Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.101.129

648.436

7.749.565

     
 

Uitgaven

7.106.255

649.334

7.755.589

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

7.106.255

649.334

7.755.589

 

Inkomensoverdrachten

6.900.054

669.075

7.569.129

 

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.055.897

606.847

6.662.744

 

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

23.083

‒ 2.828

20.255

 

AIO

379.174

39.814

418.988

 

TW

426.368

23.510

449.878

 

Bijstand overig

870

33

903

 

Onderstand (Caribisch Nederland)

14.662

1.699

16.361

 

Subsidies (regelingen)

119.697

‒ 14.775

104.922

 

SBCM

3.360

0

3.360

 

NIBUD

387

0

387

 

Overige subsidies algemeen

38.039

2.725

40.764

 

Armoede en schulden

165

0

165

 

Alle kinderen doen mee

19.646

0

19.646

 

Waarborgfonds sanering

100

0

100

 

Noodfonds

50.000

‒ 17.500

32.500

 

Geldzorgen Armoede en Schulden

8.000

0

8.000

 

Opdrachten

72.867

‒ 6.998

65.869

 

Opdrachten algemeen

72.867

‒ 6.998

65.869

 

Bekostiging

1.297

0

1.297

 

ZonMw

1.297

0

1.297

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

182

11

193

 

ZonMw

182

11

193

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.800

0

1.800

 

Financiën

1.800

0

1.800

 

Bijdrage aan sociale fondsen

10.000

0

10.000

 

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

 

Bijdrage aan agentschappen

349

2.021

2.370

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

349

21

370

 

DUO

0

2.000

2.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

9

0

9

 

Contributie CASS

9

0

9

     
 

Ontvangsten

87.172

19.085

106.257

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 2 bedraagt € 649,3 miljoen bij de uitgaven, € 648,4 bij de verplichtingen en € 19,1 miljoen bij de ontvangsten. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

Het budget voor het macrobudget Participatiewetuitkering is met € 606,9 miljoen naar boven bijgesteld door de verwerking van de verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) in 2023 (€ 641,4 miljoen), op basis van de laatste ontwikkelingen in de werkloosheid (- € 47,7 miljoen) en door de verwerking van de prijs- en volumemutaties (respectievelijk € 11,9 miljoen en ‒ € 13,5 miljoen). Ook is er door de herziene Meerjaren Productie Prognose een extra effect ingeboekt voor de hogere instroom van statushouders (€ 14,8 miljoen).

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet

Verwerking van de definitieve realisaties 2022 zorgt voor lagere verwachte uitgaven (- € 2,8 miljoen) in 2023.

Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

De AIO-uitkeringslasten worden met € 39,5 miljoen naar boven bijgesteld. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Daarnaast is er een reservering getroffen voor een verlenging van de Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Sudan (€ 0,4 miljoen).

Toeslagenwet (TW)

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB worden de TW-uitkeringslasten naar boven bijgesteld met € 23,5 miljoen. Ook is de nominale ontwikkeling dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.

Onderstand Caribisch Nederland (CN)

De begrotingsraming voor de onderstand en re-integratie CN is opwaarts bijgesteld met € 1,7 miljoen vanwege de loon- en prijsbijstelling naar prijspeil 2023.

Subsidies

Noodfonds

De onderuitputting van € 17,5 miljoen van het Noodfonds wordt als dekking ingezet voor de eenmalige tegemoetkoming aan studenten voor de energiekosten.

Overige subsidies algemeen

Er zijn diverse herschikkingen (in totaal € 2,7 miljoen) van Opdrachten naar Subsidies. Zo zal in het kader van het budget Bevordering Arbeidsparticipatie voor financiering van initiatieven op het terrein van sectorale loopbaanpaden en leerlijnen praktijkleren € 1,2 miljoen worden ingezet voor subsidieverleningen aan brancheorganisaties. Verder gaat het onder andere om subsidies aan SAM en Divosa voor het project Vakmanschap 2023 (€ 0,4 miljoen en € 0,3 miljoen) en een subsidie aan de Sectorraad GO (€ 0,4 miljoen).

Opdrachten

Opdrachten algemeen

  • Er zijn diverse herschikkingen (in totaal € 2,7 miljoen) van Opdrachten naar Subsidies (zie toelichting bij Overige subsidies algemeen).

  • Daarnaast wordt € 2,2 miljoen van het opdrachtenbudget ingezet voor de dekking van de formatieuitbreiding armoede en schulden.

Bijdrage aan agentschappen

Er wordt in 2023 alvast € 2 miljoen overgeboekt naar DUO voor de eerste uitvoeringskosten van de eenmalige tegemoetkoming voor de energiekosten die studenten in 2024 zullen ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

87.172

19.085

106.257

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

87.172

19.085

106.257

 

Ontvangsten

87.172

19.085

106.257

 

Algemeen

24.128

17.990

42.118

 

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

63.044

1.095

64.139

Toelichting

  • Er zijn diverse terugontvangsten door afrekeningen over het jaar 2022. De grootste is van het SVB voor de Toeslagenwet (€ 16,7 miljoen).

  • Naar aanleiding van een correctie in de realisaties van 2022 worden de terugvorderingen van de Tozo-kapitaalverstrekkingen met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld.

Licence