Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

207.348

‒ 8.442

198.906

     
 

Uitgaven

206.567

‒ 6.767

199.800

     

5.0

Werkloosheid

206.567

‒ 6.767

199.800

 

Inkomensoverdrachten

109.072

1.838

110.910

 

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

108.771

1.838

110.609

 

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

51

0

51

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven

250

0

250

 

Subsidies (regelingen)

15.445

‒ 7.480

7.965

 

Overige subsidies algemeen

505

0

505

 

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

5.940

0

5.940

 

Subsidieregeling praktijkleren

9.000

‒ 7.480

1.520

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

79.950

0

79.950

 

Arbeidsmarktdienstverlening

79.950

0

79.950

 

Bijdrage aan agentschappen

2.100

‒ 1.125

975

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.100

‒ 1.125

975

     
 

Ontvangsten

4.756

0

4.756

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,4 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 6,8 miljoen bij de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Subsidies

De uitvoerder van de subsidie Praktijkleren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft aangegeven op basis van de realisatie tot en met augustus circa € 1,5 miljoen aan uitgaven te verwachten in 2023. Daarmee valt er € 7,5 miljoen aan middelen (uitgaven en verplichtingen) vrij.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.919.599

60.087

2.979.686

     
 

Uitgaven

2.919.599

60.087

2.979.686

     

5.0

Werkloosheid

2.919.599

60.087

2.979.686

 

Inkomensoverdrachten

2.905.727

60.087

2.965.814

 

WW

2.905.727

60.087

2.965.814

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.872

0

13.872

 

Scholing WW

13.872

0

13.872

     
 

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

     
Tabel 18 Ontvangsten artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

     

5.0

Werkloosheid

180.000

‒ 4.000

176.000

 

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

 

Ufo

180.000

‒ 4.000

176.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie - € 4,0 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de uitgaven aan de Werkloosheidswet (WW) voor 2023 met € 60,1 miljoen naar boven bijgesteld. De voornaamste oorzaak voor deze bijstelling zijn de hogere faillissementsuitkeringen en het lagere verhaal op faillissement.

Ontvangsten

Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden tot en met het einde van het jaar iets minder ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO-ontvangsten) verwacht. Zodoende zijn de WW-ontvangsten met € 4,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Licence