Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

   

Verplichtingen

5.664.517

‒ 284.290

5.380.227

    

Uitgaven

3.349.275

‒ 163.668

3.185.607

    

Subsidies (regelingen)

1.972.263

‒ 189.992

1.782.271

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

4.969

606

5.575

Eurostars

21.252

579

21.831

Bevorderen ondernemerschap

14.946

6.615

21.561

Cofinanciering EFRO

26.477

5.001

31.478

Bijdrage aan ROM's

9.870

1.483

11.353

Verduurzaming industrie

58.905

2.905

61.810

Startup beleid

12.580

‒ 1.514

11.066

Urgendamaatregelen Industrie

5.200

593

5.793

Invest-Nl

11.090

 

11.090

Tegemoetkoming vaste lasten

291.120

 

291.120

Europees Defensie Fonds cofinanciering

10.275

221

10.496

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

4.000

 

4.000

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

1.200

 

1.200

Herstructurering winkelgebieden

16.038

585

16.623

R&D mobiliteitssectoren

33.848

 

33.848

SEG

9.592

 

9.592

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

316.393

‒ 1.517

314.876

NGF - project Health-RI

12.000

 

12.000

NGF - project RegMed XB

7.111

 

7.111

NGF - project QuantumDeltaNL

105.507

‒ 23.000

82.507

NGF - project Oncode-PACT

65.926

 

65.926

NGF - project Circulaire Plastics

79.290

‒ 1.750

77.540

NGF - project NXTGEN HIGH TECH

142.548

‒ 1.100

141.448

NGF - project PhotonDelta

75.119

 

75.119

NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs

41.500

‒ 250

41.250

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

10.383

1.275

11.658

IPCEI Micro elektronica

2.999

5.203

8.202

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

1.454

 

1.454

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

40.066

‒ 14.095

25.971

EuroHPC

5.000

136

5.136

EuroQCI

5.000

‒ 2.164

2.836

Tegemoetkoming Energiekosten

500.000

‒ 170.000

330.000

Brexit Adjustment Reserve

19.789

‒ 524

19.265

Overig

10.816

720

11.536

    

Leningen

160.000

‒ 30.000

130.000

Qredits

100.000

‒ 30.000

70.000

NGF project PhotonDelta leningen

60.000

 

60.000

    

Garanties

112.195

0

112.195

BMKB

40.328

 

40.328

BMKB groen

1.900

 

1.900

Groeifaciliteit

8.222

 

8.222

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

50.000

 

50.000

    

Opdrachten

16.147

‒ 2.002

14.145

Onderzoek en opdrachten

5.936

738

6.674

Caribisch Nederland

809

‒ 73

736

Regeldruk

4.136

‒ 1.138

2.998

Budget Samenwerking regio

890

‒ 29

861

Small Business Innovation Research

1.345

31

1.376

Stikstofaanpask piekbelasters industrie

3.031

‒ 1.531

1.500

    

Bijdrage aan agentschappen

175.218

7.474

182.692

Bijdrage RVO.nl

174.513

7.434

181.947

Bijdrage RDI

705

40

745

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

397.809

27.317

425.126

Bijdrage aan TNO

221.913

17.244

239.157

Kamer van Koophandel

149.495

13.045

162.540

Bijdrage aan NWO-TTW

26.401

‒ 2.972

23.429

    

Bijdrage aan medeoverheden

37.346

1.321

38.667

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

37.346

1.321

38.667

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

478.297

22.214

500.511

Internationaal Innoveren

60.357

‒ 1.111

59.246

PPS toeslag

216.705

3.603

220.308

TO2 (excl. TNO)

57.964

5.038

63.002

Topsectoren overig

13.863

3.983

17.846

Ruimtevaart (ESA)

78.922

6.759

85.681

Bijdrage NBTC

9.795

644

10.439

Overige bijdragen aan organisaties

5.338

846

6.184

Economische ontwikkeling en technologie

1.951

321

2.272

EU-cofinanciering JTF

19.000

1.106

20.106

Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI

7.000

1.025

8.025

NGF - project NXTGEN Ruimtevaart

7.402

 

7.402

    

Ontvangsten

361.949

514

362.463

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.809

 

1.809

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

Eurostars

4.250

 

4.250

F-35

10.576

 

10.576

Diverse ontvangsten

1.240

514

1.754

Bedrijfssteun

43.033

 

43.033

Tegemoetkoming vaste lasten

200.000

 

200.000

Ontvangsten verduurzaming industrie

0

 

0

BMKB

28.000

 

28.000

BMKB groen

5.000

 

5.000

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

Tegemoetkoming Energiekosten

0

 

0

Brexit Adjustment Reserve

0

 

0

Tabel 5 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.664.517

‒ 284.290

5.380.227

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

0

1.250.000

waarvan overige verplichtingen

4.414.517

‒ 284.290

4.130.227

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbedrag in 2023 is verlaagd met € 284,3 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:

  • Er wordt € 242,1 mln aan verplichtingenbudget van de NIKI-regeling verschoven van 2023 naar 2024 ten gevolge van latere publicatie en openstelling van deze regeling in verband met vertraging in de uitwerking hiervan.

  • Het verplichtingenbudget voor de Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK) wordt met € 170 mln verlaagd.

  • Het verplichtingenbudget voor TNO wordt verhoogd met € 16,3 mln in verband met additionele voor de rijksoverheid uit te voeren projecten.

  • Het verplichtingenbudget voor de Kamer van Koophandel wordt verhoogd met € 12,9 mln, voornamelijk i.v.m. loon- en prijsbijstelling. Daarnaast worden er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het UBO-register.

  • Het verplichtingenbudget voor ESA wordt in 2023 met € 55,8 mln verhoogd in verband met inschrijving op ESA-programma's naar aanleiding van de Ministeriele conferentie van de ESA in november 2022.

Uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming energiekosten mkb

Op basis van het gebruik van de subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK) in de afgelopen maanden wordt de raming van de TEK neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat in totaal € 230 mln voor de TEK benodigd zal zijn, waarvoor € 330 mln in 2023 zal worden bevoorschot.

NGF-project QuantumDeltaNL

Deze mutatie betreft een actualisatie van het uitgavenbudget op basis van de uitbetalingen voor dit project.

Investeringen Verduurzaming Industrie Klimaatfonds

Dit betreft een kasschuif van € 14,1 mln van 2023 naar 2024 voor de NIKI-regeling ten gevolge van latere publicatie en openstelling van deze regeling in verband met vertraging in de uitwerking hiervan.

Leningen

Qredits

Dit betreft een kasschuif die betrekken heeft op de time-out-arrangement (TOA). Het TOA-krediet is voor mkb-bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis en willen herstructureren. De TOA-regeling loopt tot 31 mei 2024, maar het budget van in totaal € 200 mln stond in 2022 en 2023. Daarom wordt € 30 mln verschoven van 2023 naar 2024.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 17,2 mln in verband met additionele voor de rijksoverheid uit te voeren projecten. Het gaat hierbij om zowel EZK als andere departementen. Waar het om andere departementen gaat, wordt het budget overgeboekt naar EZK, aangezien EZK penvoerend departement is in de relatie met TNO.

Kamer van Koophandel

Deze post betreft de Rijksbijdrage aan de Kamer van Koophandel. De mutatie bevat voornamelijk meerjarige loon- en prijsbijstelling. Daarnaast worden er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het UBO-register.

Licence