Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.380.227

‒ 371.031

5.009.196

    

Uitgaven

3.185.607

‒ 487.083

2.698.524

    

Subsidies (regelingen)

1.782.271

‒ 395.774

1.386.497

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

5.575

 

5.575

Eurostars

21.831

‒ 1.211

20.620

Bevorderen ondernemerschap

21.561

‒ 2.284

19.277

Cofinanciering EFRO

31.478

‒ 987

30.491

Bijdrage aan ROM's

11.353

300

11.653

Verduurzaming industrie

61.810

753

62.563

Startup beleid

11.066

‒ 150

10.916

Urgendamaatregelen Industrie

5.200

 

5.200

Invest-Nl

11.683

2.953

14.636

Tegemoetkoming vaste lasten

291.120

‒ 10.000

281.120

Europees Defensie Fonds cofinanciering

10.496

‒ 7.661

2.835

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

4.000

 

4.000

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

1.200

 

1.200

Herstructurering winkelgebieden

16.623

 

16.623

R&D mobiliteitssectoren

33.848

 

33.848

SEG

9.592

 

9.592

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

314.876

‒ 250.000

64.876

NGF - project Health-RI

12.000

 

12.000

NGF - project RegMed XB

7.111

 

7.111

NGF - project QuantumDeltaNL

82.507

 

82.507

NGF - project Oncode-PACT

65.926

‒ 10.000

55.926

NGF - project Circulaire Plastics

77.540

‒ 55.276

22.264

NGF - project NXTGEN HIGH TECH

141.448

‒ 10.007

131.441

NGF - project PhotonDelta

75.119

‒ 27.549

47.570

NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs

41.250

 

41.250

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

11.658

 

11.658

IPCEI Micro elektronica

8.202

 

8.202

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

1.454

 

1.454

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

25.971

‒ 15.000

10.971

EuroHPC

5.136

‒ 3.668

1.468

EuroQCI

2.836

 

2.836

Tegemoetkoming Energiekosten

330.000

 

330.000

Brexit Adjustment Reserve

19.265

 

19.265

Overig

11.536

‒ 5.987

5.549

    

Leningen

130.000

‒ 47.951

82.049

Qredits

70.000

‒ 52.500

17.500

NGF project PhotonDelta leningen

60.000

4.549

64.549

    

Garanties

112.195

‒ 25.700

86.495

BMKB

42.228

 

42.228

Groeifaciliteit

8.222

 

8.222

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

50.000

‒ 25.700

24.300

    

Opdrachten

14.145

‒ 1.162

12.983

Onderzoek en opdrachten

6.674

‒ 857

5.817

Caribisch Nederland

736

314

1.050

Regeldruk

2.998

‒ 586

2.412

Budget Samenwerking regio

861

‒ 33

828

Small Business Innovation Research

1.376

 

1.376

Stikstofaanpask piekbelasters industrie

1.500

 

1.500

    

Bijdrage aan agentschappen

182.692

‒ 421

182.271

Bijdrage RVO.nl

181.947

‒ 421

181.526

Bijdrage RDI

745

 

745

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

425.126

11.363

436.489

Bijdrage aan TNO

239.157

7.940

247.097

Kamer van Koophandel

162.540

3.423

165.963

Bijdrage aan NWO-TTW

23.429

 

23.429

    

Bijdrage aan medeoverheden

38.667

0

38.667

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

38.667

 

38.667

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

500.511

‒ 27.438

473.073

Internationaal Innoveren

59.246

‒ 13.718

45.528

PPS toeslag

220.308

‒ 6.362

213.946

TO2 (excl. TNO)

63.002

‒ 1.398

61.604

Topsectoren overig

17.846

‒ 1.715

16.131

Ruimtevaart (ESA)

85.681

 

85.681

Bijdrage NBTC

10.439

 

10.439

Overige bijdragen aan organisaties

6.184

‒ 2.248

3.936

Economische ontwikkeling en technologie

2.272

‒ 1.750

522

EU-cofinanciering JTF

20.106

‒ 247

19.859

Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI

8.025

 

8.025

NGF project NXTGEN Ruimtevaart

7.402

 

7.402

    

