeholders.

Brief [11-05-2007] - Beantwoording vragen n.a.v. Algemeen Overleg d.d. 6 december 2006 over de grensarbeidersproblematiek (26 834, nr. 15) (8822)

08-04-2022 De TK wordt voor het einde van 2022 geïnformeerd met de stand van zaken Hoofdlijnenbrief Wmo over deze toezegging.

De minister van VWS zegt toe om de kabinetsreactie op de evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor de zomer aan de Eerste Kamer te sturen.

Brief [08-04-2022] - Commissiebrief Eerste Kamer inzake Halfjaarlijks rappel toezeggingen en totaaloverzicht (27547)

07-06-2022 Deze toezegging zal voor het zomerreses 2022 beantwoord zijn.

Ik zal de noodzakelijkheid van het wetsvoorstel [resultaatgericht beschikken] en mogelijke alternatieven daarvoor nogmaals wegen en uw Kamer voor 1 juli a.s. nader informeren.

Brief [28-03-2022] - Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo (29538, nr. 332) (27499)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over het wetsvoorstel wijziging resultaat gericht beschikken en Wmo-toezicht.

Het is mijn streven om uw Kamer voor het zomerreces 2022 te informeren over de uitkomsten van dit traject [toezicht Wmo] en het vervolg

Brief [28-03-2022] - Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo (29538, nr. 332) (27499)

10-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd over Uitkomst traject toezicht Wmo en het vervolg.

Ik zal uw Kamer voor de zomer nader informeren over de stand van zaken van het Wmo houdbaarheidsonderzoek

Brief [28-03-2022] - Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo (29538, nr. 332) (27499)

13-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd een brief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo.

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken tussen OCW (PO en VO) en VWS over hoe sportverenigingen worden betrokken bij de uitwerking van de Rijke Schooldag.

Parlementaire agenda [24-03-2022] - Commissiedebat Leefstijlpreventie (5032)

 

Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen in een rookvrije en nicotinevrije omgeving kunnen opgroeien. Hiervoor is een breed pakket van tabaksontmoedigingsmaatregelen nodig, waaronder de accijnsverhoging op rookwaren die in het Regeerakkoord is afgesproken, maar ook door het aantal verkooppunten van rookwaren verder te verminderen, het stoppen met roken makkelijker te maken en bijvoorbeeld nog eens kritisch naar de huidige leeftijdsgrens te kijken. Een nadere uitwerking van het beoogde maatregelenpakket zal ik voor het zomerreces aan u toesturen.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

14-07-2022 Toezegging was om voor de zomer een pakket maatregelen naar de TK te sturen (stond in brief 17 maart 2022). Dit wordt niet gehaald. In brief van 4 juli 2022 is het volgende vermeld: ik hoop u het pakket snel na de zomer te kunnen toesturen.

Om de dagelijkse voedselomgeving gezonder te maken, verken ik de wettelijke mogelijkheden om een gezonde voedselomgeving te bevorderen. Hiermee zouden we gemeenten instrumenten kunnen geven om de toename van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan, maar ook eventuele regels kunnen stellen met betrekking tot ongezonde drank-, snoep- en snackautomaten in bijvoorbeeld de schoolomgeving of het beperken van marketing van ongezonde producten gericht op kinderen.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

14-07-2022 Terugkoppeling hierover in Kamerbrief overgewicht voeding die na de zomer beoogd naar de TK wordt gestuurd

De komende periode verken ik hoe we de ongezonde keuze voor alcohol moeilijker kunnen maken. Ik wil komen tot bewezen effectieve maatregelen en verwacht op die manier ook de sociale norm ten aanzien van alcohol te veranderen.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

18-07-2022 De Tweede Kamer wordt dit najaar hierover geïnformeerd

Bij het maken van de beweging van zorg naar gezondheid is ook het van belang dat een gezonde leefstijl integraal onderdeel uitmaakt van de curatieve behandeling van mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Hierbij heeft lokaal onder andere de huisarts een cruciale rol. Er zijn goede voorbeelden van huisartsen die, werkend vanuit de insteek op positieve gezondheid, het beroep op de zorg doen afnemen. Deze best practices dienen als inspiratie om hierin stappen te zetten. In het Regeerakkoord is extra geld vrij gemaakt voor 'meer tijd voor de Patiënt', onder andere door extra huisartsen op te leiden.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

18-07-2022 De Kamer zal na het zomerreces van 2022 worden geïnformeerd.

In samenhang met de inzet op preventie uit deze brief wordt uw Kamer na de zomer geïnformeerd over de preventieve aanpak van deze volksziektes.

Brief [17-03-2022] - Preventiebrief t.b.v. Leefstijldebat 24 maart 2022 (2022Z05168) (27437)

15-07-2022 De Kamer zal in het najaar van 2022 worden geïnformeerd.

De TK wordt voor het Commissie Debat van 29 juni geïnformeerd over wat er nog meer nodig is ter bevordering van een veilige sport naast de al bestaande acties vanuit het deelakkoord Positieve Sportcultuur en vanuit de aanbevelingen in het rapport 'Ongelijke leggers'.

Brief [12-04-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Van der Laan (D66) en Van Nispen (SP) over de ontoereikendheid van de aanpak om ontuchtplegers en daders van seksueel geweld in de sport te weren (2022Z04744) (27561)

 

De minister van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer te informeren over of de evaluatie van de Wafz aanleiding geeft tot andere wijzigingen in deze wet.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in het eerste kwartaal 2023 de Kamer te informeren over de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

14-07-2022 De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 worden geïnformeerd over evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

De minister van VWS zegt toe in het derde kwartaal van 2022 de Kamer een brief te sturen over de voorgenomen wijzigingen in de Embryowet en in het tweede kwartaal 2023 een wetsvoorstel tot wijziging van deze wet toe te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

18-07-2022 De Kamer zal in oktober 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in het eerste kwartaal van 2022 de beleidsagenda pandemische paraatheid aan de Kamer te doen toekomen, in het tweede kwartaal het actieplan voor versterking van het zoönosebeleid (inclusief aanbevelingen Commissie Bekedam) aan de Kamer te sturen en in het derde kwartaal 2022 een hoofdlijnenbrief over de aanpassing van de Wet publieke gezondheid te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

21-07-2022 Aanpassing Wpg opgeknipt in 3 tranches. Tranche 1 komt na de zomer naar de Kamer, Tranche 2 eind van het jaar en tranche 3 na de jaarwisseling (2023)

De minister van VWS zegt toe in het vierde kwartaal 2022 de Kamer te informeren over een eventuele Chief Medical Officer.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

 

De minister van VWS zegt toe in het derde kwartaal 2023 een AMvB aan de Kamer te doen toekomen over inzake aanpassing van het Besluit zorgverzekering in het kader van grip op stijgende zorgkosten dure geneesmiddelen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

18-07-2022 De kamer ontvangt de AMvB in het derde kwartaal 2023.

