Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

392.387

0

392.387

21.420

413.807

406.234

21.438

11.915

1.555

          

Uitgaven

394.545

0

394.545

‒ 113.289

281.256

356.234

213.438

11.915

1.555

          

1.1 Bestuur en regio

         

Subsidies (regelingen)

         

POK - Multiproblematiek

969

0

969

67

1.036

67

97

97

97

Antidiscriminatie

150

0

150

9

159

9

9

9

9

Oorlogsgravenstichting

3.724

0

3.724

245

3.969

245

245

245

245

Bestuur en regio

1.909

0

1.909

3.411

5.320

1.976

1.960

1.959

81

POK - Basisinfrastructuur

5.500

0

5.500

164

5.664

298

0

0

0

Opdrachten

         

POK - Multiproblematiek

800

0

800

228

1.028

‒ 272

‒ 407

‒ 135

‒ 135

Bestuur en regio

2.525

0

2.525

61

2.586

‒ 4

118

26

26

Antidiscriminatie

420

0

420

900

1.320

3.800

4.000

3.900

3.900

Regiodeals

2.893

0

2.893

‒ 358

2.535

‒ 175

‒ 170

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

259

0

259

15

274

15

15

15

15

Regiodeals

0

0

0

103

103

105

108

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Groeiopgave Almere

9.364

0

9.364

410

9.774

410

410

410

410

Evides

1.250

0

1.250

60

1.310

60

0

0

0

Regiodeals

284.200

0

284.200

‒ 122.392

161.808

334.600

192.000

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Bijdragen internationaal

36

0

36

2

38

2

2

2

2

Bijdrage aan agentschappen

         

RWS

908

0

908

54

962

54

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

POK - Multiproblematiek

500

0

500

‒ 500

0

0

0

0

0

          

1.2 Democratie

         

Subsidies (regelingen)

         

Politieke partijen

28.861

0

28.861

2.452

31.313

1.882

1.629

1.629

1.629

Comité 4/5 mei

122

0

122

8

130

8

8

8

8

ProDemos

9.009

0

9.009

588

9.597

587

587

587

587

Verbinding inwoner en overheid

1.534

0

1.534

303

1.837

102

103

102

102

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

2.448

0

2.448

949

3.397

163

493

493

143

Weerbaar bestuur

2.244

0

2.244

14

2.258

195

136

76

9

Decentrale politieke partijen

0

0

0

0

0

8.150

8.150

8.150

0

Opdrachten

         

Verbinding inwoner en overheid

10.228

0

10.228

‒ 4.554

5.674

‒ 1.191

‒ 1.177

‒ 1.177

‒ 1.033

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

673

0

673

‒ 130

543

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

Weerbaar bestuur

8.227

0

8.227

‒ 1.528

6.699

‒ 852

‒ 876

‒ 479

‒ 538

Inkomensoverdrachten

         

Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers

7.032

0

7.032

0

7.032

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

3.525

0

3.525

205

3.730

205

203

203

203

Bijdrage aan medeoverheden

         

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Bijdrage internationaal

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

Dienst Publiek en Communicatie

1.000

0

1.000

58

1.058

58

58

58

58

RVO

25

0

25

‒ 25

0

‒ 25

‒ 25

‒ 25

‒ 25

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Gemeentefonds (B)

4.108

0

4.108

‒ 4.108

0

‒ 4.108

‒ 4.108

‒ 4.108

‒ 4.108

          
          

Ontvangsten

14.765

0

14.765

0

14.765

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 

2023

juridisch verplicht

86%

bestuurlijk gebonden

9%

beleidsmatig gereserveerd

4%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

1%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 86% juridisch verplicht.

1.1 Bestuur en regio

Subsidies (regelingen)

Bestuur en regio

Het kabinet heeft in het Coalitieakkoord 2021-2025 vastgelegd dat het wil werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het programma Werk aan Uitvoering wordt daartoe voortgezet. Hiervoor wordt vanaf de aanvullende post van het ministerie van Financien € 7,3 mln. overgeheveld voor de jaren 2023 tot en met 2026 voor een subsidie voor het verbeteren van de uitvoerbaarheid en uitvoeringstoetsen voor gemeenten.

Opdrachten

Antidiscriminatie

Er worden structureel middelen ingezet om te voldoen aan de beleidsprioriteiten op het gebied van het tegengaan van discriminatie en racisme in de maatschappij vanwege het publieke debat hierover dat actueel blijft en steeds prominenter wordt. Deze middelen zijn onder andere voor de financiering van een juridisch loket in Caribisch Nederland, de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen en de uitvoering van het nationale programma tegen discriminatie.

Bijdrage aan medeoverheden

Regio Deals

Het gaat hier om diverse mutaties.

Voor de 4e tranche van de Regio Deals is in 2023 € 284,2 mln. beschikbaar op de begroting van BZK. De 4e tranche wordt in twee termijnen van 50% verstrekt in 2023 en 2024 via een specifieke uitkering. Hiervoor vindt een kasschuif plaats van € 142 mln. van 2023 naar 2024.

Ook wordt er € 84 mln. overgeboekt vanaf de aanvullende post van het ministerie van Financien voor de 5e tranche van de Regio Deals. Hiermee worden de gereserveerde middelen van de 6e tranche naar voren gehaald naar de 5e tranche. De verwachting is namelijk dat de middelen voor de 5e tranche ontoereikend zijn, omdat in de 4e tranche Regio Deals veel voorstellen zijn afgevallen, doordat zij de omvang van het beschikbare budget ruim te boven zijn gegaan. Dit maakt onderdeel uit van de in het Coalitieakkoord vrijgemaakte incidentele middelen van in totaal € 900 mln. om de brede welvaart in de regio te versterken en wordt in meerdere tranches toegekend.