Ontvangsten

362.463

10.535

372.998

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.809

 

1.809

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

Eurostars

4.250

 

4.250

F-35

10.576

 

10.576

Diverse ontvangsten

1.754

9.308

11.062

Bedrijfssteun

43.033

 

43.033

Tegemoetkoming vaste lasten

200.000

 

200.000

BMKB

33.000

 

33.000

Onttrekking reserve BMKB

0

1.177

1.177

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

Onttrekking reserve KKC

0

50

50

Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.380.227

‒ 371.031

5.009.196

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

 

1.250.000

waarvan overige verplichtingen

4.130.227

‒ 371.031

3.759.196

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2023 was 42%, oftewel 58% van het kasbudget 2023 was op dat moment juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 daalde dit naar 53%, met name als gevolg van toegevoegd budget voor NGF-projecten en Tegemoetkoming Energiekosten, waarvoor nog geen juridische verplichtingen waren aangegaan. Doordat er gedurende het jaar verplichtingen zijn aangegaan is het percentage juridisch verplicht voor de 2e suppletoire begroting 2023 gestegen naar 81%. Van de 19% van het budget in 2023 dat nog niet juridisch is verplicht, is 14% bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Verplichtingen

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2023 met € 371 mln verlaagd. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

  • Voor het NGF-Project Groenvermogen van de Nederlandse economie wordt het verplichtingenbudget met € 250 mln verlaagd. Onderuitputting is ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten - waaronder de ondersteuning van grootschalige demonstraties en ketenprojecten via een zogenaamde ‘opschalingsregeling’ - zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen. In het voorjaar van 2024 zal van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar te stellen voor de zelfde doelen en uitgaven via de specifieke eindejaarsmarge die voor alle NGF-projecten geldt.

  • Het aantal aanvragen op de VEKI-regeling blijft vooralsnog achter bij de oorspronkelijke raming. Investeringen lijken onder andere uit te blijven door gestegen prijzen. Hierom wordt het verplichtingenbudget met € 100 mln naar beneden bijgesteld. De regeling staat nog open tot in januari 2024. Naar verwachting zullen voor de sluitingsdatum nog wel meer aanvragen worden ingediend, maar deze zullen pas in 2024 worden behandeld, verplicht en betaald. In het voorjaar van 2024 zal van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar te stellen voor de zelfde doelen en uitgaven. Dit zijn Klimaatfondsmiddelen en deze blijven behouden voor 2024 vanwege de 100% eindejaarsmarge.

  • Voor het NGF-project Circulaire Plastics is het verplichtingenbudget met € 75 mln naar beneden bijgesteld. Onderuitputting is ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen. In het voorjaar van 2024 zal van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar te stellen voor de zelfde doelen en uitgaven via de specifieke eindejaarsmarge die voor alle NGF-projecten geldt.

  • In het kader van de (additionele) CO2-reductiedoelen voor de Nederlandse Industrie wordt conform de Maatwerkaanpak Industrie en de daarvoor gereserveerde middelen in het Klimaatfonds een financiele bijdrage geleverd voor een CCS-project bij Yara. Ten behoeve van een spoedige investeringsbeslissing (FID) door Yara en om nog in 2023 een financiele bijdrage aan dit project te kunnen leveren is er € 30 mln aan verplichtingenbudget beschikbaar gesteld voor een subsidiebeschikking. Dit leidt pas in 2024 tot kasuitgaven.

  • Verhoging van het verplichtingenbudget voor PPS-toeslag met € 27 mln. De PPS-toeslag regeling heeft geen gemaximeerd plafond voor aanvragen. De verhoging is nodig om te voorzien in de omvang van de voor 2023 te verwachten subsidieaanvragen.

  • Voor het NGF-project PhotonDelta is er vertraging opgelopen waardoor een subsidie niet dit jaar, maar volgend jaar wordt verleent. In het voorjaar van 2024 zal van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar te stellen voor de zelfde doelen en uitgaven via de specifieke eindejaarsmarge die voor alle NGF-projecten geldt.

  • Het verplichtingenbudget voor TNO wordt verhoogd met € 15,6 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De verlaging van het budget van de TVL met € 10 mln betreft een bijstelling van het budget op basis van actuele ramingen van RVO.nl.