De minister van VWS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over passende zorg inzake versterking van de basiszorg met daarin aandacht voor de rol van de huisarts.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in het vierde kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

08-07-2022 Wordt conform planning afgedaan.

De minister van VWS zegt toe in het eerste kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over planbare en acute zorg toekomstbestendiger maken.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

De minister voor LZS zegt toe in het derde kwartaal van 2022 de Kamer een beleidsbrief te sturen inzake de doorontwikkeling kwaliteitskader verpleegzorg (passende zorg).

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

 

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer te informeren over de uitkomsten van een verkenning voor een opleidingsakkoord in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) sector.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

19-07-2022 In de planningsbrief naar aanleiding van het Regeerakkoord is toegezegd u in het tweede kwartaal 2022 te informeren over de uitkomsten van een verkenning voor een opleidingsakkoord in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) sector (10460). De deadline is 30 juni 2022. Omdat de verkennende gesprekken met alle betrokken partijen nog niet zijn afgerond zal de minister voor Langdurige Zorg en Sport u na de zomer informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

De minister voor LZS zegt toe in het eerste kwartaal 2022 de Kamer de kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel GroenLinks/VVD ter bevordering van zeggenschap (wijziging Wkkgz) te doen toekomen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

 

De minister voor LZS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over het opstellen van regiobeelden op basis van de juiste zorg op de juiste plek.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier in het derde kwartaal van 2022 over te informeren.

De minister voor LZS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer een hoofdlijnenbrief te doen toekomen inzake de positionering behandeling Langdurige Zorg-Cliënten:

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

18-07-2022 De verwachting is dat de Kamer in het derde kwartaal van 2022 wordt geïnformeerd

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over het verbeteren kwaliteit, toegankelijkheid en bekostiging palliatieve zorg.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

 

De minister voor LZS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over meerjarige contractering Wlz per sector.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

 

De minister voor LZS zegt toe, samen met de staatssecretaris van VWS, in het tweede kwartaal 2022 de Kamer te informeren over valpreventie bij 65-plussers, onder andere over het breed aanbieden van valpreventie programma's.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

15-07-2022 De Kamer zal in het derde kwartaal van 2022 worden geïnformeerd.

De minister voor LZS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een brief te sturen over geestelijke gezondheidszorg (GGZ), onder andere over meer gericht op complexe problematiek en het beperken van instroom.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

14-07-2022 De Kamer wordt in september '22 geïnformeerd

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer een hoofdlijnenbrief te sturen over het preventieakkoord.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

15-07-2022 Wordt meegenomen in de alcoholbrief die gepland is voor oktober 2022

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer te informeren over aanpak volksziektes, onder andere over onderzoek en aanpak Alzheimer, obesitas en kanker.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

22-07-2022 De Kamer zal eind oktober worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van VWS zegt toe in mei 2022 de Kamer te informeren over de vervolgaanpak Kansrijke Start en in het vierde kwartaal 2022 de Regeling specifieke uitkering (SPUK) aan de Kamer te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

22-07-2022 De Kamer zal voor het eind van 2022 worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer de Hervormingsagenda (HA) Jeugd en vervolg te doen toekomen en in het derde kwartaal de Kamer voortgangsbrieven op het terrein van jeugdzorg toe te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

31-05-2022 Deze toezegging wordt meegenomen in de stand van zakenbrief Hervormingen Jeugdzorg die in november 2022 aan de Kamer zal worden verzonden. De toezegging m.b.t. het tweede kwartaal 2022 is inmiddels afgedaan met de Hervormingsbrief Jeugd die in mei 2022 aan de Kamer is aangeboden

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het vierde kwartaal 2022 bij de Kamer het Wetsvoorstel «Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen» in te dienen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

20-07-2022 De kamer zal per brief worden geinformeerd eind 2022

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 het plan van aanpak Één tegen Eenzaamheid 2.0 aan de Kamer te sturen.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

07-06-2022 De TK wordt in het najaar 2022 geïnformeerd met het Plan van aanpak Één tegen Eenzaamheid 2.0.

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het derde kwartaal 2022 de Kamer een hoofdlijnenbrief te sturen over het ondersteunen van mantelzorgers middels respijtzorg.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

25-04-2022 De TK wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de Hoofdlijnenbrief over het ondersteunen van mantelzorgers middels respijtzorg.

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het eerste kwartaal 2023 een aanpassing van de Wmo 2015 in te dienen bij de Kamer in het kader van een eerlijke bijdrage voor huishoudelijke hulp.

Brief [14-02-2022] - Planningsbrief n.a.v. het regeerakkoord (35925XVI, nr. 167) (27307)

11-05-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over de Eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp in de Wmo2015 over deze toezegging.

De minister van VWS zegt toe de Kamer voor het zomerreces 2022 te informeren over mijn plannen met betrekking tot een toekomstbestendige acute zorg.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

18-05-2022 Planning: in oktober '22 gaat de brief over toekomstbestendige acute zorg aan TK.

De minister van VWS zegt toe de Kamer rond de zomer 2022 te informeren over verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket en dit ook te betrekken bij het met de veldpartijen te sluiten Integrale Zorgakkoord.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in het najaar 2022 de Kamer te informeren over de wijziging van het verplicht eigen risico en vooruitlopend daarop ontvangt de Kamer medio maart 2022 de verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de afrekening van het verplicht eigen risico in de ggz in relatie tot de invoering van het zorgprestatiemodel.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

18-07-2022 In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de wijziging van de vormgeving van het verplicht eigen risico.

De minister van VWS zegt toe de Kamer na de zomer 2022 te informeren over de inzet van de ontwikkelagenda's op het gebied van bevolkingsonderzoeken naar kanker en screeningen rond de zwangerschap en geboorte.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

22-07-2022 De kamer zal eind september 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer voor de zomer 2022 te informeren over de eerste mogelijkheden tot uitwerking van de aanbevelingen inzake de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer rond de zomer 2022 te informeren over de ondersteuning van beroepsgroepen inzake euthanasie.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting eind september 2022 worden geïnformeerd over de ondersteuning van beroepsgroepen inzake euthanasie.

De minister van VWS zegt toe de Kamer voor de zomer 2022 de reactie op de evaluatie van de Embryowet te doen toekomen.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

18-07-2022 De Kamer zal kort na het zomerreces worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer in begin 2023 een wetsvoorstel inzake wijziging van de Embryowet aan te bieden.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

18-07-2022 De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer in het tweede kwartaal 2023 een plan van aanpak te sturen dat gericht is op het beheersen van de kosten voor dure medische technologie of voor technologie met hoge budgettaire impact.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

18-07-2022 Momenteel vinden er gesprekken met het veld plaats. Naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat de Kamer in kwartaal 2 van 2023 hierover wordt geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in het vierde kwartaal 2022 de Kamer te informeren over de instelling van de Staatscommissie MDMA.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

15-07-2022 Is in behandeling. Na de zomer volgt brief aan de TK over stand van zaken van de Staatscommissie MDMA

De staatssecretaris van VWS zegt toe in het tweede kwartaal 2022 de Kamer de voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen toe te sturen.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage MO/BW over deze toezegging.

