Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

132.468

0

132.468

11.204

143.672

33.800

12.355

8.344

8.193

          

Uitgaven

132.468

0

132.468

11.204

143.672

33.800

12.355

8.344

8.193

          

5.1 Ruimtelijke ordening

         

Subsidies (regelingen)

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

0

1.500

‒ 1.330

170

0

0

0

0

Basisregistraties

547

0

547

34

581

34

34

34

27

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

0

300

500

800

0

0

0

0

Basisregistraties Ondergrond

0

0

0

18

18

0

0

0

0

Opdrachten

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.304

0

1.304

3.055

4.359

1.850

1.850

0

0

Basisregistraties Ondergrond

2.470

0

2.470

‒ 151

2.319

2.500

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

908

0

908

0

908

0

0

0

0

Geo-informatie

0

0

0

716

716

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

2.226

0

2.226

7.561

9.787

893

793

743

743

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster (Basisregistraties)

31.788

0

31.788

155

31.943

1.948

1.886

1.636

1.636

Geo-informatie

2.379

0

2.379

‒ 2.197

182

‒ 2.215

‒ 2.215

‒ 2.215

‒ 2.215

Basisregistraties Ondergrond

450

0

450

183

633

0

0

0

0

Geonovum

0

0

0

1.691

1.691

2.354

2.354

2.354

2.354

ICTU

0

0

0

1.817

1.817

429

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

5.174

0

5.174

‒ 4.924

250

168

3.312

132

132

Gebiedsontwikkeling

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB

3.136

0

3.136

391

3.527

0

0

0

0

RWS (Leefomgeving)

5.191

0

5.191

1.200

6.391

0

0

0

0

Basisregistraties Ondergrond

0

0

0

47

47

0

0

0

0

RIVM

126

0

126

0

126

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

2.080

0

2.080

‒ 1.800

280

0

0

0

0

          

5.2 Omgevingswet

         

Subsidies (regelingen)

         

Eenvoudig Beter

1.000

0

1.000

5.207

6.207

0

0

0

0

Opdrachten

         

Aan de Slag

8.974

0

8.974

‒ 5.587

3.387

8.198

1.998

3.345

3.201

Serviceteam Rijk

0

0

0

300

300

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster

48.565

0

48.565

‒ 5.572

42.993

16.330

1.283

1.279

1.279

Geonovum

600

0

600

1.745

2.345

0

0

0

0

ICTU

300

0

300

168

468

0

0

0

0

Serviceteam Rijk

0

0

0

10

10

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Serviceteam Rijk

0

0

0

5.779

5.779

1.429

1.224

1.200

1.200

Aan de Slag

13.450

0

13.450

1.688

15.138

‒ 118

‒ 164

‒ 164

‒ 164

          
          

Ontvangsten

3.824

0

3.824

634

4.458

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 15 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5
 

2023

juridisch verplicht

64%

bestuurlijk gebonden

5%

beleidsmatig gereserveerd

31%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 64% juridisch verplicht.

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Deze mutatie betreft met name een reallocatie van € 1,2 mln. naar het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken voor het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024. Dit actieprogramma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, dat door het ministerie van OCW wordt gesubsidieerd. De overige mutaties betreffen reallocaties naar artikel 1 in het kader van de City Deals.

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Om het programma Mooi Nederland te kunnen implementeren zijn er middelen aan de begroting toegevoegd (€ 3,1 mln. voor 2023 en € 1,9 mln. per jaar voor de jaren 2024 en 2025).

Basisregistraties Ondergrond

De implementatieondersteuning van fase 2 van het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal niet eerder dan in 2024 plaatsvinden. Een kasschuif zorgt ervoor dat de middelen in het juiste kasritme gezet worden.

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Deze mutatie betreft allereerst een reallocatie van € 0,9 mln. vanaf het instrument Bijdrage aan mede-overheden naar dit instrument, zodat opdrachten in het kader van NOVEX en Mooi Nederland op het juiste instrument worden verantwoord.

Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt. Dit gaat om € 2,2 mln voor 2023, € 0,9 mln. voor 2024 en € 0,7 mln. vanaf 2025 tot en met 2027.

Verder zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het programma NOVEX (€ 4,4 mln.).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (basisregistraties)

Dit is een saldo van meerdere mutaties en betreft onder andere een reallocatie binnen hetzelfde instrument naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland 2023.

Ook is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt. Dit is € 1,8 mln. voor 2023, € 2,4 mln. voor 2024, aflopend naar € 1,6 mln. voor 2027.

Geo-informatie

Deze mutatie is een saldo van meerdere mutaties. Het gaat hier met name om een reallocatie van circa € 1,7 mln. in 2023 en circa € 2,3 mln. vanaf 2024 en verder naar Geonovum, zodat uitgaven op de juiste regeling worden verantwoord.