NGF-Project Groenvermogen van de Nederlandse economie

Voor het NGF-Project Groenvermogen van de Nederlandse economie wordt het kasbudget evenredig aan het verplichtingenbudget met € 250 mln verlaagd. Onderuitputting is ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten - waaronder de ondersteuning van grootschalige demonstraties en ketenprojecten via een zogenaamde ‘opschalingsregeling’ - zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen. In het voorjaar van 2024 zal het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar komen voor de zelfde doelen en uitgaven.

NGF-Project Oncode-PACT

Voor het NGF-project Oncode-PACT wordt er naar verwachting minder besteed dan initieel geraamd. Hierom wordt het kasbudget met € 10 mln verlaagd. Deze middelen zullen worden toegevoegd aan het budget van 2024.

NGF-Project Circulaire Plastics

Voor het NGF-project Circulaire Plastics is het kasbudget met € 55 mln naar beneden bijgesteld. Onderuitputting is ontstaan als gevolg van een vertraging in de uitvoering. Diverse (deel)projecten zullen naar verwachting pas in 2024 tot uitvoering komen. In het voorjaar van 2024 zal het budget dat in 2023 niet wordt besteed weer beschikbaar komen voor de zelfde doelen en uitgaven.

NGF-Project NXTGEN HIGH TECH

Voor het NGF-project NXTGEN HIGH TECH blijft er ongeveer € 10 mln budget over vanwege een te hoge eerste inschatting van het kasbudget voor 2023. De middelen zullen worden toegevoegd aan het budget van 2024 en meelopen in de nieuwe ronde uitgaven.

NGF-Project PhotonDelta

Voor het NGF-project PhotonDelta is er vertraging opgelopen waardoor een subsidie niet dit jaar, maar volgend jaar wordt verleent. De middelen á € 23 mln zullen worden toegevoegd aan het kas- en verplichtingenbudget van 2024.

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

Het aantal aanvragen op de VEKI-regeling blijft vooralsnog achter bij de oorspronkelijke raming. Investeringen lijken onder andere uit te blijven door gestegen prijzen. Hierom wordt het kasbudget met € 15 mln naar beneden bijgesteld. De regeling staat nog open tot in januari 2024. Naar verwachting zullen voor de sluitingsdatum nog wel meer aanvragen worden ingediend, maar deze zullen pas in 2024 worden behandeld, verplicht en betaald. Het budget dat hiervoor nodig is zal in het voorjaar weer worden toegevoegd aan de begroting voor 2024. Dit zijn Klimaatfondsmiddelen en deze blijven behouden voor 2024 vanwege de 100% eindejaarsmarge.

Leningen

Qredits

Het budget voor de Time-out-arrangement (TOA) dat door kredietverstrekker Qredits wordt uitgevoerd is met € 52,5 mln naar beneden bijgesteld als gevolg van minder aanvragen van bedrijven dan verwacht.

Garanties

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

De Garantie Ondernemersfinanciering Corona betreft alleen nog uitfinancieringen van aanvragen nadat de regeling is gesloten op 15 juni 2022. Vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling is het budget met € 25,7 mln verlaagd.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisatie

Internationaal Innoveren

Het budget voor de regeling internationaal innoveren is naar beneden bijgesteld met € 13,7 mln als gevolg van minder aanspraak op de regeling dan oorspronkelijk begroot.

Toelichting op de begrotingsreserves

Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (inclusief het Coronaluik), de Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (inclusief de Coronamodule van de GO), de groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).

De reguliere GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB- financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2023 onttrekkingen voorgenomen voor de kasbuffers voor de BMKB (Corona) (€ 1,2 mln) en de KKC (€ 0,1 mln).

Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteiten en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regelingen definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

218,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 1,2

Stand (raming) per 31/12/2023

217,6

Tabel 11 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

16,2

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

16,2

Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

207,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

207,9

Tabel 13 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

66,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

66,8

Tabel 14 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

21,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

21,8

Tabel 15 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

15,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 0,1

Stand (raming) per 31/12/2023

15,8

Licence