De staatssecretaris van VWS zegt toe voor Prinsjesdag de Kamer een brief te sturen over de ondersteuning van mantelzorgers.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

26-04-2022 De TK wordt voor Prinsjesdag 2022 geïnformeerd met de Hoofdlijnenbrief over het ondersteunen van mantelzorgers.

De staatssecretaris van VWS zegt toe de Kamer voor het zomerreces 2022 te informeren over een eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo2015.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo 2015.

De staatssecretaris van VWS zegt toe rond de zomer de Kamer te informeren over de uitwerking van het voornemen om gratis en toegankelijk anticonceptie te verstrekken aan kwetsbare groepen.

Brief [04-03-2022] - Hoofdlijnenbrief VWS (35925XVI, nr. 170) (27379)

22-07-2022 De Kamer zal begin augustus 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe in de brief over acute zorg die voor de zomer 2022 aan de Kamer zal worden gestuurd ook in te gaan op beschikbaarheid van personeel op de SEH.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

18-05-2022 Planning: in oktober `22 gaat de brief over toekomstbestendige acute zorg naar TK.

De minister van VWS zegt toe in de vitaliteitsbeoordelingen van de zorg ook aandacht te besteden aan het risico van cybercrime voor ziekenhuizen en de resultaten voor de zomer met de Kamer te delen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

08-07-2022 Deze toezegging wordt rond de zomer 2022 afgedaan.

De minister voor MLZS zegt toe in het derde kwartaal, na de zomer, het plan van aanpak inzake regiobeelden aan de Kamer te sturen, waarbij zij ook de aspecten van democratische legitimatie en controle betrekt.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

18-07-2022 Het streven is om de Kamer hier in het derde kwartaal van 2022 over te informeren.

De staatssecretaris VWS zegt toe in de brief over preventiebeleid terug te komen op de vraag of en, zo ja, in welke mate bepaalde wettelijke gezondheidsdoelstellingen zullen worden opgenomen.

Parlementaire agenda [08-03-2022] - CD Hoofdlijnendebat (5353)

 

De minister van VWS zegt toe na de zomer een brief aan de Tweede Kamer te sturen over duurzaamheid in de zorg.

Parlementaire agenda [17-03-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS (CD 8/3) (5360)

 

De minister voor LZS zegt toe in de brief over persoonsgerichte zorg ook in te gaan op gendersensitieve zorg en diversiteit.

Parlementaire agenda [17-03-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS (CD 8/3) (5360)

 

De minister van VWS zegt een ambassadeurschap toe (tav thema gendersensitieve zorg (inclusief endometriose, houding en gedrag, onderwijs en onderzoek). In gesprek met ZonMw, beroepsgroepen en koepels, en n.a.v. daarvan zal hij terugkoppeling doen bij begrotingsbehandeling/ stand van zaken brief (laatste kwartaal 2022). Geen aparte brief of rapportage.

Parlementaire agenda [14-03-2022] - Nota Overleg Initiatiefnota van het lid Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg» (35 560) (5320)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

De minister van VWS zal schriftelijk terugkomen op de stelling dat bij het preferentiebeleid van bepaalde cholesterolverlagers bewezen genderverschillen in bijwerkingen niet worden meegewogen. Dat is ook een toezegging naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Ellemeet. Eventueel op terugkomen bij een Stand van zaken brief of eventueel in een brief over geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [14-03-2022] - Nota Overleg Initiatiefnota van het lid Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg» (35 560) (5320)

19-07-2022 De Minister informeert de Kamer in Q4 van 2022 over het onderwerp genderspecificiteit in richtlijnen voor behandeling met cholesterolverlagers en wat dat betekent voor preferentiebeleid.

De minister van VWS zal de staatssecretaris van VWS vragen om de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken rondom de post-partum depressie campagne in Nederland

Parlementaire agenda [14-03-2022] - Nota Overleg Initiatiefnota van het lid Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg» (35 560) (5320)

18-07-2022 De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd in de brief mentale gezondheid.

In de nota van dhr Kuzu over cultuursensitieve zorg die reeds in behandeling is door LZ zal het thema «gender» worden betrokken Bij de reeds door de minister voor Langdurige Zorg toegezegde brief over cultuursensitieve zorg zal het thema «gender» worden betrokken. Dat is een toezegging naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Den Haan.

Parlementaire agenda [14-03-2022] - Nota Overleg Initiatiefnota van het lid Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg» (35 560) (5320)

 

Eind 2022 wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorbereidingen voor de structurele implementatie van de NIPT per 1 april 2023.

Brief [14-04-2022] - Structurele implementatie NIPT (29323, nr. 169) (27581)

15-07-2022 De Kamer zal voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

Ik heb aan Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd om mij te informeren over de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie in de ambulancezorg. Hierover zal ik uw Kamer voor het zomerreces informeren.

Brief [19-04-2022] - Reactie op verzoek inzake uitvoering motie Van den Berg Brief over de ervaringen en resultaten in kaart brengen van systemen met kunstmatige intelligentie ten behoeve van de aanrijtijden (29247, nr. 347) (29247, nr. 350) (27585)

14-07-2022 De Kamer wordt geïnformeerd met een brief aan TK over toekomstbestendige acute zorg in oktober '22

Ik heb echt enorm mijn best gedaan om die versnelling in te zetten met Deloitte, maar het is echt heel complex wat er moet worden afgerond. Ik kan mevrouw Tielen toezeggen dat ik mijn best doe, maar ik kan niet beloven dat ze leveren. Het ongemak bij de planning was mij uiteraard zelf ook al opgevallen. Ik kan u in ieder geval verzekeren dat ik het feitenrelaas zodra ik het binnen heb direct naar u stuur. Gelijktijdig wordt de duiding van het feitenrelaas in de vorm van een kabinetsreactie uiteraard ook voorbereid.'

Parlementaire agenda [07-04-2022] - Plenair debat mondkapjesdeal (5370)

21-07-2022 De minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS) heeft de Kamer op 5 juli jongstleden per brief geïnformeerd, dat het onderzoeksbureau Deloitte Forensic and Dispute Services B.V. het eerste deelrapport -dat ziet op de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. - medio september aanstaande aan de minister voor LZS zal aanleveren.

Maar ik wil er graag naar kijken om nog een keer te communiceren dat je naar de GGD kunt gaan als je dat wilt. Ik kan van harte het RIVM nog een keer vragen om daar nog nadrukkelijker over te zijn.

Parlementaire agenda [11-04-2022] - Debat Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (5366)

 

Tot slot vroeg mevrouw Tielen om meer inzicht in wat meer of minder effect heeft gehad qua maatregelen. Dat zal ik graag oppakken. Daar kom ik in een langetermijnbrief op terug, in de kwalitatieve zin, zoals u ook aangaf, met alle beperkingen daarbij die ik al noemde.

