Base description which applies to whole site

2.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.876.572

‒ 309.065

3.567.507

    

Uitgaven

3.898.355

‒ 309.065

3.589.290

    

Subsidies (regelingen)

572.441

55.139

627.580

Waardevermeerderingsregeling

105.984

 

105.984

Geestelijke bijstand

1.060

 

1.060

Duurzaam herstel

130.000

‒ 102.000

28.000

Woonbedrijf

3.507

139

3.646

Diverse subsidies versterken

119.677

 

119.677

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

206.933

7.000

213.933

Huurderscompensatie

350

 

350

Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

Uitbreiding bereik woningverbeteringssubsidie

0

150.000

150.000

    

(Schade)vergoeding

535.951

13.316

549.267

Vergoeding fysieke schade

329.946

 

329.946

Vergoeding waardedaling

67.500

 

67.500

Vergoeding immateriële schade

70.000

 

70.000

Commissie Bijzondere Situaties

5.040

‒ 581

4.459

Herbeoordeling waardedaling

17.500

‒ 469

17.031

Vastgelopen dossiers

28.351

‒ 5.682

22.669

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

6.814

48

6.862

Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen

10.000

 

10.000

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

0

10.000

10.000

Versterken industrie

800

 

800

Knelpunten IMG

0

10.000

10.000

    

Opdrachten

2.178.776

‒ 389.853

1.788.923

Werkbudgetten

30.182

9.795

39.977

Versterkingsoperatie

831.525

16.852

848.377

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

40.157

‒ 16.000

24.157

Versterken industrie

241

 

241

Nieuwbouwregeling

0

 

0

Vergoeding Norg akkoord

1.276.671

‒ 420.000

856.671

Vastgelopen dossiers

0

4.500

4.500

Verduurzaming bij versterken

0

15.000

15.000

    

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

    

Bijdrage aan agentschappen

194.869

6.303

201.172

Bijdrage RVO.nl

192.787

5.815

198.602

Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2.082

488

2.570

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.400

0

1.400

TNO publieke SDRA

1.400

 

1.400

    

Bijdrage aan medeoverheden

407.015

6.587

413.602

Mkb-programma (bestuurlijke afspraken

4.400

 

4.400

Nationaal Programma Groningen

135.249

2.846

138.095

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

14.969

681

15.650

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

248.397

3.060

251.457

Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken)

4.000

 

4.000

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

7.903

‒ 557

7.346

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

3.098

 

3.098

Raad voor Rechtspraak

4.805

‒ 557

4.248

    

Ontvangsten

6.606.756

101.600

6.708.356

Ontvangsten Mijnbouwwet

3.163.000

20.000

3.183.000

Dividenduitkering EBN

2.300.000

81.600

2.381.600

Dividenduitkering GasTerra

3.600

 

3.600

Ontvangsten NAM fysieke schade

268.600

 

268.600

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

201.433

 

201.433

Ontvangsten NAM waardedaling

38.200

 

38.200

Ontvangsten NAM immateriële schade

55.700

 

55.700

Ontvangsten NAM publieke SDRA

2.827

 

2.827

Ontvangsten NAM versterken industrie

2.843

 

2.843

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

540.623

 

540.623

Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)

25.000

 

25.000

Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.876.572

‒ 309.065

3.567.507

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

3.876.572

‒ 309.065

3.567.507

Toelichting verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Duurzaam Herstel

Duurzaam schadeherstel zal deel gaan uitmaken van de versterkings- en hersteloperatie (Kamerstuk 33 529, nr. 948). Vanwege de latere start van duurzaam herstel schuiven middelen voor duurzaam herstel door naar latere jaren.

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

Er is € 7 mln toegevoegd aan de subsidieregelingen bestuurlijke afspraken. Hiervan is € 6 mln afkomstig van het instrument voor knelpunten in de categorie opdrachten en € 1 mln afkomstig van het instrument voor vastgelopen dossiers in de categorie (schade)vergoedingen.

Uitbreiding bereik woningverbeteringssubsidie

Zoals aangekondigd in Nij Begun wordt de bestaande subsidieregeling voor verduurzaming en verbetering (voor eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van NCG) uitgebreid met 28 extra postcodegebieden aan de randen van het huidige toepassingsgebied (maatregel 30). Hiervoor is € 150 miljoen toegevoegd aan de EZK-begroting.

(Schade)vergoedingen

Vastgelopen dossiers

Voor de vastgelopen dossiers die NCG oppakt is € 4,5 mln overgeheveld naar het instrument hiervoor onder opdrachten en € 1 mln naar het instrument onder subsidies. Er is € 0,182 overgeheveld naar bijdrage RVO voor uitvoeringskosten van het IMG.

