Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

381.615

‒ 8.459

373.156

     
 

Uitgaven

382.195

‒ 20.152

362.043

     

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

365.849

‒ 19.952

345.897

 

Bijdrage aan agentschappen

368

991

1.359

 

Overige bijdragen agentschappen

368

991

1.359

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.525

‒ 709

39.816

 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

40.525

‒ 709

39.816

 

Bijdrage aan medeoverheden

285.546

‒ 17.123

268.423

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

238.049

0

238.049

 

Overige bijdrage medeoverheden

47.497

‒ 17.123

30.374

 

Subsidies (regelingen)

5.831

‒ 554

5.277

 

Nederlands Rode Kruis

1.504

0

1.504

 

Nationaal Veiligheids Instituut (NVI)

1.447

‒ 554

893

 

Overige subsidies

2.880

0

2.880

 

Opdrachten

33.579

‒ 2.557

31.022

 

Crisiscommunicatie

5.161

0

5.161

 

NCSC

3.071

‒ 1.552

1.519

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

16.000

‒ 1.000

15.000

 

Overige opdrachten

9.347

‒ 5

9.342

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.346

‒ 200

16.146

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.346

‒ 200

16.146

 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

16.346

‒ 200

16.146

     
 

Ontvangsten

6.995

0

6.995

     

Toelichting

Mutaties Uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdrage medeoverhedenIn de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De Politie ontvangt in 2023 vanuit artikel 36 € 16,9 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingenOp 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2. De verplichtingenruimte in 2023 wordt verhoogd met € 11,7 mln. om de verplichting voor 2024 te kunnen vastleggen.

Licence