Parlementaire agenda [11-04-2022] - Debat Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (5366)

 

Met de uitwerking van deze maatregel is de verwachting dat het gebruik van de huishoudelijke hulp wordt geremd en de druk op deze Wmo-voorziening en daarmee de gemeentelijke Wmo-budgetten als geheel, afneemt. Ik informeer uw Kamer rond de zomer over de uitwerking van deze maatregel.

Brief [22-04-2022] - Interbestuurlijk toezicht Wmo 2015 (29538, nr. 343) (27608)

13-05-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over de Eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp in de Wmo2015 over deze toezegging.

De toezegging dat de Tweede Kamer rond de zomer van 2022 wordt geïnformeerd over de uitwerking van de maatregel eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Brief [22-04-2022] - Interbestuurlijk toezicht Wmo 2015 (29538, nr. 343) (27608)

07-06-2022 De TK wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd met een brief over eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo 2015.

- Het eindrapport van de wetsevaluatie wordt naar verwachting in de zomer van 2022 opgeleverd. De beleidsreactie waarin ik ook de uitkomsten betrek van de trajecten met het veld zal ik eind 2022 aan uw Kamer doen toekomen, zoals ik u eerder heb aangekondigd

Brief [22-03-2022] - Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het eerste evaluatierapport Wvggz Wzd (Eerste Kamer) (27470)

12-07-2022 Wordt betrokken bij de uitkomsten van de wetsevaluatie van de Wvggz. De Kamer wordt naar verwachting zo spoedig mogelijk in 2023 over de beleidsreactie geïnformeerd.

In de brief die ik uw Kamer voor het zomerreces zal toesturen over het toekomstbestendig maken van de acute zorg zal ik ook ingaan op de acute verloskunde.

Brief [09-05-2022] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Integrale bekostiging geboortezorg (32279, nr. 222) (27624)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Ik zal uw Kamer na de zomer informeren over de verkenningsstudie naar de inzet en bekostiging van talentolken in de studie die Berenschot momenteel uitvoert.

Brief [09-05-2022] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Integrale bekostiging geboortezorg (32279, nr. 222) (27624)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Ik kan het antwoord op de vraag van mw. Den Haan over de mentale weerbaarheid van ouderen niet geven. Ik zal deze vraag aan mijn collega, de staatssecretaris voorleggen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

21-07-2022 De TK wordt in het derde kwartaal 2022 geïnformeerd met de eerstvolgende brief inzake Covid-19 over deze toezegging.

Op korte termijn helderheid over de situatie van mensen uit de zorg en het onderwijs die in de eerste golf besmet zijn geraakt en nu ontslagen zijn: ik geef die vraag graag door aan mijn collega minister Helder.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

19-07-2022 De Kamer zal dit najaar worden geïnformeerd.

Voor het eind van de zomer komt het advies van de GR over kwetsbaren.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

 

Ik ben het ermee eens dat het MIT gaat helpen bij een betere scheiding tussen de rol van adviseurs en bestuurders. Een overzicht van het toekomstige besluitvormingsproces neem ik graag mee in de brief die ik voor juni heb toegezegd.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

 

In de junibrief komen concrete antwoorden over bijv het opschalen van de GGD aan de orde.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

 

Mevrouw Paulusma vroeg waarom het loket voor Patiënten met langdurige klachten na covid nog niet open is. Ik zal dat bij mijn collega van Langdurige Zorg en Sport heel specifiek onder de aandacht brengen.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Commissiedebat Corona (5368)

17-05-2022 Toezegging is overgezet naar Maartje van Meijel op verzoek van Menno Hoefsloot

De minister zal de Kamer begin 2023 informeren over de voortgang op het dossier toegang van Patiënten tot nieuwe geneesmiddelen.

Brief [09-05-2022] - Verzekerde toegang van Patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (29477, nr. 752) (27653)

21-07-2022 De Kamer wordt begin 2023 geïnformeerd.

Ik zal de Eerste Kamer begin 2023 informeren over een breed gedragen beleidslijn over hoe de voorwaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg optimaal kunnen bijdragen -nu en in de toekomst -aan het laten stromen van gegevens tussen zorgprofessionals

Brief [09-05-2022] - Herijking grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg (Eerste Kamer) (27630)

08-07-2022 Wordt conform planning afgedaan.

Met de stakeholders zal daarom dit jaar ook bekeken worden welke communicatieve, technologische en functionele acties zorgverleners en Patiënten het beste zouden kunnen helpen. In de brief over mijn beleidslijn begin 2023 informeer ik de Eerste Kamer daar ook hierover

Brief [09-05-2022] - Herijking grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg (Eerste Kamer) (27630)

08-07-2022 Wordt conform planning afgedaan.

Ik zal de Tweede Kamer begin 2023 informeren over een breed gedragen beleidslijn over hoe de voorwaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg optimaal kunnen bijdragen -nu en in de toekomst -aan het laten stromen van gegevens tussen zorgprofessionals

Brief [09-05-2022] - Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 276) (27627)

08-07-2022 Wordt conform planning afgedaan.

Met de stakeholders zal daarom dit jaar ook bekeken worden welke communicatieve, technologische en functionele acties zorgverleners en Patiënten het beste zouden kunnen helpen. In de brief over mijn beleidslijn begin 2023 informeer ik de Tweede Kamer daar ook hierover'

Brief [09-05-2022] - Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 276) (27627)

08-07-2022 Wordt conform planning afgedaan.

Het onderzoek dat de kwartiermaker samen met Transvisie en enkele onafhankelijke wetenschappers uitvoert naar de ervaringen en behoeften van transgender personen met betrekking tot de transgenderzorg zal naar verwachting meer inzicht geven in de dubbelingen. Ik verwacht u dit onderzoek na de zomer te kunnen toesturen.

Brief [09-05-2022] - Voortgangsbrief transgenderzorg (31016, nr. 349) (27637)

14-07-2022 De Kamer wordt in het najaar '22 geïnformeerd

De minister van VWS zal schriftelijk terugkomen op het artikel uit The Guardian over sterftecijfers tijdens operaties. Dat is ook een toezegging naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Ellemeet. Mw Ellemeet heeft gezegd dat zij zou artikel sturen aan de minister. Eventueel op terugkomen bij een Stand van zaken brief of eventueel in een brief over patientveiligheid.

Parlementaire agenda [14-03-2022] - Nota Overleg Initiatiefnota van het lid Ploumen: «De noodzaak van gendersensitieve zorg: ongelijke behandeling = betere zorg» (35 560) (5320)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verachting in oktober 2022 geïnformeerd

Gelet op de oplevering van het eindrapport van de evaluatie Wvggz en Wzd medio 2022, is de verwachting dat de beleidsreactie eind 2022 aan uw Kamer kan worden toegezonden'

Brief [16-12-2021] - Aanbieding wetsevaluatie Wvggz - Wzd eerste fase (25424, nr. 598 ) (27080)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Kamers na afronding te informeren over de uitkomsten van het ontwikkeltraject samenloop vertrouwenswerk en klachtopvang, naar verwachting in de tweede helft van 2022.

