Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.651.487

‒ 289.330

1.362.157

     
 

Uitgaven

1.512.820

‒ 182.004

1.330.816

     

1.0

Arbeidsmarkt

1.512.820

‒ 182.004

1.330.816

 

Inkomensoverdrachten

690.077

0

690.077

 

Lage-inkomensvoordeel

530.554

0

530.554

 

Minimumjeugdloonvoordeel

14.848

0

14.848

 

Loonkostenvoordelen

144.675

0

144.675

 

Subsidies (regelingen)

772.725

‒ 179.332

593.393

 

Overige subsidies algemeen

2.858

388

3.246

 

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

6.039

‒ 2.723

3.316

 

Stimuleringregeling LLO in MKB

58.553

3.279

61.832

 

Stimulans Arbeidsmarktpositie

242.689

‒ 130.537

112.152

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

338.640

‒ 22.325

316.315

 

Nederland leert door

38.261

‒ 1.338

36.923

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

85.685

‒ 26.076

59.609

 

Opdrachten

43.630

‒ 2.877

40.753

 

Opdrachten

43.630

‒ 2.877

40.753

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

162

‒ 87

75

 

Ministerie van VWS

56

0

56

 

Ministerie van EZK

106

‒ 87

19

 

Bijdrage aan agentschappen

5.160

292

5.452

 

Agentschap RIVM

4.983

282

5.265

 

Agentschap CJIB

177

10

187

 

Bijdrage aan medeoverheden

966

0

966

 

SPUK BMIP

966

0

966

     
 

Ontvangsten

961.115

10.905

972.020

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag voor artikel 1 begrotingsgefinancierd bedraagt ‒ € 182,0 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met ‒ € 289,3 miljoen naar beneden bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 10,9 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden alleen de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen artikel 1 

Het verschil van ‒ € 107,3 miljoen tussen de verplichtingenmutatie en de kasmutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het uit elkaar lopende kas- en verplichtingenritme van de subsidieregelingen Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) en de Duurzame inzetbaarheid en een levenlang ontwikkelen (DI&LLO). Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de volgende verplichtingenschuiven:

  • Bij de MDIEU is in 2023 voor € 117 miljoen aan subsidie aangevraagd, waardoor het resterende € 135 miljoen verplichtingenbudget naar 2024 geschoven wordt om voor tijdvakken in 2024 benut te worden.

  • Voor de expeditieregeling van het actieprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen is een verplichtingenschuif van € 1,4 miljoen gedaan om voldoende verplichtingenbudget beschikbaar te stellen voor het tijdvak van 2026.

Subsidies

Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)

De scholingssubsidie STAP, die per 2024 wordt stopgezet, is in 2023 conform motie Van der Lee gerichter vormgegeven. Hierdoor valt in 2023 een bedrag vrij van € 147 miljoen. Van dit bedrag wordt € 73,7 miljoen aangewend om het budget voor de SLIM incidenteel te verhogen van 2024 tot en met 2027. Dit extra budget voor SLIM wordt (cf. motie Van der Lee c.s.) ingezet voor individuele scholing.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De nabetalingen over de NOW zijn circa € 22,3 miljoen lager uitgevallen dan aanvankelijk geraamd.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDI&EU) is meerjarig in totaal € 1 miljard beschikbaar. In de eerste maanden van 2023 hebben voor deze subsidieregeling aanvraagtijdvakken opengestaan met een totaal subsidieplafond van € 252 miljoen. Er was ongeveer € 52 miljoen kasruimte gereserveerd in 2023 voor de subsidies die in deze tijdvakken aangevraagd zouden worden (verdere betalingen aan de gesubsidieerde projecten volgen in latere jaren). Uiteindelijk is ongeveer € 117 miljoen subsidie aangevraagd. Vanaf 1 september 2023 staan nog twee subsidietijdvakken open. Het subsidieplafond voor individuele bedrijven in het negende aanvraagtijdvak bedraagt € 7,5 miljoen voor aanvragen tot € 300.000 en bedraagt € 75 miljoen voor aanvragen van € 300.000 en hoger. Voor sectorale samenwerkingsverbanden is tot € 250 miljoen subsidie beschikbaar. Een groot deel van de aanvragen in deze tijdvakken zal naar verwachting pas in het eerste kwartaal van 2024 worden beschikt en bevoorschot. Om beter bij het verwachte kasritme van de tijdvakken aan te sluiten is er een kasschuif gedaan van € 26,0 miljoen van 2023 naar 2024.

Duurzame inzetbaarheid en een levenlang ontwikkelen

De kasmutatie van DI&LLO wordt hoofdzakelijk verklaard door een kasschuif van ‒ € 2,9 miljoen om de uitgaven van de expeditieregeling in het juiste kasritme te zetten. Uitbetaling was oorspronkelijk voorzien in 2023, maar vanwege de timing van de beschikkingen vorig jaar, zal dit begin 2024 worden.

Stimuleringsregeling LLO in MKB

Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 3,4 miljoen aan het budget toegevoegd.

Opdrachten

  • In het arbeidsmarktpakket is in totaal € 14,7 miljoen gereserveerd voor tijdelijke medefinanciering van de opleidingen en het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsartsen: € 4,7 miljoen in 2023 en € 10 miljoen in 2024. De bedoeling is om hiervoor een subsidieprogramma op te zetten. Vanwege het uitstel van dit subsidieprogramma is er een kas- en verplichtingenschuif € 4,3 miljoen naar 2025.

  • Overige mutaties op het opdrachtenbudget betreffen voornamelijk overboekingen naar andere departementen.

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

961.115

10.905

972.020

     

1.0

Arbeidsmarkt

961.115

10.905

972.020

 

Ontvangsten

961.115

10.905

972.020

 

Algemeen

1.180

10.207

11.387

 

Boeten

18.000

0

18.000

 

Terug ontvangsten NOW

941.935

698

942.633

Toelichting

  • De gerealiseerde uitgaven aan STAP ad. € 173,5 miljoen in 2022 komen € 10,2 miljoen lager uit dan het bevoorschotte bedrag ad € 183,7 miljoen. Dit leidt tot meer ontvangsten in 2023.

  • De terugontvangsten NOW vallen circa € 0,7 miljoen hoger uit dan verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

407.540

17.252

424.792

     
 

Uitgaven

407.540

17.252

424.792

     

1.0

Arbeidsmarkt

407.540

17.252

424.792

 

Inkomensoverdrachten

407.540

17.252

424.792

 

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

382.352

34.314

416.666

 

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

7.779

347

8.126

 

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

17.062

‒ 17.062

0

 

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

347

‒ 347

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag voor artikel 1 premiegefinancierd bedraagt € 17,3 miljoen.

  • Op basis van de realisatiecijfers bij de Juninota van het UWV is er in 2023 sprake van een tegenvaller van € 17,3 miljoen bij de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Er is namelijk een opwaartse bijstelling van het aantal toegewezen compensaties.

  • De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de loon- en prijsbijstelling voor 2023.

Licence