Base description which applies to whole site

Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 ruimtelijke ordening en omgevingswet suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

143.672

‒ 11.069

132.603

     
 

Uitgaven

143.672

‒ 11.069

132.603

     

5.1

Ruimtelijke ordening

67.045

47

67.092

 

Subsidies (regelingen)

1.569

457

2.026

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

170

425

595

 

Basisregistraties

581

0

581

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

800

0

800

 

Basisregistraties Ondergrond

18

32

50

 

Opdrachten

18.089

‒ 3.762

14.327

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

4.359

‒ 425

3.934

 

Basisregistraties Ondergrond

2.319

‒ 72

2.247

 

Gebiedsontwikkeling

908

898

1.806

 

Geo-informatie

716

‒ 331

385

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

9.787

‒ 3.832

5.955

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

36.266

392

36.658

 

Kadaster (Basisregistraties)

31.943

‒ 472

31.471

 

Geo-informatie

182

‒ 140

42

 

Basisregistraties Ondergrond

633

‒ 26

607

 

Geonovum

1.691

45

1.736

 

ICTU

1.817

528

2.345

 

Nationaal Groeifonds

0

457

457

 

Bijdrage aan medeoverheden

750

1.852

2.602

 

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

250

0

250

 

Gebiedsontwikkeling

500

1.852

2.352

 

Bijdrage aan agentschappen

10.091

1.108

11.199

 

RVB

3.527

‒ 50

3.477

 

RWS (Leefomgeving)

6.391

1.158

7.549

 

Basisregistraties Ondergrond

47

0

47

 

RIVM

126

0

126

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

280

0

280

 

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

280

0

280

5.2

Omgevingswet

76.627

‒ 11.116

65.511

 

Subsidies (regelingen)

6.207

‒ 4.300

1.907

 

Eenvoudig Beter

6.207

‒ 4.300

1.907

 

Opdrachten

3.687

‒ 200

3.487

 

Aan de Slag

3.387

‒ 200

3.187

 

Serviceteam Rijk

300

0

300

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

45.816

‒ 15.134

30.682

 

Kadaster

42.993

‒ 15.209

27.784

 

Geonovum

2.345

0

2.345

 

ICTU

468

75

543

 

Serviceteam Rijk

10

0

10

 

Bijdrage aan agentschappen

20.917

8.518

29.435

 

RWS (Eenvoudig beter)

0

3.658

3.658

 

Serviceteam Rijk

5.779

‒ 3.236

2.543

 

Aan de Slag

15.138

8.096

23.234

     
 

Ontvangsten

4.458

7.494

11.952

     

Toelichting

5.1. Ruimtelijke Ordening

Opdrachten

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Dit betreft met name een reallocatie naar andere instrumenten en regelingen om de uitgaven ten aanzien van NOVEX juist te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Gebiedsontwikkeling

Dit betreft een reallocatie vanaf Opdrachten naar deze regeling om de uitgaven ten aanzien van NOVEX juist te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Leefomgeving)

Dit betreffen hogere uitgaven in 2023 ten aanzien van het Omgevingsloket Online (OLO2) als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

5.2. Omgevingswet

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

Deze middelen die dienen als implementatie-ondersteuning schuiven door naar 2024 aangezien de bestuurlijke gesprekken hierover nog lopen en er in 2023 niet tot uitvoering zal worden overgegaan.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft met name een kasschuif van de LPO-middelen naar 2024 die vooruitloopt op de uitkomst van de bestuurlijke gesprekken over de meerjarige beheerbegroting. Ook betreft dit een kasschuif van middelen ten aanzien van de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat deze in het juiste ritme staan.

Bijdrage aan agentschappen

Aan De Slag

Dit betreffen met name de uitgaven voor het beheer van het DSO over 2023.

Ontvangsten

Dit betreffen onder meer bijdragen van andere departementen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het beheer van het DSO. Ook betreft dit ontvangsten als gevolg van de afrekening van Rijkswaterstaat over 2022 ten aanzien van OLO2. Daarnaast betreft dit de afrekening over 2022 van KOOP voor het Serviceteam Rijk.

Licence