Brief [10-09-2021] - Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte Cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667) (Eerste Kamer) (26603)

21-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd

Zodra er meer bekend is over de onderzoeksresultaten [van de aandoeningen CACT, CPT2, BKT, ALD, GAMT en OCTN2] informeer ik uw Kamer daarover.

Brief [19-05-2022] - Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening (29323, nr. 170) (27688)

15-07-2022 De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

Ik verwacht dat de resultaten [van de toekomstverkenning] in de eerste helft van 2023 opgeleverd worden en op dat moment zal ik deze ook met uw Kamer delen.

Brief [19-05-2022] - Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening (29323, nr. 170) (27688)

15-07-2022 De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

Ik zal de komende tijd in gesprek gaan met partijen (o.a. Patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars) welke behoefte er nog is, aanvullend op de leidraad en de handvatten.

Brief [09-05-2022] - Brief inzake berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie van ggz-aanbieders (25424, nr. 608) (27632)

12-07-2022 De Kamer wordt geïnformeerd middels de eerstvolgende ggz-brief in oktober 2022

Het expertteam streeft ernaar om eind mei 2022 advies uit te brengen. Het advies zal ik u na publicatie doen toekomen. Het is mijn streven u voor de zomer te informeren over mijn reactie op dit advies.

Brief [19-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Tielen (VVD) en Van der Staaij (SGP) over het bericht 'Plan voor aparte covid- ic's komt niet van de grond' (2022Z08469) (27698)

 

In de beantwoording wordt gesproken over het opzetten van een pilot waarbij er voor bepaalde specialismen een vrije doorverwijzing kan plaatsvinden

Brief [19-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Wuite en Paulusma (beiden D66) over de artikelen «Het ene Nederland is het andere niet» en «Er vallen doden door slechte zorg Sint Eustatius» (2022Z06987) (27691)

 

VWS is voornemens om een onderzoek te verrichten naar de staat van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Brief [19-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Van den Hil en Kamminga (beiden VVD) over de berichten «Er vallen doden door slechte gezondheidszorg Sint Eustatius» en «Het ene Nederland is het andere niet» (2022Z07085) (27692)

 

VWS zal tevens uw Kamer voor de begrotingsbehandeling 2022 een brief sturen als antwoord op vraag 9

Brief [19-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Van den Hil en Kamminga (beiden VVD) over de berichten «Er vallen doden door slechte gezondheidszorg Sint Eustatius» en «Het ene Nederland is het andere niet» (2022Z07085) (27692)

 

Over de voortgang van de uitgezette acties zal ik uw Kamer volgend jaar informeren

Brief [30-05-2022] - Pay - for - performance voor geneesmiddelen (29477, nr. 757) (27732)

21-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd.

De Kamer zal volgens de informatieafspraken geïnformeerd worden door het kabinet over de appreciatie van de voorstellen middels een BNC fiche

Brief [23-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Tielen en Rajkowski (beiden VVD) over het bericht over een mogelijk Europees Patiëntendossier (2022Z08800) (27712)

 

De Kamer zal volgens de informatieafspraken geïnformeerd worden door het kabinet over de appreciatie van de voorstellen middels een BNC fiche

Brief [23-05-2022] - antwoorden op de vragen van de leden Tielen en Rajkowski (beiden VVD) over het bericht over een mogelijk Europees Patiëntendossier (2022Z08800) (27712)

 

Aanvullende ziektekostenverzekeraars kunnen aspirant-verzekerden voorlichting en een persoonlijk advies geven om een weloverwogen keuze te maken bij het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering. Ik zal -via Zorgverzekeraars Nederland - aandacht vragen voor deze belangrijke rol.

Brief [25-05-2022] - antwoorden op de Kamervragen van de leden Werner en Van den Berg (CDA) over het bericht «Mensen met handicap onterecht dubbel verzekerd» (2022Z06981) (27728)

18-07-2022 De verwachting is dat de Kamer hier eind 2022 over kan worden geïnformeerd.

Ik ga u na de zomer informeren over structurele oplossing voor zak en kleedgeld (in de gesloten jeugdhulp).

Parlementaire agenda [18-05-2022] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5332)

31-05-2022 Na de zomer 2022 zal de Kamer een brief ontvangen over een structurele oplossing m.b.t. deze toezegging

Onderzoek overheveling dyslexie naar onderwijs; wilt u dit onderzoek te gebruiken om dyslexie zorg over te hevelen? ? ben dit aan het onderzoeken en in het najaar informeren we de kamer over de uitkomsten van dit onderzoek.

Parlementaire agenda [18-05-2022] - Commissiedebat Jeugdbeleid (5332)

06-06-2022 De TK zal eind van dit jaar 2022 een brief ontvangen met de uitkomsten van het onderzoek

De staatssecretaris van VWS zal in de brief van mei over de uitwerking van het coalitieakkoord over het verminderen van onbedoelde zwangerschappen ook het verminderen van het aantal abortussen betrekken

Parlementaire agenda [10-03-2022] - Plenair debat 2e termijn Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (5356)

18-07-2022 Naar verwachting zal de Kamer in oktober 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS informeert de Kamer over het gesprek met de beroepsgroepen over de AMvB en de eisen aan de scholing.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - Plenair debat 2e termijn Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (5356)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van VWS zal in de brief van mei over de uitwerking van het coalitieakkoord over het verminderen van onbedoelde zwangerschappen ook het verminderen

Parlementaire agenda [10-03-2022] - Plenair debat 2e termijn Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (5356)

18-07-2022 Naar verwachting zal de Kamer in oktober 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS informeert de Kamer over het gesprek met de beroepsgroepen over de AMvB en de eisen aan de scholing.De minister van VWS informeert de Kamer over het gesprek met de beroepsgroepen over de AMvB en de eisen aan de scholing.

Parlementaire agenda [10-03-2022] - Plenair debat 2e termijn Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (5356)

14-07-2022 De Kamer zal naar verwachting voor het einde van 2022 worden geïnformeerd.

De minister van VWS zegt toe de Kamer begin 2023 opnieuw te informeren over de stand van zaken rond het proefbevolkingsonderzoek CEM.

Brief [07-06-2022] - Aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker (32793, nr. 610) (27786)

15-07-2022 De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2023 worden geïnformeerd.