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

Er is € 10 mln toegevoegd aan het instrument onder schadevergoedingen, deze middelen zijn afkomstig van het instrument onder opdrachten.

Knelpunten IMG

In de kabinetsreactie op de parlementaire enquête is aangekondigd dat het IMG de bevoegdheid krijgt om individuele knelpunten in de schadeafhandeling voortvarender op te lossen (maatregel 4 uit Nij Begun). Hiervoor is meerjarig in totaal € 70 mln gereserveerd. Daarvan is € 10 mln voor 2023 naar de EZK-begroting overgeheveld vanaf de Aanvullende Post.

Opdrachten

Werkbudgetten

Aan de diverse werkbudgetten op artikel 5 is € 9,8 mln toegevoegd voor 2023. Er is onder andere € 3,6 mln toegevoegd vanuit de Aanvullende Post voor de uitvoering van diverse PEGA-maatregelen. Ook worden er middelen overgeheveld naar de begroting van de Nationale Ombudsman voor de werkzaamheden in het aardbevingsgebied en wordt loon- en prijsbijstelling uitgekeerd over het werkbudget.

Versterkingsoperatie

Op artikel 5 staat de kosten voor de versterkingsoperatie (de uitvoeringskosten staan op artikel 40). Er wordt voor 2023 € 16,9 mln toegevoegd aan de middelen voor de versterkingsoperatie waarvan o.a. € 11 mln voor het aanbieden van maatwerk ten behoeve van sloop/nieuwbouw en € 5 mln voor het bieden van overig maatwerk in de versterkingsoperatie.

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 is meerjarig € 100 mln gereserveerd voor het oplossen van knelpunten in de versterkingsoperatie. Er is € 16 mln afgeboekt van het instrument voor knelpunten in deze categorie. Daarvan is € 10 mln opgeboekt op het instrument voor knelpunten in de categorie (schade)vergoedingen en € 6 mln in de categorie subsidies, op het instrument subsidies bestuurlijke afspraken.

Vergoeding Norg akkoord

Vanwege de gedaalde gasprijs is de vergoeding op basis van het Norg akkoord met € 420 mln naar beneden bijgesteld.

Vastgelopen dossiers

Er is € 4,5 mln toegevoegd aan het instrument voor vastgelopen dossiers in deze categorie. Deze middelen zijn afkomsten van het instrument voor vastgelopen dossiers onder (schade)vergoedingen.

Verduurzaming bij versterken

Vanuit de PEGA-middelen op de Aanvullende Post is voor dit jaar € 15 mln toegevoegd aan de EZK-begroting voor het meenemen van verduurzamingsmaatregelen bij de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO

RVO voert in opdracht van de IMG de schadeafhandeling uit. Er is voor dit jaar € 5,8 mln toegevoegd voor de uitvoeringskosten van commissie bijzondere situaties en de uitvoeringskosten voor herbeoordeling waardedaling, duurzaam herstel en vastgelopen dossiers (voor zover uitgevoerd door IMG).

Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het budget voor het IMG-bestuur is verhoogd met € 0,488 mln, omdat de door het IMG-bestuur begrote kosten het huidig beschikbare budget op de EZK-begroting overstijgen.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Er is voor dit jaar € 2,8 mln prijsbijstelling toegevoegd aan het budget voor het Nationaal Programma Groningen.

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

Er is voor dit jaar € 0,681 mln loonbijstelling toegevoegd aan het budget voor de compensatie van gemeenten en provincie.

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

Er is voor dit jaar € 3,1 mln prijsbijstelling toegevoegd aan het budget voor clustering en het gebiedsfonds.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Raad voor de Rechtspraak

Rechtbanken in Noord-Nederland doen uitspraak in beroepszaken naar aanleiding van beschikkingen van het IMG voor fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. Er is € 0,557 mln overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid ter dekking van de kosten van aardbevingszaken in 2022.

Ontvangsten

Ontvangsten Mijnbouwwet

De ontvangsten Mijnbouwwet worden met € 20 mln naar boven bijgesteld op basis van realisatiecijfers van de Belastingdienst, die deze heffingen int.

Dividend EBN

Deze bijstelling van € 81,6 mln komt grotendeels door het extra dividend dat EBN uitkeert in het kader van de vulopdracht voor gasopslag Bergermeer. Over vulseizoen 2022-2023 heeft EBN winst gemaakt.

Licence