Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 15 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

322.701

0

0

    

Uitgaven

322.701

0

0

    

Loonbijstelling

95.339

‒ 95.339

0

programma

95.339

‒ 95.339

0

apparaat

0

0

0

    

Prijsbijstelling

127.362

‒ 127.362

0

programma

127.362

‒ 127.362

0

apparaat

0

0

0

    

Beschermingsfonds economische veiligheid

100.000

‒ 100.000

0

    

Onvoorzien

 

0

0

    

Ontvangsten

0

0

0

    

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling Betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2023 over relevante artikelonderdelen

Beschermingsfonds economische veiligheidDe middelen voor het beschermingsfonds economische veiligheid die bij voorjaarsbesluitvorming zijn gereserveerd op artikel 41 worden in deze begroting overgeheveld naar artikel 3 Toekomstfonds.

Licence