In de brief die ik u voor het zomerreces stuur over mijn plannen voor een toekomstbestendige acute zorg zal ik mijn reactie op het advies van de NZa inzake e bekostiging van het LCPS, RCPS en LPZ opnemen

Brief [07-06-2022] - Advies van de NZa inzake de bekostiging van het LCPS, RCPS en LPZ (29247, nr. 351) (27789)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Ik zal de kamer informeren over de verdere verkenning en het besluit over het laten vervallen van aanspraak geriatrische revalidatiezorg (artikel 2.5c Bzv)

Brief [02-06-2022] - Advies Zorginstituut Nederland over de toegang tot geriatrische revalidatiezorg en aanspraak conform Besluit zorgverzekering (29689, nr. 1147) (27771)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in mei 2023 geïnformeerd.

De uitwerking van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg&welzijn ontvangt u in de zomer van 2022.

Brief [13-05-2022] - Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg, (29282, nr. 462) (27673)

 

Tegelijkertijd wordt dit jaar gewerkt aan één samenhangende, integrale en duurzame aanpak om dakloosheid in Nederland structureel terug te dringen en uit te bannen. De in deze brief geschetste uitgangspunten zijn daarbij leidend. De aanpak wordt op basis van inbreng van alle betrokken partijen uitgewerkt. Ervaringskennis speelt daarin een belangrijke rol, van de totstandkoming tot het toetsen van beleid. Het plan zal komend najaar met uw Kamer worden gedeeld en per 1 januari 2023 van start gaan.

Brief [02-06-2022] - Aanpak dakloosheid (2022Z10948) (27763)

21-07-2022 De TK wordt in eind november 2022 geïnformeerd met brief inzake Aanpak dakloosheid over deze toezegging.

de MVWS stuurt de kamer schriftelijk voorbeelden toe van burgerbetrokkenheid, participatie en community bij het borgen van een toekomstbestendig zorglandschap

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

19-07-2022 De Kamer ontvangt deze voorbeelden voor het eind van 2022 bij de Voortgangsrapportage over het programma 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

de STAS VWS stuurt de kamer in de tweede helft van juni brieven over het programma kansrijke start en over onbedoelde zwangerschappen

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

22-07-2022 De Kamer zal na het reces worden geïnformeerd.

De MVWS zal de kamer in 2023 informeren over de eerste evaluatie van de 13-weken echo. Bij eerdere bevindingen informeert de MVWS de kamer mogelijk op een eerder moment

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

15-07-2022 De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd.

De kamer ontvangt van de MVWS de rapportage van de taskforce goede praktijk in de acute zorg (de eindevaluatie van de pilots zorgcoördinatie) in de tweede helft van het jaar.

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

Zodra het onderzoek naar het risico-gedrag van het Sanquin is afgerond en het duidelijk is hoe de vragenlijst eruit komt te zien, zal de vragenlijst naar de kamer worden gestuurd. Verwachting is najaar 2022.

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

14-07-2022 Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De verwachting is dat in het najaar 2022 de vragenlijst naar de Kamer gestuurd kan worden.

Voor de zomer ontvangt de kamer van de MSZW een brief over de overkoepelende aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt; [MVWS: Ik kreeg nog 1 vraag door over vrijstelling van BTW op detachering in de zorg, die geleid ik door aan de minister van SZW. Ellemeet: de minister zei dat de minister van SZW voor de zomer met een bredere brief komt over zaken met toeslagen en arbeidsmarkt. Zou dit punt daar dan in meegenomen kunnen worden? MVWS: dat kan ik van harte vragen]

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

20-07-2022 Het vraagstuk van de vrijstelling van BTW op detachering zal worden meegenomen in een van de werkgroepen die wordt opgezet in het kader van de aanpak van de arbeidsmarktkrapte, waar de Kamer op 24 juni over geïnformeerd is. De Kamer zal op een later moment geïnformeerd worden over de voortgang van deze werkgroep.

Rond de zomer ontvangt de kamer een brief over de mondzorg;

Parlementaire agenda [25-05-2022] - Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte (4983)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind september of uiterlijk half oktober 2022 geïnformeerd.

Zou deze minister op z'n minst bij het OMT zou kunnen navragen hoe het komt dat er een bepaalde zin letterlijk, inclusief spelfouten, in de notulen van het OMT terechtgekomen is? Kuipers: Daar ben ik van harte toe bereid.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

 

Dan vroeg mevrouw Agema om terug te komen op de OMT-notulen. Ik zal daar separaat op terugkomen, wel met de kanttekening dat artikel 68 van de Grondwet niet onbegrensd is en dat sommige openbaarmakingen ook het belang van de Staat kunnen raken. Ik kom daarop terug en ik verwacht dat al volgende week te kunnen doen.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

24-06-2022 Bij Alison nagevraagd of we deze overdragen aan OBP of dat wij dit afhandelen met input van OBP.

Kan de minister toezeggen dat hij opnieuw en iets minder achteraan in de stukken, die sowieso al niet meer laat in de nacht naar ons toe komen, kan laten zien wat hij met de adviezen van de communicatie- en gedragswetenschappers doet? Minister: ja, dat willen we graag.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

 

Dan heb ik hier een prachtige vraag van de heer Omtzigt naar één specifiek (ECLI) nummer. In plaats van het antwoord op te lepelen zal ik u dat schriftelijk doen toekomen.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (5389)

 

De staatssecretaris stuurt voor de begrotingsbehandeling een brief over de meerjaren onderzoeksagenda suicidepreventie

Parlementaire agenda [11-05-2022] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5330)

16-06-2022 De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling (oktober 22) geïnformeerd

De staatssecretaris stuurt de uitkomsten van het gesprek met het Leger des Heils (Bikker) over maatschappelijke opvang naar de Kamer

Parlementaire agenda [11-05-2022] - Commissiedebat GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie (5330)

21-07-2022 De TK wordt eind november 2022 geïnformeerd met de brief inzake Aanpak dakloosheid over de uitkomsten van het gesprek met het Leger des Heils (Bikker) over maatschappelijke opvang.

Ik verwacht uw kamer in het derde kwartaal van dit jaar over de uitkomsten van het onderzoek (naar mogelijkheden tot harmonisering van inkoop- en verantwoordingseisen) en de opvolging daarvan te kunnen informeren.

Brief [10-06-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Werner (CDA) over personeelstekorten in de wijkverpleging (2022Z09231) (27818)

 

Het voorgaande geeft mij aanleiding om te starten met de voorbereiding van een wetsvoorstel. Vanwege de hierboven genoemde afwegingen zal ik tijdens het wetsproces bezien of en op welke manier we dit het beste kunnen regelen. Ik wil in de uitwerking zoveel mogelijk tegemoetkomen aan het zelfbeschikkingsrecht van de Cliënt en voorkomen dat de waarborgen van de Wzd doorkruist worden. Ik acht het daarbij van belang het reguliere wetgevingsproces te doorlopen (inclusief internetconsul-tatie, advies van de Raad van State en toetsen).

Brief [17-06-2022] - Commissiebrief inzake Verzoek om een reactie over aanvraag Wlz-indicatie (35943, nr. 7) (27853)

 

De TK wordt medio 2023 geïnformeerd over wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van hersenschade als gevolg van sporten.

