Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

190.147

17.201

207.348

     
 

Uitgaven

189.826

16.741

206.567

     

5.0

Werkloosheid

189.826

16.741

206.567

 

Inkomensoverdrachten

100.266

8.806

109.072

 

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

99.970

8.801

108.771

 

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

46

5

51

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven

250

0

250

 

Subsidies (regelingen)

14.489

956

15.445

 

Overige subsidies algemeen

505

0

505

 

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

4.984

956

5.940

 

Subsidieregeling praktijkleren

9.000

0

9.000

 

Opdrachten

‒ 27

27

0

 

Opdrachten algemeen

‒ 27

27

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

73.123

6.827

79.950

 

Arbeidsmarktdienstverlening

73.123

6.827

79.950

 

Bijdrage aan agentschappen

1.975

125

2.100

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.975

125

2.100

     
 

Ontvangsten

0

4.756

4.756

     

Toelichting

Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 5 begrotingsgefinancierd bedraagt € 16,7 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met € 17,2 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

De raming van het budget voor de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) is per saldo met € 8,8 miljoen naar boven aangepast vanwege loon- en prijs bijstelling en verwerking van uitvoeringsinformatie. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

  • Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 4,4 miljoen aan het budget toegevoegd.

  • Naar aanleiding van het jaarverslag UWV (kassiersverslag) vindt er een nabetaling van € 2,4 miljoen plaats voor de personeelsbudgetten en aanvullende dienstverlening omdat de realisatie hoger is uitgevallen dan dat de bevoorschotting UWV in 2022 was.

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

0

4.756

4.756

     

5.0

Werkloosheid

0

4.756

4.756

 

Ontvangsten

0

4.756

4.756

 

Restituties

0

4.756

4.756

Toelichting

De mutatie van € 4,8 miljoen betreft de afrekening naar aanleiding van de jaarrekening 2022 van het UWV over het WW-Scholingsbudget (€ 2,6 miljoen) en de IOW (€ 2,1 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.937.519

‒ 17.920

2.919.599

     
 

Uitgaven

2.937.519

‒ 17.920

2.919.599

     

5.0

Werkloosheid

2.937.519

‒ 17.920

2.919.599

 

Inkomensoverdrachten

2.924.419

‒ 18.692

2.905.727

 

WW

2.754.350

151.377

2.905.727

 

WW nominaal

170.069

‒ 170.069

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.100

772

13.872

 

Scholing WW

13.100

772

13.872

     
 

Ontvangsten

197.468

‒ 17.468

180.000

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 5 premiegefinancierd bedraagt € 17,9 miljoen.

  • De bijstellingen op de WW naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie van het UWV leiden per saldo tot een neerwaartse correctie van circa € 17,9 miljoen. Enerzijds is de WW-prijs gestegen, wat tot hogere kosten leidt. Anderzijds zijn de volumes lager dan verwacht.

  • De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

197.468

‒ 17.468

180.000

     

5.0

Werkloosheid

197.468

‒ 17.468

180.000

 

Ontvangsten

197.468

‒ 17.468

180.000

 

Ufo

186.000

‒ 6.000

180.000

 

Ufo nominaal

11.468

‒ 11.468

0

Toelichting

Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO) voor 2023 met € 17,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Licence