Base description which applies to whole site

Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.031.230

‒ 15.709

1.015.521

    

Uitgaven

1.031.230

‒ 15.709

1.015.521

    

Bekostiging

7.332

159

7.491

Accountantskamer

1.460

0

1.460

Muntcirculatie

4.309

809

5.118

IMVO convenanten

30

0

30

Overig

1.533

‒ 650

883

    

Opdrachten

1.010.063

‒ 17.941

992.122

Wijzer in geldzaken

1.634

0

1.634

Vakbekwaamheid

5.261

0

5.261

Uitvoeringskosten SRH

1.000

59

1.059

Schadeloosstelling SRH

1.000.750

‒ 18.000

982.750

Overig

1.418

0

1.418

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

12.635

2.073

14.708

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

0

705

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

1.100

3.120

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

130

0

130

Bijdrage PSD II

0

0

0

Bijdrage FEC

3.795

663

4.458

Overig

5.985

310

6.295

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

625

0

625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

0

625

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

575

0

575

IASB

441

0

441

(Caribean) Financial Action Task Force

134

0

134

    

Ontvangsten

8.528

0

8.528

    

Bekostiging

2.000

0

2.000

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

    

Opdrachten

1.455

0

1.455

Wijzer in geldzaken

1.455

0

1.455

    

Ontvangsten

5.073

0

5.073

Overig

5.073

0

5.073

Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.031.230

‒ 15.709

1.015.521

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

Garantie SRF

0

0

0

    

waarvan overige verplichtingen

1.031.230

‒ 15.709

1.015.521

Muntcirculatie

4.309

809

5.118

Vakbekwaamheid

5.261

0

5.261

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

1.100

3.120

Bijdrage FEC

3.795

663

4.458

Schadeloosstelling SRH

1.000.750

‒ 18.000

982.750

Overige betalingsverplichtingen

15.095

‒ 281

14.814

Toelichting

Verplichtingen

Overige verplichtingen

Schadeloosstelling SNS REAAL Holding (SRH)

In het arrest van 21 april 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling, voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL op 1 februari 2013. Met deze uitspraak is de uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 definitief geworden en is het proces van uitbetaling van de vastgestelde schadeloosstelling gestart2. Het proces van aanvragen, beoordelen en uitbetalen zal enkele maanden in beslag nemen. In het geval van afwijzing kan mogelijk bezwaar en beroep volgen, waardoor nog uitbetaling in latere jaren mogelijk is. Daarom is via een kasschuif budget uit 2023 doorgeschoven naar latere jaren.

Uitgaven

Opdrachten

Zie toelichting over de Schadeloosstelling SRH onder 'Verplichtingen'.

2

Kamerstukken II 2022-2023, 33 532, nr. 94

Licence