Brief [16-06-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) over maatregelen om hersenschade bij diverse sporten te beperken (2022Z05522) (27849)

 

De minister gaat onderzoeken welk effect angst voor tandartsbezoek van ouders heeft op kinderen.

Parlementaire agenda [13-06-2022] - Initiatiefnota van het lid van der Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk' (35 882, nr. 2) (5341)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2023 geïnformeerd.

De minister deelt enkele regionale voorbeelden rondom opleidingsplaatsen.

Parlementaire agenda [13-06-2022] - Initiatiefnota van het lid van der Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk' (35 882, nr. 2) (5341)

 

Na ontvangst van het advies van het Capaciteitsorgaan eind van dit jaar deelt het kabinet zijn standpunt hierover met de Kamer.

Parlementaire agenda [13-06-2022] - Initiatiefnota van het lid van der Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk' (35 882, nr. 2) (5341)

 

om een verkenning uit te voeren naar hoe zorgorganisaties beter gefaciliteerd kunnen worden als zij behoefte hebben aan buitenlands zorgpersoneel

Brief [27-06-2022] - antwoorden op de vragen van het lid Goudzwaard (JA21) over pilot om zorgexpats aan te trekken als deel van de oplossing tegen de personeelstekorten in de zorg (2022Z08509) (27889)

 

De TIZ rapporteert in een jaarlijkse aan de begrotingscyclus gekoppelde «effectenbrief» aan de Minister van VWS over: 1) de prioriteiten en aandachtspunten voor het komende jaar, 2) de in het afgelopen jaar gerealiseerde doelen en resultaten en 3) de signalen over belemmeringen en bijbehorende consequenties in de uitvoering. De effectenbrief zal ik te zijner tijd met uw Kamer delen

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

25-07-2022 De effectenbrief wordt gekoppeld aan de begrotingscyclus. De Kamer wordt daarmee ieder jaar in het najaar -vanaf 2023 -geïnformeerd over de prioriteiten en aandachtspunten van de TIZ-partners. Deze brief bevat ook een terugblik op het afgelopen jaar en een beschrijving van de gerealiseerde doelen en resultaten.

Ik ben voornemens dit wetsvoorstel als nota van wijziging op de Wbsrz in het najaar in te dienen'. Deze toezegging gaat over het wetsvoorstel dat domeinoverstijgende gegevensuitwisseling mogelijk maakt. De facto wijzigt de toezegging een bestaande toezegging: 10342 op naam van Caroline de Jager

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

 

De Kamer na de zomer te informeren over de uitkomsten van het gesprek over op welke manier invulling gegeven kan worden aan de ondersteuning van deze groep, in aanvulling op de bestaande maatregelen die reeds zijn genomen om mensen met post-COVID te ondersteunen.

Brief [27-06-2022] - Zorgmedewerkers met post-COVID (25295, nr. 1923) (27894)

 

Toezeggingen over een nieuwe monitor Patiëntveiligheid: Voor wat betreft de toekomst van de monitor Patiëntveiligheid ben ik in gesprek met Nivel om voor de periode 2023-2026 onderzoek te doen naar een zorgbrede monitor Patiëntveiligheid. In deze monitor zal onderzoek worden gedaan naar de Patiëntveiligheid binnen zowel de Nederlandse ziekenhuizen als de zelfstandig behandelcentra. Daarnaast zal ook gesproken worden met de zelfstandige behandelcentra over een bredere deelname aan een volgende monitor.

Brief [30-06-2022] - Monitor Patiëntveiligheid Zelfstandige Behandelcentra (31016, nr. 350) (27911)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in november 2022 geïnformeerd

De TK wordt eind 2022 geïnformeerd over de plannen van de Beweegalliantie in 2023

Brief [24-06-2022] - Beweegbrief 2022 (30234, nr. 302) (27882)

 

De TK wordt in de 2de helft van 2022 geïnformeerd over één lokale financiële regeling voor gemeenten op het gebied van sport- en beweegstimulering, gezondheidsbevordering en het bevorderen van cultuurparticipatie.

Brief [24-06-2022] - Beweegbrief 2022 (30234, nr. 302) (27882)

 

De TK wordt voor 20 september 2022 geïnformeerd over de beoogde invulling op de inzet van bewegen binnen de aanpak van de Volksziekten.

Brief [24-06-2022] - Beweegbrief 2022 (30234, nr. 302) (27882)

 

Over twee jaar wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd naar lerend evalueren binnen het ministerie van VWS.

Brief [06-07-2022] - Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren van het ministerie van VWS (27949)

 

De komende maanden zal ik deze agenda verder uitwerken in een beleidsprogramma ook met het oog op de middelen die hiervoor bij het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld

Brief [30-05-2022] - Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (29477, nr. 754) (27737)

21-07-2022 De Kamer wordt dit najaar geïnformeerd

Na de zomer ontvangt de Kamer een beleidsreactie op dit advies

Brief [07-07-2022] - Aanbieding RVS advies Kunst van het Innoveren (27954)

 

Om de inhoudelijke samenhang tussen de beleidsagenda acute zorg en het Integraal Zorgakkoord zo goed mogelijk te borgen, ontvangt u de beleidsagenda uiterlijk in oktober 2022

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

In reactie op een aantal moties en toezeggingen van uw Kamer heeft de minister van VWS toegezegd dat er een reactie zou volgen in de brief over de acute zorg. Deze reacties volgen dus ook uiterlijk in oktober 2022.

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

De minister van VWS zal in de beleidsagenda acute zorg, die uw Kamer uiterlijk in oktober 2022 ontvangt, ingaan op het effect van spoedpleinen en hierbij bestaande onderzoeken en gegevens betrekken.

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2022 geïnformeerd.

Daarom heeft de minister van VWS opdracht gegeven om te komen tot een kwaliteitskader Passende Zorg. Zodra de nadere invulling bekend is, zal u geïnformeerd worden over hoe de monitoring vorm gegeven zal worden.

Brief [06-07-2022] - Stand van zakenbrief moties en toezeggingen zomer 2022 (27945)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting eind 2022 geïnformeerd.

In de beleidsagenda acute zorg, die uw Kamer uiterlijk in oktober 2022 ontvangt, ga ik nader in op de resultaten van het RIVM rapport Feiten en cijfers acute zorg en op de RIVM Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022.

Brief [07-07-2022] - RIVM bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 en RIVM- rapport feiten en cijfers acute zorg (27952)

12-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd

Ik streef ernaar om de beleidsreactie op de rapporten van de eerste en tweede fase van de wetsevaluatie Wvggz en Wzd zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar aan uw Kamer te verzenden.

Brief [07-07-2022] - Verzamelbrief ggz (27965)

14-07-2022 De Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd.