Daarnaast betreft het een overboeking van € 4,6 mln. vanuit het ministerie van OCW aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Om de bestaande dagprogrammering (extra onderwijstijd) te continueren is voor het schooljaar 2022/2023, als onderdeel van Regio Deal Rotterdam Zuid, € 7,6 mln. nodig te zijn. Hiervan is reeds € 3 mln. in 2022 toegekend.

Verder hebben in 2022 de bijeenkomsten voor het programma Regio Deals in plaats van fysiek voornamelijk digitaal plaatsgevonden. Conform afspraak dienen de middelen ten behoeve van de bijdragen aan de Regio Deals beschikbaar te blijven. Daarom worden deze middelen via de eindejaarsmarge weer toegevoegd aan het budget voor 2023.

Als laatste is de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 van € 13,7 mln. verwerkt.

Groeiopgave Almere

De Gemeente Almere ontvangt op grond van artikel 17, tweede lid, Financiële-Verhoudingswet en artikel 4:23, derde lid, onder c, Algemene wet bestuursrecht jaarlijks een specifieke uitkering voor de Groeiopgave Almere. Deze uitkering loopt door tot uiterlijk 2036 en wordt elke 5 jaar geëvalueerd. De middelen voor deze uitkering zijn overgeheveld vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Bij beëindiging van deze uitkering (per 2037 of tussentijds) vloeien de middelen voor de daarop volgende jaren weer terug in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

1.2 Democratie

Subsidies (regelingen)

Decentrale politieke partijen

Het wetsvoorstel «Wet op de Politieke Partijen» voorziet in de oprichting van de Autoriteit Wet op de politieke partijen (€ 1,8 mln. structureel) en creëert een grondslag voor het instellen van een subsidieregeling voor decentrale politieke partijen (totaal € 24,5 mln. in 2024 tot en met 2026). De middelen worden onder andere besteed aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR).

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier om diverse mutaties.

Ten behoeve van de transitie van de Kiesraad wordt er voor 2023 € 2 mln. overgeboekt naar de begroting van de Kiesraad. De transitie is onderdeel van het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt de jaarlijkse financiering van € 2 mln. structureel overgeheveld vanuit de begroting van BZK naar de begroting van de Kiesraad.

Er wordt in 2023 € 0,9 mln. gerealloceerd naar het instrument subsidies in het kader van de regeling Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers.

Ook worden middelen vanaf 2023 structureel gerealloceerd naar artikel 11 om deze middelen op het juiste artikel en juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het gaat hierbij om de capaciteitsuitgaven van de inzet voor de uitvoering van de Verkiezingsagenda, voor de versterking van de weerbaarheid van decentrale politieke ambtsdragers tegen bedreiging en ondermijning (weerbaar bestuur) en juridische en beleidsmatige werkzaamheden rondom de wetgeving van het kiesrecht.

Weerbaar bestuur

Het gaat hier om diverse mutaties.

Er worden middelen gerealloceerd om de inzet van diverse externe inhuur- en apparaatsuitgaven op het juiste artikel en juiste instrument te verantwoorden, namelijk op artikel 11. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van onder andere de programma's Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, Maatschappelijk Onrust en Weerbaar Bestuur.

Daarnaast wordt € 0,5 mln. in 2023 overgeboekt naar de begroting van VWS ten behoeve van de profielopleiding tot forensisch arts.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationale programma Leefbaarheid en Veiligheid

Voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is meerjarig € 10 mln. beschikbaar gesteld vanuit het volkshuisvestingsfonds in de periode 2023 t/m 2025. Het NPLV is één van de zes programma's, die zijn aangekondigd in de Nationale Woon- en Bouwagenda (Kamerstukken II, 2021/22, 32 847, nr. 878). Aan gemeenten is gevraagd een integraal, meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen, voor het uitwerken en uitvoeren daarvan een alliantie in te richten en in stand te houden. Jaarlijks wordt € 500.000 aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de inrichting van de programmaorganisatie, zoals in het kamerstuk NPLV aangegeven (Kamerstukken II, 2021/22, 30 995, nr. 100; bijlage, blz. 42 en 46). Middels specifieke uitkeringen zullen deze bijdrage aan de betrokken gemeenten worden verstrekt.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds

De nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen kan kosten met zich meebrengen voor gemeenten. Daarom is in de ontwerpbegroting 2023 op dit instrument vanaf 2023 structureel € 3,3 mln. beschikbaar om gemeenten jaarlijks tegemoet te komen in deze kosten. Deze middelen worden structureel overgeboekt naar het Gemeentefonds en toegevoegd aan de algemene uitkering.

Verder heeft de gemeente Den Haag een wettelijke taak ten behoeve van de kiezers in het buitenland (organisatie verkiezingen voor de kiezers in het buitenland en permanente registratie). Het ministerie van BZK compenseert de gemeente hiervoor, via ophoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds. In 2022 is hiervoor het jaarlijkse bedrag van € 807.520 overeengekomen met de gemeente Den Haag. De afgelopen jaren is de vergoeding incidenteel overgeboekt. Deze middelen worden structureel overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Licence