Geonovum

Geonovum ontvangt bijdragen voor de ontwikkeling van de geo-basisregistraties en andere standaardisatie in het geo-domein. Dit betreft de hierboven genoemde reallocatie vanaf Geo-informatie naar deze regeling, zodat uitgaven op de juiste regeling worden verantwoord.

ICTU

Dit betreft met name een reallocatie binnen hetzelfde instrument vanaf Kadaster (basisregistraties) naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland 2023.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit

Dit betreft allereerst een kasschuif van circa € 3,1 mln. naar 2025, omdat de einddatum van het Nieuwe Sleutelproject in Breda met twee jaar is opgeschoven (van 2023 naar 2025). Daarnaast betreft deze mutatie reallocaties naar andere instrumenten en regelingen binnen dit artikel in het kader van Mooi Nederland en NOVEX, zodat uitgaven op de juiste instrumenten (subsidies en opdrachten) worden verantwoord.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Dit betreft een reallocatie naar het instrument Opdrachten. Hiermee worden de middelen voor de implementatieondersteuning van fase 2 van het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) op het juiste instrument verantwoord.

5.2 Omgevingswet

Subsidies

Eenvoudig Beter

Deze mutatie betreft met name de inzet van de eindejaarsmarge vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gaat hierbij met name om hogere kosten (onder andere intensievere ketentesten met bevoegd gezagen en langer in stand houden van ontwikkel- en productieteams en de stabiliseringsperiode) voor het afbouwen en implementeren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en doorlopende verplichtingen in 2023 voor het programmabudget.

Opdrachten

Aan de slag

Deze mutatie betreft een saldo van meerdere mutaties.

Allereerst gaat het met name om inzet van de eindejaarsmarge voor € 15,2 mln. vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024. Het gaat hierbij met name om hogere kosten (onder andere intensievere ketentesten met bevoegd gezagen en langer in stand houden van ontwikkel- en productieteams en de stabiliseringsperiode) voor het afbouwen en implementeren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2023 zullen de werkzaamheden hierop gericht zijn. Het interbestuurlijke programma Aan de Slag loopt tot anderhalf jaar na inwerkingtreding door. Naast de al beschikbare middelen worden daarom extra middelen doorgeschoven voor implementatieondersteuning tot vijf jaar na inwerkingtreding, mede op verzoek van de Eerste Kamer. Dit leidt tot een kasschuif van € 13,7 mln. naar 2024 en verder, waarbij de bedragen in het juiste kasritme zijn gezet.

Daarnaast vinden er vanaf deze regeling diverse reallocaties plaats van in totaal circa € 7 mln. De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Deze mutatie betreft een saldo van meerdere mutaties.

Door het verplaatsen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 zullen de werkzaamheden in 2023 voornamelijk gericht zijn op de afbouw en implementatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door de bestuurlijk ingestelde stabilisatieperiode zullen werkzaamheden en de geraamde uitgaven op deze regeling (€ 15 mln.) gericht op afbouw van het DSO doorschuiven naar 2024.

Daarnaast wordt er circa € 5,2 mln. gerealloceerd naar deze regeling, zodat de activiteiten ten behoeve van de Omgevingswet die worden uitgevoerd door het Kadaster op de juiste regeling worden verantwoord.

Ook betreft deze mutatie de inzet van de eindejaarsmarge (€ 0,4 mln.) vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Tot slot is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 verwerkt. Dit is € 3,8 mln. voor 2023 en € 1,3 mln. per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2027.

Geonovum

Er wordt circa € 1,7 mln. gerealloceerd naar deze regeling, zodat de activiteiten ten behoeven van de Omgevingswet die worden uitgevoerd door Geonovum op de juiste regeling worden verantwoord.

Bijdrage aan agentschappen

Serviceteam Rijk

Dit betreft voor 2023 met name bijdragen van andere departementen aan het Serviceteam Rijk. Voor 2024 en verder betreft dit met name de eigen bijdrage vanuit BZK aan het Serviceteam Rijk. Dit team draagt zorg voor de digitalisering van regelgeving onder de Omgevingswet ten behoeve van de betrokken rijkspartijen.

Daarnaast verzorgt het Service Team Rijk (STR) voor betrokken Rijkspartijen het omzetten van regelgeving onder de Omgevingswet in de benodigde standaard voor bekendmaking en ontsluiting in het DSO-LV en het omzetten van de juridische regels in toepasbare regels. Er zijn middelen nodig voor de bijdrage van BZK aan STR (€ 2,6 mln.).

Aan de slag

Deze mutatie is een saldo van meerdere mutaties en betreft met name een reallocatie (€ 3,8 mln.) van artikel 5 naar artikel 11 voor de personele inzet voor het programma Aan de slag met de omgevingswet. Het betreft hier met name externe inhuur voor het programmamanagement, communicatie, beleids- en organisatieadvies.

Er zijn middelen toegevoegd voor het beheer en de doorontwikkeling van het DSO door de Strategisch- en Tactisch Beheerorganisaties en Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 (€ 4,2 mln.).

Licence