In de tweede fase zal ik (met partners) het programma concreet uitwerken, waarbij ik ernaar streef om de Tweede Kamer in het laatste kwartaal van dit jaar deze uitwerking toe te sturen

Brief [04-07-2022] - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (27924)

 

De minister informeert de Tweede Kamer deze zomer zodra afspraken rondom het Integraal Zorgakkoord zijn afgerond. De verwachting is half september.

Parlementaire agenda [29-06-2022] - Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg (4904)

 

Verlenging van de overgangsperiode voor ggz-behandeling voor Wlz-Cliënten met een psychische stoornis: In het derde kwartaal van dit jaar wordt de TK geïnformeerd over de verdere stappen rond behandeling in de Wlz.

  

Herstart LADIS: De gegevens over de verslavingszorg zullen vanaf 1 juli met terugwerkende kracht worden opgehaald bij de zorgaanbieders. Hierdoor kunnen we weer beschikken over actuele cijfers over de aard en omvang van de hulpvraag naar verslavingszorg in Nederland en krijgen we weer een beeld van de ontwikkelingen in de hulpvraag op het gebied van drugs, alcohol en gokken over de afgelopen jaren. Komend najaar zullen de eerste rapportages beschikbaar komen. Ik zal uw Kamer vervolgens nader informeren.

  

De minister informeert de Kamer aan het einde van dit LZ jaar over de voortgang van de gesprekken die zij met het veld voert over de inzet van het PGB bij wooninitiatieven en zegt de Kamer toe geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer over deze kwestie is geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

 

De minister stuurt de Kamer aan het einde van dit jaar een stand van zaken over de uitvoering van het plan dat zij met VNG en Per Saldo opstelt om de gemeentelijke toegang (voor zowel pgb als zorg in natura) te versterken.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

21-07-2022 De TK wordt voor het einde van 2022 geïnformeerd met de stand van zaken Hoofdlijnenbrief Wmo over deze toezegging.

De minister stuurt de Kamer dit najaar informatie over de verkenning die momenteel loopt rondom de gewaarborgde hulp.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

 

De minister stuurt de Kamer dit najaar informatie over de gesprekken die zij gaat voeren met de VNG over PGB-tarieven.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

21-07-2022 De TK wordt voor het einde van 2022 geïnformeerd met de stand van zaken Hoofdlijnenbrief Wmo over deze toezegging.

De minister stuurt de Kamer een brief over een stappenplan rondom de overdracht van structureel beheer van PGB 2.0 en neemt daarin ook de financiële gevolgen mee inzake het pauzeren van de overgang van het beheer naar de SVB.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

26-07-2022 26/7/22 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd.

De minister stuurt de Kamer dit najaar een stand van zakenbrief over de mogelijkheden om het werkgeverschap van budgethouders te vereenvoudigen.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

26-07-2022 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd.

De minister neemt in de Stand van zaken pgb-brief op hoe de regeldruk voor budgethouders verminderd kan worden.

Parlementaire agenda [23-06-2022] - Commissiedebat PGB (5233)

 

Over de voortgang van het beleidstraject met de 4 pgb-thema's informeer ik u aan het einde van dit jaar

Brief [20-05-2022] - PGB in deze kabinetsperiode (25657, nr. 340) (27706)

26-07-2022 26/7/22 De Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd.

De staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor digitalisering in de jeugdzorg.

Parlementaire agenda [24-05-2022] - Mondeling overleg Jeugdzorg (5393)

20-07-2022 Eind december 2022/begin januari 2023 zal de Kamer geinformeerd worden wat de uitkomst is van de onderzoeken.

We voeren een verkenning uit naar opties wettelijke maatregelen productverbetering, verwachting is dat de uitkomsten begin 2022 bekend zijn Nemen we mee in de Kamerbrief overgewicht voeding na de zomer

Toegezegd in kamerbrief van 4 november, kamerstuk 32793, nr. 575

 

Ik zal op basis van het IAK en, waar relevant, de uitkomsten van de Wegiz-behandeling in uw Kamer, na de zomer met een voorstel komen voor hoe we de ontsluiting naar de PGO minder vrijblijvend en zo compleet mogelijk kunnen maken.

Brief [23-06-2022] - Stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen (27529, nr. 278) (27877)

 

De Minister voor MZS en de Minister van V&J zullen u over de verdere voortgang van de uitvoering van de motie Den Boer over grensoverschrijdende spoedzorg nader informeren

Brief 32851 nr. 54 verzonden door BZK inz Grensoverschrijdende samenwerking {GROS)

22-07-2022 De Kamer wordt in oktober 2022 geïfnormeerd

Wij stellen jaarlijks een tussenrapportage op, waarin de voortgang op de acties wordt gerapporteerd en gemonitord.

Brief [06-07-2022] - Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (28004)

22-07-2022 jaarlijks t/m 2026

Schrappen dubbel-opzet-vereiste Een ander belangrijk knelpunt dat gemeenten in de praktijk parten speelt bij de aanpak van frauderende zorgaanbieders bij een persoonsgebonden budget is het dubbel-opzet-vereiste. Dit betekent dat gemeenten alleen middelen kunnen terugvorderen bij de aanbieder als zowel de aanbieder als de budgethouder verwijtbaar hebben gehandeld. Ik ben voornemens het dubbel-opzet-vereiste voor gemeenten te schrappen. Hiermee los ik een belangrijk knelpunt op dat in eerdere signaleringsbrieven is benoemd. Het schrappen van het dubbel-opzet-vereiste loopt mee in de Verzamelwet gegevensuitwisseling II die ik naar verwachting voor het zomerreces van 2023 aan uw Kamer aanbied.

Brief [29-06-2022] - Aanpak niet-integere zorgaanbieders (28828, nr. 133) (27908)

 

Tweede helft van augustus besluitvorming over gevraagde documenten en toezending van de documenten aan de TK

Brief [22-07-2022] - Verzoek om een kabinetsreactie en openbaar maken van stukken (28007)

 

Streven binnen 6-8 weken een besluit over de gevraagde chatberichten en toezending van de documenten aan de TK

Brief [22-07-2022] - Verzoek om een kabinetsreactie en openbaar maken van stukken (28007)

 

Met de brief van 6 juli aan de Tweede Kamer is het advies van de Gezondheidsraad «Screening op huidkanker» aangeboden. In de brief wordt de nieuwe toezegging gedaan dat de minister binnen drie maanden (voor 5 oktober) de Tweede Kamer informeert over zijn reactie op het advies.

Brief [06-07-2022] - Advies Gezondheidsraad «Screening op huidkanker» (27944)

 

Er wordt gekeken hoe wij de adviezen van de commissie-Vermeij verder gaan verwerken. Daarbij gaan wij expliciet ook bekijken welke rol de kinderopvangorganisaties kunnen spelen in de communicatie richting ouders over het vaccineren. Hierover zal ik in gesprek gaan met de brancheorganisaties voor de kinderopvang.

Parlementaire agenda [19-04-2022] - Plenaire behandeling initiatiefvoorstel van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (5340)

 
Licence