Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

86.010

‒ 800

85.210

     
 

Uitgaven

86.010

‒ 800

85.210

     

1.0

Raad van State

86.010

‒ 800

85.210

 

Institutionele inrichting

86.010

‒ 800

85.210

 

Advisering

8.370

‒ 100

8.270

 

Bestuursrechtspraak

46.318

‒ 5.500

40.818

 

Raad van State gemeenschappelijke diensten

31.322

4.800

36.122

     
 

Ontvangsten

1.950

0

1.950

     

Toelichting mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Institutionele inrichting

Budgetoverheveling

Dit betreft een eenmalige budgetoverheveling van de afdeling Bestuursrechtspraak naar Gemeenschappelijke diensten van € 5 mln. voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is het gevolg van de doorgevoerde digitalisering binnen de Raad van State.

CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil ten opzicht van CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024 (€ 0,8 mln.).

Licence