Base description which applies to whole site

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 openbaar bestuur en democratie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

413.807

42.565

456.372

     
 

Uitgaven

281.256

40.965

322.221

     

1.1

Bestuur en regio

197.886

3.268

201.154

 

Subsidies (regelingen)

16.148

50

16.198

 

POK - Multiproblematiek

1.036

0

1.036

 

POK - Antidiscriminatie

159

0

159

 

Oorlogsgravenstichting

3.969

0

3.969

 

Bestuur en regio

5.320

‒ 1.774

3.546

 

POK - Basisinfrastructuur

5.664

0

5.664

 

Werk aan Uitvoering

0

1.819

1.819

 

Diverse subsidies

0

5

5

 

Opdrachten

7.469

‒ 147

7.322

 

POK - Multiproblematiek

1.028

0

1.028

 

Bestuur en regio

2.586

104

2.690

 

POK - Antidiscriminatie

1.320

‒ 950

370

 

Regiodeals

2.535

‒ 256

2.279

 

Diverse opdrachten

0

155

155

 

Antidiscriminatie

0

800

800

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

377

200

577

 

Diverse bijdragen

274

0

274

 

Regiodeals

103

200

303

 

Bijdrage aan medeoverheden

172.892

3.140

176.032

 

Groeiopgave Almere

9.774

0

9.774

 

Evides

1.310

‒ 60

1.250

 

Regiodeals

161.808

3.200

165.008

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

38

25

63

 

Bijdragen internationaal

38

25

63

 

Bijdrage aan agentschappen

962

0

962

 

RWS

962

0

962

1.2

Democratie

83.370

37.697

121.067

 

Subsidies (regelingen)

48.532

‒ 1.500

47.032

 

Politieke partijen

31.313

‒ 882

30.431

 

Comité 4/5 mei

130

0

130

 

ProDemos

9.597

‒ 618

8.979

 

Verbinding inwoner en overheid

1.837

0

1.837

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.397

0

3.397

 

Weerbaar bestuur

2.258

0

2.258

 

Opdrachten

12.916

‒ 5.423

7.493

 

Verbinding inwoner en overheid

5.674

‒ 1.857

3.817

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

543

0

543

 

Weerbaar bestuur

6.699

‒ 3.566

3.133

 

Inkomensoverdrachten

7.032

490

7.522

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.032

0

7.032

 

Vergoeding rouwvervoer

0

490

490

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.730

‒ 130

3.600

 

Diverse bijdragen

3.730

‒ 130

3.600

 

Bijdrage aan medeoverheden

10.000

42.760

52.760

 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

10.000

42.760

52.760

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

 

Bijdrage internationaal

102

0

102

 

Bijdrage aan agentschappen

1.058

1.500

2.558

 

Dienst Publiek en Communicatie

1.058

1.500

2.558

     
 

Ontvangsten

14.765

140

14.905

     

Toelichting

1.1 Bestuur en regio

Subsidies

Bestuur en regio

Dit betreft voornamelijk een reallocatie naar de subsidie werk aan uitvoering.

Werk aan uitvoering

Dit betreft een reallocatie van de subsidie bestuur en regio.

Bijdrage aan medeoverheden

Regiodeals

Ten behoeve van de specifieke uitkering (SPUK) Continuering Dagprogrammering, Activering en Re-integratie Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2023 is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvullende bijdrage ontvangen. De SPUK wordt uitgekeerd aan gemeente Rotterdam.

1.2 Democratie

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Voor de subsidie in het kader van de Herdenkingsjaar Slavernijverleden wordt, ten behoeve van Plataforma di Sklabitut Pa Herensia die Sklabitu (PSHS), een bijdrage naar begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties geboekt.

Weerbaar bestuur

Binnen het programma Weerbaar bestuur wordt een structurele financiële tegemoetkoming van € 2,5 mln. aan gemeenten en provincies verstrekt. Decentrale bestuurders hebben tijdens de uitoefening van hun ambt immers steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en agressie, ook bij hun woning. Met deze bijdrage van het Rijk kunnen decentrale overheden de preventieve beveiligingsmaatregelen voor hun decentrale bestuurders voor een groot deel bekostigen. Deze uitkering loopt tot 2026. De uitkering wordt evenredig verdeeld over alle gemeenten en provincies. Het aandeel toebehorend aan het gemeentefonds is daarom € 2,4 mln. en voor provinciefonds € 0,1 mln.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

De specifieke uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk is een voorstel voor een interdepartementale SPUK die gericht is op de 20 focusgebieden binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De looptijd van de SPUK is van 2023 tot en met 2025. In deze SPUK worden middelen en beleidsdoelen van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samengevoegd om tot één breed ondersteunend pakket te komen. Gelet op de coördinerende rol is ervoor gekozen om de uitvoering van de SPUK bij het ministerie van BZK te beleggen.

Licence